Tapılan ümumi test sayı : 28

M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
2. İctimai motivli satirik şerlərin yazılması
3. Həm əruz, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
4. Məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü
5. Həm nəzmlə, həm də nəsrlə əsərlərin yazılması
A) 1, 2, 4
B) 2, 4, 5
C) 4, 5
D) 3, 4
E) 1, 3
"Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran?"

Misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir.
A) metafora
B) mübaliğə
C) təşbeh
D) metonimiya
E) epitet
"Füyuzat" jurnalının redaktoru:
A) Məhəmməd Hadi
B) Əli bəy Hüseynzdə
C) Həsən bəy Zərdabi
D) Ömər Faiq Nemanzadə
E) Əhməd bəy Ağaoğlu
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından götürülmüş aşağıdakı parçada hansı obrazdan bəhs olunur?
"Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi ... oğuz qövmünün müşkülünü həll edirdi. Hər nə olsa ... danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi."
A) Dirsə xan
B) Bayandır xan
C) Qazan xan
D) Beyrək
E) Dədə Qorqud
Bəndlə bağlı verilən izahlardan biri doğru deyil:
Darğınam mən belə baxta,
Ürəyim qan laxta-laxta,
Bax ki, kimlər çıxdı taxta,
Küsdü kimin baxtı, bağlar?
A) Janrına görə qoşmadır.
B) Saranın dilindən verilmişdir.
C) Heca vəznindədir.
D) Xalqın naləsi, qəsbkara nifrəti öz əksini tapmışdır.
E) Ə.Cavadın "Səsli qız" poemasındandır.
Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır:
A) M.Füzuli. "Söhbətül-əsmar"
B) B.Şirvani. "Töhfətül-əhbab"
C) A.Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
D) S.Ə.Şirvani. "Aslan və iki öküz"
E) M.B.Xalxali. "Sələbiyyə"
Lirik növün janrları hansı sıradadır?
A) qoşma, rübai, gəraylı
B) hekayə, təmsil, qəzəl
C) qəsidə, roman, poema
D) təmsil, nağıl, təcnis
E) poema, povest, əfsanə
XI əsrdə yaşamış bu sənətkarın lirik şerlər "Divan"ı və "Ət-təfasir" adlı farsca lüğəti vardır:
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Qətran Təbrizi
C) İzzəddin Şirvani
D) Mücirəddin Beyləqani
E) Əfzələddin Xaqani
Epik əsər yazmış sənətkarları göstərin.
I. Qazi Bürhanəddin
II. Arif Ərdəbili
III. İmadəddin Nəsimi
IV. Şah İsmayıl Xətai
A) I, III
B) I, II
C) II, IV
D) III, IV
E) II, III
M.Hüseynin  "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanındakı Səmirə Aydın surəti ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ailəsinə, ocağına sadiq bir qadındır.
B) İxtisasca jurnalistdir və başına gələnləri sürgündə ikən qələmə alır.
C) Həssas, iradəli və cəsarətli bir qadındır.
D) Müdhət haqqında qara xəbər aldıqdan özünü öldürmək istəyir.
E) Xəstəxanada Kamranla tanış olur və sonra ona ərə gedir.
"Doğru" sözünün qoşma vəzifəsində işləndiyi cümləni göstərin.
A) Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
B) Uşaq anasına doğru can atırdı.
C) Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
D) Könül, doğru yoldan gəl olma kənar.
E) Doğru büdrəyər, amma yıxılmaz.
Hansı cərgədə altından xətt çəkilmiş sözlərin hər ikisi təsirlik haldadır?
A) Seyran göyərçin gördümü, dayanacaq, gözlərini göyə zilləyib duracaq.
B) Bir azdan avtobus gələcək, uşaqlar yola düşəcək.
C) Şahinin modeli yarışda birinci yeri tutdu.
D) Gözünü açanda gördü ki, dostları ətrafında dayanıb.
E) Ayaqları sözünə baxmadı, çamadanı yerə qoydu.
"Yandırılacaq" sözünün morfoloji təhlilində buraxılmış səhvi göstərin.
A) Yan feli sözün köküdür.
B) -dır icbar növün şəkilçisidir.
C) Düzəltmə feldir, nə edəcəkdir? sualına cavab verir.
D) -ıl məchul növün şəkilçisidir.
E) -acaq qəti gələcək zaman şəkilçisidir.
"Quru odun" və "quru adam" birləşmələrindəki "quru" sözü aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?
A) çoxmənalı söz
B) sinonim
C) omonim
D) təkmənalı söz
E) antonim
Tabe tərəfi düzəltmə sifət olan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.
A) çoxlu məsələ
B) şirindil uşaq
C) həmin tapşırıq
D) təcrübəli bağban
E) ipək köynək
"Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın minillik tarixi üzrə ilk araşdırmalar əsas etibarilə əsrimizin ortalarından aparılmağa başlanmışdır" tabeli mürəkkəb cümləsində əvəzlik - qəlib baş cümlədə hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
A) tamamlıq
B) mübtəda
C) xəbər
D) təyin
E) zaman zərfliyi
Hansı fikir səhvdir?
A) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
B) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
C) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
D) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
E) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
"Biz övladlarımızı körpəlik çağlarından Vətəni sevməyə alışdırmalıyıq" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) II növ təyini söz birləşməsi ilə
B) isimlə
C) məsdər tərkibi ilə
D) məsdərlə
E) feli sifət tərkibi ilə
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
 
A) ayrılma
B) alqış
C) görüşmə
D) təbrik
E) müraciət
Hansı cərgədəki antonim sözlər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir?
A) nainsaf-rəhmdil
B) zəif-güclü
C) isti-soyuq
D) ələm-nəşə
E) sülh-müharibə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top