Tapılan ümumi test sayı : 28

"Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədi ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox?"    nümunəsi şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir?
A) holavar
B) tapmaca
C) layla
D) bayatı
E) ağı
"Əsir Azərbaycanım", "Boğulmayan bir səs", "Neçin şair doğuldum?" şerlərinin müəllifi:
A) A.İldırım
B) M.Müşfiq
C) H.Cavid
D) M.Şəhriyar
E) Ə.Cavad
Bu şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) M.Ə,Möcüz
B) S.Ə.Nəbati
C) Q.Zakir
D) S.Ə.Şirvani
E) M.B.Nadim
Bədii təsvir vasitəsini göstərin:
"Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım,
 Dalıb ilham alaydım."
A) metafora
B) təşbeh
C) epitet
D) metonimiya
E) sinekdoxa
XIX əsrin  80-ci illərində Bakıda fəaliyyət göstərən ədəbi məclis:
A) "Əncuməni-şüəra"
B) "Məclisi-üns"
C) "Fövcül-füsəha"
D) "Məcməüş-şüəra"
E) "Məclisi-fəramuşan"
Aşağıdakı misralarda Nizami hansı hökmdardan bəhs edir?
Dedi: "Carçı çağır! Eşitsin aləm,
Hər kim zülm eləsə, görəcək sitəm.
Əgər bir at gedib girə tarlaya,
Biri bağdan meyvə, gül oğurlaya
Ən ağır cəzama olacaq düçar!"
Şah and içdi, dedi, sınmaz bu ilqar.
A) Xosrov
B) İsgəndər
C) Hörmüz
D) Məhinbanu
E) Şirin
Aşağıdakı janrlardan biri epik növə daxildir:
A) faciə
B) ağı
C) qəsidə
D) komediya
E) lətifə
Zeynəb ("Danabaş kəndinin əhvalatları") nə üçün Xudayar bəyin istəyinə boyun əydi?
A) Böhtana məruz qalacağından təmiz adının ləkələnəcəyindən qorxurdu.
B) Oğlu Vəliqulunun xoşbəxtliyi yolunda əngəl oçmaq istəmirdi.
C) Xudayar bəyin rəzilliyini və hər cür alçaqlığa gedəcəyini yaxşı bilirdi.
D) Əri Kərbəlayı Heydərdən qalan "borcu" ödəməyə imkanı yox idi.
E) Xudayar bəyin onun üçün qurduğu tor keçilməz idi: naçalnikin, qlavanın, qazının, şəriət hökümlərinin xofu onu mənən sındırırdı.
Mehman surəti ilə ("Mehman") bağlı verilənlərdən biri yanlışdır:
A) Gənc hüquqşünasdır, özünü həyatda sınamaq istəyir.
B) Rayonda Murtuzov, Kamilov, Qaloşlu adam kimi düşmənlərlə üz-üzə gəlir.
C) Öz arzusu ilə ən ucqar bir rayona gəlir və burada prokuror kimi fəaliyyətə başlayır.
D) Əsərin sonunda Qaloşlu adamın və qayınanası Şəhla xanımın qurduğu tordan çıxmaq üçün iradəsi çatmır.
E) Həyat yoldaşı seçməkdə səhv etmişdir və ailəsini "alınmaz qala"ya çevirə bilmir.
Göstərilən cəhətlərdən yalnız birini Ş.İ.Xətai yaradıcılığına aid etmək olar:
A) İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında tuyuğ janrında şerlər yazmışdır.
B) Üç dildə şer divanı yaratmışdır.
C) Heca və əruz vəznlərində əsərlər yazmış, yazılı ədəbiyyata şifahi xalq ədəbiyyatının lirik janrlarını gətirmişdir.
D) Ana dilində yaranan ictimai-fəlsəfi şerin ilk qüdrətli nümayəndəsidir.
E) Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqorik əsərlər müəllifi kimi də şöhrət tapmışdır.
Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı cərgədədir?
A) əxlaqi dəyərlər, hüquqi dövlət
B) insan taleyi, xalq mənafeyi
C) tarixi bilmək, misi əritmək
D) evi tikmək, döşəməni silmək
E) sürməyi şal, xurmayı saç
Hansı cümlədəki ədat qüvvətləndirmə mənasını bildirir?
A) Məgər bunu bilmirsən?
B) Təki müharibə tez başa çatsın.
C) Bu işi Tural bacarar.
D) Artıq gözlədiyimiz gün gəlib çatdı.
E) Elə bu günlərdə kəndə gedirəm.
Sözlərdən hansında ancaq dodaqlanmayan saitlər işlənmişdir?
A) tabelilik
B) süzgəc
C) Məhbubə
D) dözüm
E) murad
Mürəkkəb mübtədalı cümləni göstərin:
A) Uşaq evi üçün ayaqqabı alındı.
B) Əsrlərin yadigarını göz bəbəyi kimi qorumaq sizə tapşırılır.
C) Məktəbin binasını təmir etdilər.
D) Gümüş qaşıq aldım.
E) Günlərin bir günü güclü yağış yağmışdı.
Ərəb və fars dillərindən alınmış sözlərə artırılaraq isimdən sifət düzəldən və ahəng qanununa tabe olmayan şəkilçini göstərin:
A) -qın
B) -qan
C) -lıq
D) -i (-vi)
E) -cıl
Üzürsüz sözünün fonetik təhlilindəki səhv hansı cərgədədir?
A) [üzürsüz] şəklində tələffüz olunur.
B) [ü]-incə, qapalı, dodaqlanan saitdir.
C) [z] və [r] cingiltili, [s]-kar samitdir.
D) Sözün hecaları: ü-zür-süz
E) Vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşür.
Nitqdə müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər cəmdə işlədilərsə, bu halda ədəbi dilin hansı norması pozulur?
A) leksik
B) fonetik və leksik
C) leksik və qrammatik
D) qrammatik
E) fonetik
Hansı saylardan əvvəl "ən", "lap", "daha" sözlərini işlətmək olar?
A) yüzlərlə, minlərcə
B) xeyli, bir sıra
C) beş-altı, iki-üç
D) az, çox
E) bir qədər, bir çox
"Üz" sözü hansı cümlədə məcazi mənada işlənmişdir?
A) Kişi danışdıqca üzü qızarırdı.
B) Elə işlər görüb ki, adam içinə çıxmağa üzü yoxdur.
C) Uşağın üzü, gözü toz içində idi.
D) Dənizçinin üzü gündən qaralmışdı.
E) Üzündən bilinirdi ki, bərk sevinir.
Cərgələrdən birində ədəbi dil normalarının pozulması faktı sayılan, lakin tipin dilində yol cerilə bilən nitq təzahürləri göstərilmişdir:
A) ümumişlək sözlər
B) bədii təsvir və ifadə vasitələri
C) terminlər, peşə-sənət sözləri
D) alınma sözlər
E) dialektizimlər, vulqar və loru sözlər, varvarizmlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top