Tapılan ümumi test sayı : 27

Bu gələn haralıdı?
Dağların maralıdı.
Gəl könlümü qırma sən, 
Ürəyim yaralıdı.
Nümunədə neçə mənsubiyyət şəkilçisi işlənib?
A) bir
B) beş
C) iki
D) üç
E) dörd
Hansı sıradakı bütün sözlər eyniköklüdür?
A) aldı, alır, almışdır
B) yağış, yağlamaq, yağlayır
C) ürəkdən, ürəyi, ürəyə
D) istək, istəyir, isti
E) gözlük, gözətçi, gözləmək
Hansı cərgə omonim sözlərdən ibarətdir?
A) bölgə, alma, çəkmə, bölmə
B) kömək, qabaq, qax, kağız
C) qovurma, dolma, səma
D) baş, göz, bel
E) tut, qaz, al, bal
Cümlələrin birində nidadan sonra vergül qoyulmamalıdır:
A) - Pəh, bu mənim işimdir, xanım!
B) - Ay arvad,nəyin va, gətir görək, acmışıq.
C) - Vay, dədəm, vay, bu nə danışır?!
D) - A, gədə, Kərim, sənin mənim bağımda nə işin var?
E) - Bıy, Şərəfnisə, necə uşaq-uşaq danışırsan?!
Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda hansı sözdə q-ğ əvəzlənməsi baş vermir?
A) Natiq
B) yarpaq
C) qatıq
D) ocaq
E) torpaq
"Nöqsan" sözünün fonetiktəhlilində səhv hansı  mərhələdə buraxılmışdır?
A) Vurğu 2-ci hecaya düşür.
B)
[ö] incə,dodaqlanan; [a] qalın,dodaqlanmayan saitdir.
C) 6 səsdən və 6 hərfdən ibarətdir.
D) [n] və [q] cingiltili, [s] kar samitdir.
E) İki hecalıdır (nöq-san).
Ahəng qanunu hansı sözdə pozulmamışdır?
A) mübarizə
B) ehtiram
C) qalib
D) südabə
E) qaranquş
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top