Tapılan ümumi test sayı : 28

Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsindəki Rüstəm bəy surəti haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Qəddar, amansız və intiqamçı bir bəydir.
B) Oxumağın, maarifin qəddar düşmənidir.
C) Əsərin sonunda öz əməllərindən peşman olur.
D) Öz övladını dərin məhəbbətlə sevən atadır.
E) Oğlu Rəşidin intiqamı yolunda hər şeyə razı olur.
M.Hüseynin hansı əsərləri müharibə mövzusunda yazılmışdır?
A) "Səhər", "Bahar suları"
B) "Daşqın", "Tərlan"
C) "Alov", "Şamil"
D) "Fəryad", "Ürək"
E) "Abşeron", "Komissar"
Y.V.Çəmənzəminlinin "Qan içində" romanının surətləri sırasında verilənlərdən biri səhvdir:
A) Kazım
B) Eldar
C) Səfər
D) İbrahim xan
E) Vaqif
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanın hansı qəhrəmanı Qaraca Çobana müraciətlə aşağıdakı sözləri deyir?
Qaranqu axşam olanda qayğılı Çoban,
Qarla yağmur yağanda Çaxmaqlı Çoban,
Qara başım qurban olsun, Çoban, sana.
A) Şöklü Məlik
B) Uruz
C) Salur Qazan
D) Dədə Qorqud
E) Burla xatun
M.F.Axundovun dünyagörüşünün formalaşmasında xüsusi rolu olmuş şəxsiyyət:
A) Bahar Şirvani
B) M.Ş.Vazeh
C) Q.Zakir
D) A.Bakıxanov
E) İ.Qutqaşınlı
"Həzarət, il hesabı barəsində keçən zasdaniyada bir qədər raznoreçiya oldu. Bu da o barədə idi ki, smetanın bir para punktalarında bir qədər təfavüt görsəndi və özgə cür də ola bilməzdi; səbəb bu ki, mədaxil oldu, məxaric oldu, onun bəzi yerlərini biz məhz priblizitelno təyin edirik..."
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesindən götürülmüş bu sözlər hansı surətə məxsusdur?
A) Aslan bəyə
B) Gülbahara
C) Səməd Vahidə
D) Rüstəm bəyə
E) Mirzə Məhəmmədəliyə
Aşağıdakı janrlardan biri epik növə daxildir:
A) komediya
B) təmsil
C) müxəmməs
D) qəsidə
E) qəzəl
Nümunə göstərilən şer parçası haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
"Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna
Gəzir hər yamacı, hər yalı, yaylaq!
Ruhun təzələnir, məst olur ürək,
Görəndə bu çağı, bu halı, yaylıq!"
A) Bənddə 2-ci və 4-cü misralar qafiyələnmiş, 1-ci və 3-cü misralar isə sərbəst buraxılmışdır.
B) Misraların daxili bölgüsü 6+5-dir.
C) "Yaylaq" sözü şerdə rədif kimi işlənmişdir.
D) Buradakı "yalı", "halı" sözləri qafiyələnmişdir.
E) Qoşma janrında yazılmış şerin son bəndidir.
N.Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasını Azərbaycan dilinə kim tərcümə edib?
A) M.Rzaquluzadə
B) A.Şaiq
C) S.Vurğun
D) S.Rüstəm
E) R.Rza
M.Füzulinin "Padişahi-mülk" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Məzmununa və ideyasına görə "Şikayətnamə" əsərini yada salır.
B) Şerin II hissəsində söz mülkünün sultanı olan şairdən danışılır.
C) Əsərdə şairlə hökmdar qarşılaşdırılır:
D) Əsər qəsidə janrında yazılıb.
E) Şerin I hissəsində hökmdarın əməlləri və aqibəti göstərilmişdir.
Köhnəlmiş sözlərin cərgəsini göstərin:
A) soruq, təlis, qeysi
B) toplama, vurma, çıxma
C) divan, bağ, ocaq
D) gözəl, qəşəng, yaraşıqlı
E) təhnə, tanıq, bəndərgah
"Süzdən şikayətçiyəm" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) fonetik
B) qrammatik
C) leksik
D) sintaktik
E) həm leksik, həm də qrammatik
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin:
A) dəftəri, kitabı, şəhəri
B) göyün, yerin, güzgünün
C) katibə, əfsanə, mərdanə
D) dəftərdə, qutabda, küçədə
E) kitaba, dərəyə, insana
Hansı sırada həm bağlayıcı, həm də ədat kimi işlənən sözlər verilmişdir?
A) belə, sanki
B) ancaq, ki
C) necə, axı
D) təkcə, yalnız
E) birgə, təki
Bu işarələrdən biri bəzi saitlərin uzun tələffüz olunmasını göstərməklə yanaşı, bəzən də sözün heca bölümünü bildirir:
A) apastrof
B) vergül
C) nöqtəli vergül
D) tire
E) defis
Deyilişi ilə yazılışı fərqlqənməyən qoşasamitli sözləri göstərin:
A) əziyyət, xasiyyət, ədəbiyyat
B) tıqqıltı, tappıltı, guppultu
C) saqqız, doqquz, saqqal
D) qüvvət, əvvəl, rəssam
E) səkkiz, hətta, əlbəttə
Çoxmənalı söz hansıdır.
A) əmək
B) ətək
C) ələk
D) əmlak
E) ərzaq
Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?
A) Oxuduqlarımı yenidən nəzərdən keçirdim.
B) Sona yüyürə-yüyürə qardaşının yanına gəldi.
C) Körpə mışıl-mışıl yatırdı.
D) Əhməd dərslərini yaxşı oxuyur.
E) İstirahət evində hər il yüzlərlə adam dincəlir.
Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) şərt budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Yazının ən qədim forması:
A) əşyavi yazı
B) həm əşyavi, həm şəkli yazı
C) hərfi yazı
D) şəkli yazı
E) fikri yazı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top