Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı fikir S.Rəhimovun "Mehman" əsərindəki Murtuz Murtuzov obrazının səciyyəsinə uyğundur?
A) Mütilik və yaltaqlıq maskası taxır, təlxəklik edir, məqam gəldikdə qəddarlığını biruzə verir.
B) Fağır, kimsəsiz, xeyirxah qoca qılafına girir, nəvazişlə danışır.
C) Öz ləyaqətini gözləyir, ədalətsizliyə yol vermir.
D) Mehmana gənc prokuror kimi hörmət bəsləyir.
E) Namuslu hüquq işçisidir.
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri  müharibə mövzusunda deyil:
A) "Şəfqət bacısı"
B) "Mənə belə söylədilər..."
C) "Ananın öyüdü"
D) "Qızıl şahinlər"
E) "Zəncinin arzuları"
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli  xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Füyuzat"
B) "Dəbistan"
C) "Həyat"
D) "Şərqi-Rus"
E) "Molla Nəsrəddin"
M.F.Axundovun bizə gəlib çatan nəzm əsərləri içərisində tarix etibarilə ilk yazılanı hansıdır?
A) Bu, məlum deyil.
B) "Zakirə məktub"
C) "Zəmanədən şikayət"
D) "A.S.Puşkinin ölümü haqqında Şərq poeması"
E) "Əlifba haqqında mənzumə
A.Bakıxanov fars dilinin qrammatikasından bəhs edən əsəri:
A) "Gülüstani-İrəm"
B) "Qanuni-Qüdsi"
C) "Təhzibi-əxlaq"
D) "əsrarül - mələküt"
E) "Mişkatül - ənvar"
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Söz"
B) "Padişahi-mülk"
C) "Şikayətnamə"
D) "Məni candan usandırdı"
E) "Leyli və Məcnun"
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Xosrov
B) Bəhram
C) İsgəndər
D) Hörmüz
E) Məhinbanu
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) portret
B) epiloq
C) peyzaj
D) proloq
E) epiqraf
Remarkadan hansı ədəbi növdə istifadə olunur?
A) epik
B) lirik
C) epik, dramatik
D) dramatik
E) lirik, epik
Epik növün hansı janrında yumor daha güclüdür?
A) dastan
B) lətifə
C) nağıl
D) atalar sözü
E) əfsanə
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
Verilmiş cümlədə xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
"Möhtərəm dostlar, mən həmişə öz nəğmələrimlə insanları sevindirmişəm"
A) feli sifətlə
B) isimlə
C) mürəkkəb adla
D) II növ ismi birləşmə ilə
E) I növ ismi birləşmə ilə
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
B) Gedənin dalınca danışmazlar.
C) Yıxılana gülməzlər.
D) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
E) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
Nümunələrdən biri adlıq cümlədir:
A) Yaz günü. Yol üstü. Ağac kölgəsi.
B) El hara, sən də ora.
C) Yeni uğurlar qazanaq.
D) Döyüşçü qorxmaz olmalıdır.
E) Üç oğlu. İki nəvəsi alimdir.
Aşağıdakı nümunədə xəbər nə ilə ifadə olunmuşdur?
Hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
A) sifətlə
B) isimlə
C) feli sifətlə
D) məsdərlə
E) sayla
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
B) şadlıq, təmizlik, zəiflik
C) yüzlük, onluq, çoxluq
D) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
E) birlik, gündəlik, həkimlik
"İndi növbə sizindir" cümləsində "indi" hansı nitq hissəsidir?
A) fel
B) sifət
C) say
D) zərf
E) isim
Verilmiş sözlərdən neçəsi feldən düzələn sifətdir?
tutqun, uçuq, kütləvi, bənövşəyi, böyük, azyaşlı, yoldakı, əzik
A) iki
B) dörd
C) beş
D) üç
E) altı
Qoşmalar ismin hansı hallarında olan sözlərə qoşulur?
A) yönlük, yerlik, çıxışlıq
B) adlıq, təsirlik, yerlik
C) çıxışlıq, təsirlik, yönlük
D) yiyəlik, yönlük, çıxışlıq
E) təsirlik, çıxışlıq, adlıq
Feli bağlama şəkilçiləri hansıdır?
A) -acaq4, -maq2, -dan2
B) -dı4, -çı4, -lıq4
C) -sız4, -an2, -ar2
D) -ır4, -dan2, -malı2
E) -araq2, -ıb4, -anda2, -madan2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top