Tapılan ümumi test sayı : 27

H.Cavidin "İblis" əsərində Arifin faciəsinin əsas səbəbi:
A) cəmiyyətin siyasi sistemindəki çatışmazlıqlar
B) köhnə adət-ən`ənələr
C) dini mövhumat və fanatizm
D) təbiətindəki çirkin, alçaq ehtirasları boğa bilməməsi
E) hakimlərin zülmü, ədalətsizlik
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri hansıdır?
A) H.Cavid "Səyavuş"
B) S.Vurğun "Aygün"
C) C.Cabbarlı "Solğun çiçəklər"
D) S.Rüstəm "Ana və poçtalyon"
E) R.Rza "Qızılgül olmayaydı"
"Molla Nəsrəddin" jurnalını sevdirən, məşhurlaşdıran səbəblərdən biri səhvdir:
A) Müasirlik, aktuallıq jurnalın əsas ruhunu təşkil edirdi.
B) Senzura zəif olduğundan hökumət nümayəndələri jurnalın məzmunundan xəbərsiz idilər.
C) Jurnal fəaliyyəti müddətində həyat həqiqətinə həmişə sadiq qalmışdır.
D) Onun tənqid hədəfi böyük ictimai qüsurlar idi.
E) Jurnalın ətrafında dövrün ən qüdrətli qələm sahibləri toplaşmışdı.
A. Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazehin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hansıdır?
A) Realist-maarifçi ədəbi cərəyanın nümayəndəsi olmaları
B) Çar hakimlərinin zülmü əleyhinə mübarizə mövzusu
C) Xalq ədəbiyyatından və  aşıq şe`rindən geniş istifadə etmələri
D) Yaradıcılıqlarında romantik üslubda əsərlərə geniş yer verilməsi
E) Klassik üslubda şe`r yazmaları
N.Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" əsəri ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. Azərbaycan ədbiyyatı tarixində ilk faciədir.
2. Əsərdə Mələk xanım və Şahmar bəy müsbət obraz kimi təsvir olunmuşdur.
3. Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
4. Sujeti iki mülkədar    ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
5. Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 4, 5
E) 1, 4, 5
Füzulinin "Məni candan usandırdı..."
qəzəlindən verilmiş aşağıdakı beyt haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
"Şəbi-hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım,
Oyadar xəlqi əfqanım, qara bəxtim oyanmazmı?"
A) Beytdə daxili qafiyələr vardır.
B) Qəzəlin mətlə beytidir.
C) Beytdə bədii sualdan istifadə olunmuşdur.
D) Beytdə aşiq özünü gecələr yanan şama bənzətmişdir.
E) Beytdə mübaliğə işlədilmişdir.
Bu əsərlərdən birində ədaətli hökmdar ideyası əsas yer tutur:
A) Füzuli "Şikayətnamə"
B) Nizami "Leyli və Məcnun"
C) Xətai "Dəhnamə"
D) Məsihi "Vərqa və Gülşa"
E) Nizami "Yeddi gözəl"
"Hey, ana! Ərəbi atlar olan yerdə
Bir qulunu olmazmı olur?
Qızıl dəvələr olan yerdə
Bir köşəyi olmazmı olur?
Ağca qoyunlar olan yerdə
Bir quzusu olmazmı olur?" - sözlərini "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının hansı qəhrəmanı deyir?
A) Salur Qazan
B) Qaraca Çoban
C) Dəli Dondar
D) Qaragünə oğlu Qarabudaq
E) Uruz
Əzizim bağda dara,
Zülfünü bağda dara.
Bülbülü güldən ötrü,
Çəkdilər bağda dara.
Bayatıda daxili bölgünü göstərin:
A) 2-5
B) 5-2
C) 3-2-2
D) 4-3
E) 3-4
Bayatıda hansı bədii ifadə vasitəsi işlədilmişdir?
Mən aşiqəm sal yana,
Dara zülfün, sal yana.
Necəsən bir ah çəkim,
Kür quruya, sal yana.
A) metafora
B) epitet
C) mübaliğə
D) bənzətmə
E) litota
Dəqiqləşdirici xüsusiləşmiş üzvlər hansı cümlələrdə verilmişdir?
1. O, bə`zi vaxtlarda ailəsini, hətta özünü belə unudardı.
2. İcazə ver, bircə piyalə su için, susuzluğumu söndürüm.
3. Hava təmizlənmişdi, Kürün qıjıltısından başqa, heç nə eşidilmirdi.
4. Hamı, o cümlədən ustə Ramazanla Vasilyev də ovqatı təlx dayanmışdılar.
5. Zabit öz sualını inadla təkrar eləyəndə Abuzər bəy cavab verməyə məcbur oldu.
A) 3, 4
B) 1, 4
C) 2, 5
D) 1, 2, 5
E) 1, 3
"Kim ki öyrənməyi ar bilmir, sudan dürr, daşdan gövhər çıxarır" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin:
A) mübtəda budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
"Biz zamanlar anam onu - kiçik oğlunu çox əzizləyirdi" cümləsində hansı cümlə üzvünün əlavəsi var?
A) mübtədanın
B) tamamlığın
C) xəbərin
D) zərfliyin
E) tə`yinin
"Xaqaninin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir hadisə kimi qiymətləndirmişdir" cümləsində III növ ismi birləşmə hansı cümlə üzvü rolunda çıxış edir?
A) tə`yin
B) zərflik
C) xəbər
D) tamamlıq
E) mübtəda
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) xəbərlə zərflik
B) təyinlə mübtəda
C) mübtəda ilə xəbər
D) xəbərlə tamamlıq
E) həmcins üzvlər
Hansı cümlədə "düz" sözü "birbaşa" zərfinin sinonimidir?
A) Bir kəpənək hardansa gəlib, düz çiçəyin üstünə qondu.
B) Anası düz deyirdi.
C) Bir düz söylə görək nə hadisə baş verib?
D) Son zamanlar nəsə işi düz gətirmirdi.
E) Əhməd dəftərə düz xətt çəkdi.
"Başqa, qeyri, savayı, özgə" qoşmalarının mə`na növünü göstərin:
A) birgəlik
B) fərqlənmə
C) məsafə
D) səbəb-məqsəd
E) zaman
Zərflə sifətin oxşar əlamətləri kimi verilmiş cəhətlərdən biri yanlışdır:
A) Hər ikisi quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur.
B) Hər ikisi  necə? nə cür? suallarına cavab verir.
C) Hər ikisi əsas nitq hissəsidir.
D) Hər ikisi həm əşyaya, həm də hərəkətə aid olur.
E) Hər ikisi cümlə üzvü kimi çıxış edir.
Cümlələrin birində birgəlik növdə olan fe`l vardır:
A) Biz yazıçılara görüşə getdik.
B) Bu səhnəni görən tamaşaçılar gülüşdülər.
C) O, Türkiyədəki dostu ilə yazışırdı.
D) Bu, çox maraqlı yarış idi.
E) Geoloqların tonqalı çoxdan alınmışdı.
İsimlə sifətin birləşməsindən düzələn mürəkkəb sifətlərin cərgəsini  göstərin:
A) dilişirin, qəlbitəmiz
B) qaraqaş, şirindilli
C) çoxmərtəbəli, xoşqədəm
D) ala-yarımçıq, yaşıl-qırmızı
E) tünd-mavi, elmi-fantastik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top