Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı fikir S.Rəhimovun "Mehman" əsərindəki Murtuz Murtuzov obrazının səciyyəsinə uyğundur?
A) Mehmana gənc prokuror kimi hörmət bəsləyir.
B) Namuslu hüquq işçisidir.
C) Fağır, kimsəsiz, xeyirxah qoca qılafına girir, nəvazişlə danışır.
D) Öz ləyaqətini gözləyir, ədalətsizliyə yol vermir.
E) Mütilik və yaltaqlıq maskası taxır, təlxəklik edir, məqam gəldikdə qəddarlığını biruzə verir.
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri  müharibə mövzusunda deyil:
A) "Zəncinin arzuları"
B) "Ananın öyüdü"
C) "Mənə belə söylədilər..."
D) "Qızıl şahinlər"
E) "Şəfqət bacısı"
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli  xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Həyat"
B) "Füyuzat"
C) "Şərqi-Rus"
D) "Dəbistan"
E) "Molla Nəsrəddin"
M.F.Axundovun bizə gəlib çatan nəzm əsərləri içərisində tarix etibarilə ilk yazılanı hansıdır?
A) Bu, məlum deyil.
B) "Zəmanədən şikayət"
C) "A.S.Puşkinin ölümü haqqında Şərq poeması"
D) "Əlifba haqqında mənzumə
E) "Zakirə məktub"
A.Bakıxanov fars dilinin qrammatikasından bəhs edən əsəri:
A) "Təhzibi-əxlaq"
B) "Gülüstani-İrəm"
C) "Qanuni-Qüdsi"
D) "əsrarül - mələküt"
E) "Mişkatül - ənvar"
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Məni candan usandırdı"
B) "Şikayətnamə"
C) "Padişahi-mülk"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Söz"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Hörmüz
B) İsgəndər
C) Bəhram
D) Məhinbanu
E) Xosrov
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) proloq
B) epiloq
C) portret
D) epiqraf
E) peyzaj
Remarkadan hansı ədəbi növdə istifadə olunur?
A) epik
B) epik, dramatik
C) dramatik
D) lirik
E) lirik, epik
Epik növün hansı janrında yumor daha güclüdür?
A) nağıl
B) dastan
C) lətifə
D) atalar sözü
E) əfsanə
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) təyin budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Verilmiş cümlədə xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
"Möhtərəm dostlar, mən həmişə öz nəğmələrimlə insanları sevindirmişəm"
A) I növ ismi birləşmə ilə
B) mürəkkəb adla
C) feli sifətlə
D) isimlə
E) II növ ismi birləşmə ilə
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
B) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
C) Gedənin dalınca danışmazlar.
D) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
E) Yıxılana gülməzlər.
Nümunələrdən biri adlıq cümlədir:
A) Üç oğlu. İki nəvəsi alimdir.
B) El hara, sən də ora.
C) Yeni uğurlar qazanaq.
D) Döyüşçü qorxmaz olmalıdır.
E) Yaz günü. Yol üstü. Ağac kölgəsi.
Aşağıdakı nümunədə xəbər nə ilə ifadə olunmuşdur?
Hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
A) isimlə
B) feli sifətlə
C) sayla
D) sifətlə
E) məsdərlə
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) şadlıq, təmizlik, zəiflik
B) yüzlük, onluq, çoxluq
C) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
D) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
E) birlik, gündəlik, həkimlik
"İndi növbə sizindir" cümləsində "indi" hansı nitq hissəsidir?
A) sifət
B) say
C) isim
D) fel
E) zərf
Verilmiş sözlərdən neçəsi feldən düzələn sifətdir?
tutqun, uçuq, kütləvi, bənövşəyi, böyük, azyaşlı, yoldakı, əzik
A) dörd
B) altı
C) iki
D) üç
E) beş
Qoşmalar ismin hansı hallarında olan sözlərə qoşulur?
A) yiyəlik, yönlük, çıxışlıq
B) çıxışlıq, təsirlik, yönlük
C) yönlük, yerlik, çıxışlıq
D) təsirlik, çıxışlıq, adlıq
E) adlıq, təsirlik, yerlik
Feli bağlama şəkilçiləri hansıdır?
A) -araq2, -ıb4, -anda2, -madan2
B) -dı4, -çı4, -lıq4
C) -acaq4, -maq2, -dan2
D) -ır4, -dan2, -malı2
E) -sız4, -an2, -ar2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top