Tapılan ümumi test sayı : 28

M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
2. İctimai motivli satirik şerlərin yazılması
3. Həm əruz, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
4. Məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü
5. Həm nəzmlə, həm də nəsrlə əsərlərin yazılması
A) 1, 3
B) 4, 5
C) 1, 2, 4
D) 2, 4, 5
E) 3, 4
"Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran?"

Misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir.
A) metafora
B) metonimiya
C) mübaliğə
D) epitet
E) təşbeh
"Füyuzat" jurnalının redaktoru:
A) Məhəmməd Hadi
B) Əli bəy Hüseynzdə
C) Ömər Faiq Nemanzadə
D) Həsən bəy Zərdabi
E) Əhməd bəy Ağaoğlu
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından götürülmüş aşağıdakı parçada hansı obrazdan bəhs olunur?
"Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi ... oğuz qövmünün müşkülünü həll edirdi. Hər nə olsa ... danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi."
A) Dirsə xan
B) Beyrək
C) Qazan xan
D) Dədə Qorqud
E) Bayandır xan
Bəndlə bağlı verilən izahlardan biri doğru deyil:
Darğınam mən belə baxta,
Ürəyim qan laxta-laxta,
Bax ki, kimlər çıxdı taxta,
Küsdü kimin baxtı, bağlar?
A) Ə.Cavadın "Səsli qız" poemasındandır.
B) Xalqın naləsi, qəsbkara nifrəti öz əksini tapmışdır.
C) Saranın dilindən verilmişdir.
D) Heca vəznindədir.
E) Janrına görə qoşmadır.
Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır:
A) A.Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
B) M.B.Xalxali. "Sələbiyyə"
C) M.Füzuli. "Söhbətül-əsmar"
D) S.Ə.Şirvani. "Aslan və iki öküz"
E) B.Şirvani. "Töhfətül-əhbab"
Lirik növün janrları hansı sıradadır?
A) qoşma, rübai, gəraylı
B) hekayə, təmsil, qəzəl
C) qəsidə, roman, poema
D) təmsil, nağıl, təcnis
E) poema, povest, əfsanə
XI əsrdə yaşamış bu sənətkarın lirik şerlər "Divan"ı və "Ət-təfasir" adlı farsca lüğəti vardır:
A) Qətran Təbrizi
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Mücirəddin Beyləqani
D) İzzəddin Şirvani
E) Əfzələddin Xaqani
Epik əsər yazmış sənətkarları göstərin.
I. Qazi Bürhanəddin
II. Arif Ərdəbili
III. İmadəddin Nəsimi
IV. Şah İsmayıl Xətai
A) I, II
B) III, IV
C) II, IV
D) II, III
E) I, III
M.Hüseynin  "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanındakı Səmirə Aydın surəti ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Müdhət haqqında qara xəbər aldıqdan özünü öldürmək istəyir.
B) Həssas, iradəli və cəsarətli bir qadındır.
C) Ailəsinə, ocağına sadiq bir qadındır.
D) İxtisasca jurnalistdir və başına gələnləri sürgündə ikən qələmə alır.
E) Xəstəxanada Kamranla tanış olur və sonra ona ərə gedir.
"Doğru" sözünün qoşma vəzifəsində işləndiyi cümləni göstərin.
A) Könül, doğru yoldan gəl olma kənar.
B) Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
C) Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
D) Doğru büdrəyər, amma yıxılmaz.
E) Uşaq anasına doğru can atırdı.
Hansı cərgədə altından xətt çəkilmiş sözlərin hər ikisi təsirlik haldadır?
A) Seyran göyərçin gördümü, dayanacaq, gözlərini göyə zilləyib duracaq.
B) Gözünü açanda gördü ki, dostları ətrafında dayanıb.
C) Bir azdan avtobus gələcək, uşaqlar yola düşəcək.
D) Şahinin modeli yarışda birinci yeri tutdu.
E) Ayaqları sözünə baxmadı, çamadanı yerə qoydu.
"Yandırılacaq" sözünün morfoloji təhlilində buraxılmış səhvi göstərin.
A) -dır icbar növün şəkilçisidir.
B) -ıl məchul növün şəkilçisidir.
C) -acaq qəti gələcək zaman şəkilçisidir.
D) Yan feli sözün köküdür.
E) Düzəltmə feldir, nə edəcəkdir? sualına cavab verir.
"Quru odun" və "quru adam" birləşmələrindəki "quru" sözü aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?
A) çoxmənalı söz
B) antonim
C) sinonim
D) təkmənalı söz
E) omonim
Tabe tərəfi düzəltmə sifət olan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.
A) həmin tapşırıq
B) ipək köynək
C) təcrübəli bağban
D) çoxlu məsələ
E) şirindil uşaq
"Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın minillik tarixi üzrə ilk araşdırmalar əsas etibarilə əsrimizin ortalarından aparılmağa başlanmışdır" tabeli mürəkkəb cümləsində əvəzlik - qəlib baş cümlədə hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
A) tamamlıq
B) təyin
C) zaman zərfliyi
D) xəbər
E) mübtəda
Hansı fikir səhvdir?
A) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
B) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
C) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
D) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
E) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
"Biz övladlarımızı körpəlik çağlarından Vətəni sevməyə alışdırmalıyıq" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifət tərkibi ilə
B) isimlə
C) II növ təyini söz birləşməsi ilə
D) məsdərlə
E) məsdər tərkibi ilə
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
 
A) görüşmə
B) alqış
C) təbrik
D) müraciət
E) ayrılma
Hansı cərgədəki antonim sözlər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir?
A) zəif-güclü
B) ələm-nəşə
C) isti-soyuq
D) nainsaf-rəhmdil
E) sülh-müharibə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top