Tapılan ümumi test sayı : 55

Yazıçının qələmə aldığı həyat hadisəsi haqqında gəldiyi qənaət, çıxardığı nəticə, oxucuya çatdırmaq istədiyi başlıca fikir necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) mövzu
C) zavyazka
D) ideya
E) kompozisiya
Bədii əsərin sonunda verilən və onun yekunu olan kiçik hissə necə adlanır?
A) epiloq
B) proloq
C) epiqraf
D) peyzaj
E) portret
S.Vurğunun aşağıdakı əsərlərindən biri müharibə mövzusunda deyil:
A) "Şəfqət bacısı"
B) "Zəncinin arzuları"
C) "Ananın öyüdü"
D) "Qızıl şahinlər"
E) "Mənə belə söylədilər..."
Hekayələrinin, demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:
A) M.İbrahimov
B) C.Cabbarlı
C) C.Məmmədquluzadə
D) İ.Əfəndiyev
E) M.Hüseyin
Nizami bu fikri hansı obraz haqqında deyir?
İndi o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
A) Hörmüz
B) Bəhram
C) Məhinbanu
D) Xosrov
E) İsgəndər
M.Füzulinin hansı əsərində XVI əsrin feodal-patriarxal münasibətləri, insan təbiətinə, azad məhəbbətə zidd olan adət-ənənələr, qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur?
A) "Padişahi-mülk"
B) "Söz"
C) "Şikayətnamə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Məni candan usandırdı"
N.Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, ettiyi hərəkətlərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Qızı Səadət xanımla söhbət səhnəsində
B) Oğlu Mahmudla söhbət səhnəsində
C) Fəxrəddin bəyin təhsildən qayıtmasını eşitdiyi səhnədə
D) Fəxrəddinin ölümü səhnəsində
E) Mahmudun ölümü səhnəsində
".... İndiki halında ... bənzəyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir nə eləsin: içsin, ya yox. İçməsə, dərd, qəm və qüssə onu öldürəcək, içsə, zəhər öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim deyib şüşəni şəkir başına".
Bu parça C.Məmmədquluzadənin hansı obrazının həyatından bir məqamı əks etdirir?
A) Zeynəb
B) İzzət
C) Zəhrabəyim
D) Şərəf
E) Gülbahar
M.F.Axundovun "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) Təhsini artırmağa çalışan, böyük arzularla yaşayan gəncdir.
D) Kənddə xəstəxana, məktəb açamaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
E) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
Şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarını seçin:
1. Müxəmməs                          2. Bayatı                                    3. Qəzəl
4. Layla                                    5. Mərsiyə                                  6. Ağı
7. Rübai
A) 3, 5, 6
B) 2, 4, 6
C) 1, 3, 7
D) 4, 6, 7
E) 1, 2, 6
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Bahar fəslini hamı sevir.
B) Çox oxuyan çox bilər.
C) Səlimin məsələsinə baxıldı.
D) El bilir ki, sən mənimsən.
E) Poçtalyon bir söz demədi.
"Mən bilirəm ki, çəkilən əmək itmir" - cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) xəbər budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
İsmi xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin:
A) Zərifə qabaqcıl şagirddir.
B) Həyat bizi sınayır.
C) Hamı susmuşdu.
D) Biz kənddə yaşayırıq.
E) Mənim bacım həkimdir.
"Demək, sənin qərarın qətidir" - cümləsində işlənən ara sözün mənaca növünü tapın:
A) burada ara söz yoxdur.
B) güman və şübhə
C) yəqinlik
D) məlumatın mənbəyi
E) nəticə və fikrin sırası
"Yuxarı" sözü cümlələrdən birində təyin kimi işlənmişdir:
A) Yuxarı-bu yüksəklik möhtəşəm qalaya bənzəyirdi.
B) Kişi həmin araba ilə yuxarı kəndə su daşıyırmış.
C) Onların evi bizdən yuxarıdadır.
D) Alpinist yuxarı qalxırdı.
E) O, Cəmildən cavab almamış, pilləkənlə yuxarı qalxdı.
Hansı cümlədə "O" əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O mahir ovçudur.
B) O yaxşı ad qazanıb.
C) O gözəl sənətkar kimi ümumxalq şöhrəti qazanıb.
D) Bu gün o da şəhərə yola düşür.
E) O uşaq bağçasında işləyir.
Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan  mürəkkəb ismi göstərin:
A) acıdil
B) uzunsaç
C) üzüyumşaq
D) yavaş-yavaş
E) dost-tanış
Hansı fel şərt şəklinin hekayəsində işlənib?
A) gələsi idi
B) gəlməli idisə
C) gəlsə imiş
D) gəlsə idi
E) gəlməli imiş
Qüvvətləndirici ədatların cərgəsini tapın:
A) ən, daha, lap
B) gəl, məgər, axı
C) ki, təkcə, axı
D) yalnız, ancaq, bəs
E) -mı4, bəs, yəni
Verilmiş cümlələrdən hansında zərf yoxdur?
A) Hava birdən tutuldu.
B) Qız cəld mətbəxə girdi.
C) Şəhərdə havalar istidir.
D) İstidən nəfəs almaq olmurdu.
E) Yayda kəndə gələrsən.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top