Tapılan ümumi test sayı : 27

Epitet hansı nümunələrdədir?
I. Xəzərim! Firuzə gözlü Xəzərim!
II. Tuti dilli, sərv boylu Salatın.
III. Tərləyir Qafqazın qarlı dağları.
IV. Dodağın qönçədir, dişlərin inci.
V. Almadı yanağın, büllur buxağın.
A) II, IV
B) I, III
C) I, II
D) III, IV
E) IV, V
Mənbələrdə Nizami Gəncəvinin qardaşı kimi ehtimal olunan şair kimdir?
A) İzəddin Fələki Şirvani
B) Mücirəddin Beyləqani
C) Qivami Mütərrizi
D) Xətib Təbrizi
E) Əbül-üla Gəncəvi
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsi haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə Nadirin yalnız şahlıq dövrü fəaliyyəti təsvir olunur.
B) Əsərin qəhrəmanı Nadir şah dövlətin inkişafı üçün bir sıra islahatlar həyata keçirmək istəyir.
C) Azərbaycan dramaturgiyasında ilk tarixi faciədir.
D) Əsərdə Nadir şahın faciəsi mütləq monarxiya idarə sistemində şahın faciəsi kimi göstərilir.
E) Yüksək ideyasına görə çar hökumətini qorxutmuş və 1905-ci ilə qədər onun tamaşaya qoyulmsına icazə verilməmişdi.
C.Cabbarlının hansı əsərlərinin mövzusu Türkiyə həyatından götürülmüşdür?
A) "Solğun çiçəklər", "Nəsrəddin şah"
B) "Vəfalı Səriyyə", "Aslan və Fərhad"
C) "1905-ci ildə", "Dönüş"
D) "Aydın", "Od gəlini"
E) "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
Bu janrlardan biri heca janrında yazılmır:
A) qoşma
B) gəraylı
C) holavar
D) layla
E) tuyuq
XIX əsrin I yarısında bunlardan hansılar olmuşdur?
1. "Aldanmış kəvakib" povesti yazılmışdır.
2. M.F.Axundzadə anadan olmuşdur.
3. "Əkinçi" qəzeti nəşrə buraxılmışdır.
4. Poeziyamızda tənqidi satirik cərəyanın əsası qoyulmuşdur.
5. Azərbaycan milli teatrının  bünövrəsi qoyulmuşdur.
6. "Divani-hikmət" ədəbi məclisi Tiflisdə fəaliyyətə başlamışdır.
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 3
C) 1, 4, 6
D) 2, 4, 5
E) 1, 3, 5
N.Vəzirov "Pəhləvani-zəmanə" əsəri ilə ədəbiyyatımıza hansı yeniliyi gətirmişdir?
A) Dramaturgiyamızda burjua mühitinin təsvir və tənqidi
B) Tipik Azərbaycan maarifçi obrazının yaradılması
C) bakı neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasının təsviri
D) Ədəbiyyatımıza zəhmətkeş kəndli obrazının gətiriməsi
E) Azərbaycan bəylərinin varlanmaq ehtirasının tənqidi
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
B) əməyə bağlılıq
C) rəhmdillik
D) vətən, yurd sevgisi
E) yüksək səmimiyyət, səxavət
"İşıqlı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir
2. iki kar, bir cingiltili samit işlənib
3. vurğusu ikinci hecaya düşür
4. ahəng qanunu pozulmuşdur
5. sözdə yalnız qapalı saitlər işlənib
6. sözdəki [ş] kar, [q] və [l] cingiltili samitlərdir
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 6
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
E) 2, 4, 5
Bu sözlərdən biri xüsusi isim kimi də işlədilə bilər:
A) çiçək
B) yarpaq
C) bıçaq
D) yataq
E) qoçaq
Hansı bənddəki sözlər flektiv dil tipinə aiddir?
A) yaz, yazı, yazıçı
B) qaç, qaçaq, qaçqın
C) dil, dilçi, dilli
D) hökm, hakim, məhkəmə
E) böyük, böyüdücü, böyüklük
Hansı cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi var?
A) Pis günlər bir gecənin yuxusu kimi unuduldu.
B) Qərargahda üç gənc əsgər xidmət edirdi.
C) Əvvəlcə bu şəkilləri evimizdə divardan asırdım.
D) Muğan düzündəki kiçik bir kəndə çatdıq.
E) O, əsəblərini sakitləşdirmək üçün gəzindi.
"Söykənmək" felinin aşağıdakı formalarından hansının yazılışı düzgün tələffüzdən fərqlənir?
A) söyləyəcəyəm
B) söylərəm
C) söyləmişəm
D) söyləmişdim
E) söylədim
Yalnız açıq saitlərdən ibarət sözlər cərgəsini göstərin:
A) boran, dərə, hünər
B) ildırım, Füzuli, dirrik
C) kölgə, ovlaq, meşə
D) çiçək, dəmir, külək
E) polad, ağac, dadlı
Tərkibində vasitəsiz nitq olan aşağıdakı cümlə hansı sxemə uyğun gəlir?
Qapıdan çıxanda qoca kədərli bir səslə Dədə-babalarımızın öz qanunları vardı dedi (Durğu işarələri buraxılmışdır).
A) M: "V!"
B) "V", - m
C) M: "V", - m
D) "V, -, -v"
E) M: "V!" - m
Nitq mədəniyyətinin hamı üçün məcburi olan əsas şərti:
A) nitqn sərbəstliyi
B) nitqin düzgünlüyü
C) nitqin ifadəliliyi
D) nitqin dəqiqliyi
E) nitqin elmiliyi
Hansı cümlədə ədat işlədilib?
A) Təzə nə xəbər var, Mirzə?
B) Uzaqdan qırmızı kirəmitli evlər görünür.
C) Həyətdəki səliqə-sahman diqqəti cəlb edirdi.
D) Onlar məsələdən xəbərdar deyillərki?..
E) Məsləhətdir ki, onu görəsən.
Tabesiz mürəkkəb cümlələr hansılardır?
1. Atam vaxtında gəlib çatdı, ancaq lazım olan şeyləri gətirmədi.
2. Uşaq lap az gecikmişdi, ancaq qapıçı onu içəri buraxmadı.
3. Nəriman vaxtında gəlmişdi, ancaq sənətləri unutmuşdu.
4. Bu sözləri nə sən demisən, nə mən eşitmişəm.
5. Nə demişdinizsə, hamısını onlara çatdırdıq.
6. Uşaq büdrəyib yıxıdı, ancaq tez də ayağa qalxdı.
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 1, 5
D) 4, 6
E) 1, 3
Mühüm huquqi məzmuna malik olub, eyni zamanda tarixi əhəmiyyət daşıyır:
A) rəsmi sənədlərin dili
B) publisistik əsərlərin dili
C) işgüzar sənədlərin dili
D) bədii əsərlərin dili
E) elmi əsərlərin dili
Verilmiş misraların hansında "istək" sözünün sinonimi işlənmişdir?
1) Bu məktubun hər sətrində
2) Ürək çırpınır.
3) Böyük arzu, böyük əməl
4) Dilək çırpınır.
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) hamısında
E) 2, 3, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top