Tapılan ümumi test sayı : 28

"Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədi ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox?"    nümunəsi şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir?
A) layla
B) ağı
C) holavar
D) tapmaca
E) bayatı
"Əsir Azərbaycanım", "Boğulmayan bir səs", "Neçin şair doğuldum?" şerlərinin müəllifi:
A) H.Cavid
B) Ə.Cavad
C) M.Müşfiq
D) A.İldırım
E) M.Şəhriyar
Bu şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) M.B.Nadim
B) M.Ə,Möcüz
C) S.Ə.Nəbati
D) Q.Zakir
E) S.Ə.Şirvani
Bədii təsvir vasitəsini göstərin:
"Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım,
 Dalıb ilham alaydım."
A) metonimiya
B) epitet
C) metafora
D) təşbeh
E) sinekdoxa
XIX əsrin  80-ci illərində Bakıda fəaliyyət göstərən ədəbi məclis:
A) "Məclisi-üns"
B) "Məcməüş-şüəra"
C) "Fövcül-füsəha"
D) "Əncuməni-şüəra"
E) "Məclisi-fəramuşan"
Aşağıdakı misralarda Nizami hansı hökmdardan bəhs edir?
Dedi: "Carçı çağır! Eşitsin aləm,
Hər kim zülm eləsə, görəcək sitəm.
Əgər bir at gedib girə tarlaya,
Biri bağdan meyvə, gül oğurlaya
Ən ağır cəzama olacaq düçar!"
Şah and içdi, dedi, sınmaz bu ilqar.
A) Hörmüz
B) Xosrov
C) Məhinbanu
D) Şirin
E) İsgəndər
Aşağıdakı janrlardan biri epik növə daxildir:
A) faciə
B) komediya
C) lətifə
D) ağı
E) qəsidə
Zeynəb ("Danabaş kəndinin əhvalatları") nə üçün Xudayar bəyin istəyinə boyun əydi?
A) Böhtana məruz qalacağından təmiz adının ləkələnəcəyindən qorxurdu.
B) Xudayar bəyin onun üçün qurduğu tor keçilməz idi: naçalnikin, qlavanın, qazının, şəriət hökümlərinin xofu onu mənən sındırırdı.
C) Əri Kərbəlayı Heydərdən qalan "borcu" ödəməyə imkanı yox idi.
D) Oğlu Vəliqulunun xoşbəxtliyi yolunda əngəl oçmaq istəmirdi.
E) Xudayar bəyin rəzilliyini və hər cür alçaqlığa gedəcəyini yaxşı bilirdi.
Mehman surəti ilə ("Mehman") bağlı verilənlərdən biri yanlışdır:
A) Həyat yoldaşı seçməkdə səhv etmişdir və ailəsini "alınmaz qala"ya çevirə bilmir.
B) Öz arzusu ilə ən ucqar bir rayona gəlir və burada prokuror kimi fəaliyyətə başlayır.
C) Rayonda Murtuzov, Kamilov, Qaloşlu adam kimi düşmənlərlə üz-üzə gəlir.
D) Əsərin sonunda Qaloşlu adamın və qayınanası Şəhla xanımın qurduğu tordan çıxmaq üçün iradəsi çatmır.
E) Gənc hüquqşünasdır, özünü həyatda sınamaq istəyir.
Göstərilən cəhətlərdən yalnız birini Ş.İ.Xətai yaradıcılığına aid etmək olar:
A) Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqorik əsərlər müəllifi kimi də şöhrət tapmışdır.
B) Üç dildə şer divanı yaratmışdır.
C) Heca və əruz vəznlərində əsərlər yazmış, yazılı ədəbiyyata şifahi xalq ədəbiyyatının lirik janrlarını gətirmişdir.
D) Ana dilində yaranan ictimai-fəlsəfi şerin ilk qüdrətli nümayəndəsidir.
E) İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında tuyuğ janrında şerlər yazmışdır.
Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı cərgədədir?
A) insan taleyi, xalq mənafeyi
B) əxlaqi dəyərlər, hüquqi dövlət
C) sürməyi şal, xurmayı saç
D) evi tikmək, döşəməni silmək
E) tarixi bilmək, misi əritmək
Hansı cümlədəki ədat qüvvətləndirmə mənasını bildirir?
A) Məgər bunu bilmirsən?
B) Elə bu günlərdə kəndə gedirəm.
C) Təki müharibə tez başa çatsın.
D) Bu işi Tural bacarar.
E) Artıq gözlədiyimiz gün gəlib çatdı.
Sözlərdən hansında ancaq dodaqlanmayan saitlər işlənmişdir?
A) dözüm
B) Məhbubə
C) tabelilik
D) murad
E) süzgəc
Mürəkkəb mübtədalı cümləni göstərin:
A) Uşaq evi üçün ayaqqabı alındı.
B) Məktəbin binasını təmir etdilər.
C) Əsrlərin yadigarını göz bəbəyi kimi qorumaq sizə tapşırılır.
D) Gümüş qaşıq aldım.
E) Günlərin bir günü güclü yağış yağmışdı.
Ərəb və fars dillərindən alınmış sözlərə artırılaraq isimdən sifət düzəldən və ahəng qanununa tabe olmayan şəkilçini göstərin:
A) -qın
B) -i (-vi)
C) -lıq
D) -cıl
E) -qan
Üzürsüz sözünün fonetik təhlilindəki səhv hansı cərgədədir?
A) [üzürsüz] şəklində tələffüz olunur.
B) [z] və [r] cingiltili, [s]-kar samitdir.
C) Sözün hecaları: ü-zür-süz
D) Vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşür.
E) [ü]-incə, qapalı, dodaqlanan saitdir.
Nitqdə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlədilərsə, bu halda ədəbi dilin hansı norması pozulur?
A) leksik
B) fonetik
C) leksik və qrammatik
D) qrammatik
E) fonetik və leksik
Hansı saylardan əvvəl "ən", "lap", "daha" sözlərini işlətmək olar?
A) yüzlərlə, minlərcə
B) az, çox
C) beş-altı, iki-üç
D) bir qədər, bir çox
E) xeyli, bir sıra
"Üz" sözü hansı cümlədə məcazi mənada işlənmişdir?
A) Elə işlər görüb ki, adam içinə çıxmağa üzü yoxdur.
B) Üzündən bilinirdi ki, bərk sevinir.
C) Uşağın üzü, gözü toz içində idi.
D) Dənizçinin üzü gündən qaralmışdı.
E) Kişi danışdıqca üzü qızarırdı.
Cərgələrdən birində ədəbi dil normalarının pozulması faktı sayılan, lakin tipin dilində yol cerilə bilən nitq təzahürləri göstərilmişdir:
A) alınma sözlər
B) terminlər, peşə-sənət sözləri
C) dialektizimlər, vulqar və loru sözlər, varvarizmlər
D) ümumişlək sözlər
E) bədii təsvir və ifadə vasitələri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top