Tapılan ümumi test sayı : 27

H.Cavidin "İblis" əsərində Arifin faciəsinin əsas səbəbi:
A) dini mövhumat və fanatizm
B) köhnə adət-ən`ənələr
C) təbiətindəki çirkin, alçaq ehtirasları boğa bilməməsi
D) cəmiyyətin siyasi sistemindəki çatışmazlıqlar
E) hakimlərin zülmü, ədalətsizlik
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri hansıdır?
A) C.Cabbarlı "Solğun çiçəklər"
B) S.Rüstəm "Ana və poçtalyon"
C) S.Vurğun "Aygün"
D) R.Rza "Qızılgül olmayaydı"
E) H.Cavid "Səyavuş"
"Molla Nəsrəddin" jurnalını sevdirən, məşhurlaşdıran səbəblərdən biri səhvdir:
A) Jurnalın ətrafında dövrün ən qüdrətli qələm sahibləri toplaşmışdı.
B) Jurnal fəaliyyəti müddətində həyat həqiqətinə həmişə sadiq qalmışdır.
C) Senzura zəif olduğundan hökumət nümayəndələri jurnalın məzmunundan xəbərsiz idilər.
D) Müasirlik, aktuallıq jurnalın əsas ruhunu təşkil edirdi.
E) Onun tənqid hədəfi böyük ictimai qüsurlar idi.
A. Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazehin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hansıdır?
A) Xalq ədəbiyyatından və  aşıq şe`rindən geniş istifadə etmələri
B) Yaradıcılıqlarında romantik üslubda əsərlərə geniş yer verilməsi
C) Çar hakimlərinin zülmü əleyhinə mübarizə mövzusu
D) Klassik üslubda şe`r yazmaları
E) Realist-maarifçi ədəbi cərəyanın nümayəndəsi olmaları
N.Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" əsəri ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. Azərbaycan ədbiyyatı tarixində ilk faciədir.
2. Əsərdə Mələk xanım və Şahmar bəy müsbət obraz kimi təsvir olunmuşdur.
3. Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
4. Sujeti iki mülkədar    ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
5. Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5
E) 1, 4, 5
Füzulinin "Məni candan usandırdı..."
qəzəlindən verilmiş aşağıdakı beyt haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
"Şəbi-hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım,
Oyadar xəlqi əfqanım, qara bəxtim oyanmazmı?"
A) Beytdə aşiq özünü gecələr yanan şama bənzətmişdir.
B) Beytdə bədii sualdan istifadə olunmuşdur.
C) Beytdə mübaliğə işlədilmişdir.
D) Beytdə daxili qafiyələr vardır.
E) Qəzəlin mətlə beytidir.
Bu əsərlərdən birində ədaətli hökmdar ideyası əsas yer tutur:
A) Nizami "Leyli və Məcnun"
B) Xətai "Dəhnamə"
C) Nizami "Yeddi gözəl"
D) Füzuli "Şikayətnamə"
E) Məsihi "Vərqa və Gülşa"
"Hey, ana! Ərəbi atlar olan yerdə
Bir qulunu olmazmı olur?
Qızıl dəvələr olan yerdə
Bir köşəyi olmazmı olur?
Ağca qoyunlar olan yerdə
Bir quzusu olmazmı olur?" - sözlərini "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının hansı qəhrəmanı deyir?
A) Salur Qazan
B) Qaraca Çoban
C) Qaragünə oğlu Qarabudaq
D) Uruz
E) Dəli Dondar
Əzizim bağda dara,
Zülfünü bağda dara.
Bülbülü güldən ötrü,
Çəkdilər bağda dara.
Bayatıda daxili bölgünü göstərin:
A) 3-4
B) 4-3
C) 5-2
D) 2-5
E) 3-2-2
Bayatıda hansı bədii ifadə vasitəsi işlədilmişdir?
Mən aşiqəm sal yana,
Dara zülfün, sal yana.
Necəsən bir ah çəkim,
Kür quruya, sal yana.
A) mübaliğə
B) litota
C) metafora
D) bənzətmə
E) epitet
Dəqiqləşdirici xüsusiləşmiş üzvlər hansı cümlələrdə verilmişdir?
1. O, bə`zi vaxtlarda ailəsini, hətta özünü belə unudardı.
2. İcazə ver, bircə piyalə su için, susuzluğumu söndürüm.
3. Hava təmizlənmişdi, Kürün qıjıltısından başqa, heç nə eşidilmirdi.
4. Hamı, o cümlədən ustə Ramazanla Vasilyev də ovqatı təlx dayanmışdılar.
5. Zabit öz sualını inadla təkrar eləyəndə Abuzər bəy cavab verməyə məcbur oldu.
A) 1, 2, 5
B) 1, 4
C) 3, 4
D) 2, 5
E) 1, 3
"Kim ki öyrənməyi ar bilmir, sudan dürr, daşdan gövhər çıxarır" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin:
A) mübtəda budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
"Biz zamanlar anam onu - kiçik oğlunu çox əzizləyirdi" cümləsində hansı cümlə üzvünün əlavəsi var?
A) zərfliyin
B) tamamlığın
C) mübtədanın
D) tə`yinin
E) xəbərin
"Xaqaninin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir hadisə kimi qiymətləndirmişdir" cümləsində III növ ismi birləşmə hansı cümlə üzvü rolunda çıxış edir?
A) mübtəda
B) tamamlıq
C) tə`yin
D) zərflik
E) xəbər
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) xəbərlə zərflik
B) təyinlə mübtəda
C) xəbərlə tamamlıq
D) həmcins üzvlər
E) mübtəda ilə xəbər
Hansı cümlədə "düz" sözü "birbaşa" zərfinin sinonimidir?
A) Son zamanlar nəsə işi düz gətirmirdi.
B) Anası düz deyirdi.
C) Bir düz söylə görək nə hadisə baş verib?
D) Bir kəpənək hardansa gəlib, düz çiçəyin üstünə qondu.
E) Əhməd dəftərə düz xətt çəkdi.
"Başqa, qeyri, savayı, özgə" qoşmalarının mə`na növünü göstərin:
A) məsafə
B) fərqlənmə
C) səbəb-məqsəd
D) birgəlik
E) zaman
Zərflə sifətin oxşar əlamətləri kimi verilmiş cəhətlərdən biri yanlışdır:
A) Hər ikisi cümlə üzvü kimi çıxış edir.
B) Hər ikisi əsas nitq hissəsidir.
C) Hər ikisi quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur.
D) Hər ikisi həm əşyaya, həm də hərəkətə aid olur.
E) Hər ikisi  necə? nə cür? suallarına cavab verir.
Cümlələrin birində birgəlik növdə olan fe`l vardır:
A) Geoloqların tonqalı çoxdan alınmışdı.
B) Bu, çox maraqlı yarış idi.
C) O, Türkiyədəki dostu ilə yazışırdı.
D) Bu səhnəni görən tamaşaçılar gülüşdülər.
E) Biz yazıçılara görüşə getdik.
İsimlə sifətin birləşməsindən düzələn mürəkkəb sifətlərin cərgəsini  göstərin:
A) dilişirin, qəlbitəmiz
B) qaraqaş, şirindilli
C) ala-yarımçıq, yaşıl-qırmızı
D) tünd-mavi, elmi-fantastik
E) çoxmərtəbəli, xoşqədəm
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top