Tapılan ümumi test sayı : 55

Sifətdən düzəlmiş feli tapın:
A) çoxalmaq
B) kəsilmək
C) gözəlləşmək
D) bağlamaq
E) ağıllanmaq
Düzəltmə sözlərin cərgəsini göstərin:
A) əlüzyuyan, qaratoyuq, incəbel
B) günəbaxan, susuz, tarla
C) istedad, qabiliyyət, həvəs
D) cəsur, igidlik, mərdlik
E) yazı, qovurma, əkin
Sözlərdən hansı çoxmənalıdır?
A) divar
B) ağız
C) köynək
D) dəniz
E) neft
Terminlərdən ibarət olan cərgəni müəyyənləşdirin:
A) dərs, şənbə, bölmə
B) biçənək, bulaq, tüstü
C) su, çörək, çinar
D) samit, isim, mübtəda
E) qılınc, hava, mismar
Hansı sözdə vurğu birinci hecaya düşür?
A) uzun
B) tədbir
C) opera
D) Sabir
E) işarə
Sözlərdən birinin tələffüz şəkli düzgün göstərilməmişdir:
A) [Səyidə]
B) [radiyo]
C) [bədi:]
D) [mətbəə]
E) [lə:nət]
Yalnız dodaqlanmayan saitlərdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) a, ı, o, u
B) a, ı, ü, u
C) o, u, ö, ü
D) ə, i, ö, ü
E) a, ı, ə, e, i
"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) İ.Əfəndiyev
B) Ə.Haqverdiyev
C) C.Cabbarlı
D) S.S.Axundov
E) M.İbrahimov
H.Cavidin tarixi mövzuda yazdığı pyes:
A) "İblis"
B) "Topal Teymur"
C) "İblisin İntiqamı"
D) "Maral"
E) "Ana"
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
B) Xain, ikiüzlü, qəddar admdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
C) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
D) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
E) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Mürafiə vəkillərinin  hekayəti"
B) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
C) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
D) "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
A.Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
C) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
D) yalançı kimyagər və münəccimlər
E) savadsız müəllimlər din xadimləri
Hansı əsər Xaqaninin deyil?
A) "Şikayətnamə"
B) "Qəsideyi-şiniyyə"
C) "Töhfətül-İraqeyn"
D) "Həbsiyyə"
E) "Mədain xərabələri"
"Yüz fəsadü fitnə təhrikilə bir kişvər alır
Ol dəxi asari-əmnü istiqamətdən bəri.
Göstərən saətdə dövrani fələk bir inqilab
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri"
misraları M.Füzulinin hansı əsərindəndir?
A) "Padişahi-mülk..."
B) "Şikayətnamə"
C) "Söz"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Məni candan usandırdı"
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr:
A) qitə
B) təmsil
C) povest
D) hekayə
E) nağıl
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) proloq
B) epiqraf
C) portret
D) epiloq
E) peyzaj
Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrında həm nəzm, həm də nəsr hissəsi olur?
A) dastan
B) nağıl
C) lətifə
D) əfsanə
E) bayatı
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim- dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 2, 4
B) 4, 5
C) 1, 4
D) 1, 2
E) 3, 5
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Bir onun səliqəsini görəsən!
B) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
C) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
D) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
E) Bu işləri vaxtında görərsən.
Yalnız III növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) kəndin yolu, şəhərin küçələri, evin damı
B) kənd yolu, şəhər küçəsi, ev damı
C) yolun yarısı, küçənin ortası, şirin su
D) dərin quyu, bizim ellər, yerin oxu
E) yorğun adam, süzgün baxış, nəğmə səsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top