Tapılan ümumi test sayı : 27

S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Şəfqət bacısı"
B) "Ananın öyüdü"
C) "Qızıl şahinlər"
D) "Zəncinin arzuları"
E) "Mənə belə söylədilər..."
Hekayələrinin, demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A) C.Cabbarlı
B) M.İbrahimov
C) C.Məmmədquluzadə
D) İ.Əfəndiyev
E) M.Hüseyn
" ..... İndiki halında ... bənzəyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir nə eləsin: içsin, ya yox. İçməsə, dərd, qəm və qüssə onu öldürəcək, içsə, zəhər öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim deyib şüşəni çəkir başına"
Bu parça C.Məmmədquluzadənin hansı obrazının həyatından bir məqamı əks etdirir?
A) Zeynəb
B) Zəhrabəyim
C) Gülbahar
D) İzzət
E) Şərəf
N. Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətlərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Qızı Səadət xanımla söhbət səhnəsində
B) Oğlu Mahmudla söhbət səhnəsində
C) Mahmudun ölümü səhnəsində
D) Fəxrəddin bəyin təhsildən qayıtmasını eşitdiyi səhnədə
E) Fəxrəddinin ölümü səhnəsində
M.F.Axundovun "Hekayəti-müsyö Jordon həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyytında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
D) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük arzularla yaşayan gəncdir.
E) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ən`ənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Məni candan usandırdı"
B) "Padişahi-mülk"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Şikayətnamə"
E) "Söz"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxslun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Hörmüz
B) İsgəndər
C) Bəhram
D) Məhinbanu
E) Xosrov
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) epiqraf
B) portret
C) peyzaj
D) proloq
E) epiloq
Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaət , çıxardığı nəticə, oxuyucuya çatdırmaq istədiyi başlıca fikir necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) kompozisiya
C) ideya
D) zavyazka
E) mövzu
Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarını seçin:
1. Müxəmməs                         2. Bayatı                                3. Qəzəl
4. Layla                                   5. Mərsiyə                              6. Ağı
7. Rübai
A) 3, 5, 6
B) 4, 6, 7
C) 1, 3, 7
D) 1, 2, 6
E) 2, 4, 6
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Çox oxuyan çox bilər.
B) Poçtalyon bir söz demədi.                      
C) Bahar fəslini hamı sevir.
D) Səlimin məsələsinə baxıldı.
E) El bilir ki, sən mənimsən.
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tə`yin budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin
A) Mənim bacım həkimdir.
B) Hamı susmuşdu.
C) Həyat bizi sınayır.
D) Biz kənddə yaşayırıq.
E) Zərifə qabaqcıl şagirddir.
"Demək, sənin qərarın qətidir" - cümləsində işlənən ara sözün mənaca növünü tapın.
A) güman və şübhə
B) nəticə fikrin sırası
C) burada ara söz yoxdur.
D) yəqinlik
E) mlumatın mənbəyi
"Yuxarı" sözü cümlələrdən birində tə`yin kimi işlənmişdir:
A) Kişi həmin araba ilə yuxarı kəndə su daşıyırmış.
B) Onların evi bizdən yuxarıdadır.
C) Alpinist yuxarı qalxırdı.
D) O, Cəmildən cavab almamış, pilləkənlə yuxarı qalxdı.
E) Yuxarı - bu yüksəklik möhtəşəm qalaya bənzəyirdi.
Hanssı cümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?
A) Bu gün o da şəhərə yola düşür.
B) O mahir ovçudur.
C) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
D) O uşaq bağçasında işləyir.
E) O yaxşı ad qazanıb.
Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb ismi göstərin:
A) üzüyumşaq
B) acıdil
C) dost-tanış
D) yavaş-yavaş
E) uzunsaç
Hansı fe`l şərt şəklinin hekayəsində işlənib?
A) gələsi idi
B) gəlsə idi
C) gəlməli idisə
D) gəlməli imiş
E) gəlsə imiş
Qüvətləndirici ədatların cərgəsini tapın.
A) ki, təkcə, axı
B) gəl, məgər, axı
C) -mı4, bəs, yə`ni
D) ən, daha, lap
E) yalnız, ancaq, bəs
Verilmiş cümlələrin hansında zərf yoxdur?
A) İstidən nəfəs almaq olmurdu.
B) Şəhərdə havalar istidir.
C) Qız cəld mətbəxə girdi.
D) Yayda kəndə gələrsən.
E) Hava birdən tutuldu.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top