Tapılan ümumi test sayı : 27

S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Qızıl şahinlər"
B) "Mənə belə söylədilər..."
C) "Ananın öyüdü"
D) "Zəncinin arzuları"
E) "Şəfqət bacısı"
Hekayələrinin, demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A) C.Cabbarlı
B) C.Məmmədquluzadə
C) İ.Əfəndiyev
D) M.İbrahimov
E) M.Hüseyn
" ..... İndiki halında ... bənzəyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir nə eləsin: içsin, ya yox. İçməsə, dərd, qəm və qüssə onu öldürəcək, içsə, zəhər öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim deyib şüşəni çəkir başına"
Bu parça C.Məmmədquluzadənin hansı obrazının həyatından bir məqamı əks etdirir?
A) Zeynəb
B) Zəhrabəyim
C) Şərəf
D) Gülbahar
E) İzzət
N. Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətlərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Mahmudun ölümü səhnəsində
B) Oğlu Mahmudla söhbət səhnəsində
C) Qızı Səadət xanımla söhbət səhnəsində
D) Fəxrəddin bəyin təhsildən qayıtmasını eşitdiyi səhnədə
E) Fəxrəddinin ölümü səhnəsində
M.F.Axundovun "Hekayəti-müsyö Jordon həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
B) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
C) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyytında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
D) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük arzularla yaşayan gəncdir.
E) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ən`ənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Söz"
B) "Şikayətnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Padişahi-mülk"
E) "Məni candan usandırdı"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxslun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Bəhram
B) Hörmüz
C) Məhinbanu
D) İsgəndər
E) Xosrov
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) epiqraf
B) portret
C) peyzaj
D) epiloq
E) proloq
Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaət , çıxardığı nəticə, oxuyucuya çatdırmaq istədiyi başlıca fikir necə adlanır?
A) zavyazka
B) ideya
C) ekspozisiya
D) mövzu
E) kompozisiya
Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarını seçin:
1. Müxəmməs                         2. Bayatı                                3. Qəzəl
4. Layla                                   5. Mərsiyə                              6. Ağı
7. Rübai
A) 1, 3, 7
B) 1, 2, 6
C) 3, 5, 6
D) 2, 4, 6
E) 4, 6, 7
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) El bilir ki, sən mənimsən.
B) Poçtalyon bir söz demədi.                      
C) Çox oxuyan çox bilər.
D) Bahar fəslini hamı sevir.
E) Səlimin məsələsinə baxıldı.
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) tə`yin budaq cümləsi
C) səbəb budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin
A) Biz kənddə yaşayırıq.
B) Mənim bacım həkimdir.
C) Hamı susmuşdu.
D) Zərifə qabaqcıl şagirddir.
E) Həyat bizi sınayır.
"Demək, sənin qərarın qətidir" - cümləsində işlənən ara sözün mənaca növünü tapın.
A) burada ara söz yoxdur.
B) mlumatın mənbəyi
C) nəticə fikrin sırası
D) yəqinlik
E) güman və şübhə
"Yuxarı" sözü cümlələrdən birində tə`yin kimi işlənmişdir:
A) O, Cəmildən cavab almamış, pilləkənlə yuxarı qalxdı.
B) Kişi həmin araba ilə yuxarı kəndə su daşıyırmış.
C) Yuxarı - bu yüksəklik möhtəşəm qalaya bənzəyirdi.
D) Onların evi bizdən yuxarıdadır.
E) Alpinist yuxarı qalxırdı.
Hanssı cümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?
A) O uşaq bağçasında işləyir.
B) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
C) Bu gün o da şəhərə yola düşür.
D) O yaxşı ad qazanıb.
E) O mahir ovçudur.
Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb ismi göstərin:
A) yavaş-yavaş
B) dost-tanış
C) üzüyumşaq
D) acıdil
E) uzunsaç
Hansı fe`l şərt şəklinin hekayəsində işlənib?
A) gəlməli idisə
B) gələsi idi
C) gəlməli imiş
D) gəlsə imiş
E) gəlsə idi
Qüvətləndirici ədatların cərgəsini tapın.
A) gəl, məgər, axı
B) -mı4, bəs, yə`ni
C) ən, daha, lap
D) ki, təkcə, axı
E) yalnız, ancaq, bəs
Verilmiş cümlələrin hansında zərf yoxdur?
A) Yayda kəndə gələrsən.
B) Şəhərdə havalar istidir.
C) Hava birdən tutuldu.
D) Qız cəld mətbəxə girdi.
E) İstidən nəfəs almaq olmurdu.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top