Tapılan ümumi test sayı : 27

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyu necə başlanır?
A) Şöklü Məliyin hücumu ilə
B) Salur Qazanın yuxu görməsi ilə
C) Salur qazanın bəylərlə məclis qurmasının təsviri ilə
D) Dəli domrulun öyünməsi ilə
E) Ov səhnəsinin təsviri ilə
Bu şer parçası R.Rzanın hansı poemasından götürülmüşdür və burada hansı sənətkardan söhbət gedir?
Dostları çox idi,
bütün yaxşı insanlar kimi.
Ürəyi sadəydi, zəngin idi.
Bahar kimi.
... Şairlərdən biri,
vətəndaşlardan biri,
ən yaxşı adamlarından biri idi.
A) "Xalq həkimi" - N.Nərimanov
B) "Qızılgül olmayaydı..." - Müşfiq
C) "Füzuli" - Füzuli
D) "Xalq şairi" - Sabir
E) "Son gecə" - Nəsimi
M.F.Axundzadənin hansı qəhrəmanını yeni həyat və adətlər barədə düşünən, qabaqcıl Qərb mədəniyyəti ilə maraqlanan gənc kimi səciyyələndirmək olar?
A) Teymur ağa
B) Səkinə xanım
C) Yusif Sərrac
D) Hacı Nuru
E) Şahbaz bəy
Nizaminin "Divani" ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Şairin yazdığına görə, o, öz "Divan"ını Şirvan şahı Axsitana bağışlamışdır.
B) Bu "Divan" türkcə yazılmışdır.
C) "Divan"ın iyirmi min beytdən ibarət olduğu təxmin edilir.
D) "Divan"dan ancaq ayrı-ayrı qaynaqlara köçürülmüş nümunələr qalıb.
E) "Divan"da ictimai, fəlsəfi, əxlaqi, aşiqanə mövzuda şerlər olduğu göstərilir.
M.Hadinin "İnsanların tarixi faciələri" poeması haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Şair poemanı cəbhədə yazmağa başlamış və 1918-1919-cu illərdə Bakıda tamamlamışdır.
B) Bəşərin təbiətində olan şərin tənqidi əsas yer tutur.
C) Müharibə əleyhinə yazılmışdır.
D) Əsasən, lirik planda yazılmışdır.
E) Poemanın sonunda şair gələcəyə böyük ümid bəslədiyini bildirir.
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Dastani-Əhməd Hərami"
B) "Nəsihətnamə"
C) "Rindü Zahid"
D) "Vərqa və Gülşa"
E) "Mehr və Müştəri"
Aşıq Ələsgərin bu bənd ilə başlanan şerinin janrını müəyyənləşdirin: 
"Nagah badi-sərsər əsdi üstümə,

Ömür bostanımın tağı kəsildi.
Öz əlimlə xəta dəydi özümə,
Bədəndən qolumun sağı kəsildi.
A) Gəraylı
B) Qoşma
C) Müxəmməs
D)
Təcnis
E) Bayatı
Aşağıdakılardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsidir:
A) Əhməd Cavad
B) Mikayıl Müşfiq
C) Hüseyn Cavid
D) Seyid Hüseyn
E) Məmməd Əmin Rəsulzadə
Bədii təzad nəyə deyilir?
A) Hadisə, əşya, hiss və həyəcanın şişirdilməsinə
B) Eyni sözün, yaxud söz qrupunun təkrarına
C) Məzmunca bir birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına
D) Nitqdə sözlərin qrammatik ardıcıllığının qəsdən pozulmasına
E) Hadisə və əşyanın həddindən artıq kiçildilməsinə
"Ağır" və "iti" hansı sırada həqiqi mənada işlənmişdir?
A) ağır xasiyyət, iti baxış
B) ağır cəza, iti yaddaş
C) ağır daş, iti ülgüc
D) ağır gün, iti söz
E) ağır söz, iti göz
"İlə" cümlələrin hansında bağlayıcı kimi işlənmişdir?
A) Vüsal öz məktəb yoldaşları ilə çox mehriban dolanır.
B) Röstəm kişi otaqdan çıxan kimi Pərşan bir uşaq sevinci ilə Mayanın boynunu qucaqladı.
C) Onlar öz əlləri ilə əkdikləri bu ağaclara qulluq etməyi sevirlər.
D) İmran kişi indiki vəziyyəti keçən ilki vaxt ilə ürəyində tutuşdurdu.
E) Adilin getməyi ilə qayıtmağı bir oldu.
Sözlərdən neçəsində vurğu birinci hecaya düşür?
Şölə, oçerk, dünya, çünkü, səhər, lirika
A) 1
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Alınma sözlərin cərgəsini tapın:
A) dəftər, çanta, dil
B) razı, mətbəə, inqilab
C) sakit, qardaş, yazmaq
D) maşın, beş, çırpı
E) çörək, su, səkkiz
Hansı sözlərin yazılışı səhvdir?
1. Layihə        2. Səyahət       3. Bəyanat     4. Həyacan
5. Məcara       6. Qəraman     7. Füruzə
A) 1, 2, 4, 5
B) 1, 3, 6, 7
C) 3, 5, 6, 7
D) 4, 5, 6, 7
E) 1, 4, 6, 7
Sual cümlələrinin biri sual ədatının köməyi ilə yaranıb:
A) Sən bu məsələyə necə baxırsan?
B) Heç ürəkdən şad olmayan gülərmi?!
C) Sənə kimi nişan verdilər?
D) Nədəndir sözümə cavab verməmək?!
E) Azərbaycan Respublikası neçənci ildə müstəqillik əldə etmişdir?
Söz birləşmələrinin birində isim tabe tərəf kimi işlənib:
A) şəhərdəki tanışlarım
B) taxta qapı
C) bugünkü iş
D) buludlu hava
E) həyati mənafe
Cümlələrdən birinin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur:
A) Qocalar da burada cavanlaşırlar.
B) Cıdır düzü buradan açıq-aydın görünürdü.
C) Biz qəhrəman əsgərlə cəbhə xəttində tanış olduq.
D) Mürsəl birinci gündən rəqibinin gözünün odunu almışdı.
E) O, özünə təzə çəkmə almışdı.
Ayrı-ayrı elm sahələri üçün səciyyəvi sözləri əhatə edən lüğət növü:
A) orfoqrafiya lüğəti
B) omonimlər lüğəti
C) frazeoloji lüğət
D) orfoepiya lüğəti
E) terminoloji lüğət
Bir cür yazılan şəkilçilərin cərgəsini göstərin:
A) -çı, -lıq, -maq, -ası
B) -ın, -dan, -a, -da
C) -lar, -ma, -kı, -dakı
D) -ıl, -ıb, -anda, -araq
E) -keş, -gər, -gil, -daş
"Ay həzərat, bir zamana gəlibdir,
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz"    nümunəsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir?
A) mübtəda budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) zaman budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top