Tapılan ümumi test sayı : 52

Fikirlərdən biriM.P.Vaqif yaradıcılığı üçün səciyyəvi deyildir:
A) Poeziyasının xəlqiliyi, təbiiliyi və realizmi
B) Yaradıcılığı ilə xalq şerinin zənginliyini yazılı ədəbiyyatda nümayiş etdirməsi
C) Yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızda yeni bir ədəbi məktəbin bünövrəsinin qoyulması
D) Poeziyanın dil, üslub və forma baxımından ədəbiyyatımızda yeni mərhələ olması
E) Yalnız klassik şer janrlarında yazıb yaratması
"Budur gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdır.
Açılıbdır qızıl güllər,
Bülbülün bala vaxtıdır."
Nümunənin janrını və müəllifini müəyyənləşdirin.
A) Qoşma, Aşıq Abbas Tufarqanlı
B) Qoşma, Xəstə Qasım
C) Tıcnis, Xəstə Qasım
D) Gəraylı, Sarı Aşıq
E) Gəraylı, Aşıq Abbas Tufarqanlı
Q.Zakir və S.Ə.Nəbati yaradıcılığı üçün ortaq əlamət:
A) Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
B) İlahi məhəbbət ideyalarının geniş təbliği
C) Dövrün ictimai eyiblərini tənqid edən satirik şerlərin yazılması
D) Həm klassik poeziya üslubunda, həm də aşıq şeri tərzində şerlərin yazılması
E) Təbiət mövzusunda şerlərə geniş yer verilməsi
Aşağıdakı səhnə əsərindən biri C.Məmmədquluzadənin deyil.
A) "Dəli yığıncağı"
B) "Dağılan tifaq"
C) "Çay dəstgahı"
D) "Ölülər"
E) "Kamança"
M.Hüseynin "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə respublikanın o dövrdəki rəhbəri Mollayevin cinayətkar əməlləri tənqid olunur.
B) Roman repressiya mövzusuna həsr olunmuşdur.
C) Roman Səmirənin gündəliyi şəklində yazılmışdır.
D) İnstitut direktoru Səmədov namuslu, vicdanlı ziyalı surətidir.
E) Baş qəhrəman Səmirə Aydındır.
Bunlardan biri nəzmin əlamətlərindən sayıla bilməz:
A) Normal söz sırasına mütləq əməl olunması
B) Daha çox emosionallıq
C) Misralarda sözlərin özünəməxsus nizamla düzülməsi
D) Vəzn, qafiyə, janr baxımından müəyyən tələblərə əməl olunması
E) Ahəng (ritm)
"Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz,
Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz,
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz,
Qüdrətdən səngərli,qalalı dağlar."
Bəndin misradaxili bölgüsünü və onda işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin.
A) 6-5, təşbeh
B) 5-6, epitet
C) 5-6, təşbeh
D) 6-5, metafora
E) 4-4-3, metafora
Beytin müəllifi kimdir?
O qara xalı mənə versələr, qanın içərəm,
Nə üçün mənzil edib arizi-cananımda?
A) M.Füzuli
B) S.Ə.Nəbati
C) İ.Nəsimi
D) S.Ə.Şirvani
E) Q.Zakir
Altından xətt çəkilmiş sözlər hansı məna qrupuna daxildir?
Gəncənin bu dağları,
Gül açmış budaqları.
Ölsəm,sinəmdən getməz,
Yarımın bu dağları.
A) təkmənalı sözdür
B) sinonimdir
C) dialekt sözüdür
D) antonimdir
E) omonimdir
Yazı haqqında səhv fikir hansıdır?
A) Yazının ən mükəmməl, ən çevik forması hərfi yazıdır.
B) Yazı səsli dilin norma ilə qavrayışını təmin edən işarələr sistemidir.
C) Əşyavi yazıdan sonra ideoqrafik yazı meydana çıxmışdır.
D) Sillabik yazı hərfi yazının ilk mərhələsi idi.
E) İnsanların ilk yazılı əlaqəsi əşyalar vasitəsilə olmuşdur.
"Üstünlük" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Sözdə 8 hərf, 8 səs vardır.
2. Deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir.
3. [ü] - oncə, dodaqlanan, qapalı saitdir.
4. Sözdəki [s] kar, [t], [x`] kar; [n], [l] cingiltili samitlərdir.
5. Sözdə incə saitərin ahəngi vardır.
6. Vurğusu ikinci hecaya düşür.
A) 1, 4, 5
B) 2, 5, 6
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 6
E) 1, 3, 5
Hansı bənddə qara hərflərlə verilmiş isimlər yiyəlik haldadır?
I. Nağılların çox maraqlı idi baba.
II. Şəklin arxasında yazı var idi.
III. Rəngin niyə ağardı?
IV. Nağılın bu yeri qızcığazı qorxutdu.
V. Şəklin divarda asılmışdı.
A) II, V
B) III, IV
C) I, V
D) II, IV
E) I, II
Felin təsrifənməyən formalarına aid edilmiş əlamətlərdən biri yalnız  feli sifətə aiddir:
A) Cümlədə təyin olmaq
B) Təsirli və təsirsiz olmaq
C) Ətrafına söz toplaya bilmək.
D) Növ bildirmək
E) Təsdiq və inkarda olmaq
Nümunələrdən birində cümlə üzvləri arasında tabesizlik əlaqəsi var:
A) Evi, eşiyi, həyəti tamam təmizlədi.
B) Gözəl bahar yurdumuza qonaq gəlir.
C) Təzə evimiz kəndin ətəyində yerləşir.
D) Zəng vuruldu, müəlim gəldi.
E) Biz onu tapanda artıq gec idi.
Eyniköklü sözlərin sırasını göstərin.
A) güləş, güldan, gülüş
B) dağlı, Dağıstan, dağlıq
C) yeknəsəq, yekəxana, yekrəng
D) bağban, bağlamaq, bağça
E) yaşıl, yaşıd, yaşmaq
"Silahlı əsgərlər kəndin sakit sakinlərinə amansız divan tutdular" cümləsində ədəbi diin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoepik
B) leksik
C) orfoqrafik
D) fonetik
E) qrammatik
Cümlələrdən yalnız birində vergül qoyulmasını düzgün hesab etmək olar:
A) Halbuki, Vaqif bu işi hamıdan yaxşı bacarırdı.
B) Təranə, ancaq sənə inanıram.
C) Mən ki, sənin barəndə pis söz deməmişəm.
D) Bu torpaqda, nar da yaxşı bitir.
E) Mənim o, məktubdan xəbərim yoxdur.
"Mən əminəm ki, yarışı udacağıq" cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv haradadır?
A) ki-tabelilik bağlayıcısıdır.
B) udacağıq-feldir, qəti-gələcək zamandadır.
C) yarışı-sadə isimdir, təsirlik haldadır.
D) əminəm-feldir, iniki zamandadır.
E) mən-şəxs əvəzliyidir.
Səbəb zərfi hansı cümlədədir?
A) Bu güllərin günəşdən qorxusu yoxdur.
B) İstidən hamı bərk tərləmişdi.
C) Soyuq olduğu üçün uşaqlar evə getdilər.
D) Uşaqdan ötrü yamanca darıxıram.
E) Dünəndən güclü külək əsir.
"Mən səni necə inandırımki yanlış yol tutmuşsan?" tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A) şərt budaq cümləli
B) tərzi-hərəkət budaq cümləli
C) təyin budaq cümləli
D) tamamlı budaq cümləli
E) xəbər budaq cümləli
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top