Tapılan ümumi test sayı : 29

Məsnəvinin qafiyə quruluşunu göstərin:
A) aa, vv, ba
B) aa, bb, vv
C) aa, ba, ab
D) aa, ba,vv
E) aa, bb, ba
Aşıq Ələsgərin hansı şe`rində ilin dörd fəslinin e`cazkar təsviri verilir ?
A) "Çıxıbdı" gəraylısında
B) "Dağlar" gəraylısında
C) "Dağlar" qoşmasında
D) "Düşdü" qoşmasında
E) "Yaylaq" qoşmasında
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı növündə fikir daha yığcam, mə`nalı və müdrik şəkildə ifadə olunur ?
A) dastanlarda
B) tapmacalarda
C) nağıllarda
D) atalar sözlərində
E) rəvayətlərdə
"Hop-hop" imzası kimə məxsusdur ?
A) Mirzə Şəfi Vazehə
B) Seyid Əzim Şirvaniyə
C) Mirzə Ələkbər Sabirə
D) Cəlil Məmmədquluzadəyə
E) Abbas Səhhətə
Azərbaycan dilində çıxan ilk satirik mətbuat orqanını göstərin:
A) "Molla Nəsrəddin"
B) "Dəbistan"
C) "Zənbur"
D) "Kirpi"
E) "Kəşkül"
Seyid Əzim Şirvani hansı ədəbi məclisə başçılıq etmişdir ?
A) "Məcməüş-şüəra"
B) "Divani-hikmət"
C) "Beytüs-səfa"
D) "Fövcül-füsəha"
E) "Məclisi-üns"
İsmayıl bəy Qutqaşınlının əsəri hansıdır ?
A) "Anamın kitabı"
B) "Nadir şah"
C) "Hacı Qara"
D) "Müsibəti-Fəxrəddin"
E) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
Molla Pənah Vaqifin əsəri hansıdır ?
A) "Görmədim"
B) "Keçdi növbəti-zimistan"
C) "Neçin gəlməz"
D) "Məni candan usandırdı..."
E) "Dağlar"
XII əsrdə yaşayıb-yaratmış və rübailəri ilə şöhrətlənmiş sənətkarı göstərin:
A) Qətran Təbrizi
B) Əbdülüla Gəncəvi
C) Məhsəti Gəncəvi
D) Xaqani Şirvani
E) Nizami Gəncəvi
"Nuşirəvan və bayquşların söhbəti" Nizaminin hansı əsərindəndir ?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "Yeddi gözəl"
"Gəlməsələr hədə-qorxu, yada düşməz "Dədə Qorqud" - cümləsində budaq cümlənin növü hansıdır ?
A) şərt
B) qarşılıq-güzəşt
C) xəbər
D) tamamlıq
E) mübtəda
Hansı cümlədə xitab işlənməmişdir ?
A) Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq asmırlar
B) Səbr ilə halva bişər, ey qora, səndən
C) Dinmə, danışma, yat, bala, sən deyən olmayıb hələ
D) Ey könül, min namə yaz, bir gülüzarın eşqinə
E) Ey yanağı lalə, ləbləri püstə,
Ağzı nabat, şəkkər zəban, bəri bax
Cümlələrdən hansının xəbəri sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Ən fərəhli yer insanın ev tikəcəyi yerdir
B) Məni görcək hönkürtü ilə ağlaşdılar
C) Sel kimi töküldü göydən yağışlar
D) Ay quşcuğazlar, nə yaraşıqlısınız ?
E) Heydər bəy, yoldaşların bunlardımı ?
Hansı cümlədə mübtəda məsdərlə ifadə olunmuşdur ?
A) Oxumaq yaxşıdır.
B) Yorulmaq bilməmiş insanın əli.
C) Atam isə işləməkdən doymurdu.
D) O, şəhəri seyr etməkdə idi.
E) Sən oxumaq bilmirsən.
"Ana torpaq, əlin açıq, gözün tox,
Bu dünyada nəyim varsa, sənindir" - nümunəsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) isimlə
B) III növ ismi birləşmə ilə
C) II növ ismi birləşmə ilə
D) I növ ismi birləşmə ilə
E) fe`li sifətlə
Dəqiqləşdirici ədatların sırasını göstərin:
A) da, ha
B) təki, barı
C) məhz, elə
D) gör, bax
E) bircə, kaş
Ancaq zaman zərfləri olan sıranı göstərin:
A) dünən, xeyli, əlüstü
B) asta, bu gün, qəfildən
C) həmişə, indi, çoxdan
D) bərkdən, sonra, yavaşca
E) yuxarı, istidən, axşam
Öz, hər, bütün sözləri əvəzliyin hansı növünə aiddir ?
A) qayıdış əvəzliyi
B) işarə əvəzliyi
C) tə`yini əvəzliklər
D) sual əvəzliyi
E) qeyri-müəyyən əvəzlik
Hansı sıradakı fe`llər qarşılıq-birgəlik növdədir ?
A) şadlanmaq, qızınmaq, öyünmək
B) gəzdirtmək, kəsdirmək, qaldırtmaq
C) süzmək, basıb-bağlamaq, boşalmaq
D) yazdırılmaq, yoxlanılmaq, oxudulmaq
E) sevişmək, atışmaq, yazışmaq
Yalnız tə`sirsiz fellər verilən cərgəni göstərin:
A) gör, eşit, dinlə
B) oxu, çim, yu
C) bax, çalış, fərəhlən
D) düş, bağla, get
E) gəz, aç, gəl
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top