Tapılan ümumi test sayı : 28

M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığı üçün ortaq cəhətlər:
1. Həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
2. İctimai motivli satirik şerlərin yazılması
3. Həm əruz, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
4. Məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü
5. Həm nəzmlə, həm də nəsrlə əsərlərin yazılması
A) 3, 4
B) 1, 3
C) 2, 4, 5
D) 4, 5
E) 1, 2, 4
"Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran?"

Misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir.
A) mübaliğə
B) metafora
C) metonimiya
D) təşbeh
E) epitet
"Füyuzat" jurnalının redaktoru:
A) Əhməd bəy Ağaoğlu
B) Həsən bəy Zərdabi
C) Əli bəy Hüseynzdə
D) Ömər Faiq Nemanzadə
E) Məhəmməd Hadi
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından götürülmüş aşağıdakı parçada hansı obrazdan bəhs olunur?
"Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi ... oğuz qövmünün müşkülünü həll edirdi. Hər nə olsa ... danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi."
A) Beyrək
B) Qazan xan
C) Dədə Qorqud
D) Bayandır xan
E) Dirsə xan
Bəndlə bağlı verilən izahlardan biri doğru deyil:
Darğınam mən belə baxta,
Ürəyim qan laxta-laxta,
Bax ki, kimlər çıxdı taxta,
Küsdü kimin baxtı, bağlar?
A) Xalqın naləsi, qəsbkara nifrəti öz əksini tapmışdır.
B) Janrına görə qoşmadır.
C) Ə.Cavadın "Səsli qız" poemasındandır.
D) Heca vəznindədir.
E) Saranın dilindən verilmişdir.
Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır:
A) S.Ə.Şirvani. "Aslan və iki öküz"
B) A.Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
C) M.Füzuli. "Söhbətül-əsmar"
D) B.Şirvani. "Töhfətül-əhbab"
E) M.B.Xalxali. "Sələbiyyə"
Lirik növün janrları hansı sıradadır?
A) hekayə, təmsil, qəzəl
B) qəsidə, roman, poema
C) poema, povest, əfsanə
D) qoşma, rübai, gəraylı
E) təmsil, nağıl, təcnis
XI əsrdə yaşamış bu sənətkarın lirik şerlər "Divan"ı və "Ət-təfasir" adlı farsca lüğəti vardır:
A) Qətran Təbrizi
B) İzzəddin Şirvani
C) Əfzələddin Xaqani
D) Mücirəddin Beyləqani
E) Məhsəti Gəncəvi
Epik əsər yazmış sənətkarları göstərin.
I. Qazi Bürhanəddin
II. Arif Ərdəbili
III. İmadəddin Nəsimi
IV. Şah İsmayıl Xətai
A) I, III
B) I, II
C) II, IV
D) III, IV
E) II, III
M.Hüseynin  "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanındakı Səmirə Aydın surəti ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Xəstəxanada Kamranla tanış olur və sonra ona ərə gedir.
B) Həssas, iradəli və cəsarətli bir qadındır.
C) Müdhət haqqında qara xəbər aldıqdan özünü öldürmək istəyir.
D) Ailəsinə, ocağına sadiq bir qadındır.
E) İxtisasca jurnalistdir və başına gələnləri sürgündə ikən qələmə alır.
"Doğru" sözünün qoşma vəzifəsində işləndiyi cümləni göstərin.
A) Könül, doğru yoldan gəl olma kənar.
B) Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
C) Doğru büdrəyər, amma yıxılmaz.
D) Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
E) Uşaq anasına doğru can atırdı.
Hansı cərgədə altından xətt çəkilmiş sözlərin hər ikisi təsirlik haldadır?
A) Gözünü açanda gördü ki, dostları ətrafında dayanıb.
B) Şahinin modeli yarışda birinci yeri tutdu.
C) Seyran göyərçin gördümü, dayanacaq, gözlərini göyə zilləyib duracaq.
D) Bir azdan avtobus gələcək, uşaqlar yola düşəcək.
E) Ayaqları sözünə baxmadı, çamadanı yerə qoydu.
"Yandırılacaq" sözünün morfoloji təhlilində buraxılmış səhvi göstərin.
A) -acaq qəti gələcək zaman şəkilçisidir.
B) -dır icbar növün şəkilçisidir.
C) -ıl məchul növün şəkilçisidir.
D) Düzəltmə feldir, nə edəcəkdir? sualına cavab verir.
E) Yan feli sözün köküdür.
"Quru odun" və "quru adam" birləşmələrindəki "quru" sözü aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?
A) omonim
B) təkmənalı söz
C) çoxmənalı söz
D) sinonim
E) antonim
Tabe tərəfi düzəltmə sifət olan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.
A) ipək köynək
B) çoxlu məsələ
C) şirindil uşaq
D) təcrübəli bağban
E) həmin tapşırıq
"Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın minillik tarixi üzrə ilk araşdırmalar əsas etibarilə əsrimizin ortalarından aparılmağa başlanmışdır" tabeli mürəkkəb cümləsində əvəzlik - qəlib baş cümlədə hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
A) təyin
B) zaman zərfliyi
C) mübtəda
D) tamamlıq
E) xəbər
Hansı fikir səhvdir?
A) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
B) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
C) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
D) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
E) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
"Biz övladlarımızı körpəlik çağlarından Vətəni sevməyə alışdırmalıyıq" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) məsdərlə
B) feli sifət tərkibi ilə
C) məsdər tərkibi ilə
D) II növ təyini söz birləşməsi ilə
E) isimlə
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
 
A) müraciət
B) ayrılma
C) təbrik
D) alqış
E) görüşmə
Hansı cərgədəki antonim sözlər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir?
A) nainsaf-rəhmdil
B) zəif-güclü
C) ələm-nəşə
D) sülh-müharibə
E) isti-soyuq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top