Tapılan ümumi test sayı : 55

Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaət, çıxardığı nəticə, oxucuya çatdırmaq istədiyi başlıca fikir necə adlanır?
A) zavyazka
B) ekspozisiya
C) mövzu
D) ideya
E) kompozisiya
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) peyzaj
B) proloq
C) epiloq
D) portret
E) epiqraf
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Ananın öyüdü"
B) "Şəfqət bacısı"
C) "Qızıl şahinlər"
D) "Zəncinin arzuları"
E) "Mənə belə söylədilər..."
Hekayələrinin, demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A) C.Cabbarlı
B) M.İbrahimov
C) İ.Əfəndiyev
D) C.Məmmədquluzadə
E) M.Hüseyin
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Hörmüz
B) İsgəndər
C) Məhinbanu
D) Xosrov
E) Bəhram
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Padişahi-mülk"
C) "Məni candan usandırdı"
D) "Söz"
E) "Şikayətnamə"
N.Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, ettiyi hərəkətlərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Oğlu Mahmudla söhbət səhnəsində
B) Qızı Səadət xanımla söhbət səhnəsində
C) Mahmudun ölümü səhnəsində
D) Fəxrəddinin ölümü səhnəsində
E) Fəxrəddin bəyin təhsildən qayıtmasını eşitdiyi səhnədə
".... İndiki halında ... bənzəyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir nə eləsin: içsin, ya yox. İçməsə, dərd, qəm və qüssə onu öldürəcək, içsə, zəhər öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim deyib şüşəni şəkir başına".
Bu parça C.Məmmədquluzadənin hansı obrazının həyatından bir məqamı əks etdirir?
A) Gülbahar
B) Zeynəb
C) İzzət
D) Şərəf
E) Zəhrabəyim
M.F.Axundovun "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
D) Təhsini artırmağa çalışan, böyük arzularla yaşayan gəncdir.
E) Kənddə xəstəxana, məktəb açamaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarını seçin:
1. Müxəmməs                          2. Bayatı                                    3. Qəzəl
4. Layla                                    5. Mərsiyə                                  6. Ağı
7. Rübai
A) 1, 3, 7
B) 2, 4, 6
C) 4, 6, 7
D) 3, 5, 6
E) 1, 2, 6
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Səlimin məsələsinə baxıldı.
B) Poçtalyon bir söz demədi.
C) El bilir ki, sən mənimsən.
D) Çox oxuyan çox bilər.
E) Bahar fəslini hamı sevir.
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) mübtəda budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin:
A) Həyat bizi sınayır.
B) Hamı susmuşdu.
C) Biz kənddə yaşayırıq.
D) Mənim bacım həkimdir.
E) Zərifə qabaqcıl şagirddir.
"Demək, sənin qərarın qətidir" - cümləsində işlənən ara sözün mənaca növünü tapın:
A) məlumatın mənbəyi
B) nəticə və fikrin sırası
C) burada ara söz yoxdur.
D) yəqinlik
E) güman və şübhə
"Yuxarı" sözü cümlələrdən birində təyin kimi işlənmişdir:
A) Kişi həmin araba ilə yuxarı kəndə su daşıyırmış.
B) Alpinist yuxarı qalxırdı.
C) O, Cəmildən cavab almamış, pilləkənlə yuxarı qalxdı.
D) Yuxarı-bu yüksəklik möhtəşəm qalaya bənzəyirdi.
E) Onların evi bizdən yuxarıdadır.
Hansı cümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O mahir ovçudur.
B) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
C) Bu gün o da şəhərə yola düşür.
D) O yaxşı ad qazanıb.
E) O uşaq bağçasında işləyir.
Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan  mürəkkəb ismi göstərin:
A) yavaş-yavaş
B) uzunsaç
C) acıdil
D) dost-tanış
E) üzüyumşaq
Hansı fel şərt şəklinin hekayəsində işlənib?
A) gəlməli imiş
B) gəlsə imiş
C) gəlsə idi
D) gəlməli idisə
E) gələsi idi
Qüvvətləndirici ədatların cərgəsini tapın:
A) -mı4, bəs, yəni
B) yalnız, ancaq, bəs
C) gəl, məgər, axı
D) ki, təkcə, axı
E) ən, daha, lap
Verilmiş cümlələrdən hansında zərf yoxdur?
A) Yayda kəndə gələrsən.
B) Şəhərdə havalar istidir.
C) İstidən nəfəs almaq olmurdu.
D) Qız cəld mətbəxə girdi.
E) Hava birdən tutuldu.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top