Tapılan ümumi test sayı : 28

Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Aygünü
B) Ne`məti
C) Şəfiqəni
D) Əmirxanı
E) Elyarı
"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) Ə.Haqverdiyev
B) M.İbrahimov
C) İ.Əfəndiyev
D) S.S.Axundov
E) C.Cabbarlı
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
B) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
C) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
D) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
E) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
A. Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) yalançı kimyagər və münəccimlər
C) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
D) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
E) savadsız müəllimlər, din xadimləri
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) ""Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
B) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
C) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Dəhnamə"
B) "Bax"
C) "Görmədim"
D) "Müsibətnamə"
E) "Şikyətnamə"
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Bəhram şah
B) Fərhad
C) İsgəndər
D) Xosrov
E) Şapur
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) hekayə
B) nağıl
C) povest
D) qit`ə
E) təmsil
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) mövzu
B) ideya
C) ekspozisiya
D) kompozisiya
E) zavyazka
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
B) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
C) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, mə`na dərinliyi e`tibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
D) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
E) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Bu , Müşkinazın xatirələrindədir.
B) Cavid mə`nalı-mə`nalı gülümsünürdü.
C) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
D) Yıxılana gülməzlər.
E) Gedənin dalınca danışmazlar.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim - dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və  Ədilə ayağa qalxıb zadan çıxdı.
A) 2, 4
B) 1, 2
C) 4, 5
D) 3, 5
E) 1, 4
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Nizainin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
B) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
C) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
D) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
E) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah  hamısı hamının sevimlisi idi.
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
B) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
C) Çox iste`dadlı uşaqdır, onun gələciyini görərsən.
D) Bir onun səliqəsini görəsən!
E) Bu işləri vaxtında görərsən
Cümlələrdən birində xəbər sifətə ifadə olunmuşdur:
A) Qılınc döyüşündə məharətin var!
B) Bu dağların sərin havası gözəldir.
C) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
D) Eldar hansınızdır?
E) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -lar2
B) -acaq2
C) -ır4
D) -ar2
E) -ıl4
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin
A) Sevil bu barədə düşündü.
B) Tək əldən səs çıxmaz.
C) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
D) Az danışsan, yaxşı olar.
E) Gecə şiddətli külək əsdi.
Tə`sirli fe`llərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) yazmaq, geymək, güldürmək
B) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
C) görüşmək, görünmək, sevinmək
D) yatmaq, gülmək, getmək
E) yatmaq, gülmək, getmək
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Arif, kitabı yerinə qoy!
B) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
C) Sevil təkcə gəldi.
D) Qoy sözünü desin.
E) Tez gəl, gecikirik.
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) şadlıq, təmizlik, zəiflik
B) yüzlük, onluq, çoxluq
C) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
D) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
E) birlik, gündəlik, həkimlik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top