Tapılan ümumi test sayı : 52

Fikirlərdən biriM.P.Vaqif yaradıcılığı üçün səciyyəvi deyildir:
A) Poeziyanın dil, üslub və forma baxımından ədəbiyyatımızda yeni mərhələ olması
B) Yalnız klassik şer janrlarında yazıb yaratması
C) Poeziyasının xəlqiliyi, təbiiliyi və realizmi
D) Yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızda yeni bir ədəbi məktəbin bünövrəsinin qoyulması
E) Yaradıcılığı ilə xalq şerinin zənginliyini yazılı ədəbiyyatda nümayiş etdirməsi
"Budur gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdır.
Açılıbdır qızıl güllər,
Bülbülün bala vaxtıdır."
Nümunənin janrını və müəllifini müəyyənləşdirin.
A) Qoşma, Aşıq Abbas Tufarqanlı
B) Tıcnis, Xəstə Qasım
C) Gəraylı, Aşıq Abbas Tufarqanlı
D) Gəraylı, Sarı Aşıq
E) Qoşma, Xəstə Qasım
Q.Zakir və S.Ə.Nəbati yaradıcılığı üçün ortaq əlamət:
A) İlahi məhəbbət ideyalarının geniş təbliği
B) Həm klassik poeziya üslubunda, həm də aşıq şeri tərzində şerlərin yazılması
C) Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
D) Təbiət mövzusunda şerlərə geniş yer verilməsi
E) Dövrün ictimai eyiblərini tənqid edən satirik şerlərin yazılması
Aşağıdakı səhnə əsərindən biri C.Məmmədquluzadənin deyil.
A) "Çay dəstgahı"
B) "Dağılan tifaq"
C) "Dəli yığıncağı"
D) "Kamança"
E) "Ölülər"
M.Hüseynin "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə respublikanın o dövrdəki rəhbəri Mollayevin cinayətkar əməlləri tənqid olunur.
B) İnstitut direktoru Səmədov namuslu, vicdanlı ziyalı surətidir.
C) Roman Səmirənin gündəliyi şəklində yazılmışdır.
D) Baş qəhrəman Səmirə Aydındır.
E) Roman repressiya mövzusuna həsr olunmuşdur.
Bunlardan biri nəzmin əlamətlərindən sayıla bilməz:
A) Daha çox emosionallıq
B) Misralarda sözlərin özünəməxsus nizamla düzülməsi
C) Normal söz sırasına mütləq əməl olunması
D) Ahəng (ritm)
E) Vəzn, qafiyə, janr baxımından müəyyən tələblərə əməl olunması
"Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz,
Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz,
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz,
Qüdrətdən səngərli,qalalı dağlar."
Bəndin misradaxili bölgüsünü və onda işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin.
A) 6-5, təşbeh
B) 5-6, epitet
C) 6-5, metafora
D) 4-4-3, metafora
E) 5-6, təşbeh
Beytin müəllifi kimdir?
O qara xalı mənə versələr, qanın içərəm,
Nə üçün mənzil edib arizi-cananımda?
A) Q.Zakir
B) S.Ə.Nəbati
C) M.Füzuli
D) İ.Nəsimi
E) S.Ə.Şirvani
Altından xətt çəkilmiş sözlər hansı məna qrupuna daxildir?
Gəncənin bu dağları,
Gül açmış budaqları.
Ölsəm,sinəmdən getməz,
Yarımın bu dağları.
A) omonimdir
B) sinonimdir
C) dialekt sözüdür
D) təkmənalı sözdür
E) antonimdir
Yazı haqqında səhv fikir hansıdır?
A) Yazının ən mükəmməl, ən çevik forması hərfi yazıdır.
B) Sillabik yazı hərfi yazının ilk mərhələsi idi.
C) İnsanların ilk yazılı əlaqəsi əşyalar vasitəsilə olmuşdur.
D) Yazı səsli dilin norma ilə qavrayışını təmin edən işarələr sistemidir.
E) Əşyavi yazıdan sonra ideoqrafik yazı meydana çıxmışdır.
"Üstünlük" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Sözdə 8 hərf, 8 səs vardır.
2. Deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir.
3. [ü] - oncə, dodaqlanan, qapalı saitdir.
4. Sözdəki [s] kar, [t], [x`] kar; [n], [l] cingiltili samitlərdir.
5. Sözdə incə saitərin ahəngi vardır.
6. Vurğusu ikinci hecaya düşür.
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 5
D) 2, 5, 6
E) 1, 4, 5
Hansı bənddə qara hərflərlə verilmiş isimlər yiyəlik haldadır?
I. Nağılların çox maraqlı idi baba.
II. Şəklin arxasında yazı var idi.
III. Rəngin niyə ağardı?
IV. Nağılın bu yeri qızcığazı qorxutdu.
V. Şəklin divarda asılmışdı.
A) III, IV
B) I, II
C) II, V
D) II, IV
E) I, V
Felin təsrifənməyən formalarına aid edilmiş əlamətlərdən biri yalnız  feli sifətə aiddir:
A) Təsirli və təsirsiz olmaq
B) Cümlədə təyin olmaq
C) Ətrafına söz toplaya bilmək.
D) Təsdiq və inkarda olmaq
E) Növ bildirmək
Nümunələrdən birində cümlə üzvləri arasında tabesizlik əlaqəsi var:
A) Gözəl bahar yurdumuza qonaq gəlir.
B) Təzə evimiz kəndin ətəyində yerləşir.
C) Evi, eşiyi, həyəti tamam təmizlədi.
D) Biz onu tapanda artıq gec idi.
E) Zəng vuruldu, müəlim gəldi.
Eyniköklü sözlərin sırasını göstərin.
A) yeknəsəq, yekəxana, yekrəng
B) yaşıl, yaşıd, yaşmaq
C) güləş, güldan, gülüş
D) bağban, bağlamaq, bağça
E) dağlı, Dağıstan, dağlıq
"Silahlı əsgərlər kəndin sakit sakinlərinə amansız divan tutdular" cümləsində ədəbi diin hansı norması pozulmuşdur?
A) fonetik
B) orfoqrafik
C) leksik
D) orfoepik
E) qrammatik
Cümlələrdən yalnız birində vergül qoyulmasını düzgün hesab etmək olar:
A) Bu torpaqda, nar da yaxşı bitir.
B) Mən ki, sənin barəndə pis söz deməmişəm.
C) Mənim o, məktubdan xəbərim yoxdur.
D) Halbuki, Vaqif bu işi hamıdan yaxşı bacarırdı.
E) Təranə, ancaq sənə inanıram.
"Mən əminəm ki, yarışı udacağıq" cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv haradadır?
A) əminəm-feldir, iniki zamandadır.
B) yarışı-sadə isimdir, təsirlik haldadır.
C) mən-şəxs əvəzliyidir.
D) ki-tabelilik bağlayıcısıdır.
E) udacağıq-feldir, qəti-gələcək zamandadır.
Səbəb zərfi hansı cümlədədir?
A) Soyuq olduğu üçün uşaqlar evə getdilər.
B) İstidən hamı bərk tərləmişdi.
C) Bu güllərin günəşdən qorxusu yoxdur.
D) Uşaqdan ötrü yamanca darıxıram.
E) Dünəndən güclü külək əsir.
"Mən səni necə inandırımki yanlış yol tutmuşsan?" tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A) tamamlı budaq cümləli
B) xəbər budaq cümləli
C) şərt budaq cümləli
D) tərzi-hərəkət budaq cümləli
E) təyin budaq cümləli
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top