Tapılan ümumi test sayı : 27

"Siyah zülfün nə tökübsən yana sən,
Ya hurisən, ya pərisən, ya nəsən?
Demədim ki, eşq oduna yanasan,
Mən dedim ki, dur qıraqda, bir insan" - şer parçasında "yana sən", "ya nəsən", "yanasan" sözləri nə əmələ gətirir?
A) cinas
B) təşbeh (bənzətmə)
C) təkrir
D) rədif
E) istiarə (metafora)
Sabirin "Nə yazım" şeri hansı məsələlərə həsr olunmuşdur?
A) qadınların maariflənməsi probleminə
B) milli azadlıq problemlərinə
C) hakim siniflərin xalq hərəkatı aorxuya düşməsinə
D) mülkədarlarla yoxsul kəndlilər arasındakı sinfi ziddiyyətlərə
E) sənətin və sənətkarın vəzifəsini göstərməklə məddah şairlərin tənqidinə
"Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan" - misralarında bədii təsvir vasitəsini göstərir:
A) sinekdoxa
B) istiarə (metafora)
C) epitet (bədii təyin)
D) metonimiya
E) təşbeh (bənzətmə)
XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələri kimlərdir?
A) Ə. Haqverdiyev, C. Məmmədquluzadə, N. Nərimanov
B) M. Ə. Cabir, A. Səhhət, Ə. Haqverdiyev
C) C. Məmmədquluzadə, A. Səhhət, N. Vəzirov
D) H. Cavid, M. Hadi, A. Səhhət
E) H. Cavid, M. Hadi, N. Vəzirov
Aşağıdakı sıraların hansında sujet xəttinin inkişafı düzgün göstərilmişdir?
A) zavyazka - ekspozisiya - kulminasiya - razvyazka - final
B) razvyazka - zavyazka - kulminasiya - ekspozisiya - final
C) ekspozisiya - zavyazka - kulminasiya - razvazka - final
D) kulminasiya - ekspozisiya - zavyazka - ravyazka - final
E) ekspozisiya - zavyazka - razvyazka - kulminasiya - final
Aşağıdakı parçada Heydər bəyin (M. F. Axundov. "Hacı Qara") şikayətnaməsinin səbəbi nədir:
"Pərvərdigara, bu necə əsrdir, bu necə zəmanədir? Nə at çapmağın qiyməti var, nə tüfəng atmağın hörməti var!.. Ax, keçən günlər! Keçən dövrlər! Hər həftədə, hər ayda bir karvan çapmaq olur, nə ordu dağıtmaq olur!"
A) bəylik hüququnun xeyli məhdudlaşdırılması
B) dinin nüfuzunun azalması
C) iş tapılamaması
D) xəsisliyin xeyli yayılması
E) qadın hüququnun tapdalanması
Saray şairlərinin yaradıcılığında başlıca ter tutan mövzu nədir?
A) Məhəbbət və dostluq hisslərinin tərənnümü
B) Dinin təbliği və din xadimlərinin tərifi
C) İnsanı mənəvi axtarışlara, kamilliyə çağırış
D) Vətən məhəbbəti və doğma yurdun gözəlliklərinin tərənnümü
E) Hökmdarların tərifi, ölkədə baş verən mühüm hadisələrin təsviri
Aşağıdakı cərgələrin hansında adı çəkilən şe'r janrları yalnız 4 misradan ibarətdir ?
A) qəzəl, qəsidə, müxəmməs
B) bayatı, qoşma, gəraylı
C) bayatı, rübai, ağı
D) mərsiyə, məsnəvi, müsəddəs
E) mürəbbe, qoşma, rübai
Aşağıdakılardan hansı mürəkkəb cümlədir:
I. Sənə nə tapşırılıb, onu da et.
II. Versələr, alardım.
III. Güclü nəzarət olmasına baxmayaraq, bir şey gözdən qaçırılmışdı.
A) I, II və III
B) I və II
C) II
D) III
E) I
Aşğıdakı cümlələrdən hansı qeyri-müəyyən şəxslidir ?
I. Qapı döyüldü.
II. Qapını döyürlər.
III. Döymə taxta qapımı, döyməyim dəmir qapını.
A) I və II
B) III
C) I
D) II və III
E) II
Aşağıdakı dialoqda əlavənin işləndiyi cümlə nə cür adlanır:
- Fuad sənin nəyindir ?
- Qardaşım.
-O harada oxuyur ?
- İstanbulda, Boğaziçi Universitetində.
A) ara cümlə
B) müxtəsər cümlə
C) yarımçıq cümlə
D) ümumi şəxsli cümlə
E) şəxssiz cümlə
Aləmdə dastan olub
Səs-sorağın, Şah dağı!"- cümləsində II növ ismi birləşmə ( tə'yini söz birləşməsi) hansı sintaktik funksiyanı daşıyır ?
A) tə'yin
B) mübtəda
C) xəbər
D) ara söz
E) xitab
Xəbərin frozoloji birləşmə (sabit söz birləşməsi) ilə ifadə olunduğu cümləni göstərin:
A) Qələbəniz bizi sevindirdi.
B) Bu maşına gözü düşəndən Akif heç cür rahat ola bilmirdi.
C) Nəsə ona ürəyim qızmır.
D) Biz bir daha görüşə bilmədik.
E) Gecə güclü yağış yağmışdır.
Fe'li bağlama ilə ifadə olunmuş tərzi hərəkət zərfliyi hansı cümlədədir ?
A) Qaranlıq düşdükcə sərin meh güclənirdi.
B) Çox bilib az danışmaq müdriklərə xasdır.
C) Səttarxan Təbrizə gələndən heç yana çıxmamışdır.
D) Anam bizi gülə-gülə yan otağa dəvət etdi.
E) Biz kəndə çatanda Xədicə ilə qarşılaşdıq.
"Heç qüvvə ayırmaz məni bir an
Öz doğma elimmdən, vətənimdən" - cümləsində uzlaşma əlaqəsi hansı sözlər arsındadır ?
A) doğma - elimdən
B) ayırmaz - məni
C) bir - an
D) öz- vətənimdən
E) qüvvə - ayırmaz
Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir ?
A) Başqa qonaqlar da gəldi, yalnız Rəhim yox idi.
B) Bilməyib soruşmaq eyib deyil, lakin bilməyib soruşmamaq eyibdir.
C) Düşmən səni daşla, sən düşməni aşla.
D) Özü yıxılan ağlamaz.
E) Daldan atılan daş topuğa dəyər.
Aşağıdakı cümlələrin hansında fe'l məchul növdədir:
I. Ədilə otağı bəzədi.         II.Ədilə bəzəndi.
III. Otaq bəzəndi.              IV. Otaq bəzədildi
A) I və III
B) II və III
C) IV
D) III və IV
E) II, III və IV
Hansı cümlədə fel şühudi keçmiş zamanda işlənmişdir?
A) Rabitə kəsildi.
B) Xoş gəlib , səfa gətirib.
C) İmkanı olsa idi , kömək edərdi.
D) Yenə o bağ oıaydı.
E) Öz işığı ilə evə səadət gətirmişdi.
Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdə, aşağıdakılardan hansı əvəzliyin məna növü dəyişir?
A) mən
B) öz
C)
D) filan
E) bütün
Hansı cümlədə çıxışlıq halda olan isim vardır ?
A) Səıim bağdan dünən gəlib.
B) Hərdən biz tərəflərə də gəlin.
C) Beş altıdan azdır.
D) Qorxmadan demək lazımdır.
E) Yaxşını yamandan ayırmalıyıq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top