Tapılan ümumi test sayı : 27

Epitet hansı nümunələrdədir?
I. Xəzərim! Firuzə gözlü Xəzərim!
II. Tuti dilli, sərv boylu Salatın.
III. Tərləyir Qafqazın qarlı dağları.
IV. Dodağın qönçədir, dişlərin inci.
V. Almadı yanağın, büllur buxağın.
A) II, IV
B) III, IV
C) IV, V
D) I, III
E) I, II
Mənbələrdə Nizami Gəncəvinin qardaşı kimi ehtimal olunan şair kimdir?
A) İzəddin Fələki Şirvani
B) Xətib Təbrizi
C) Mücirəddin Beyləqani
D) Qivami Mütərrizi
E) Əbül-üla Gəncəvi
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Yüksək ideyasına görə çar hökumətini qorxutmuş və 1905-ci ilə qədər onun tamaşaya qoyulmsına icazə verilməmişdi.
B) Əsərdə Nadirin yalnız şahlıq dövrü fəaliyyəti təsvir olunur.
C) Əsərdə Nadir şahın faciəsi mütləq monarxiya idarə sistemində şahın faciəsi kimi göstərilir.
D) Azərbaycan dramaturgiyasında ilk tarixi faciədir.
E) Əsərin qəhrəmanı Nadir şah dövlətin inkişafı üçün bir sıra islahatlar həyata keçirmək istəyir.
C.Cabbarlının hansı əsərlərinin mövzusu Türkiyə həyatından götürülmüşdür?
A) "Solğun çiçəklər", "Nəsrəddin şah"
B) "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
C) "Aydın", "Od gəlini"
D) "Vəfalı Səriyyə", "Aslan və Fərhad"
E) "1905-ci ildə", "Dönüş"
Bu janrlardan biri heca janrında yazılmır:
A) gəraylı
B) layla
C) tuyuq
D) qoşma
E) holavar
XIX əsrin I yarısında bunlardan hansılar olmuşdur?
1. "Aldanmış kəvakib" povesti yazılmışdır.
2. M.F.Axundzadə anadan olmuşdur.
3. "Əkinçi" qəzeti nəşrə buraxılmışdır.
4. Poeziyamızda tənqidi satirik cərəyanın əsası qoyulmuşdur.
5. Azərbaycan milli teatrının  bünövrəsi qoyulmuşdur.
6. "Divani-hikmət" ədəbi məclisi Tiflisdə fəaliyyətə başlamışdır.
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 3
C) 1, 4, 6
D) 1, 3, 5
E) 2, 4, 5
N.Vəzirov "Pəhləvani-zəmanə" əsəri ilə ədəbiyyatımıza hansı yeniliyi gətirmişdir?
A) Azərbaycan bəylərinin varlanmaq ehtirasının tənqidi
B) Dramaturgiyamızda burjua mühitinin təsvir və tənqidi
C) Tipik Azərbaycan maarifçi obrazının yaradılması
D) bakı neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasının təsviri
E) Ədəbiyyatımıza zəhmətkeş kəndli obrazının gətiriməsi
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) vətən, yurd sevgisi
B) əməyə bağlılıq
C) rəhmdillik
D) yüksək səmimiyyət, səxavət
E) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
"İşıqlı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir
2. iki kar, bir cingiltili samit işlənib
3. vurğusu ikinci hecaya düşür
4. ahəng qanunu pozulmuşdur
5. sözdə yalnız qapalı saitlər işlənib
6. sözdəki [ş] kar, [q] və [l] cingiltili samitlərdir
A) 1, 3, 5
B) 2, 4, 5
C) 2, 4, 6
D) 1, 2, 6
E) 1, 3, 4
Bu sözlərdən biri xüsusi isim kimi də işlədilə bilər:
A) qoçaq
B) bıçaq
C) yarpaq
D) çiçək
E) yataq
Hansı bənddəki sözlər flektiv dil tipinə aiddir?
A) böyük, böyüdücü, böyüklük
B) yaz, yazı, yazıçı
C) qaç, qaçaq, qaçqın
D) hökm, hakim, məhkəmə
E) dil, dilçi, dilli
Hansı cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi var?
A) Əvvəlcə bu şəkilləri evimizdə divardan asırdım.
B) Muğan düzündəki kiçik bir kəndə çatdıq.
C) Pis günlər bir gecənin yuxusu kimi unuduldu.
D) Qərargahda üç gənc əsgər xidmət edirdi.
E) O, əsəblərini sakitləşdirmək üçün gəzindi.
"Söykənmək" felinin aşağıdakı formalarından hansının yazılışı düzgün tələffüzdən fərqlənir?
A) söylərəm
B) söyləmişdim
C) söylədim
D) söyləyəcəyəm
E) söyləmişəm
Yalnız açıq saitlərdən ibarət sözlər cərgəsini göstərin:
A) polad, ağac, dadlı
B) boran, dərə, hünər
C) ildırım, Füzuli, dirrik
D) kölgə, ovlaq, meşə
E) çiçək, dəmir, külək
Tərkibində vasitəsiz nitq olan aşağıdakı cümlə hansı sxemə uyğun gəlir?
Qapıdan çıxanda qoca kədərli bir səslə Dədə-babalarımızın öz qanunları vardı dedi (Durğu işarələri buraxılmışdır).
A) "V, -, -v"
B) M: "V!" - m
C) M: "V!"
D) M: "V", - m
E) "V", - m
Nitq mədəniyyətinin hamı üçün məcburi olan əsas şərti:
A) nitqn sərbəstliyi
B) nitqin düzgünlüyü
C) nitqin dəqiqliyi
D) nitqin elmiliyi
E) nitqin ifadəliliyi
Hansı cümlədə ədat işlədilib?
A) Təzə nə xəbər var, Mirzə?
B) Həyətdəki səliqə-sahman diqqəti cəlb edirdi.
C) Onlar məsələdən xəbərdar deyillərki?..
D) Uzaqdan qırmızı kirəmitli evlər görünür.
E) Məsləhətdir ki, onu görəsən.
Tabesiz mürəkkəb cümlələr hansılardır?
1. Atam vaxtında gəlib çatdı, ancaq lazım olan şeyləri gətirmədi.
2. Uşaq lap az gecikmişdi, ancaq qapıçı onu içəri buraxmadı.
3. Nəriman vaxtında gəlmişdi, ancaq sənətləri unutmuşdu.
4. Bu sözləri nə sən demisən, nə mən eşitmişəm.
5. Nə demişdinizsə, hamısını onlara çatdırdıq.
6. Uşaq büdrəyib yıxıdı, ancaq tez də ayağa qalxdı.
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 2, 5
D) 4, 6
E) 1, 5
Mühüm huquqi məzmuna malik olub, eyni zamanda tarixi əhəmiyyət daşıyır:
A) işgüzar sənədlərin dili
B) bədii əsərlərin dili
C) elmi əsərlərin dili
D) publisistik əsərlərin dili
E) rəsmi sənədlərin dili
Verilmiş misraların hansında "istək" sözünün sinonimi işlənmişdir?
1) Bu məktubun hər sətrində
2) Ürək çırpınır.
3) Böyük arzu, böyük əməl
4) Dilək çırpınır.
A) hamısında
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 2, 3, 4
E) 2, 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top