Tapılan ümumi test sayı : 28

Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsindəki Rüstəm bəy surəti haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərin sonunda öz əməllərindən peşman olur.
B) Öz övladını dərin məhəbbətlə sevən atadır.
C) Oğlu Rəşidin intiqamı yolunda hər şeyə razı olur.
D) Qəddar, amansız və intiqamçı bir bəydir.
E) Oxumağın, maarifin qəddar düşmənidir.
M.Hüseynin hansı əsərləri müharibə mövzusunda yazılmışdır?
A) "Fəryad", "Ürək"
B) "Daşqın", "Tərlan"
C) "Səhər", "Bahar suları"
D) "Alov", "Şamil"
E) "Abşeron", "Komissar"
Y.V.Çəmənzəminlinin "Qan içində" romanının surətləri sırasında verilənlərdən biri səhvdir:
A) Səfər
B) İbrahim xan
C) Eldar
D) Kazım
E) Vaqif
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanın hansı qəhrəmanı Qaraca Çobana müraciətlə aşağıdakı sözləri deyir?
Qaranqu axşam olanda qayğılı Çoban,
Qarla yağmur yağanda Çaxmaqlı Çoban,
Qara başım qurban olsun, Çoban, sana.
A) Salur Qazan
B) Dədə Qorqud
C) Şöklü Məlik
D) Burla xatun
E) Uruz
M.F.Axundovun dünyagörüşünün formalaşmasında xüsusi rolu olmuş şəxsiyyət:
A) Bahar Şirvani
B) Q.Zakir
C) İ.Qutqaşınlı
D) A.Bakıxanov
E) M.Ş.Vazeh
"Həzarət, il hesabı barəsində keçən zasdaniyada bir qədər raznoreçiya oldu. Bu da o barədə idi ki, smetanın bir para punktalarında bir qədər təfavüt görsəndi və özgə cür də ola bilməzdi; səbəb bu ki, mədaxil oldu, məxaric oldu, onun bəzi yerlərini biz məhz priblizitelno təyin edirik..."
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesindən götürülmüş bu sözlər hansı surətə məxsusdur?
A) Mirzə Məhəmmədəliyə
B) Gülbahara
C) Səməd Vahidə
D) Rüstəm bəyə
E) Aslan bəyə
Aşağıdakı janrlardan biri epik növə daxildir:
A) komediya
B) qəsidə
C) təmsil
D) müxəmməs
E) qəzəl
Nümunə göstərilən şer parçası haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
"Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna
Gəzir hər yamacı, hər yalı, yaylaq!
Ruhun təzələnir, məst olur ürək,
Görəndə bu çağı, bu halı, yaylıq!"
A) Misraların daxili bölgüsü 6+5-dir.
B) "Yaylaq" sözü şerdə rədif kimi işlənmişdir.
C) Qoşma janrında yazılmış şerin son bəndidir.
D) Bənddə 2-ci və 4-cü misralar qafiyələnmiş, 1-ci və 3-cü misralar isə sərbəst buraxılmışdır.
E) Buradakı "yalı", "halı" sözləri qafiyələnmişdir.
N.Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasını Azərbaycan dilinə kim tərcümə edib?
A) A.Şaiq
B) M.Rzaquluzadə
C) S.Vurğun
D) S.Rüstəm
E) R.Rza
M.Füzulinin "Padişahi-mülk" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsər qəsidə janrında yazılıb.
B) Əsərdə şairlə hökmdar qarşılaşdırılır:
C) Şerin I hissəsində hökmdarın əməlləri və aqibəti göstərilmişdir.
D) Şerin II hissəsində söz mülkünün sultanı olan şairdən danışılır.
E) Məzmununa və ideyasına görə "Şikayətnamə" əsərini yada salır.
Köhnəlmiş sözlərin cərgəsini göstərin:
A) soruq, təlis, qeysi
B) divan, bağ, ocaq
C) gözəl, qəşəng, yaraşıqlı
D) toplama, vurma, çıxma
E) təhnə, tanıq, bəndərgah
"Süzdən şikayətçiyəm" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) həm leksik, həm də qrammatik
B) qrammatik
C) leksik
D) sintaktik
E) fonetik
İsmin yönlük halında olan sözlərin cərgəsini göstərin:
A) dəftəri, kitabı, şəhəri
B) göyün, yerin, güzgünün
C) katibə, əfsanə, mərdanə
D) kitaba, dərəyə, insana
E) dəftərdə, qutabda, küçədə
Hansı sırada həm bağlayıcı, həm də ədat kimi işlənən sözlər verilmişdir?
A) necə, axı
B) belə, sanki
C) ancaq, ki
D) təkcə, yalnız
E) birgə, təki
Bu işarələrdən biri bəzi saitlərin uzun tələffüz olunmasını göstərməklə yanaşı, bəzən də sözün heca bölümünü bildirir:
A) apastrof
B) vergül
C) tire
D) defis
E) nöqtəli vergül
Deyilişi ilə yazılışı fərqlqənməyən qoşasamitli sözləri göstərin:
A) saqqız, doqquz, saqqal
B) əziyyət, xasiyyət, ədəbiyyat
C) səkkiz, hətta, əlbəttə
D) tıqqıltı, tappıltı, guppultu
E) qüvvət, əvvəl, rəssam
Çoxmənalı söz hansıdır.
A) əmlak
B) ələk
C) əmək
D) ərzaq
E) ətək
Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?
A) Sona yüyürə-yüyürə qardaşının yanına gəldi.
B) Oxuduqlarımı yenidən nəzərdən keçirdim.
C) İstirahət evində hər il yüzlərlə adam dincəlir.
D) Əhməd dərslərini yaxşı oxuyur.
E) Körpə mışıl-mışıl yatırdı.
Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin növünü göstərin:
A) mübtəda budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
Yazının ən qədim forması:
A) əşyavi yazı
B) şəkli yazı
C) hərfi yazı
D) həm əşyavi, həm şəkli yazı
E) fikri yazı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top