Tapılan ümumi test sayı : 28

"Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədi ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox?"    nümunəsi şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir?
A) bayatı
B) ağı
C) layla
D) tapmaca
E) holavar
"Əsir Azərbaycanım", "Boğulmayan bir səs", "Neçin şair doğuldum?" şerlərinin müəllifi:
A) A.İldırım
B) H.Cavid
C) M.Şəhriyar
D) M.Müşfiq
E) Ə.Cavad
Bu şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) S.Ə.Nəbati
B) Q.Zakir
C) S.Ə.Şirvani
D) M.Ə,Möcüz
E) M.B.Nadim
Bədii təsvir vasitəsini göstərin:
"Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım,
 Dalıb ilham alaydım."
A) təşbeh
B) metafora
C) epitet
D) sinekdoxa
E) metonimiya
XIX əsrin  80-ci illərində Bakıda fəaliyyət göstərən ədəbi məclis:
A) "Məclisi-fəramuşan"
B) "Məcməüş-şüəra"
C) "Fövcül-füsəha"
D) "Əncuməni-şüəra"
E) "Məclisi-üns"
Aşağıdakı misralarda Nizami hansı hökmdardan bəhs edir?
Dedi: "Carçı çağır! Eşitsin aləm,
Hər kim zülm eləsə, görəcək sitəm.
Əgər bir at gedib girə tarlaya,
Biri bağdan meyvə, gül oğurlaya
Ən ağır cəzama olacaq düçar!"
Şah and içdi, dedi, sınmaz bu ilqar.
A) Hörmüz
B) Şirin
C) İsgəndər
D) Xosrov
E) Məhinbanu
Aşağıdakı janrlardan biri epik növə daxildir:
A) qəsidə
B) komediya
C) ağı
D) lətifə
E) faciə
Zeynəb ("Danabaş kəndinin əhvalatları") nə üçün Xudayar bəyin istəyinə boyun əydi?
A) Əri Kərbəlayı Heydərdən qalan "borcu" ödəməyə imkanı yox idi.
B) Xudayar bəyin onun üçün qurduğu tor keçilməz idi: naçalnikin, qlavanın, qazının, şəriət hökümlərinin xofu onu mənən sındırırdı.
C) Böhtana məruz qalacağından təmiz adının ləkələnəcəyindən qorxurdu.
D) Xudayar bəyin rəzilliyini və hər cür alçaqlığa gedəcəyini yaxşı bilirdi.
E) Oğlu Vəliqulunun xoşbəxtliyi yolunda əngəl oçmaq istəmirdi.
Mehman surəti ilə ("Mehman") bağlı verilənlərdən biri yanlışdır:
A) Öz arzusu ilə ən ucqar bir rayona gəlir və burada prokuror kimi fəaliyyətə başlayır.
B) Rayonda Murtuzov, Kamilov, Qaloşlu adam kimi düşmənlərlə üz-üzə gəlir.
C) Gənc hüquqşünasdır, özünü həyatda sınamaq istəyir.
D) Həyat yoldaşı seçməkdə səhv etmişdir və ailəsini "alınmaz qala"ya çevirə bilmir.
E) Əsərin sonunda Qaloşlu adamın və qayınanası Şəhla xanımın qurduğu tordan çıxmaq üçün iradəsi çatmır.
Göstərilən cəhətlərdən yalnız birini Ş.İ.Xətai yaradıcılığına aid etmək olar:
A) Üç dildə şer divanı yaratmışdır.
B) Heca və əruz vəznlərində əsərlər yazmış, yazılı ədəbiyyata şifahi xalq ədəbiyyatının lirik janrlarını gətirmişdir.
C) Ana dilində yaranan ictimai-fəlsəfi şerin ilk qüdrətli nümayəndəsidir.
D) Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqorik əsərlər müəllifi kimi də şöhrət tapmışdır.
E) İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında tuyuğ janrında şerlər yazmışdır.
Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı cərgədədir?
A) tarixi bilmək, misi əritmək
B) insan taleyi, xalq mənafeyi
C) evi tikmək, döşəməni silmək
D) sürməyi şal, xurmayı saç
E) əxlaqi dəyərlər, hüquqi dövlət
Hansı cümlədəki ədat qüvvətləndirmə mənasını bildirir?
A) Məgər bunu bilmirsən?
B) Elə bu günlərdə kəndə gedirəm.
C) Təki müharibə tez başa çatsın.
D) Bu işi Tural bacarar.
E) Artıq gözlədiyimiz gün gəlib çatdı.
Sözlərdən hansında ancaq dodaqlanmayan saitlər işlənmişdir?
A) dözüm
B) süzgəc
C) murad
D) tabelilik
E) Məhbubə
Mürəkkəb mübtədalı cümləni göstərin:
A) Uşaq evi üçün ayaqqabı alındı.
B) Əsrlərin yadigarını göz bəbəyi kimi qorumaq sizə tapşırılır.
C) Gümüş qaşıq aldım.
D) Məktəbin binasını təmir etdilər.
E) Günlərin bir günü güclü yağış yağmışdı.
Ərəb və fars dillərindən alınmış sözlərə artırılaraq isimdən sifət düzəldən və ahəng qanununa tabe olmayan şəkilçini göstərin:
A) -qan
B) -qın
C) -i (-vi)
D) -cıl
E) -lıq
Üzürsüz sözünün fonetik təhlilindəki səhv hansı cərgədədir?
A) [ü]-incə, qapalı, dodaqlanan saitdir.
B) Vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşür.
C) Sözün hecaları: ü-zür-süz
D) [z] və [r] cingiltili, [s]-kar samitdir.
E) [üzürsüz] şəklində tələffüz olunur.
Nitqdə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlədilərsə, bu halda ədəbi dilin hansı norması pozulur?
A) fonetik və leksik
B) leksik və qrammatik
C) qrammatik
D) leksik
E) fonetik
Hansı saylardan əvvəl "ən", "lap", "daha" sözlərini işlətmək olar?
A) xeyli, bir sıra
B) yüzlərlə, minlərcə
C) az, çox
D) bir qədər, bir çox
E) beş-altı, iki-üç
"Üz" sözü hansı cümlədə məcazi mənada işlənmişdir?
A) Üzündən bilinirdi ki, bərk sevinir.
B) Elə işlər görüb ki, adam içinə çıxmağa üzü yoxdur.
C) Uşağın üzü, gözü toz içində idi.
D) Kişi danışdıqca üzü qızarırdı.
E) Dənizçinin üzü gündən qaralmışdı.
Cərgələrdən birində ədəbi dil normalarının pozulması faktı sayılan, lakin tipin dilində yol cerilə bilən nitq təzahürləri göstərilmişdir:
A) ümumişlək sözlər
B) terminlər, peşə-sənət sözləri
C) dialektizimlər, vulqar və loru sözlər, varvarizmlər
D) bədii təsvir və ifadə vasitələri
E) alınma sözlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top