Tapılan ümumi test sayı : 27

"Xəmsə"ni və müxəmməsi birləşdirən ümumi cəhət nədir ?
A) Hər ikisi beş rəqəmi ilə bağlıdır
B) Hər ikisi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına xasdır.
C) "Xəmsə" müxəmməs janrında yazılmışdır.
D) Hər ikisinə yalnız Nizami yaradıcılığında təsadüf edilir.
E) Hər ikisi şe`r janrıdır.
S.Vurğun Nizami Gəncəvinin hansı poemasını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir ?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun"
Verilmiş şe`r parçası əruz vəzninin hansı bəhrindədir:
Millət necə tarac olur olsun, nə işim var ?
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var ? (M.Ə.Sabir)
A) xəfif
B) həcəz
C) rəcəz
D) səri
E) rəməl
Verilmiş şe`r parçasında misralar hansı qayda ilə bölgülərə ayrılmalıdır ?
Yaxşı gündə yarı yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bulunmaz, yox olur.
Yad ellərin tə`nə sözü ox olur,
Bir gün olur "vətən" deyib ağlarsan. (Vidadi)
A) 4+3+4
B) 3+4+4
C) 6+5
D) 4+4+3
E) 5+6
"Ustad dərin, kamal dərin, söz dərin;
Birin boşa, birin boşla, birin sat" - misralarında işlənmiş bədii ifadə vasitəsi hansıdır ?
A) bədii sual
B) təzad
C) təkrir
D) mübaliğə
E) litota
"Məndə sığar iki cahan..." qəzəlində Nəsimi nəyi göstərmək istəmişdir ?
A) Eşqin ucalığını
B) insan duyğularının saflığını
C) ədalətin qələbə çalmasını
D) insanın böyüklüyünü
E) insan elminin gücünü
C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindən götürülmüş aşağıdakı parçada nöqtələrin yerinə hansı surətin adı yazılmalıdır ?
"... ortabab, qara və arıq övrətdi. Yaşı olar qırx, bəlkədə bir az artıq. Xudayar bəyə gələn vaxtlarda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əskik deyil idi. Amma rüzigar belə gətirdi ki, atası öldü, sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayarın ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtda oldu katda, yə`ni hörməti artdı və övrətinə nisbətən özü oldu ağa, övrəti oldu qaravaş".
A) Zeynəb
B) Ziba
C) Fizzə
D) İzzət
E) Şərəf
On yaşa girəndə bu nadir cavan
Otuz yaşlıları qoyurdu heyran.
Şirlər pəncəsinə pəncə verərdi,
Qılıncla sütunu yerə sərərdi.
Beytlərdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının hansı qəhrəmanı təvsir edilir ?
A) Xosrov
B) Şiruyə
C) Fərhad
D) Şirin
E) Şapur
Yalnız məhəbbət dastanları verilmiş cərgəni göstərin:
A) "Kİtabi-Dədə Qorqud", Qaçaq Nəbi"
B) "Şah İsmayıl", "Qaçaq Nəbi"
C) "Koroğlu", "Aşıq Qərib"
D) "Dastani-Əhməd Hərami", "Koroğlu"
E) "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz"
Azərbaycan dilində rübai yazan şair kimdir ?
A) Nizami Gəncəvi
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Əfzələddin Xaqani
D) Qətran Təbrizi
E) İmadəddin Nəsimi
Verilmiş tabeli mürəkkəb cümlənin birirnci tərəfi nədir:
Biz sahildən yenicə aralanmışdıq ki, duman çökməyə başladı.
A) zaman budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) yer budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) baş cümlə
"Biz hamımız qarşıdakı imtahanlara ciddi hazırlaşırıq" - nümunəsində cümlə üzvlərinin düzümünü göstərin:
A) mübtəda -tamamlıq - tə`yin - xəbər
B) mübtəda - zərflik - tamamlıq - xəbər
C) mübtəda - tə`yin - tamamlıq - zərflik - xəbər
D) mübtəda - tamamlıq - tə`yin - zərflik - xəbər
E) tə`yin - mübtəda - zərflik - xəbər
"Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri" - cümləsində tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur ?
A) sifətlə
B) fe`li sifət tərkibi ilə
C) fe`li sifətlə
D)  fe`llə
E) ismi birləşmə ilə
Hansı cümlədə fe`li sifətlə ifadə olunmuşdur ?
A) Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır.
B) Dünyanın hər bir bucağına səpələnən soydaşlarımızın əsas dərdi vətən dərdidir.
C) Ata nə qədər ciddi və tələbkar olarsa, oğul bir o qədər tərbiyəli və intizmlı olar.
D) Sizin sözünüzün kəsəri azdır.
E) Söz var, gələr keçər, söz var, dələr keçər.
Aşağıdakı cümlədə II növ ismi birləşməni (tə`yini söz birləşməsini) göstərin:
Mənim yaxın dostum Faiq də şahmat yarışında iştirak etmək istəyir.
A) iştirak etmək
B) dostum Faiq
C) mənim dostum
D) şahmat yarışında
E) yaxın dostum
Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək
B) mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül
C) yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu
D) şırıltı, gurultu, civilti, nərilti
E) hey, vay, paho, axıntı
Tərkibində zaman zərfi olan cümləni göstərin:
A) Samirə içəri daxil oldu.
B) İstidən nəfəsi tutulurdu.
C) Firidun cəld ayağa durdu.
D) Ordumuz cəsarətlə irəliləyirdi.
E) Axşam güclü yağış yağdı.
Hansı cümlədə məsdər vardır ?
A) Yemək dostundan uzaq ol.
B) Burda çimmək qadağandır.
C) Əmək insanı ucaldır.
D) Dadaş qardaşına kömək etdi.
E) Dümək, evi tapmadınız ?
Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur:
A) Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm.
B) Neçə şair yola salıb.
C) Bir qaməti əlif bağrımı dəlib.
D) İşarət eylədim, dərdimi bildi.
E) İlahim veribdi dərdi bol mana.
Yalnız məchul növdə olan fe`llərin verildiyi cərgəni göstərin:
A) Yazışmaq, gəzişmək, qaçışmaq
B) Verilmək, atılmaq, yazılmaq.
C) Qucaqlaşmaq, toplaşmaq, oynaşmaq.
D) Vurulmaq, yorulmaq, evlənmək.
E) Yedirtmək, gəzdirmək, daşıtmaq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top