Tapılan ümumi test sayı : 30

Fitnə surəti Nizami Gəncəvinin hansı poemasındandır ?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Xosrov və Şirin"
"Əzizim kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı.
Çıxaydım şah dağına,
Baxaydım vətən sarı" - şe'rinin nanrını göstərin:
A) gəraylı
B) qoşma
C) rübai
D) bayatı
E) mürəbbe
Aşağıdakı şe'r parçası S.Vurğunun hansı əsərindəndir ?
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
A) "Azərbaycan"
B) "Dağlar"
C) "Ceyran"
D) "Aygün"
E) "Muğan"
"Od tutub qırmızı atəşlə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq" - misralarının müəllifi kimdir ?
A) Hüseyn Cavid
B) Abbas Səhhət
C) Mirzə Ələkbər Sabir
D) Mikayıl Müşfiq
E) Abdulla Şaiq
Ana dilimizin saflığının qorunması problemi C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin ideyasını təşkil edir ?
A) "Poçt qutusu"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları
C) "Çay dəstgahı"
D) "Anamın kitabı"
E) "Qurbanəli bəy"
Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz ?
A) mövzu və məzmuna görə müxtəliflik
B) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
C) xalq müdrikliyinin ifadəsi 
D) epiklik
E) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
Vaqifin "Pəri" şe'ri lirik növün hansı janrındadır ?
A) qoşma
B) müxəmməs
C) qəsidə
D) qəzəl
E) gəraylı
Göstərilən əsərlərdən hansı Füzulinin nəsrinə daxildir ?
A) "Şikayətnamə"
B) "Söz"
C) "Padşahi-mülk..."
D) "Məni candan usandırdı..."
E) "Leyli və Məcnun"
Aşağıdakı dialoqda hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunmuşdur ?
-Vaqif, ey sərvərim,ey tacidarım!
-Nə var ? Nə deyirsən, vəfalı yarım ?
(S. Vurğun. "Vaqif")
I. mübaliğə
II. bədii sual
III. kinayə
A) II və III
B) II
C) III
D) I
E) I və II
"Yenə qılıncını çəkdi üstümə
Qurbanı olduğum o ala gözlər" - misralarında hansı bədii təsvir vasitələrindən istifadə olunmuşdur ?
I. epitet (bədii tə'yjn)
II. təşbeh (bənzətmə)
III. istiarə (metafora)
A) III
B) I və II
C) I və III
D) II
E) I
Xitab işlənmiş cümləni  göstərin:
A) Məncə, dostum bu gün bizə gələcək
B) Şair əsrin səsi, xalqın səsidir
C) Dostum Səməd çox mehribandır
D) Mən, şair və münəccim hökmdarın hüzuruna gətirildik
E) Şair, hökmdarın hüzurundasan!
İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilmir ?
A) II və III növ ismi söz birləşmələri ilə
B) fe'li sifət və məsdərlə
C) isim, sifət, say, əvəzlik və zərflə
D) fe'li bağlama və fe'li bağlama tərkibi ilə
E) fe'li sifət və məsdər tərkibləri ilə
Mübtəda hansı cümlədə əvəzliklə ifadə olunmuşdur ? 
A) Güləsər gözünün qabağında duranda əti çimçəşirdi.
B) Əvvəlcə ölçüb-biçmək lazımdır.
C) Şamxal soyuqdan titrəyən qızın yalvarışına məhəl qoymadı.
D) O, Şamxalı tutub saxladı, əl-qol atmağa imkan vermədi.
E) Sahildə bir xeyli vurnuxan Çərkəz əlacsız qalıb geri qayıtdı.
İkinci növ ismi birləşmə olan sıranı göstərin:
A) tələbələrdən biri
B) vətənin torpaqları
C) mədəniyyət evi
D) mərd insan
E) ürəyin arzusu
Sual ədatları olan sıranı göstərin:
A) ki, axı, hətta
B) bəs, məgər, -mı4
C) elə, məhz
D) kim, nə, hara
E) yalnız, təkcə, bircə
Tərzi-hərəkət zərflərindən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) qorxudan, səs-küydən, qəsdən
B)  indi, dünən, sabah
C) əsə-əsə, güclü, qaçaraq
D) yuxarı, içəri, geri
E) pis, əlüstü, güclə
Hansı cümlədə fe'lin arzu forması işlənməmişdir  ?
A) Lazımdı ki, qərib kınlün alasan
B) Bəlkə, canım bu əzabı çəkməyə
C) Alırsan canımı al, incimərəm
D) İnsan payız ölə, yazda dirilə
E) Arif ola, eyham ilə söz qana
Fe`lin qayıdış növündə işlənmiş sözləri əhatə edən cərgəni müəyyənləşdirin:
A) doğratmaq, danlatmaq, bükdürmək, boyatmaq
B) qaçışmaq, tutuşmaq, baxışmaq, gülüşmək
C) döyüldü, açıldı, soyuldu, düzüldü
D) geyinmək, daranmaq, bəzənmək
E) böyümək, ərimək, pörtmək, dözmək
Yalnız tə`sirli fe`llər verilən cərgəni göstərin.
A) yemək, açmaq, oxumaq
B) gəlmək, içmək, görüşmək
C) oxunmaq, geyinmək, oturmaq
D) yatmaq, gəlmək, durmaq
E) oturmaq, işləmək, yazmaq
İsimdən sifət düzəldən şəkilçilər hansılardır ?
A) -lı4, -ıcı4
B) -ıq4, -ar2
C) -cıl4, -ıcı4
D) -sız4, -lı4
E) -lı4, -maz2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top