Tapılan ümumi test sayı : 27

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyu necə başlanır?
A) Şöklü Məliyin hücumu ilə
B) Salur Qazanın yuxu görməsi ilə
C) Dəli domrulun öyünməsi ilə
D) Ov səhnəsinin təsviri ilə
E) Salur qazanın bəylərlə məclis qurmasının təsviri ilə
Bu şer parçası R.Rzanın hansı poemasından götürülmüşdür və burada hansı sənətkardan söhbət gedir?
Dostları çox idi,
bütün yaxşı insanlar kimi.
Ürəyi sadəydi, zəngin idi.
Bahar kimi.
... Şairlərdən biri,
vətəndaşlardan biri,
ən yaxşı adamlarından biri idi.
A) "Füzuli" - Füzuli
B) "Son gecə" - Nəsimi
C) "Qızılgül olmayaydı..." - Müşfiq
D) "Xalq həkimi" - N.Nərimanov
E) "Xalq şairi" - Sabir
M.F.Axundzadənin hansı qəhrəmanını yeni həyat və adətlər barədə düşünən, qabaqcıl Qərb mədəniyyəti ilə maraqlanan gənc kimi səciyyələndirmək olar?
A) Səkinə xanım
B) Teymur ağa
C) Şahbaz bəy
D) Yusif Sərrac
E) Hacı Nuru
Nizaminin "Divani" ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Bu "Divan" türkcə yazılmışdır.
B) "Divan"dan ancaq ayrı-ayrı qaynaqlara köçürülmüş nümunələr qalıb.
C) "Divan"ın iyirmi min beytdən ibarət olduğu təxmin edilir.
D) Şairin yazdığına görə, o, öz "Divan"ını Şirvan şahı Axsitana bağışlamışdır.
E) "Divan"da ictimai, fəlsəfi, əxlaqi, aşiqanə mövzuda şerlər olduğu göstərilir.
M.Hadinin "İnsanların tarixi faciələri" poeması haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Şair poemanı cəbhədə yazmağa başlamış və 1918-1919-cu illərdə Bakıda tamamlamışdır.
B) Bəşərin təbiətində olan şərin tənqidi əsas yer tutur.
C) Poemanın sonunda şair gələcəyə böyük ümid bəslədiyini bildirir.
D) Müharibə əleyhinə yazılmışdır.
E) Əsasən, lirik planda yazılmışdır.
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Nəsihətnamə"
B) "Dastani-Əhməd Hərami"
C) "Mehr və Müştəri"
D) "Vərqa və Gülşa"
E) "Rindü Zahid"
Aşıq Ələsgərin bu bənd ilə başlanan şerinin janrını müəyyənləşdirin: 
"Nagah badi-sərsər əsdi üstümə,

Ömür bostanımın tağı kəsildi.
Öz əlimlə xəta dəydi özümə,
Bədəndən qolumun sağı kəsildi.
A) Qoşma
B) Bayatı
C) Gəraylı
D) Müxəmməs
E)
Təcnis
Aşağıdakılardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsidir:
A) Hüseyn Cavid
B) Əhməd Cavad
C) Seyid Hüseyn
D) Mikayıl Müşfiq
E) Məmməd Əmin Rəsulzadə
Bədii təzad nəyə deyilir?
A) Məzmunca bir birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına
B) Eyni sözün, yaxud söz qrupunun təkrarına
C) Hadisə, əşya, hiss və həyəcanın şişirdilməsinə
D) Nitqdə sözlərin qrammatik ardıcıllığının qəsdən pozulmasına
E) Hadisə və əşyanın həddindən artıq kiçildilməsinə
"Ağır" və "iti" hansı sırada həqiqi mənada işlənmişdir?
A) ağır xasiyyət, iti baxış
B) ağır gün, iti söz
C) ağır söz, iti göz
D) ağır daş, iti ülgüc
E) ağır cəza, iti yaddaş
"İlə" cümlələrin hansında bağlayıcı kimi işlənmişdir?
A) Röstəm kişi otaqdan çıxan kimi Pərşan bir uşaq sevinci ilə Mayanın boynunu qucaqladı.
B) Vüsal öz məktəb yoldaşları ilə çox mehriban dolanır.
C) Adilin getməyi ilə qayıtmağı bir oldu.
D) Onlar öz əlləri ilə əkdikləri bu ağaclara qulluq etməyi sevirlər.
E) İmran kişi indiki vəziyyəti keçən ilki vaxt ilə ürəyində tutuşdurdu.
Sözlərdən neçəsində vurğu birinci hecaya düşür?
Şölə, oçerk, dünya, çünkü, səhər, lirika
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
E) 1
Alınma sözlərin cərgəsini tapın:
A) razı, mətbəə, inqilab
B) sakit, qardaş, yazmaq
C) maşın, beş, çırpı
D) dəftər, çanta, dil
E) çörək, su, səkkiz
Hansı sözlərin yazılışı səhvdir?
1. Layihə        2. Səyahət       3. Bəyanat     4. Həyacan
5. Məcara       6. Qəraman     7. Füruzə
A) 4, 5, 6, 7
B) 1, 3, 6, 7
C) 1, 4, 6, 7
D) 3, 5, 6, 7
E) 1, 2, 4, 5
Sual cümlələrinin biri sual ədatının köməyi ilə yaranıb:
A) Sənə kimi nişan verdilər?
B) Heç ürəkdən şad olmayan gülərmi?!
C) Azərbaycan Respublikası neçənci ildə müstəqillik əldə etmişdir?
D) Nədəndir sözümə cavab verməmək?!
E) Sən bu məsələyə necə baxırsan?
Söz birləşmələrinin birində isim tabe tərəf kimi işlənib:
A) taxta qapı
B) buludlu hava
C) şəhərdəki tanışlarım
D) həyati mənafe
E) bugünkü iş
Cümlələrdən birinin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur:
A) Qocalar da burada cavanlaşırlar.
B) Biz qəhrəman əsgərlə cəbhə xəttində tanış olduq.
C) Cıdır düzü buradan açıq-aydın görünürdü.
D) Mürsəl birinci gündən rəqibinin gözünün odunu almışdı.
E) O, özünə təzə çəkmə almışdı.
Ayrı-ayrı elm sahələri üçün səciyyəvi sözləri əhatə edən lüğət növü:
A) terminoloji lüğət
B) orfoqrafiya lüğəti
C) frazeoloji lüğət
D) omonimlər lüğəti
E) orfoepiya lüğəti
Bir cür yazılan şəkilçilərin cərgəsini göstərin:
A) -çı, -lıq, -maq, -ası
B) -ıl, -ıb, -anda, -araq
C) -lar, -ma, -kı, -dakı
D) -keş, -gər, -gil, -daş
E) -ın, -dan, -a, -da
"Ay həzərat, bir zamana gəlibdir,
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz"    nümunəsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) zaman budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top