Tapılan ümumi test sayı : 28

"Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədi ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox?"    nümunəsi şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir?
A) layla
B) ağı
C) holavar
D) tapmaca
E) bayatı
"Əsir Azərbaycanım", "Boğulmayan bir səs", "Neçin şair doğuldum?" şerlərinin müəllifi:
A) A.İldırım
B) Ə.Cavad
C) H.Cavid
D) M.Şəhriyar
E) M.Müşfiq
Bu şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) M.Ə,Möcüz
B) S.Ə.Şirvani
C) S.Ə.Nəbati
D) Q.Zakir
E) M.B.Nadim
Bədii təsvir vasitəsini göstərin:
"Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım,
 Dalıb ilham alaydım."
A) təşbeh
B) metonimiya
C) epitet
D) sinekdoxa
E) metafora
XIX əsrin  80-ci illərində Bakıda fəaliyyət göstərən ədəbi məclis:
A) "Məclisi-üns"
B) "Əncuməni-şüəra"
C) "Fövcül-füsəha"
D) "Məclisi-fəramuşan"
E) "Məcməüş-şüəra"
Aşağıdakı misralarda Nizami hansı hökmdardan bəhs edir?
Dedi: "Carçı çağır! Eşitsin aləm,
Hər kim zülm eləsə, görəcək sitəm.
Əgər bir at gedib girə tarlaya,
Biri bağdan meyvə, gül oğurlaya
Ən ağır cəzama olacaq düçar!"
Şah and içdi, dedi, sınmaz bu ilqar.
A) Xosrov
B) Məhinbanu
C) Hörmüz
D) Şirin
E) İsgəndər
Aşağıdakı janrlardan biri epik növə daxildir:
A) lətifə
B) ağı
C) faciə
D) qəsidə
E) komediya
Zeynəb ("Danabaş kəndinin əhvalatları") nə üçün Xudayar bəyin istəyinə boyun əydi?
A) Xudayar bəyin onun üçün qurduğu tor keçilməz idi: naçalnikin, qlavanın, qazının, şəriət hökümlərinin xofu onu mənən sındırırdı.
B) Böhtana məruz qalacağından təmiz adının ləkələnəcəyindən qorxurdu.
C) Oğlu Vəliqulunun xoşbəxtliyi yolunda əngəl oçmaq istəmirdi.
D) Əri Kərbəlayı Heydərdən qalan "borcu" ödəməyə imkanı yox idi.
E) Xudayar bəyin rəzilliyini və hər cür alçaqlığa gedəcəyini yaxşı bilirdi.
Mehman surəti ilə ("Mehman") bağlı verilənlərdən biri yanlışdır:
A) Rayonda Murtuzov, Kamilov, Qaloşlu adam kimi düşmənlərlə üz-üzə gəlir.
B) Gənc hüquqşünasdır, özünü həyatda sınamaq istəyir.
C) Əsərin sonunda Qaloşlu adamın və qayınanası Şəhla xanımın qurduğu tordan çıxmaq üçün iradəsi çatmır.
D) Öz arzusu ilə ən ucqar bir rayona gəlir və burada prokuror kimi fəaliyyətə başlayır.
E) Həyat yoldaşı seçməkdə səhv etmişdir və ailəsini "alınmaz qala"ya çevirə bilmir.
Göstərilən cəhətlərdən yalnız birini Ş.İ.Xətai yaradıcılığına aid etmək olar:
A) İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında tuyuğ janrında şerlər yazmışdır.
B) Ana dilində yaranan ictimai-fəlsəfi şerin ilk qüdrətli nümayəndəsidir.
C) Üç dildə şer divanı yaratmışdır.
D) Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqorik əsərlər müəllifi kimi də şöhrət tapmışdır.
E) Heca və əruz vəznlərində əsərlər yazmış, yazılı ədəbiyyata şifahi xalq ədəbiyyatının lirik janrlarını gətirmişdir.
Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı cərgədədir?
A) evi tikmək, döşəməni silmək
B) tarixi bilmək, misi əritmək
C) əxlaqi dəyərlər, hüquqi dövlət
D) insan taleyi, xalq mənafeyi
E) sürməyi şal, xurmayı saç
Hansı cümlədəki ədat qüvvətləndirmə mənasını bildirir?
A) Elə bu günlərdə kəndə gedirəm.
B) Artıq gözlədiyimiz gün gəlib çatdı.
C) Bu işi Tural bacarar.
D) Təki müharibə tez başa çatsın.
E) Məgər bunu bilmirsən?
Sözlərdən hansında ancaq dodaqlanmayan saitlər işlənmişdir?
A) murad
B) Məhbubə
C) dözüm
D) tabelilik
E) süzgəc
Mürəkkəb mübtədalı cümləni göstərin:
A) Məktəbin binasını təmir etdilər.
B) Uşaq evi üçün ayaqqabı alındı.
C) Günlərin bir günü güclü yağış yağmışdı.
D) Gümüş qaşıq aldım.
E) Əsrlərin yadigarını göz bəbəyi kimi qorumaq sizə tapşırılır.
Ərəb və fars dillərindən alınmış sözlərə artırılaraq isimdən sifət düzəldən və ahəng qanununa tabe olmayan şəkilçini göstərin:
A) -lıq
B) -qan
C) -qın
D) -i (-vi)
E) -cıl
Üzürsüz sözünün fonetik təhlilindəki səhv hansı cərgədədir?
A) [ü]-incə, qapalı, dodaqlanan saitdir.
B) Vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşür.
C) [üzürsüz] şəklində tələffüz olunur.
D) [z] və [r] cingiltili, [s]-kar samitdir.
E) Sözün hecaları: ü-zür-süz
Nitqdə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlədilərsə, bu halda ədəbi dilin hansı norması pozulur?
A) qrammatik
B) leksik və qrammatik
C) leksik
D) fonetik
E) fonetik və leksik
Hansı saylardan əvvəl "ən", "lap", "daha" sözlərini işlətmək olar?
A) xeyli, bir sıra
B) yüzlərlə, minlərcə
C) beş-altı, iki-üç
D) az, çox
E) bir qədər, bir çox
"Üz" sözü hansı cümlədə məcazi mənada işlənmişdir?
A) Üzündən bilinirdi ki, bərk sevinir.
B) Elə işlər görüb ki, adam içinə çıxmağa üzü yoxdur.
C) Dənizçinin üzü gündən qaralmışdı.
D) Kişi danışdıqca üzü qızarırdı.
E) Uşağın üzü, gözü toz içində idi.
Cərgələrdən birində ədəbi dil normalarının pozulması faktı sayılan, lakin tipin dilində yol cerilə bilən nitq təzahürləri göstərilmişdir:
A) dialektizimlər, vulqar və loru sözlər, varvarizmlər
B) ümumişlək sözlər
C) alınma sözlər
D) bədii təsvir və ifadə vasitələri
E) terminlər, peşə-sənət sözləri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top