Tapılan ümumi test sayı : 30

Fitnə surəti Nizami Gəncəvinin hansı poemasındandır ?
A) "Yeddi gözəl"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Leyli və Məcnun"
"Əzizim kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı.
Çıxaydım şah dağına,
Baxaydım vətən sarı" - şe'rinin nanrını göstərin:
A) bayatı
B) mürəbbe
C) gəraylı
D) qoşma
E) rübai
Aşağıdakı şe'r parçası S.Vurğunun hansı əsərindəndir ?
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
A) "Azərbaycan"
B) "Ceyran"
C) "Dağlar"
D) "Aygün"
E) "Muğan"
"Od tutub qırmızı atəşlə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq" - misralarının müəllifi kimdir ?
A) Abdulla Şaiq
B) Mirzə Ələkbər Sabir
C) Abbas Səhhət
D) Hüseyn Cavid
E) Mikayıl Müşfiq
Ana dilimizin saflığının qorunması problemi C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin ideyasını təşkil edir ?
A) "Anamın kitabı"
B) "Çay dəstgahı"
C) "Qurbanəli bəy"
D) "Poçt qutusu"
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları
Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz ?
A) xalq müdrikliyinin ifadəsi 
B) epiklik
C) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
D) mövzu və məzmuna görə müxtəliflik
E) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
Vaqifin "Pəri" şe'ri lirik növün hansı janrındadır ?
A) gəraylı
B) qəsidə
C) qəzəl
D) qoşma
E) müxəmməs
Göstərilən əsərlərdən hansı Füzulinin nəsrinə daxildir ?
A) "Məni candan usandırdı..."
B) "Padşahi-mülk..."
C) "Şikayətnamə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Söz"
Aşağıdakı dialoqda hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunmuşdur ?
-Vaqif, ey sərvərim,ey tacidarım!
-Nə var ? Nə deyirsən, vəfalı yarım ?
(S. Vurğun. "Vaqif")
I. mübaliğə
II. bədii sual
III. kinayə
A) II və III
B) I
C) III
D) I və II
E) II
"Yenə qılıncını çəkdi üstümə
Qurbanı olduğum o ala gözlər" - misralarında hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə olunmuşdur ?
I. epitet (bədii tə'yjn)
II. təşbeh (bənzətmə)
III. istiarə (metafora)
A) II
B) I və III
C) III
D) I və II
E) I
Xitab işlənmiş cümləni  göstərin:
A) Şair əsrin səsi, xalqın səsidir
B) Dostum Səməd çox mehribandır
C) Məncə, dostum bu gün bizə gələcək
D) Şair, hökmdarın hüzurundasan!
E) Mən, şair və münəccim hökmdarın hüzuruna gətirildik
İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilmir ?
A) II və III növ ismi söz birləşmələri ilə
B) fe'li sifət və məsdər tərkibləri ilə
C) fe'li sifət və məsdərlə
D) fe'li bağlama və fe'li bağlama tərkibi ilə
E) isim, sifət, say, əvəzlik və zərflə
Mübtəda hansı cümlədə əvəzliklə ifadə olunmuşdur ? 
A) Sahildə bir xeyli vurnuxan Çərkəz əlacsız qalıb geri qayıtdı.
B) O, Şamxalı tutub saxladı, əl-qol atmağa imkan vermədi.
C) Güləsər gözünün qabağında duranda əti çimçəşirdi.
D) Əvvəlcə ölçüb-biçmək lazımdır.
E) Şamxal soyuqdan titrəyən qızın yalvarışına məhəl qoymadı.
İkinci növ ismi birləşmə olan sıranı göstərin:
A) mərd insan
B) vətənin torpaqları
C) ürəyin arzusu
D) tələbələrdən biri
E) mədəniyyət evi
Sual ədatları olan sıranı göstərin:
A) ki, axı, hətta
B) bəs, məgər, -mı4
C) elə, məhz
D) yalnız, təkcə, bircə
E) kim, nə, hara
Tərzi-hərəkət zərflərindən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) əsə-əsə, güclü, qaçaraq
B) qorxudan, səs-küydən, qəsdən
C)  indi, dünən, sabah
D) pis, əlüstü, güclə
E) yuxarı, içəri, geri
Hansı cümlədə fe'lin arzu forması işlənməmişdir  ?
A) Bəlkə, canım bu əzabı çəkməyə
B) İnsan payız ölə, yazda dirilə
C) Lazımdı ki, qərib kınlün alasan
D) Arif ola, eyham ilə söz qana
E) Alırsan canımı al, incimərəm
Fe`lin qayıdış növündə işlənmiş sözləri əhatə edən cərgəni müəyyənləşdirin:
A) böyümək, ərimək, pörtmək, dözmək
B) doğratmaq, danlatmaq, bükdürmək, boyatmaq
C) döyüldü, açıldı, soyuldu, düzüldü
D) qaçışmaq, tutuşmaq, baxışmaq, gülüşmək
E) geyinmək, daranmaq, bəzənmək
Yalnız tə`sirli fe`llər verilən cərgəni göstərin.
A) oturmaq, işləmək, yazmaq
B) gəlmək, içmək, görüşmək
C) yatmaq, gəlmək, durmaq
D) yemək, açmaq, oxumaq
E) oxunmaq, geyinmək, oturmaq
İsimdən sifət düzəldən şəkilçilər hansılardır ?
A) -lı4, -ıcı4
B) -lı4, -maz2
C) -sız4, -lı4
D) -cıl4, -ıcı4
E) -ıq4, -ar2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top