Tapılan ümumi test sayı : 28

Ana dilimizdə yazılmış bu əsərlərdən birinin giriş hissəsində baharın təsviri verilir:
A) Xətai. "Dəhnamə"
B) Nizami. "İsgəndərnamə"
C) Füzuli. "Leyli və Məcnun"
D) Nizami. "Xosrov və Şirin"
E) Füzuli. "Rindü Zahid"
Beytlər şəklində olan şer janrları hansılardır?
A) qəzəl, qəsidə, qitə
B) bayatı, qəzəl, qitə
C) məsnəvi, müxəmməs, qəzəl
D) qəzəl, qoşma, təcnis
E) rübai, tuyuq, qitə
İ.Qutqaşınlının "Rəşid bəy və Səadət xanım"  hekayəsində Səadət xanım obrazı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Müəllif Səadət xanımın simasında yeni fikirli gəncliyin nəcib insani xüsusiyyətlərini canlandırır.
B) O, tək və arxasız olduğu üçün qarşısındakı maneələri yarıb sevgiisi Rəşid bəyə qovuşa bilmir.
C) Səadət xanımı yaşca özündən xeyli kiçik bir adama ərə vermək istəyirlər.
D) Öz məhəbbətində vəfalı olan Səadət xanım romantik ruhlu, həssas, insanpərvər bir qızdır.
E) Səadət xanım qulluqçusu Şamaha səmimi və mehriban münasibət bəsləyir.
Rəsul Rzanın 60-70-ci illər lirikasının əsas və səciyyəvi mövzusu:
A) yeni həyatın tərənnümü
B) insan və onun taleyi
C) vətən məhəbbəti, torpağa bağlılıq
D) cənub həsrəti
E) repressiya dövrünün  günahsız qurbanları
"Əlimdə bir əsa, gözümdə çeşmək
Loğman tək gəzirəm vətən mülkünü".

Bu misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi vardır?
A) təşbeh
B) metonimiya
C) metafora
D) simvol
E) epitet
Aşağıdakı nümunə hansı sənətkarın əsərindəndir?
"- Mənim anam kimdir?
Öz-özümə cavab verirəm ki:
- Mənim anam rəhmətlik Zəhrəbanu bacı idi.
- Dilim nə dildir?
- Azərbaycan dilidir?"
A) N.Nərimanov
B) Ə.Ağaoğlu
C) Ə.Hüseynzadə
D) C.Məmmədquluzadə
E) M.Ə.Rəsulzadə
Ədəbi irsi 17 min beytlik şer "Divan"ından, "Töhfətül-İraqeyn" poemasından və 60-dan çox bədii nəsr nümunələrindən - məktublardan ibarət olan Azərbaycan şairi:
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Əfzələddin Xaqani
C) Nizami Gəncəvi
D) Fələki Şirvani
E) Qətran Təbrizi
"Qonur atın vergil mana,
Altmış tutam göndərini vergil mana,
Ap-alaca qalxanını vergil mana...
Kafirə mən varayım"

Bu sözləri "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanını hansı qəhrəmanı Salur Qazana deyir?
A) Beyrək
B) Qaraca Çoban
C) Qaragünə
D) Aruz
E) Uruz
M.F.Axundzadənin axırıncı komediyası:
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
B) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
C) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
D) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
E) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
Şerin müəllifi kimdir?
Zirvəndə oynaşan rüzgarlar acı,
İllərdir görünməz başının tacı,
Anlat ki, dərdinin nədir əlacı,
Nədir bu dumandan tüllər, a dağlar?!
A) Ə.Cavad
B) A.İldırım
C) H.Cavid
D) M.Müşfiq
E) S.Vurğun
Azərbaycan dili hansı xüsusiyyətinə görə iltisaqi dillərə daxildir?
A) Türk dilləri ilə qohumluğuna görə
B) Morfoloji quruluşuna görə
C) Lüğət tərkibinin zənginliyinə görə
D) Alınma sözlərin azlığına görə
E) Cümlədəki sözlərin sırasına görə
"Xəstə" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) Samitlərin üçü də kardır.
C) Vurğu ikinci hecaya düşür.
D) 5 hərf, 5 səsdən ibarətdir.
E) Sözün hecaları: xəs-tə.
"Mənim əlim" söz birləşməsinin tərəflərinin qəbul etdiyi
-im şəkilçiləri bir-birindən nə ilə fərqlənir?
A) Birinci tərəfdəki hal, ikinci tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
B) Hər iki tərəfdəki hal şəkilçisidir.
C) Heç nə ilə
D) Hər iki tərəfdəki mənsubiyyət şəkilçisidir.
E) Birinci tərəfdəki mənsubiyyət, ikinci tərəfdəki hal şəkilçisidir.
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır?
Əgər biz düşmənə vaxtında cavab versəydik, bu gün belə böyük bəlalarla üzləşməzdik.
A) bağlayıcı sözlə
B) -sa2 şəkilçisi ilə
C) bağlayıcı ilə
D) "əgər" bağlayıcısı və -sa2 şəkilçisi ilə
E) ədatla
"Yazmalıyammış" sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) -yam-şəxs şəkilçisi
B) -malı-felin vacib şəklinin şəkilçisi
C) məlum növdədir
D) yaz-sözün kökü, fel
E) -mış-felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
"Quşun qanadı" və "təyyarənin qanadı" birləşməəindəki "qanad" sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) antonim
B) omonim
C) çoxmənalı söz
D) təkmənalı söz
E) sinonim
"O" əvəzliyindən sonra hansı cümlədə vergül qoyula bilər?
A) O işləmir, oxuyur.
B) O işdən birbaşa evə gəlir.
C) O artıq düzəlir.
D) O da bizim günümüzdədir.
E) O gün gələcək.
Feli siifətə dair səhv fikiri göstərin.
A) Həm felin, həm də siftin əlamətlərini daşıyır.
B) Aid olduğu ismin əvvəlində gəlir.
C) Təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz olur.
D) Feli sifət isimləşə bilmir.
E) Cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir.
Şerdə hansı misralarda ön şəkilçili söz vardır?
Bivəfanın, müxənnətin, nakəsin,
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.
Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim
.
A) 3-cü, 4-cü
B) 2-ci, 4-cü
C) 1-ci, 3-cü
D) 2-ci, 3-cü
E) 1-ci, 2-ci
"Qonaqları şam süfrəsi arxasında əyləşməyə dəvət etdilər" cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) məsdər tərkibi ilə
B) isimlə
C) məsdərlə
D) II növ təyini söz birləşməsi ilə
E) feli sifət tərkibi ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top