Tapılan ümumi test sayı : 27

Epitet hansı nümunələrdədir?
I. Xəzərim! Firuzə gözlü Xəzərim!
II. Tuti dilli, sərv boylu Salatın.
III. Tərləyir Qafqazın qarlı dağları.
IV. Dodağın qönçədir, dişlərin inci.
V. Almadı yanağın, büllur buxağın.
A) I, III
B) I, II
C) IV, V
D) II, IV
E) III, IV
Mənbələrdə Nizami Gəncəvinin qardaşı kimi ehtimal olunan şair kimdir?
A) İzəddin Fələki Şirvani
B) Mücirəddin Beyləqani
C) Əbül-üla Gəncəvi
D) Xətib Təbrizi
E) Qivami Mütərrizi
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Azərbaycan dramaturgiyasında ilk tarixi faciədir.
B) Əsərdə Nadir şahın faciəsi mütləq monarxiya idarə sistemində şahın faciəsi kimi göstərilir.
C) Yüksək ideyasına görə çar hökumətini qorxutmuş və 1905-ci ilə qədər onun tamaşaya qoyulmsına icazə verilməmişdi.
D) Əsərdə Nadirin yalnız şahlıq dövrü fəaliyyəti təsvir olunur.
E) Əsərin qəhrəmanı Nadir şah dövlətin inkişafı üçün bir sıra islahatlar həyata keçirmək istəyir.
C.Cabbarlının hansı əsərlərinin mövzusu Türkiyə həyatından götürülmüşdür?
A) "Aydın", "Od gəlini"
B) "Vəfalı Səriyyə", "Aslan və Fərhad"
C) "1905-ci ildə", "Dönüş"
D) "Solğun çiçəklər", "Nəsrəddin şah"
E) "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
Bu janrlardan biri heca janrında yazılmır:
A) gəraylı
B) qoşma
C) holavar
D) layla
E) tuyuq
XIX əsrin I yarısında bunlardan hansılar olmuşdur?
1. "Aldanmış kəvakib" povesti yazılmışdır.
2. M.F.Axundzadə anadan olmuşdur.
3. "Əkinçi" qəzeti nəşrə buraxılmışdır.
4. Poeziyamızda tənqidi satirik cərəyanın əsası qoyulmuşdur.
5. Azərbaycan milli teatrının  bünövrəsi qoyulmuşdur.
6. "Divani-hikmət" ədəbi məclisi Tiflisdə fəaliyyətə başlamışdır.
A) 2, 4, 6
B) 1, 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 4, 6
N.Vəzirov "Pəhləvani-zəmanə" əsəri ilə ədəbiyyatımıza hansı yeniliyi gətirmişdir?
A) Tipik Azərbaycan maarifçi obrazının yaradılması
B) Azərbaycan bəylərinin varlanmaq ehtirasının tənqidi
C) Dramaturgiyamızda burjua mühitinin təsvir və tənqidi
D) bakı neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasının təsviri
E) Ədəbiyyatımıza zəhmətkeş kəndli obrazının gətiriməsi
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) əməyə bağlılıq
B) yüksək səmimiyyət, səxavət
C) vətən, yurd sevgisi
D) rəhmdillik
E) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
"İşıqlı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir
2. iki kar, bir cingiltili samit işlənib
3. vurğusu ikinci hecaya düşür
4. ahəng qanunu pozulmuşdur
5. sözdə yalnız qapalı saitlər işlənib
6. sözdəki [ş] kar, [q] və [l] cingiltili samitlərdir
A) 1, 3, 4
B) 2, 4, 5
C) 2, 4, 6
D) 1, 2, 6
E) 1, 3, 5
Bu sözlərdən biri xüsusi isim kimi də işlədilə bilər:
A) yarpaq
B) çiçək
C) bıçaq
D) qoçaq
E) yataq
Hansı bənddəki sözlər flektiv dil tipinə aiddir?
A) qaç, qaçaq, qaçqın
B) böyük, böyüdücü, böyüklük
C) yaz, yazı, yazıçı
D) hökm, hakim, məhkəmə
E) dil, dilçi, dilli
Hansı cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi var?
A) Əvvəlcə bu şəkilləri evimizdə divardan asırdım.
B) Qərargahda üç gənc əsgər xidmət edirdi.
C) Muğan düzündəki kiçik bir kəndə çatdıq.
D) Pis günlər bir gecənin yuxusu kimi unuduldu.
E) O, əsəblərini sakitləşdirmək üçün gəzindi.
"Söykənmək" felinin aşağıdakı formalarından hansının yazılışı düzgün tələffüzdən fərqlənir?
A) söyləmişəm
B) söyləyəcəyəm
C) söylədim
D) söyləmişdim
E) söylərəm
Yalnız açıq saitlərdən ibarət sözlər cərgəsini göstərin:
A) polad, ağac, dadlı
B) çiçək, dəmir, külək
C) ildırım, Füzuli, dirrik
D) boran, dərə, hünər
E) kölgə, ovlaq, meşə
Tərkibində vasitəsiz nitq olan aşağıdakı cümlə hansı sxemə uyğun gəlir?
Qapıdan çıxanda qoca kədərli bir səslə Dədə-babalarımızın öz qanunları vardı dedi (Durğu işarələri buraxılmışdır).
A) M: "V", - m
B) M: "V!" - m
C) "V, -, -v"
D) M: "V!"
E) "V", - m
Nitq mədəniyyətinin hamı üçün məcburi olan əsas şərti:
A) nitqn sərbəstliyi
B) nitqin dəqiqliyi
C) nitqin düzgünlüyü
D) nitqin elmiliyi
E) nitqin ifadəliliyi
Hansı cümlədə ədat işlədilib?
A) Onlar məsələdən xəbərdar deyillərki?..
B) Həyətdəki səliqə-sahman diqqəti cəlb edirdi.
C) Uzaqdan qırmızı kirəmitli evlər görünür.
D) Təzə nə xəbər var, Mirzə?
E) Məsləhətdir ki, onu görəsən.
Tabesiz mürəkkəb cümlələr hansılardır?
1. Atam vaxtında gəlib çatdı, ancaq lazım olan şeyləri gətirmədi.
2. Uşaq lap az gecikmişdi, ancaq qapıçı onu içəri buraxmadı.
3. Nəriman vaxtında gəlmişdi, ancaq sənətləri unutmuşdu.
4. Bu sözləri nə sən demisən, nə mən eşitmişəm.
5. Nə demişdinizsə, hamısını onlara çatdırdıq.
6. Uşaq büdrəyib yıxıdı, ancaq tez də ayağa qalxdı.
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 4, 6
D) 1, 3
E) 1, 5
Mühüm huquqi məzmuna malik olub, eyni zamanda tarixi əhəmiyyət daşıyır:
A) elmi əsərlərin dili
B) bədii əsərlərin dili
C) publisistik əsərlərin dili
D) işgüzar sənədlərin dili
E) rəsmi sənədlərin dili
Verilmiş misraların hansında "istək" sözünün sinonimi işlənmişdir?
1) Bu məktubun hər sətrində
2) Ürək çırpınır.
3) Böyük arzu, böyük əməl
4) Dilək çırpınır.
A) 2, 3, 4
B) hamısında
C) 1, 2
D) 2, 3
E) 3, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top