Tapılan ümumi test sayı : 55

Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaət, çıxardığı nəticə, oxucuya çatdırmaq istədiyi başlıca fikir necə adlanır?
A) kompozisiya
B) ideya
C) zavyazka
D) mövzu
E) ekspozisiya
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) portret
B) epiqraf
C) proloq
D) peyzaj
E) epiloq
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Mənə belə söylədilər..."
B) "Şəfqət bacısı"
C) "Zəncinin arzuları"
D) "Ananın öyüdü"
E) "Qızıl şahinlər"
Hekayələrinin, demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A) M.İbrahimov
B) M.Hüseyin
C) C.Məmmədquluzadə
D) İ.Əfəndiyev
E) C.Cabbarlı
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Hörmüz
B) Xosrov
C) Bəhram
D) Məhinbanu
E) İsgəndər
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Şikayətnamə"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Söz"
D) "Məni candan usandırdı"
E) "Padişahi-mülk"
N.Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, ettiyi hərəkətlərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Fəxrəddinin ölümü səhnəsində
B) Mahmudun ölümü səhnəsində
C) Oğlu Mahmudla söhbət səhnəsində
D) Fəxrəddin bəyin təhsildən qayıtmasını eşitdiyi səhnədə
E) Qızı Səadət xanımla söhbət səhnəsində
".... İndiki halında ... bənzəyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir nə eləsin: içsin, ya yox. İçməsə, dərd, qəm və qüssə onu öldürəcək, içsə, zəhər öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim deyib şüşəni şəkir başına".
Bu parça C.Məmmədquluzadənin hansı obrazının həyatından bir məqamı əks etdirir?
A) Gülbahar
B) Zəhrabəyim
C) Zeynəb
D) İzzət
E) Şərəf
M.F.Axundovun "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
B) Təhsini artırmağa çalışan, böyük arzularla yaşayan gəncdir.
C) Kənddə xəstəxana, məktəb açamaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
D) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
E) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarını seçin:
1. Müxəmməs                          2. Bayatı                                    3. Qəzəl
4. Layla                                    5. Mərsiyə                                  6. Ağı
7. Rübai
A) 2, 4, 6
B) 1, 3, 7
C) 1, 2, 6
D) 3, 5, 6
E) 4, 6, 7
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Bahar fəslini hamı sevir.
B) El bilir ki, sən mənimsən.
C) Çox oxuyan çox bilər.
D) Poçtalyon bir söz demədi.
E) Səlimin məsələsinə baxıldı.
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) təyin budaq cümləsi
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin:
A) Mənim bacım həkimdir.
B) Həyat bizi sınayır.
C) Hamı susmuşdu.
D) Biz kənddə yaşayırıq.
E) Zərifə qabaqcıl şagirddir.
"Demək, sənin qərarın qətidir" - cümləsində işlənən ara sözün mənaca növünü tapın:
A) nəticə və fikrin sırası
B) burada ara söz yoxdur.
C) yəqinlik
D) güman və şübhə
E) məlumatın mənbəyi
"Yuxarı" sözü cümlələrdən birində təyin kimi işlənmişdir:
A) Yuxarı-bu yüksəklik möhtəşəm qalaya bənzəyirdi.
B) Alpinist yuxarı qalxırdı.
C) O, Cəmildən cavab almamış, pilləkənlə yuxarı qalxdı.
D) Onların evi bizdən yuxarıdadır.
E) Kişi həmin araba ilə yuxarı kəndə su daşıyırmış.
Hansı cümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O yaxşı ad qazanıb.
B) O mahir ovçudur.
C) O uşaq bağçasında işləyir.
D) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
E) Bu gün o da şəhərə yola düşür.
Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan  mürəkkəb ismi göstərin:
A) uzunsaç
B) üzüyumşaq
C) dost-tanış
D) yavaş-yavaş
E) acıdil
Hansı fel şərt şəklinin hekayəsində işlənib?
A) gəlməli imiş
B) gəlsə idi
C) gəlməli idisə
D) gələsi idi
E) gəlsə imiş
Qüvvətləndirici ədatların cərgəsini tapın:
A) -mı4, bəs, yəni
B) yalnız, ancaq, bəs
C) gəl, məgər, axı
D) ki, təkcə, axı
E) ən, daha, lap
Verilmiş cümlələrdən hansında zərf yoxdur?
A) Qız cəld mətbəxə girdi.
B) Şəhərdə havalar istidir.
C) Hava birdən tutuldu.
D) Yayda kəndə gələrsən.
E) İstidən nəfəs almaq olmurdu.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top