Tapılan ümumi test sayı : 28

Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Aygünü
B) Şəfiqəni
C) Ne`məti
D) Elyarı
E) Əmirxanı
"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) Ə.Haqverdiyev
B) İ.Əfəndiyev
C) C.Cabbarlı
D) M.İbrahimov
E) S.S.Axundov
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
B) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
C) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
D) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
E) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
A. Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
C) yalançı kimyagər və münəccimlər
D) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
E) savadsız müəllimlər, din xadimləri
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
B) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
C) ""Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
D) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Müsibətnamə"
B) "Şikyətnamə"
C) "Bax"
D) "Görmədim"
E) "Dəhnamə"
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Şapur
B) Xosrov
C) İsgəndər
D) Fərhad
E) Bəhram şah
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) hekayə
B) təmsil
C) povest
D) nağıl
E) qit`ə
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) kompozisiya
B) mövzu
C) zavyazka
D) ekspozisiya
E) ideya
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
B) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
C) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
D) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, mə`na dərinliyi e`tibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
E) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Bu , Müşkinazın xatirələrindədir.
B) Gedənin dalınca danışmazlar.
C) Yıxılana gülməzlər.
D) Cavid mə`nalı-mə`nalı gülümsünürdü.
E) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim - dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və  Ədilə ayağa qalxıb zadan çıxdı.
A) 1, 4
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 3, 5
E) 2, 4
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
B) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah  hamısı hamının sevimlisi idi.
C) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
D) Nizainin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
E) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
B) Çox iste`dadlı uşaqdır, onun gələciyini görərsən.
C) Bir onun səliqəsini görəsən!
D) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
E) Bu işləri vaxtında görərsən
Cümlələrdən birində xəbər sifətə ifadə olunmuşdur:
A) Bu dağların sərin havası gözəldir.
B) Eldar hansınızdır?
C) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
D) Qılınc döyüşündə məharətin var!
E) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -ır4
B) -lar2
C) -ar2
D) -ıl4
E) -acaq2
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin
A) Sevil bu barədə düşündü.
B) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
C) Az danışsan, yaxşı olar.
D) Tək əldən səs çıxmaz.
E) Gecə şiddətli külək əsdi.
Tə`sirli fe`llərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
B) yazmaq, geymək, güldürmək
C) yatmaq, gülmək, getmək
D) görüşmək, görünmək, sevinmək
E) yatmaq, gülmək, getmək
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Tez gəl, gecikirik.
B) Sevil təkcə gəldi.
C) Qoy sözünü desin.
D) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
E) Arif, kitabı yerinə qoy!
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) şadlıq, təmizlik, zəiflik
B) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
C) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
D) yüzlük, onluq, çoxluq
E) birlik, gündəlik, həkimlik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top