Tapılan ümumi test sayı : 28

M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
2. İctimai motivli satirik şerlərin yazılması
3. Həm əruz, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
4. Məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü
5. Həm nəzmlə, həm də nəsrlə əsərlərin yazılması
A) 1, 3
B) 4, 5
C) 1, 2, 4
D) 3, 4
E) 2, 4, 5
"Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran?"

Misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir.
A) epitet
B) təşbeh
C) metonimiya
D) mübaliğə
E) metafora
"Füyuzat" jurnalının redaktoru:
A) Əli bəy Hüseynzdə
B) Məhəmməd Hadi
C) Həsən bəy Zərdabi
D) Ömər Faiq Nemanzadə
E) Əhməd bəy Ağaoğlu
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından götürülmüş aşağıdakı parçada hansı obrazdan bəhs olunur?
"Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi ... oğuz qövmünün müşkülünü həll edirdi. Hər nə olsa ... danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi."
A) Beyrək
B) Bayandır xan
C) Dədə Qorqud
D) Qazan xan
E) Dirsə xan
Bəndlə bağlı verilən izahlardan biri doğru deyil:
Darğınam mən belə baxta,
Ürəyim qan laxta-laxta,
Bax ki, kimlər çıxdı taxta,
Küsdü kimin baxtı, bağlar?
A) Saranın dilindən verilmişdir.
B) Xalqın naləsi, qəsbkara nifrəti öz əksini tapmışdır.
C) Ə.Cavadın "Səsli qız" poemasındandır.
D) Janrına görə qoşmadır.
E) Heca vəznindədir.
Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır:
A) A.Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
B) M.B.Xalxali. "Sələbiyyə"
C) S.Ə.Şirvani. "Aslan və iki öküz"
D) B.Şirvani. "Töhfətül-əhbab"
E) M.Füzuli. "Söhbətül-əsmar"
Lirik növün janrları hansı sıradadır?
A) qoşma, rübai, gəraylı
B) hekayə, təmsil, qəzəl
C) təmsil, nağıl, təcnis
D) qəsidə, roman, poema
E) poema, povest, əfsanə
XI əsrdə yaşamış bu sənətkarın lirik şerlər "Divan"ı və "Ət-təfasir" adlı farsca lüğəti vardır:
A) Mücirəddin Beyləqani
B) Əfzələddin Xaqani
C) Məhsəti Gəncəvi
D) İzzəddin Şirvani
E) Qətran Təbrizi
Epik əsər yazmış sənətkarları göstərin.
I. Qazi Bürhanəddin
II. Arif Ərdəbili
III. İmadəddin Nəsimi
IV. Şah İsmayıl Xətai
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) II, IV
E) III, IV
M.Hüseynin  "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanındakı Səmirə Aydın surəti ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Həssas, iradəli və cəsarətli bir qadındır.
B) İxtisasca jurnalistdir və başına gələnləri sürgündə ikən qələmə alır.
C) Müdhət haqqında qara xəbər aldıqdan özünü öldürmək istəyir.
D) Ailəsinə, ocağına sadiq bir qadındır.
E) Xəstəxanada Kamranla tanış olur və sonra ona ərə gedir.
"Doğru" sözünün qoşma vəzifəsində işləndiyi cümləni göstərin.
A) Könül, doğru yoldan gəl olma kənar.
B) Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
C) Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
D) Uşaq anasına doğru can atırdı.
E) Doğru büdrəyər, amma yıxılmaz.
Hansı cərgədə altından xətt çəkilmiş sözlərin hər ikisi təsirlik haldadır?
A) Bir azdan avtobus gələcək, uşaqlar yola düşəcək.
B) Ayaqları sözünə baxmadı, çamadanı yerə qoydu.
C) Seyran göyərçin gördümü, dayanacaq, gözlərini göyə zilləyib duracaq.
D) Gözünü açanda gördü ki, dostları ətrafında dayanıb.
E) Şahinin modeli yarışda birinci yeri tutdu.
"Yandırılacaq" sözünün morfoloji təhlilində buraxılmış səhvi göstərin.
A) Düzəltmə feldir, nə edəcəkdir? sualına cavab verir.
B) -acaq qəti gələcək zaman şəkilçisidir.
C) -ıl məchul növün şəkilçisidir.
D) Yan feli sözün köküdür.
E) -dır icbar növün şəkilçisidir.
"Quru odun" və "quru adam" birləşmələrindəki "quru" sözü aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?
A) çoxmənalı söz
B) omonim
C) təkmənalı söz
D) antonim
E) sinonim
Tabe tərəfi düzəltmə sifət olan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.
A) təcrübəli bağban
B) şirindil uşaq
C) ipək köynək
D) çoxlu məsələ
E) həmin tapşırıq
"Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın minillik tarixi üzrə ilk araşdırmalar əsas etibarilə əsrimizin ortalarından aparılmağa başlanmışdır" tabeli mürəkkəb cümləsində əvəzlik - qəlib baş cümlədə hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
A) xəbər
B) mübtəda
C) zaman zərfliyi
D) tamamlıq
E) təyin
Hansı fikir səhvdir?
A) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
B) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
C) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
D) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
E) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
"Biz övladlarımızı körpəlik çağlarından Vətəni sevməyə alışdırmalıyıq" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) məsdərlə
B) II növ təyini söz birləşməsi ilə
C) məsdər tərkibi ilə
D) feli sifət tərkibi ilə
E) isimlə
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
 
A) təbrik
B) görüşmə
C) alqış
D) ayrılma
E) müraciət
Hansı cərgədəki antonim sözlər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir?
A) nainsaf-rəhmdil
B) ələm-nəşə
C) sülh-müharibə
D) isti-soyuq
E) zəif-güclü
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top