Tapılan ümumi test sayı : 27

Bu gələn haralıdı?
Dağların maralıdı.
Gəl könlümü qırma sən, 
Ürəyim yaralıdı.
Nümunədə neçə mənsubiyyət şəkilçisi işlənib?
A) iki
B) üç
C) bir
D) beş
E) dörd
Hansı sıradakı bütün sözlər eyniköklüdür?
A) ürəkdən, ürəyi, ürəyə
B) istək, istəyir, isti
C) aldı, alır, almışdır
D) gözlük, gözətçi, gözləmək
E) yağış, yağlamaq, yağlayır
Hansı cərgə omonim sözlərdən ibarətdir?
A) tut, qaz, al, bal
B) kömək, qabaq, qax, kağız
C) baş, göz, bel
D) qovurma, dolma, səma
E) bölgə, alma, çəkmə, bölmə
Cümlələrin birində nidadan sonra vergül qoyulmamalıdır:
A) - Bıy, Şərəfnisə, necə uşaq-uşaq danışırsan?!
B) - A, gədə, Kərim, sənin mənim bağımda nə işin var?
C) - Vay, dədəm, vay, bu nə danışır?!
D) - Pəh, bu mənim işimdir, xanım!
E) - Ay arvad,nəyin va, gətir görək, acmışıq.
Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda hansı sözdə q-ğ əvəzlənməsi baş vermir?
A) yarpaq
B) qatıq
C) ocaq
D) torpaq
E) Natiq
"Nöqsan" sözünün fonetiktəhlilində səhv hansı  mərhələdə buraxılmışdır?
A) 6 səsdən və 6 hərfdən ibarətdir.
B) [n] və [q] cingiltili, [s] kar samitdir.
C)
[ö] incə,dodaqlanan; [a] qalın,dodaqlanmayan saitdir.
D) Vurğu 2-ci hecaya düşür.
E) İki hecalıdır (nöq-san).
Ahəng qanunu hansı sözdə pozulmamışdır?
A) südabə
B) qaranquş
C) ehtiram
D) qalib
E) mübarizə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top