Tapılan ümumi test sayı : 29

Məsnəvinin qafiyə quruluşunu göstərin:
A) aa, ba,vv
B) aa, bb, vv
C) aa, ba, ab
D) aa, bb, ba
E) aa, vv, ba
Aşıq Ələsgərin hansı şe`rində ilin dörd fəslinin e`cazkar təsviri verilir ?
A) "Düşdü" qoşmasında
B) "Çıxıbdı" gəraylısında
C) "Dağlar" gəraylısında
D) "Yaylaq" qoşmasında
E) "Dağlar" qoşmasında
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı növündə fikir daha yığcam, mə`nalı və müdrik şəkildə ifadə olunur ?
A) dastanlarda
B) atalar sözlərində
C) rəvayətlərdə
D) nağıllarda
E) tapmacalarda
"Hop-hop" imzası kimə məxsusdur ?
A) Cəlil Məmmədquluzadəyə
B) Abbas Səhhətə
C) Mirzə Şəfi Vazehə
D) Mirzə Ələkbər Sabirə
E) Seyid Əzim Şirvaniyə
Azərbaycan dilində çıxan ilk satirik mətbuat orqanını göstərin:
A) "Molla Nəsrəddin"
B) "Kirpi"
C) "Dəbistan"
D) "Zənbur"
E) "Kəşkül"
Seyid Əzim Şirvani hansı ədəbi məclisə başçılıq etmişdir ?
A) "Divani-hikmət"
B) "Beytüs-səfa"
C) "Məcməüş-şüəra"
D) "Məclisi-üns"
E) "Fövcül-füsəha"
İsmayıl bəy Qutqaşınlının əsəri hansıdır ?
A) "Hacı Qara"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
D) "Anamın kitabı"
E) "Nadir şah"
Molla Pənah Vaqifin əsəri hansıdır ?
A) "Dağlar"
B) "Məni candan usandırdı..."
C) "Keçdi növbəti-zimistan"
D) "Görmədim"
E) "Neçin gəlməz"
XII əsrdə yaşayıb-yaratmış və rübailəri ilə şöhrətlənmiş sənətkarı göstərin:
A) Əbdülüla Gəncəvi
B) Qətran Təbrizi
C) Nizami Gəncəvi
D) Məhsəti Gəncəvi
E) Xaqani Şirvani
"Nuşirəvan və bayquşların söhbəti" Nizaminin hansı əsərindəndir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Yeddi gözəl"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "İsgəndərnamə"
"Gəlməsələr hədə-qorxu, yada düşməz "Dədə Qorqud" - cümləsində budaq cümlənin növü hansıdır ?
A) qarşılıq-güzəşt
B) şərt
C) mübtəda
D) xəbər
E) tamamlıq
Hansı cümlədə xitab işlənməmişdir ?
A) Ey könül, min namə yaz, bir gülüzarın eşqinə
B) Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq asmırlar
C) Dinmə, danışma, yat, bala, sən deyən olmayıb hələ
D) Ey yanağı lalə, ləbləri püstə,
Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax
E) Səbr ilə halva bişər, ey qora, səndən
Cümlələrdən hansının xəbəri sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Ay quşcuğazlar, nə yaraşıqlısınız ?
B) Heydər bəy, yoldaşların bunlardımı ?
C) Sel kimi töküldü göydən yağışlar
D) Məni görcək hönkürtü ilə ağlaşdılar
E) Ən fərəhli yer insanın ev tikəcəyi yerdir
Hansı cümlədə mübtəda məsdərlə ifadə olunmuşdur ?
A) Oxumaq yaxşıdır.
B) Yorulmaq bilməmiş insanın əli.
C) Sən oxumaq bilmirsən.
D) O, şəhəri seyr etməkdə idi.
E) Atam isə işləməkdən doymurdu.
"Ana torpaq, əlin açıq, gözün tox,
Bu dünyada nəyim varsa, sənindir" - nümunəsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) isimlə
B) I növ ismi birləşmə ilə
C) II növ ismi birləşmə ilə
D) fe`li sifətlə
E) III növ ismi birləşmə ilə
Dəqiqləşdirici ədatların sırasını göstərin:
A) da, ha
B) təki, barı
C) gör, bax
D) bircə, kaş
E) məhz, elə
Ancaq zaman zərfləri olan sıranı göstərin:
A) dünən, xeyli, əlüstü
B) həmişə, indi, çoxdan
C) asta, bu gün, qəfildən
D) bərkdən, sonra, yavaşca
E) yuxarı, istidən, axşam
Öz, hər, bütün sözləri əvəzliyin hansı növünə aiddir ?
A) qayıdış əvəzliyi
B) işarə əvəzliyi
C) sual əvəzliyi
D) tə`yini əvəzliklər
E) qeyri-müəyyən əvəzlik
Hansı sıradakı fe`llər qarşılıq-birgəlik növdədir ?
A) yazdırılmaq, yoxlanılmaq, oxudulmaq
B) sevişmək, atışmaq, yazışmaq
C) süzmək, basıb-bağlamaq, boşalmaq
D) gəzdirtmək, kəsdirmək, qaldırtmaq
E) şadlanmaq, qızınmaq, öyünmək
Yalnız tə`sirsiz fellər verilən cərgəni göstərin:
A) gör, eşit, dinlə
B) oxu, çim, yu
C) bax, çalış, fərəhlən
D) düş, bağla, get
E) gəz, aç, gəl
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top