Tapılan ümumi test sayı : 27

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında "Salur Qazanın evinin yağmalanması" boyu necə başlanır?
A) Dəli domrulun öyünməsi ilə
B) Salur qazanın bəylərlə məclis qurmasının təsviri ilə
C) Şöklü Məliyin hücumu ilə
D) Ov səhnəsinin təsviri ilə
E) Salur Qazanın yuxu görməsi ilə
Bu şer parçası R.Rzanın hansı poemasından götürülmüşdür və burada hansı sənətkardan söhbət gedir?
Dostları çox idi,
bütün yaxşı insanlar kimi.
Ürəyi sadəydi, zəngin idi.
Bahar kimi.
... Şairlərdən biri,
vətəndaşlardan biri,
ən yaxşı adamlarından biri idi.
A) "Füzuli" - Füzuli
B) "Xalq şairi" - Sabir
C) "Son gecə" - Nəsimi
D) "Qızılgül olmayaydı..." - Müşfiq
E) "Xalq həkimi" - N.Nərimanov
M.F.Axundzadənin hansı qəhrəmanını yeni həyat və adətlər barədə düşünən, qabaqcıl Qərb mədəniyyəti ilə maraqlanan gənc kimi səciyyələndirmək olar?
A) Yusif Sərrac
B) Şahbaz bəy
C) Teymur ağa
D) Səkinə xanım
E) Hacı Nuru
Nizaminin "Divani" ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) "Divan"da ictimai, fəlsəfi, əxlaqi, aşiqanə mövzuda şerlər olduğu göstərilir.
B) Şairin yazdığına görə, o, öz "Divan"ını Şirvan şahı Axsitana bağışlamışdır.
C) "Divan"dan ancaq ayrı-ayrı qaynaqlara köçürülmüş nümunələr qalıb.
D) Bu "Divan" türkcə yazılmışdır.
E) "Divan"ın iyirmi min beytdən ibarət olduğu təxmin edilir.
M.Hadinin "İnsanların tarixi faciələri" poeması haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Müharibə əleyhinə yazılmışdır.
B) Poemanın sonunda şair gələcəyə böyük ümid bəslədiyini bildirir.
C) Bəşərin təbiətində olan şərin tənqidi əsas yer tutur.
D) Əsasən, lirik planda yazılmışdır.
E) Şair poemanı cəbhədə yazmağa başlamış və 1918-1919-cu illərdə Bakıda tamamlamışdır.
Aşağıdakı əsərlərdən birinin müəllifi məlum deyil:
A) "Vərqa və Gülşa"
B) "Mehr və Müştəri"
C) "Rindü Zahid"
D) "Nəsihətnamə"
E) "Dastani-Əhməd Hərami"
Aşıq Ələsgərin bu bənd ilə başlanan şerinin janrını müəyyənləşdirin: 
"Nagah badi-sərsər əsdi üstümə,

Ömür bostanımın tağı kəsildi.
Öz əlimlə xəta dəydi özümə,
Bədəndən qolumun sağı kəsildi.
A) Bayatı
B) Müxəmməs
C)
Təcnis
D) Qoşma
E) Gəraylı
Aşağıdakılardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsidir:
A) Mikayıl Müşfiq
B) Məmməd Əmin Rəsulzadə
C) Seyid Hüseyn
D) Əhməd Cavad
E) Hüseyn Cavid
Bədii təzad nəyə deyilir?
A) Hadisə, əşya, hiss və həyəcanın şişirdilməsinə
B) Hadisə və əşyanın həddindən artıq kiçildilməsinə
C) Nitqdə sözlərin qrammatik ardıcıllığının qəsdən pozulmasına
D) Eyni sözün, yaxud söz qrupunun təkrarına
E) Məzmunca bir birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına
"Ağır" və "iti" hansı sırada həqiqi mənada işlənmişdir?
A) ağır gün, iti söz
B) ağır xasiyyət, iti baxış
C) ağır daş, iti ülgüc
D) ağır söz, iti göz
E) ağır cəza, iti yaddaş
"İlə" cümlələrin hansında bağlayıcı kimi işlənmişdir?
A) Adilin getməyi ilə qayıtmağı bir oldu.
B) Onlar öz əlləri ilə əkdikləri bu ağaclara qulluq etməyi sevirlər.
C) Vüsal öz məktəb yoldaşları ilə çox mehriban dolanır.
D) Röstəm kişi otaqdan çıxan kimi Pərşan bir uşaq sevinci ilə Mayanın boynunu qucaqladı.
E) İmran kişi indiki vəziyyəti keçən ilki vaxt ilə ürəyində tutuşdurdu.
Sözlərdən neçəsində vurğu birinci hecaya düşür?
Şölə, oçerk, dünya, çünkü, səhər, lirika
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
E) 5
Alınma sözlərin cərgəsini tapın:
A) dəftər, çanta, dil
B) razı, mətbəə, inqilab
C) sakit, qardaş, yazmaq
D) çörək, su, səkkiz
E) maşın, beş, çırpı
Hansı sözlərin yazılışı səhvdir?
1. Layihə        2. Səyahət       3. Bəyanat     4. Həyacan
5. Məcara       6. Qəraman     7. Füruzə
A) 1, 2, 4, 5
B) 3, 5, 6, 7
C) 1, 4, 6, 7
D) 1, 3, 6, 7
E) 4, 5, 6, 7
Sual cümlələrinin biri sual ədatının köməyi ilə yaranıb:
A) Heç ürəkdən şad olmayan gülərmi?!
B) Sən bu məsələyə necə baxırsan?
C) Azərbaycan Respublikası neçənci ildə müstəqillik əldə etmişdir?
D) Sənə kimi nişan verdilər?
E) Nədəndir sözümə cavab verməmək?!
Söz birləşmələrinin birində isim tabe tərəf kimi işlənib:
A) taxta qapı
B) buludlu hava
C) bugünkü iş
D) həyati mənafe
E) şəhərdəki tanışlarım
Cümlələrdən birinin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur:
A) Cıdır düzü buradan açıq-aydın görünürdü.
B) Qocalar da burada cavanlaşırlar.
C) O, özünə təzə çəkmə almışdı.
D) Biz qəhrəman əsgərlə cəbhə xəttində tanış olduq.
E) Mürsəl birinci gündən rəqibinin gözünün odunu almışdı.
Ayrı-ayrı elm sahələri üçün səciyyəvi sözləri əhatə edən lüğət növü:
A) orfoepiya lüğəti
B) orfoqrafiya lüğəti
C) terminoloji lüğət
D) omonimlər lüğəti
E) frazeoloji lüğət
Bir cür yazılan şəkilçilərin cərgəsini göstərin:
A) -keş, -gər, -gil, -daş
B) -çı, -lıq, -maq, -ası
C) -ıl, -ıb, -anda, -araq
D) -ın, -dan, -a, -da
E) -lar, -ma, -kı, -dakı
"Ay həzərat, bir zamana gəlibdir,
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz"    nümunəsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir?
A) xəbər budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) zaman budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top