Tapılan ümumi test sayı : 27

S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Zəncinin arzuları"
B) "Şəfqət bacısı"
C) "Qızıl şahinlər"
D) "Mənə belə söylədilər..."
E) "Ananın öyüdü"
Hekayələrinin, demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A) M.İbrahimov
B) C.Məmmədquluzadə
C) M.Hüseyn
D) İ.Əfəndiyev
E) C.Cabbarlı
" ..... İndiki halında ... bənzəyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir nə eləsin: içsin, ya yox. İçməsə, dərd, qəm və qüssə onu öldürəcək, içsə, zəhər öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim deyib şüşəni çəkir başına"
Bu parça C.Məmmədquluzadənin hansı obrazının həyatından bir məqamı əks etdirir?
A) Şərəf
B) İzzət
C) Gülbahar
D) Zeynəb
E) Zəhrabəyim
N. Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətlərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Fəxrəddin bəyin təhsildən qayıtmasını eşitdiyi səhnədə
B) Oğlu Mahmudla söhbət səhnəsində
C) Mahmudun ölümü səhnəsində
D) Qızı Səadət xanımla söhbət səhnəsində
E) Fəxrəddinin ölümü səhnəsində
M.F.Axundovun "Hekayəti-müsyö Jordon həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
B) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük arzularla yaşayan gəncdir.
C) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
D) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyytında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
E) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ən`ənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Padişahi-mülk"
C) "Şikayətnamə"
D) "Məni candan usandırdı"
E) "Söz"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxslun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Bəhram
B) Məhinbanu
C) Hörmüz
D) Xosrov
E) İsgəndər
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) peyzaj
B) portret
C) epiqraf
D) proloq
E) epiloq
Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaət , çıxardığı nəticə, oxuyucuya çatdırmaq istədiyi başlıca fikir necə adlanır?
A) zavyazka
B) ekspozisiya
C) mövzu
D) kompozisiya
E) ideya
Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarını seçin:
1. Müxəmməs                         2. Bayatı                                3. Qəzəl
4. Layla                                   5. Mərsiyə                              6. Ağı
7. Rübai
A) 2, 4, 6
B) 3, 5, 6
C) 1, 2, 6
D) 4, 6, 7
E) 1, 3, 7
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Çox oxuyan çox bilər.
B) Bahar fəslini hamı sevir.
C) Poçtalyon bir söz demədi.                      
D) Səlimin məsələsinə baxıldı.
E) El bilir ki, sən mənimsən.
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) səbəb budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) tə`yin budaq cümləsi
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin
A) Həyat bizi sınayır.
B) Mənim bacım həkimdir.
C) Zərifə qabaqcıl şagirddir.
D) Hamı susmuşdu.
E) Biz kənddə yaşayırıq.
"Demək, sənin qərarın qətidir" - cümləsində işlənən ara sözün mənaca növünü tapın.
A) mlumatın mənbəyi
B) güman və şübhə
C) burada ara söz yoxdur.
D) nəticə fikrin sırası
E) yəqinlik
"Yuxarı" sözü cümlələrdən birində tə`yin kimi işlənmişdir:
A) Yuxarı - bu yüksəklik möhtəşəm qalaya bənzəyirdi.
B) Kişi həmin araba ilə yuxarı kəndə su daşıyırmış.
C) O, Cəmildən cavab almamış, pilləkənlə yuxarı qalxdı.
D) Alpinist yuxarı qalxırdı.
E) Onların evi bizdən yuxarıdadır.
Hanssı cümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?
A) O uşaq bağçasında işləyir.
B) O mahir ovçudur.
C) Bu gün o da şəhərə yola düşür.
D) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
E) O yaxşı ad qazanıb.
Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb ismi göstərin:
A) acıdil
B) dost-tanış
C) üzüyumşaq
D) yavaş-yavaş
E) uzunsaç
Hansı fe`l şərt şəklinin hekayəsində işlənib?
A) gəlməli imiş
B) gəlsə idi
C) gələsi idi
D) gəlməli idisə
E) gəlsə imiş
Qüvətləndirici ədatların cərgəsini tapın.
A) yalnız, ancaq, bəs
B) gəl, məgər, axı
C) ki, təkcə, axı
D) ən, daha, lap
E) -mı4, bəs, yə`ni
Verilmiş cümlələrin hansında zərf yoxdur?
A) Hava birdən tutuldu.
B) Yayda kəndə gələrsən.
C) İstidən nəfəs almaq olmurdu.
D) Şəhərdə havalar istidir.
E) Qız cəld mətbəxə girdi.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top