Tapılan ümumi test sayı : 28

Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Aygünü
B) Şəfiqəni
C) Ne`məti
D) Elyarı
E) Əmirxanı
"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) İ.Əfəndiyev
B) Ə.Haqverdiyev
C) C.Cabbarlı
D) S.S.Axundov
E) M.İbrahimov
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
B) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
C) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
D) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
E) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
A. Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
C) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
D) yalançı kimyagər və münəccimlər
E) savadsız müəllimlər, din xadimləri
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) ""Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
C) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
D) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Bax"
B) "Dəhnamə"
C) "Şikyətnamə"
D) "Müsibətnamə"
E) "Görmədim"
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Şapur
B) Fərhad
C) Xosrov
D) İsgəndər
E) Bəhram şah
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) povest
B) hekayə
C) nağıl
D) qit`ə
E) təmsil
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) ideya
C) zavyazka
D) kompozisiya
E) mövzu
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
B) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
C) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
D) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
E) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, mə`na dərinliyi e`tibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Bu , Müşkinazın xatirələrindədir.
B) Yıxılana gülməzlər.
C) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
D) Cavid mə`nalı-mə`nalı gülümsünürdü.
E) Gedənin dalınca danışmazlar.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim - dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və  Ədilə ayağa qalxıb zadan çıxdı.
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 3, 5
E) 4, 5
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Nizainin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
B) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
C) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah  hamısı hamının sevimlisi idi.
D) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
E) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Bir onun səliqəsini görəsən!
B) Çox iste`dadlı uşaqdır, onun gələciyini görərsən.
C) Bu işləri vaxtında görərsən
D) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
E) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
Cümlələrdən birində xəbər sifətə ifadə olunmuşdur:
A) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
B) Eldar hansınızdır?
C) Qılınc döyüşündə məharətin var!
D) Bu dağların sərin havası gözəldir.
E) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -ar2
B) -ıl4
C) -ır4
D) -lar2
E) -acaq2
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin
A) Sevil bu barədə düşündü.
B) Tək əldən səs çıxmaz.
C) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
D) Gecə şiddətli külək əsdi.
E) Az danışsan, yaxşı olar.
Tə`sirli fe`llərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) yatmaq, gülmək, getmək
B) yatmaq, gülmək, getmək
C) görüşmək, görünmək, sevinmək
D) yazmaq, geymək, güldürmək
E) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Qoy sözünü desin.
B) Arif, kitabı yerinə qoy!
C) Sevil təkcə gəldi.
D) Tez gəl, gecikirik.
E) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
B) yüzlük, onluq, çoxluq
C) birlik, gündəlik, həkimlik
D) şadlıq, təmizlik, zəiflik
E) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top