Tapılan ümumi test sayı : 27

"Siyah zülfün nə tökübsən yana sən,
Ya hurisən, ya pərisən, ya nəsən?
Demədim ki, eşq oduna yanasan,
Mən dedim ki, dur qıraqda, bir insan" - şer parçasında "yana sən", "ya nəsən", "yanasan" sözləri nə əmələ gətirir?
A) təşbeh (bənzətmə)
B) istiarə (metafora)
C) rədif
D) təkrir
E) cinas
Sabirin "Nə yazım" şeri hansı məsələlərə həsr olunmuşdur?
A) qadınların maariflənməsi probleminə
B) mülkədarlarla yoxsul kəndlilər arasındakı sinfi ziddiyyətlərə
C) milli azadlıq problemlərinə
D) hakim siniflərin xalq hərəkatı aorxuya düşməsinə
E) sənətin və sənətkarın vəzifəsini göstərməklə məddah şairlərin tənqidinə
"Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan" - misralarında bədii təsvir vasitəsini göstərir:
A) istiarə (metafora)
B) təşbeh (bənzətmə)
C) epitet (bədii təyin)
D) sinekdoxa
E) metonimiya
XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələri kimlərdir?
A) C. Məmmədquluzadə, A. Səhhət, N. Vəzirov
B) M. Ə. Cabir, A. Səhhət, Ə. Haqverdiyev
C) H. Cavid, M. Hadi, A. Səhhət
D) H. Cavid, M. Hadi, N. Vəzirov
E) Ə. Haqverdiyev, C. Məmmədquluzadə, N. Nərimanov
Aşağıdakı sıraların hansında sujet xəttinin inkişafı düzgün göstərilmişdir?
A) zavyazka - ekspozisiya - kulminasiya - razvyazka - final
B) kulminasiya - ekspozisiya - zavyazka - ravyazka - final
C) ekspozisiya - zavyazka - kulminasiya - razvazka - final
D) razvyazka - zavyazka - kulminasiya - ekspozisiya - final
E) ekspozisiya - zavyazka - razvyazka - kulminasiya - final
Aşağıdakı parçada Heydər bəyin (M. F. Axundov. "Hacı Qara") şikayətnaməsinin səbəbi nədir:
"Pərvərdigara, bu necə əsrdir, bu necə zəmanədir? Nə at çapmağın qiyməti var, nə tüfəng atmağın hörməti var!.. Ax, keçən günlər! Keçən dövrlər! Hər həftədə, hər ayda bir karvan çapmaq olur, nə ordu dağıtmaq olur!"
A) xəsisliyin xeyli yayılması
B) iş tapılamaması
C) dinin nüfuzunun azalması
D) qadın hüququnun tapdalanması
E) bəylik hüququnun xeyli məhdudlaşdırılması
Saray şairlərinin yaradıcılığında başlıca ter tutan mövzu nədir?
A) Dinin təbliği və din xadimlərinin tərifi
B) Vətən məhəbbəti və doğma yurdun gözəlliklərinin tərənnümü
C) İnsanı mənəvi axtarışlara, kamilliyə çağırış
D) Məhəbbət və dostluq hisslərinin tərənnümü
E) Hökmdarların tərifi, ölkədə baş verən mühüm hadisələrin təsviri
Aşağıdakı cərgələrin hansında adı çəkilən şe'r janrları yalnız 4 misradan ibarətdir ?
A) bayatı, rübai, ağı
B) qəzəl, qəsidə, müxəmməs
C) mürəbbe, qoşma, rübai
D) bayatı, qoşma, gəraylı
E) mərsiyə, məsnəvi, müsəddəs
Aşağıdakılardan hansı mürəkkəb cümlədir:
I. Sənə nə tapşırılıb, onu da et.
II. Versələr, alardım.
III. Güclü nəzarət olmasına baxmayaraq, bir şey gözdən qaçırılmışdı.
A) III
B) I
C) I və II
D) I, II və III
E) II
Aşğıdakı cümlələrdən hansı qeyri-müəyyən şəxslidir ?
I. Qapı döyüldü.
II. Qapını döyürlər.
III. Döymə taxta qapımı, döyməyim dəmir qapını.
A) III
B) I və II
C) II və III
D) I
E) II
Aşağıdakı dialoqda əlavənin işləndiyi cümlə nə cür adlanır:
- Fuad sənin nəyindir ?
- Qardaşım.
-O harada oxuyur ?
- İstanbulda, Boğaziçi Universitetində.
A) müxtəsər cümlə
B) yarımçıq cümlə
C) ara cümlə
D) şəxssiz cümlə
E) ümumi şəxsli cümlə
Aləmdə dastan olub
Səs-sorağın, Şah dağı!"- cümləsində II növ ismi birləşmə ( tə'yini söz birləşməsi) hansı sintaktik funksiyanı daşıyır ?
A) xitab
B) ara söz
C) mübtəda
D) tə'yin
E) xəbər
Xəbərin frozoloji birləşmə (sabit söz birləşməsi) ilə ifadə olunduğu cümləni göstərin:
A) Bu maşına gözü düşəndən Akif heç cür rahat ola bilmirdi.
B) Biz bir daha görüşə bilmədik.
C) Nəsə ona ürəyim qızmır.
D) Gecə güclü yağış yağmışdır.
E) Qələbəniz bizi sevindirdi.
Fe'li bağlama ilə ifadə olunmuş tərzi hərəkət zərfliyi hansı cümlədədir ?
A) Anam bizi gülə-gülə yan otağa dəvət etdi.
B) Biz kəndə çatanda Xədicə ilə qarşılaşdıq.
C) Çox bilib az danışmaq müdriklərə xasdır.
D) Qaranlıq düşdükcə sərin meh güclənirdi.
E) Səttarxan Təbrizə gələndən heç yana çıxmamışdır.
"Heç qüvvə ayırmaz məni bir an
Öz doğma elimmdən, vətənimdən" - cümləsində uzlaşma əlaqəsi hansı sözlər arsındadır ?
A) bir - an
B) öz- vətənimdən
C) qüvvə - ayırmaz
D) doğma - elimdən
E) ayırmaz - məni
Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir ?
A) Başqa qonaqlar da gəldi, yalnız Rəhim yox idi.
B) Bilməyib soruşmaq eyib deyil, lakin bilməyib soruşmamaq eyibdir.
C) Düşmən səni daşla, sən düşməni aşla.
D) Özü yıxılan ağlamaz.
E) Daldan atılan daş topuğa dəyər.
Aşağıdakı cümlələrin hansında fe'l məchul növdədir:
I. Ədilə otağı bəzədi.         II.Ədilə bəzəndi.
III. Otaq bəzəndi.              IV. Otaq bəzədildi
A) I və III
B) IV
C) III və IV
D) II və III
E) II, III və IV
Hansı cümlədə fel şühudi keçmiş zamanda işlənmişdir?
A) İmkanı olsa idi , kömək edərdi.
B) Rabitə kəsildi.
C) Öz işığı ilə evə səadət gətirmişdi.
D) Xoş gəlib , səfa gətirib.
E) Yenə o bağ oıaydı.
Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdə, aşağıdakılardan hansı əvəzliyin məna növü dəyişir?
A) öz
B) filan
C)
D) mən
E) bütün
Hansı cümlədə çıxışlıq halda olan isim vardır ?
A) Hərdən biz tərəflərə də gəlin.
B) Qorxmadan demək lazımdır.
C) Beş altıdan azdır.
D) Yaxşını yamandan ayırmalıyıq.
E) Səıim bağdan dünən gəlib.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top