Tapılan ümumi test sayı : 27

"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümumi cəhət nədir ?
A) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
B) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
C) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
D) Hər ikisi şe`r janrıdır.
E) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "Yeddi gözəl"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Sirlər xəzinəsi"
Verilmiş şe`r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var ? (M.Ə.Sabir)
A) səri
B) həcəz
C) xəfif
D) rəcəz
E) rəməl
Verilmiş şe`r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə`nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan. (Vidadi)
A) 6+5
B) 3+4+4
C) 4+3+4
D) 4+4+3
E) 5+6
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) təkrir
B) mübaliğə
C) bədii sual
D) təzad
E) litota
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) Eşqin ucalığını
B) insan elminin gücünü
C) insanın böyüklüyünü
D) insan duyğularının saflığını
E) ədalətin qələbə çalmasını
C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkədə bir az artıq. Xudayar bəyə gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma rüzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə`ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) İzzət
B) Şərəf
C) Fizzə
D) Ziba
E) Zeynəb
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təvsir edilir ?
A) Fərhad
B) Xosrov
C) Şiruyə
D) Şirin
E) Şapur
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
B) "Dastani-Əhməd Hərami", "Koroğlu"
C) "Kİtabi-Dədə Qorqud", Qaçaq Nəbi"
D) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
E) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ?
A) Qətran Təbrizi
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Nizami Gəncəvi
D) İmadəddin Nəsimi
E) Əfzələddin Xaqani
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birirnci tərəfi nədir:
Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) zaman budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) baş cümlə
E) yer budaq cümləsi
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazırlaşırıq" - nümunəsində cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) tə`yin - mübtəda - zərflik - xəbər
B) mübtəda - zərflik - tamamlıq - xəbər
C) mübtəda -tamamlıq - tə`yin - xəbər
D) mübtəda - tə`yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
E) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - zərflik - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) ismi birləşmə ilə
B) fe`li sifət tərkibi ilə
C)  fe`llə
D) fe`li sifətlə
E) sifətlə
Hansı cümlədə fe`li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
B) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
C) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizmlı olar.
D) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsas dərdi vətən dərdidir.
E) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə`yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) şahmat yarışında
B) mənim dostum
C) yaxın dostum
D) dostum Faiq
E) iştirak etmək
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
B) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
C) hey, vay, paho, axıntı
D) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
E) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Firidun cəld ayağa durdu.
B) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
C) Axşam güclü yağış yağdı.
D) İstidən nəfəsi tutulurdu.
E) Samirə içəri daxil oldu.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Dadaş qardaşına kömək etdi.
B) Əmək insanı ucaldır.
C) Burda çimmək qadağandır.
D) Yemək dostundan uzaq ol.
E) Dümək, evi tapmadınız ?
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
B) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
C) Neçə şair yola salıb.
D) İlahim veribdi dərdi bol mana.
E) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
Yalnız məchul növdə olan fe`llərin verildiyi cərgəni göstərin:
A) Vurulmaq, yorulmaq, evlənmək.
B) Qucaqlaşmaq, toplaşmaq, oynaşmaq.
C) Verilmək, atılmaq, yazılmaq.
D) Yazışmaq, gəzişmək, qaçışmaq
E) Yedirtmək, gəzdirmək, daşıtmaq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top