Tapılan ümumi test sayı : 28

İ.Qutqaşınlının "Rəşid bəy və Səadət xanım" hekayəsində Səadət xanım obrazı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Müəllif Səadət xanımın simasında yeni fikirli gəncliyin nəcib insani xüsusiyyətlərini canlandırır.
B) Öz məhəbbətində vəfalı olan Səadət xanım romantik ruhlu, həssas, insanpərvər bir qızdır.
C) Səadət xanımı yaşca özündən xeyli kiçik bir adama ərə vermək istəyirlər.
D) Səadət xanım qulluqçusu Şamaha səmimi və mehriban münasibət bəsləyir.
E) O, tək və arxasız olduğu üçün qarşısındakı maneələri yarıb sevgilisi Rəşid bəyə qovuşa bilmir.
Ədəbi irsi 17 min şer "Divan"ından, "Töhfətül-İraqeyn" poemasında 60-dan çox bədii nəsr nümunələrindən - məktublardan ibarət olan Azərbaycan şairi:
A) Qətran Təbrizi
B) Fələki Şirvani
C) Nizami Gəncəvi
D) Əfzələddin Xaqani
E) Məhsəti Gəncəvi
"Qonur atın vergil mana,
Altmış tutam göndərini vergil mana,
Ap-alaca qalxanını vergil mana...
Kafirə mən varayım".
Bu sözləri "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının hansı qəhrəmanı Salur Qazana deyir?
A) Qaraca Çoban
B) Aruz
C) Beyrək
D) Qaragünə
E) Uruz
Aşağıdakı nümunə hansı sənətkarın əsərindəndir?
" - Mənim anam kimdir?
Öz-özümə cavab verirə ki:
- Mənim anam rəhmətlik Zəhrəbanu bacı idi.
- Dilim nə dildir?
- Azərbaycan dilidir!"
A) C.Məmmədquluzadə
B) Ə.Hüseynzadə
C) N.Nərimanov
D) Ə.Ağaoğlu
E) M.Ə.Rəsulzadə
"Əlimdə bir əsa, gözümdə çeşmək,
Loğman tək gəzirəm vətən mülkünü."
Bu misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi vardır?
A) təşbeh
B) metafora
C) simvol
D) epitet
E) metonimiya
Beytlər şəklində olan şer janrları hansılardır?
A) bayatı, qəzəl, qitə
B) rübai, tuyuq, qitə
C) məsnəvi, müxəmməs, qəzəl
D) qəzəl, qəsidə, qitə
E) qəzəl, qoşma, təcnis
Şerin müəllifi kimdir?
Zirvəndə oynaşan rüzgarlı acı,
İllərdir görünməz başının tacı,
Anlat ki, dərdinin nədir əlacı,
Nədir bu dumandan tüllər, a dağlar?!
A) A.İldırım
B) S.Vurğun
C) H.Cavid
D) M.Müşfiq
E) Ə.Cavad
M.F.Axundzadənin axırıncı komediyası:
A) "Hekayəti - şüsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
B) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
C) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
Ana dilimizdə yazılmış bu əsərlərdən birinin giriş hissəsində baharın təsviri verilir:
A) Füzuli. "Leyli və Məcnun"
B) Nizami. "İsgəndərnamə"
C) Füzuli. "Rindü Zahid"
D) Nizami. "Xosrov və Şirin"
E) Xətai. "Dəhnamə"
Rəsul Rzanın 60-70-ci illər lirikasının əsas və səciyyəvi mövzusu:
A) cənub həsrəti
B) yeni həyatın tərənnümü
C) vətən məhəbbəti, torpağa bağlılıq
D) insan və onun taleyi
E) repressiya dövrünün günahsız qurbanları
Feli sifətə dair səhv fikri göstərin:
A) Aid olduğu ismin əvvəlində gəlir.
B) Cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir.
C) Təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz olur.
D) Feli sifət isimləşə bilmir.
E) Həm felin, həm də sifətin əlamətlərini daşıyır.
Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan sinoniməri göstərin:
A) böyük-iri
B) dünya-aləm
C) rütbə-çin
D) dairə-çevrə
E) istedad-bacarıq
Biri işgüzar sənədlərə daxil deyil:
A) tərcümeyi-hal
B) protokol
C) elan
D) arayış
E) əmr
III növ təyini söz birləşmələri hansı sıradadır?
A) idmançıların biri, onların arzusu
B) səpin yeri, alın yazısı
C) əli silahlı, beli kəmərli
D) qol saatı, cib dəftərçəsi
E) asılı tərəf, bürkülü hava
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır?
Əgər biz düşmənə vaxtında cavab versəydik, bu gün belə böyük bəlalarla üzləşməzdik.
A) bağlayıcı ilə
B) "əgər" bağlayıcısı və -saşəkilçisi ilə
C) ədatla
D) bağlayıcı sözlə
E) -saşəkilçisi iə
"Yazmalıyammış" sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) yaz - sözün kökü, fel
B) məlum növdədir
C) -malı - felin vacib şəklinin şəkilçisi
D) -mış - felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
E) -yam - şəxs şəkilçisi
"Quşun qanadı" və "təyyarənin  qanadı" birləşmələrindəki "qanad" sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) çoxmənalı söz
B) sinonim
C) omonim
D) antonim
E) təkmənalı söz
Azərbaycan dili hansı xüsusiyyətlərinə görə iltisaqi dillərı daxildir?
A) Cümlədəki sözlərin sırasına görə
B) Lüğət tərkibinin zənginliyinə görə
C) Morfoloji quruluşuna görə
D) Alınma sözlərin azlığına görə
E) Türk dilləri ilə qohumluğuna görə
Yalnız təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) bütün, mən, bu
B) sən, öz, heç kəs
C) hər, ora, heç kim
D) bütün, öz, hər
E) o, bütün, kim
"Qonaqları şam süfrəsi arxasında əyləşməyə dəvət etdilər." cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) məsdər tərkibi ilə
B) isimlə
C) feli sifət tərkibi ilə
D) məsdərlə
E) II növ təyini söz birləşməsi ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top