Tapılan ümumi test sayı : 28

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) C.Cabbarlı
B) İ.Əfəndiyev
C) Ə.Haqverdiyev
D) S.S.Axundov
E) M.İbrahimov
Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy  bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Neməti
B) Elyarı
C) Aygünü
D) Şəfiqəni
E) Əmirxanı
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
B) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
C) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
D) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
E) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
A.Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
B) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
C) savadsız müəllimlər, din xadimləri
D) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
E) yalançı kimyagər və münəccimlər
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
B) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
C) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
D) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Bir onun səliqəsini görəsən!
B) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
C) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
D) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
E) Bu işləri vaxtında görərsən.
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
B) Nizaminin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
C) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
D) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
E) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah hamisi hamının sevimlisi idi.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 1, 4
B) 4, 5
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 1, 2
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Yıxılana gülməzlər.
B) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
C) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
D) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
E) Gedənin dalınca danışmazlar.
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) nağıl
B) qitə
C) hekayə
D) təmsil
E) povest
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) kompozisiya
C) zavyazka
D) ideya
E) mövzu
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, məna dərinliyi etibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
B) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
C) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
D) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
E) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Xosrov
B) Şapur
C) İsgəndər
D) Fərhad
E) Bəhram şah
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Müsibətnamə"
B) "Bax"
C) "Dəhnamə"
D) "Görmədim"
E) "Şikayətnamə"
Cümlələrdən birində xəbər sifətlə ifadə olunmuşdur:
A) Bu dağların sərin havası gözəldir.
B) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
C) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
D) Qılınc döyüşündə məharətin var!
E) Eldar hansınızdır?
Şəkilçilərdən biri qeyri qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -ar2
B) -ır4
C) -ıl4
D) -lar2
E) -acaq2
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Tək əldən səs çıxmaz.
B) Sevil bu barədə düşündü.
C) Gecə şiddətli külək əsdi.
D) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
E) Az danışsan yaxşı olar.
Təsirli fellərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) görüşmək, görünmək, sevinmək
B) yazmaq, geymək, güldürmək
C) yatmaq, gülmək, getmək
D) oturmaq, durmaq, gəlmək
E) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Qoy sözünü desin.
B) Tez gəl, gecikirik.
C) Arif, kitabı yerinə qoy!
D) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
E) Sevil təkcə gəldi.
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) şadlıq, təmizlik, zəiflik
B) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
C) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
D) birlik, gündəlik, həkimlik
E) yüzlük, onluq, çoxluq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top