Tapılan ümumi test sayı : 28

Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Ne`məti
B) Şəfiqəni
C) Əmirxanı
D) Aygünü
E) Elyarı
"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) S.S.Axundov
B) M.İbrahimov
C) C.Cabbarlı
D) İ.Əfəndiyev
E) Ə.Haqverdiyev
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
B) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
C) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
D) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
E) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
A. Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) yalançı kimyagər və münəccimlər
B) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
C) savadsız müəllimlər, din xadimləri
D) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
E) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) ""Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
B) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Müsibətnamə"
B) "Bax"
C) "Dəhnamə"
D) "Şikyətnamə"
E) "Görmədim"
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Fərhad
B) Bəhram şah
C) Şapur
D) Xosrov
E) İsgəndər
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) qit`ə
B) təmsil
C) hekayə
D) nağıl
E) povest
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) ideya
B) zavyazka
C) kompozisiya
D) mövzu
E) ekspozisiya
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, mə`na dərinliyi e`tibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
B) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
C) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
D) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
E) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
B) Cavid mə`nalı-mə`nalı gülümsünürdü.
C) Bu , Müşkinazın xatirələrindədir.
D) Gedənin dalınca danışmazlar.
E) Yıxılana gülməzlər.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim - dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və  Ədilə ayağa qalxıb zadan çıxdı.
A) 1, 2
B) 4, 5
C) 2, 4
D) 1, 4
E) 3, 5
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
B) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah  hamısı hamının sevimlisi idi.
C) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
D) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
E) Nizainin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Bu işləri vaxtında görərsən
B) Çox iste`dadlı uşaqdır, onun gələciyini görərsən.
C) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
D) Bir onun səliqəsini görəsən!
E) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
Cümlələrdən birində xəbər sifətə ifadə olunmuşdur:
A) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
B) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
C) Qılınc döyüşündə məharətin var!
D) Eldar hansınızdır?
E) Bu dağların sərin havası gözəldir.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -lar2
B) -ır4
C) -ar2
D) -acaq2
E) -ıl4
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin
A) Az danışsan, yaxşı olar.
B) Tək əldən səs çıxmaz.
C) Sevil bu barədə düşündü.
D) Gecə şiddətli külək əsdi.
E) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
Tə`sirli fe`llərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) yatmaq, gülmək, getmək
B) yazmaq, geymək, güldürmək
C) yatmaq, gülmək, getmək
D) görüşmək, görünmək, sevinmək
E) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
B) Arif, kitabı yerinə qoy!
C) Sevil təkcə gəldi.
D) Qoy sözünü desin.
E) Tez gəl, gecikirik.
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) şadlıq, təmizlik, zəiflik
B) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
C) yüzlük, onluq, çoxluq
D) birlik, gündəlik, həkimlik
E) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top