Tapılan ümumi test sayı : 28

Ana dilimizdə yazılmış bu əsərlərdən birinin giriş hissəsində baharın təsviri verilir:
A) Xətai. "Dəhnamə"
B) Nizami. "Xosrov və Şirin"
C) Füzuli. "Rindü Zahid"
D) Nizami. "İsgəndərnamə"
E) Füzuli. "Leyli və Məcnun"
Beytlər şəklində olan şer janrları hansılardır?
A) rübai, tuyuq, qitə
B) qəzəl, qəsidə, qitə
C) qəzəl, qoşma, təcnis
D) məsnəvi, müxəmməs, qəzəl
E) bayatı, qəzəl, qitə
İ.Qutqaşınlının "Rəşid bəy və Səadət xanım"  hekayəsində Səadət xanım obrazı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Səadət xanım qulluqçusu Şamaha səmimi və mehriban münasibət bəsləyir.
B) Müəllif Səadət xanımın simasında yeni fikirli gəncliyin nəcib insani xüsusiyyətlərini canlandırır.
C) O, tək və arxasız olduğu üçün qarşısındakı maneələri yarıb sevgiisi Rəşid bəyə qovuşa bilmir.
D) Öz məhəbbətində vəfalı olan Səadət xanım romantik ruhlu, həssas, insanpərvər bir qızdır.
E) Səadət xanımı yaşca özündən xeyli kiçik bir adama ərə vermək istəyirlər.
Rəsul Rzanın 60-70-ci illər lirikasının əsas və səciyyəvi mövzusu:
A) vətən məhəbbəti, torpağa bağlılıq
B) cənub həsrəti
C) insan və onun taleyi
D) yeni həyatın tərənnümü
E) repressiya dövrünün  günahsız qurbanları
"Əlimdə bir əsa, gözümdə çeşmək
Loğman tək gəzirəm vətən mülkünü".

Bu misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi vardır?
A) simvol
B) epitet
C) metonimiya
D) təşbeh
E) metafora
Aşağıdakı nümunə hansı sənətkarın əsərindəndir?
"- Mənim anam kimdir?
Öz-özümə cavab verirəm ki:
- Mənim anam rəhmətlik Zəhrəbanu bacı idi.
- Dilim nə dildir?
- Azərbaycan dilidir?"
A) C.Məmmədquluzadə
B) N.Nərimanov
C) Ə.Ağaoğlu
D) Ə.Hüseynzadə
E) M.Ə.Rəsulzadə
Ədəbi irsi 17 min beytlik şer "Divan"ından, "Töhfətül-İraqeyn" poemasından və 60-dan çox bədii nəsr nümunələrindən - məktublardan ibarət olan Azərbaycan şairi:
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Qətran Təbrizi
C) Fələki Şirvani
D) Əfzələddin Xaqani
E) Nizami Gəncəvi
"Qonur atın vergil mana,
Altmış tutam göndərini vergil mana,
Ap-alaca qalxanını vergil mana...
Kafirə mən varayım"

Bu sözləri "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanını hansı qəhrəmanı Salur Qazana deyir?
A) Qaragünə
B) Beyrək
C) Aruz
D) Uruz
E) Qaraca Çoban
M.F.Axundzadənin axırıncı komediyası:
A) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
C) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
Şerin müəllifi kimdir?
Zirvəndə oynaşan rüzgarlar acı,
İllərdir görünməz başının tacı,
Anlat ki, dərdinin nədir əlacı,
Nədir bu dumandan tüllər, a dağlar?!
A) Ə.Cavad
B) M.Müşfiq
C) H.Cavid
D) S.Vurğun
E) A.İldırım
Azərbaycan dili hansı xüsusiyyətinə görə iltisaqi dillərə daxildir?
A) Lüğət tərkibinin zənginliyinə görə
B) Türk dilləri ilə qohumluğuna görə
C) Cümlədəki sözlərin sırasına görə
D) Alınma sözlərin azlığına görə
E) Morfoloji quruluşuna görə
"Xəstə" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) 5 hərf, 5 səsdən ibarətdir.
B) Vurğu ikinci hecaya düşür.
C) Sözün hecaları: xəs-tə.
D) Samitlərin üçü də kardır.
E) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
"Mənim əlim" söz birləşməsinin tərəflərinin qəbul etdiyi
-im şəkilçiləri bir-birindən nə ilə fərqlənir?
A) Birinci tərəfdəki mənsubiyyət, ikinci tərəfdəki hal şəkilçisidir.
B) Hər iki tərəfdəki hal şəkilçisidir.
C) Hər iki tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
D) Heç nə ilə
E) Birinci tərəfdəki hal, ikinci tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır?
Əgər biz düşmənə vaxtında cavab versəydik, bu gün belə böyük bəlalarla üzləşməzdik.
A) bağlayıcı sözlə
B) bağlayıcı ilə
C) ədatla
D) -sa2 şəkilçisi ilə
E) "əgər" bağlayıcısı və -sa2 şəkilçisi ilə
"Yazmalıyammış" sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) məlum növdədir
B) yaz-sözün kökü, fel
C) -yam-şəxs şəkilçisi
D) -mış-felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
E) -malı-felin vacib şəklinin şəkilçisi
"Quşun qanadı" və "təyyarənin qanadı" birləşməəindəki "qanad" sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) sinonim
B) təkmənalı söz
C) antonim
D) çoxmənalı söz
E) omonim
"O" əvəzliyindən sonra hansı cümlədə vergül qoyula bilər?
A) O işləmir, oxuyur.
B) O artıq düzəlir.
C) O gün gələcək.
D) O da bizim günümüzdədir.
E) O işdən birbaşa evə gəlir.
Feli siifətə dair səhv fikiri göstərin.
A) Feli sifət isimləşə bilmir.
B) Təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz olur.
C) Aid olduğu ismin əvvəlində gəlir.
D) Cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir.
E) Həm felin, həm də siftin əlamətlərini daşıyır.
Şerdə hansı misralarda ön şəkilçili söz vardır?
Bivəfanın, müxənnətin, nakəsin,
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.
Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim
.
A) 1-ci, 3-cü
B) 2-ci, 3-cü
C) 2-ci, 4-cü
D) 1-ci, 2-ci
E) 3-cü, 4-cü
"Qonaqları şam süfrəsi arxasında əyləşməyə dəvət etdilər" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) məsdərlə
B) feli sifət tərkibi ilə
C) məsdər tərkibi ilə
D) isimlə
E) II növ təyini söz birləşməsi ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top