Tapılan ümumi test sayı : 27

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyu necə başlanır?
A) Dəli domrulun öyünməsi ilə
B) Salur qazanın bəylərlə məclis qurmasının təsviri ilə
C) Salur Qazanın yuxu görməsi ilə
D) Şöklü Məliyin hücumu ilə
E) Ov səhnəsinin təsviri ilə
Bu şer parçası R.Rzanın hansı poemasından götürülmüşdür və burada hansı sənətkardan söhbət gedir?
Dostları çox idi,
bütün yaxşı insanlar kimi.
Ürəyi sadəydi, zəngin idi.
Bahar kimi.
... Şairlərdən biri,
vətəndaşlardan biri,
ən yaxşı adamlarından biri idi.
A) "Xalq həkimi" - N.Nərimanov
B) "Son gecə" - Nəsimi
C) "Qızılgül olmayaydı..." - Müşfiq
D) "Xalq şairi" - Sabir
E) "Füzuli" - Füzuli
M.F.Axundzadənin hansı qəhrəmanını yeni həyat və adətlər barədə düşünən, qabaqcıl Qərb mədəniyyəti ilə maraqlanan gənc kimi səciyyələndirmək olar?
A) Şahbaz bəy
B) Yusif Sərrac
C) Teymur ağa
D) Səkinə xanım
E) Hacı Nuru
Nizaminin "Divani" ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Divan"da ictimai, fəlsəfi, əxlaqi, aşiqanə mövzuda şerlər olduğu göstərilir.
B) Şairin yazdığına görə, o, öz "Divan"ını Şirvan şahı Axsitana bağışlamışdır.
C) "Divan"dan ancaq ayrı-ayrı qaynaqlara köçürülmüş nümunələr qalıb.
D) Bu "Divan" türkcə yazılmışdır.
E) "Divan"ın iyirmi min beytdən ibarət olduğu təxmin edilir.
M.Hadinin "İnsanların tarixi faciələri" poeması haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Poemanın sonunda şair gələcəyə böyük ümid bəslədiyini bildirir.
B) Müharibə əleyhinə yazılmışdır.
C) Əsasən, lirik planda yazılmışdır.
D) Bəşərin təbiətində olan şərin tənqidi əsas yer tutur.
E) Şair poemanı cəbhədə yazmağa başlamış və 1918-1919-cu illərdə Bakıda tamamlamışdır.
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Vərqa və Gülşa"
B) "Mehr və Müştəri"
C) "Dastani-Əhməd Hərami"
D) "Nəsihətnamə"
E) "Rindü Zahid"
Aşıq Ələsgərin bu bənd ilə başlanan şerinin janrını müəyyənləşdirin: 
"Nagah badi-sərsər əsdi üstümə,

Ömür bostanımın tağı kəsildi.
Öz əlimlə xəta dəydi özümə,
Bədəndən qolumun sağı kəsildi.
A) Müxəmməs
B) Qoşma
C)
Təcnis
D) Bayatı
E) Gəraylı
Aşağıdakılardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsidir:
A) Seyid Hüseyn
B) Hüseyn Cavid
C) Mikayıl Müşfiq
D) Məmməd Əmin Rəsulzadə
E) Əhməd Cavad
Bədii təzad nəyə deyilir?
A) Nitqdə sözlərin qrammatik ardıcıllığının qəsdən pozulmasına
B) Hadisə, əşya, hiss və həyəcanın şişirdilməsinə
C) Məzmunca bir birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına
D) Hadisə və əşyanın həddindən artıq kiçildilməsinə
E) Eyni sözün, yaxud söz qrupunun təkrarına
"Ağır" və "iti" hansı sırada həqiqi mənada işlənmişdir?
A) ağır söz, iti göz
B) ağır xasiyyət, iti baxış
C) ağır gün, iti söz
D) ağır cəza, iti yaddaş
E) ağır daş, iti ülgüc
"İlə" cümlələrin hansında bağlayıcı kimi işlənmişdir?
A) Vüsal öz məktəb yoldaşları ilə çox mehriban dolanır.
B) Röstəm kişi otaqdan çıxan kimi Pərşan bir uşaq sevinci ilə Mayanın boynunu qucaqladı.
C) İmran kişi indiki vəziyyəti keçən ilki vaxt ilə ürəyində tutuşdurdu.
D) Adilin getməyi ilə qayıtmağı bir oldu.
E) Onlar öz əlləri ilə əkdikləri bu ağaclara qulluq etməyi sevirlər.
Sözlərdən neçəsində vurğu birinci hecaya düşür?
Şölə, oçerk, dünya, çünkü, səhər, lirika
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
E) 5
Alınma sözlərin cərgəsini tapın:
A) maşın, beş, çırpı
B) çörək, su, səkkiz
C) razı, mətbəə, inqilab
D) dəftər, çanta, dil
E) sakit, qardaş, yazmaq
Hansı sözlərin yazılışı səhvdir?
1. Layihə        2. Səyahət       3. Bəyanat     4. Həyacan
5. Məcara       6. Qəraman     7. Füruzə
A) 1, 4, 6, 7
B) 1, 3, 6, 7
C) 1, 2, 4, 5
D) 4, 5, 6, 7
E) 3, 5, 6, 7
Sual cümlələrinin biri sual ədatının köməyi ilə yaranıb:
A) Nədəndir sözümə cavab verməmək?!
B) Sən bu məsələyə necə baxırsan?
C) Heç ürəkdən şad olmayan gülərmi?!
D) Sənə kimi nişan verdilər?
E) Azərbaycan Respublikası neçənci ildə müstəqillik əldə etmişdir?
Söz birləşmələrinin birində isim tabe tərəf kimi işlənib:
A) bugünkü iş
B) taxta qapı
C) həyati mənafe
D) şəhərdəki tanışlarım
E) buludlu hava
Cümlələrdən birinin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur:
A) O, özünə təzə çəkmə almışdı.
B) Biz qəhrəman əsgərlə cəbhə xəttində tanış olduq.
C) Qocalar da burada cavanlaşırlar.
D) Mürsəl birinci gündən rəqibinin gözünün odunu almışdı.
E) Cıdır düzü buradan açıq-aydın görünürdü.
Ayrı-ayrı elm sahələri üçün səciyyəvi sözləri əhatə edən lüğət növü:
A) orfoepiya lüğəti
B) frazeoloji lüğət
C) orfoqrafiya lüğəti
D) omonimlər lüğəti
E) terminoloji lüğət
Bir cür yazılan şəkilçilərin cərgəsini göstərin:
A) -lar, -ma, -kı, -dakı
B) -keş, -gər, -gil, -daş
C) -ıl, -ıb, -anda, -araq
D) -ın, -dan, -a, -da
E) -çı, -lıq, -maq, -ası
"Ay həzərat, bir zamana gəlibdir,
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz"    nümunəsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir?
A) təyin budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) zaman budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top