Tapılan ümumi test sayı : 28

"Nəsrəddin şah", "Dönüş", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi kimdir?
A) İ.Əfəndiyev
B) Ə.Haqverdiyev
C) S.S.Axundov
D) M.İbrahimov
E) C.Cabbarlı
Aşağıdakı misralar "Aygün" poemasındakı hansı obrazı səciyyələndirir?
O dedi ki: Mən nə dahi, nə qəhrəmanam,
Qoy  bəşərin dərdlərini onlar düşünsün.
Məni adi bir insancıq doğmuşdur anam
Ki, dünyada dövran sürüb, kef çəkim beş gün.
A) Şəfiqəni
B) Əmirxanı
C) Neməti
D) Aygünü
E) Elyarı
Göstərilən xüsusiyyətlərdən yalnız biri "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsərindəki Xudayar bəy surətini səciyyələndirir:
A) Fanatikdir, mövhumatçıdır, harama meyl etmir.
B) Məzlumların, yoxsulların qayğısına qalır.
C) Dostluqda sədaqətlidir, xəyanətdən uzaq adamdır.
D) Xain, ikiüzlü, qəddar adamdır, kimsəsizlərin, gücsüzlərin qənimidir.
E) Ailəcanlıdır, övladlarını sevir.
A.Bakıxanovun "Təbriz əhlinə xitab" satirasında tənqid hədəfi kimlərdir?
A) xalqı cəhalətdə saxlayan hakimlər
B) yalançı kimyagər və münəccimlər
C) savadsız müəllimlər, din xadimləri
D) xalqı soyan, talayan mülkədarlar
E) xalqın cəhalətinə səbəb olan xanlar və ruhanilər
M.F.Axundovun ilk dram əsəri:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
C) "Müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
D) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
Cümlələrdən birində ara söz işlədilmişdir:
A) Bu işləri vaxtında görərsən.
B) Bir onun səliqəsini görəsən!
C) Görəsən, Eldarın işi düzəldimi?
D) Elə görərdin ki, hey oxuyur, kitabdan ayrılmır.
E) Çox istedadlı uşaqdır, onun gələcəyini görərsən.
Hansı cümlədə əlavə vardır?
A) Ağac bar gətirəndə başını aşağı dikər.
B) Nizaminin əsərləri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindəndir.
C) Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
D) R.Rza - ədəbi gəncliyin bu xeyirxah hamisi hamının sevimlisi idi.
E) Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
Nümunələrdən ikisi tabeli mürəkkəb cümlədir:
1. Sarvanın məqsədi bu idi ki, yarışda qalib gəlsin.
2. Gün çıxdı, ağacın şehli yarpaqları parıldadı.
3. Burada mənim dişim-dişimə dəyir, amma Bakıda bürküdən nəfəs almaq olmur.
4. Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçıram.
5. Fasilə başladı və Ədilə ayağa qalxıb zaldan çıxdı.
A) 4, 5
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 5
E) 1, 2
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
B) Yıxılana gülməzlər.
C) Gedənin dalınca danışmazlar.
D) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
E) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
Epik növə daxil olmayan ədəbi janr bunlardan hansıdır?
A) təmsil
B) povest
C) nağıl
D) qitə
E) hekayə
Dövr üçün səciyyəvi olan, yazıçı tərəfindən dərk edilən və bədii əsərə gətirilən həyat hadisələri necə adlanır?
A) mövzu
B) kompozisiya
C) ekspozisiya
D) ideya
E) zavyazka
Məsəllər haqqında fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Atalar sözündən fərqli əsas cəhəti məsəllərdəki fikrin müstəqil işlənə bilməsidir.
B) Məsəllər atalar sözlərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
C) Məsəllər yığcamlığı, sadəliyi, məna dərinliyi etibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır.
D) Məsəllər müəyyən rəvayətlə, hadisə ilə əlaqədar yaranır.
E) Məsəllər xalq müdrikliyini ifadə edir, böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.
Nizaminin hansı qəhrəmanının adı bütün Yaxın Şərq xalqları içərisində qüdrətli sənətkar, mərdlik, həqiqi aşiq rəmzinə çevrilmişdir?
A) Bəhram şah
B) Fərhad
C) Şapur
D) Xosrov
E) İsgəndər
Göstərilən əsərlərdən hansının müəllifi M.V.Vidadidir?
A) "Dəhnamə"
B) "Müsibətnamə"
C) "Bax"
D) "Şikayətnamə"
E) "Görmədim"
Cümlələrdən birində xəbər sifətlə ifadə olunmuşdur:
A) Bu dağların sərin havası gözəldir.
B) Eldar hansınızdır?
C) O, xalqın qəlbində yaşayan sənətkardır.
D) Qılınc döyüşündə məharətin var!
E) Bu dağlar mülkünün çələngi sənsən!
Şəkilçilərdən biri qeyri qəti gələcək zamanın şəkilçisidir:
A) -ır4
B) -lar2
C) -acaq2
D) -ıl4
E) -ar2
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin:
A) Az danışsan yaxşı olar.
B) Tək əldən səs çıxmaz.
C) Gecə şiddətli külək əsdi.
D) Onlar bazardan xeyli meyvə aldılar.
E) Sevil bu barədə düşündü.
Təsirli fellərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) yaşamaq, yatmaq, oynamaq
B) yazmaq, geymək, güldürmək
C) yatmaq, gülmək, getmək
D) oturmaq, durmaq, gəlmək
E) görüşmək, görünmək, sevinmək
Cümlələrin hansında ədat vardır?
A) Qoy sözünü desin.
B) Sevil təkcə gəldi.
C) Sən də, Sevda da növbətçisiniz.
D) Tez gəl, gecikirik.
E) Arif, kitabı yerinə qoy!
Sifətdən düzəlmiş isimlər hansı cərgədədir?
A) dostluq, tanışlıq, qardaşlıq
B) dərzilik, ustalıq, mühəndislik
C) yüzlük, onluq, çoxluq
D) birlik, gündəlik, həkimlik
E) şadlıq, təmizlik, zəiflik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top