Tapılan ümumi test sayı : 28

Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Şəfiqəni
B) Aygünü
C) Elyarı
D) Əmirxanı
E) Ne`məti
"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) M.İbrahimov
B) C.Cabbarlı
C) Ə.Haqverdiyev
D) S.S.Axundov
E) İ.Əfəndiyev
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
B) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
C) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
D) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
E) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
A. Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) savadsız müəllimlər, din xadimləri
C) yalançı kimyagər və münəccimlər
D) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
E) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
C) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) ""Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Dəhnamə"
B) "Bax"
C) "Şikyətnamə"
D) "Görmədim"
E) "Müsibətnamə"
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Xosrov
B) İsgəndər
C) Bəhram şah
D) Şapur
E) Fərhad
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) qit`ə
B) nağıl
C) hekayə
D) povest
E) təmsil
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) ideya
B) zavyazka
C) kompozisiya
D) mövzu
E) ekspozisiya
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
B) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, mə`na dərinliyi e`tibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
C) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
D) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
E) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Cavid mə`nalı-mə`nalı gülümsünürdü.
B) Yıxılana gülməzlər.
C) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
D) Gedənin dalınca danışmazlar.
E) Bu , Müşkinazın xatirələrindədir.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim - dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və  Ədilə ayağa qalxıb zadan çıxdı.
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 3, 5
D) 1, 2
E) 4, 5
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
B) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
C) Nizainin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
D) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah  hamısı hamının sevimlisi idi.
E) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
B) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
C) Bu işləri vaxtında görərsən
D) Bir onun səliqəsini görəsən!
E) Çox iste`dadlı uşaqdır, onun gələciyini görərsən.
Cümlələrdən birində xəbər sifətə ifadə olunmuşdur:
A) Qılınc döyüşündə məharətin var!
B) Bu dağların sərin havası gözəldir.
C) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
D) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
E) Eldar hansınızdır?
Şəkilçilərdən biri qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -ır4
B) -ar2
C) -ıl4
D) -lar2
E) -acaq2
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin
A) Gecə şiddətli külək əsdi.
B) Az danışsan, yaxşı olar.
C) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
D) Sevil bu barədə düşündü.
E) Tək əldən səs çıxmaz.
Tə`sirli fe`llərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
B) yatmaq, gülmək, getmək
C) görüşmək, görünmək, sevinmək
D) yatmaq, gülmək, getmək
E) yazmaq, geymək, güldürmək
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
B) Qoy sözünü desin.
C) Sevil təkcə gəldi.
D) Tez gəl, gecikirik.
E) Arif, kitabı yerinə qoy!
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) şadlıq, təmizlik, zəiflik
B) birlik, gündəlik, həkimlik
C) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
D) yüzlük, onluq, çoxluq
E) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top