Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı fikir S.Rəhimovun "Mehman" əsərindəki Murtuz Murtuzov obrazının səciyyəsinə uyğundur?
A) Namuslu hüquq işçisidir.
B) Mehmana gənc prokuror kimi hörmət bəsləyir.
C) Fağır, kimsəsiz, xeyirxah qoca qılafına girir, nəvazişlə danışır.
D) Mütilik və yaltaqlıq maskası taxır, təlxəklik edir, məqam gəldikdə qəddarlığını biruzə verir.
E) Öz ləyaqətini gözləyir, ədalətsizliyə yol vermir.
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri  müharibə mövzusunda deyil:
A) "Ananın öyüdü"
B) "Mənə belə söylədilər..."
C) "Şəfqət bacısı"
D) "Zəncinin arzuları"
E) "Qızıl şahinlər"
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli  xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Füyuzat"
B) "Dəbistan"
C) "Şərqi-Rus"
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "Həyat"
M.F.Axundovun bizə gəlib çatan nəzm əsərləri içərisində tarix etibarilə ilk yazılanı hansıdır?
A) "Əlifba haqqında mənzumə
B) "Zakirə məktub"
C) Bu, məlum deyil.
D) "Zəmanədən şikayət"
E) "A.S.Puşkinin ölümü haqqında Şərq poeması"
A.Bakıxanov fars dilinin qrammatikasından bəhs edən əsəri:
A) "Təhzibi-əxlaq"
B) "Qanuni-Qüdsi"
C) "Gülüstani-İrəm"
D) "Mişkatül - ənvar"
E) "əsrarül - mələküt"
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Padişahi-mülk"
B) "Şikayətnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Məni candan usandırdı"
E) "Söz"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Hörmüz
B) Xosrov
C) Məhinbanu
D) İsgəndər
E) Bəhram
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) proloq
B) portret
C) epiloq
D) peyzaj
E) epiqraf
Remarkadan hansı ədəbi növdə istifadə olunur?
A) dramatik
B) lirik, epik
C) epik
D) epik, dramatik
E) lirik
Epik növün hansı janrında yumor daha güclüdür?
A) lətifə
B) atalar sözü
C) dastan
D) nağıl
E) əfsanə
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) səbəb budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Verilmiş cümlədə xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
"Möhtərəm dostlar, mən həmişə öz nəğmələrimlə insanları sevindirmişəm"
A) I növ ismi birləşmə ilə
B) mürəkkəb adla
C) II növ ismi birləşmə ilə
D) isimlə
E) feli sifətlə
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
B) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
C) Gedənin dalınca danışmazlar.
D) Yıxılana gülməzlər.
E) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
Nümunələrdən biri adlıq cümlədir:
A) Yaz günü. Yol üstü. Ağac kölgəsi.
B) Yeni uğurlar qazanaq.
C) El hara, sən də ora.
D) Döyüşçü qorxmaz olmalıdır.
E) Üç oğlu. İki nəvəsi alimdir.
Aşağıdakı nümunədə xəbər nə ilə ifadə olunmuşdur?
Hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
A) sifətlə
B) məsdərlə
C) sayla
D) isimlə
E) feli sifətlə
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) yüzlük, onluq, çoxluq
B) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
C) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
D) birlik, gündəlik, həkimlik
E) şadlıq, təmizlik, zəiflik
"İndi növbə sizindir" cümləsində "indi" hansı nitq hissəsidir?
A) isim
B) sifət
C) zərf
D) say
E) fel
Verilmiş sözlərdən neçəsi feldən düzələn sifətdir?
tutqun, uçuq, kütləvi, bənövşəyi, böyük, azyaşlı, yoldakı, əzik
A) beş
B) altı
C) üç
D) dörd
E) iki
Qoşmalar ismin hansı hallarında olan sözlərə qoşulur?
A) təsirlik, çıxışlıq, adlıq
B) adlıq, təsirlik, yerlik
C) çıxışlıq, təsirlik, yönlük
D) yönlük, yerlik, çıxışlıq
E) yiyəlik, yönlük, çıxışlıq
Feli bağlama şəkilçiləri hansıdır?
A) -dı4, -çı4, -lıq4
B) -acaq4, -maq2, -dan2
C) -sız4, -an2, -ar2
D) -araq2, -ıb4, -anda2, -madan2
E) -ır4, -dan2, -malı2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top