Tapılan ümumi test sayı : 28

İ.Qutqaşınlının "Rəşid bəy və Səadət xanım" hekayəsində Səadət xanım obrazı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Səadət xanımı yaşca özündən xeyli kiçik bir adama ərə vermək istəyirlər.
B) Müəllif Səadət xanımın simasında yeni fikirli gəncliyin nəcib insani xüsusiyyətlərini canlandırır.
C) Öz məhəbbətində vəfalı olan Səadət xanım romantik ruhlu, həssas, insanpərvər bir qızdır.
D) Səadət xanım qulluqçusu Şamaha səmimi və mehriban münasibət bəsləyir.
E) O, tək və arxasız olduğu üçün qarşısındakı maneələri yarıb sevgilisi Rəşid bəyə qovuşa bilmir.
Ədəbi irsi 17 min şer "Divan"ından, "Töhfətül-İraqeyn" poemasında 60-dan çox bədii nəsr nümunələrindən - məktublardan ibarət olan Azərbaycan şairi:
A) Qətran Təbrizi
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Nizami Gəncəvi
D) Fələki Şirvani
E) Əfzələddin Xaqani
"Qonur atın vergil mana,
Altmış tutam göndərini vergil mana,
Ap-alaca qalxanını vergil mana...
Kafirə mən varayım".
Bu sözləri "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının hansı qəhrəmanı Salur Qazana deyir?
A) Qaragünə
B) Aruz
C) Beyrək
D) Qaraca Çoban
E) Uruz
Aşağıdakı nümunə hansı sənətkarın əsərindəndir?
" - Mənim anam kimdir?
Öz-özümə cavab verirə ki:
- Mənim anam rəhmətlik Zəhrəbanu bacı idi.
- Dilim nə dildir?
- Azərbaycan dilidir!"
A) N.Nərimanov
B) Ə.Ağaoğlu
C) M.Ə.Rəsulzadə
D) Ə.Hüseynzadə
E) C.Məmmədquluzadə
"Əlimdə bir əsa, gözümdə çeşmək,
Loğman tək gəzirəm vətən mülkünü."
Bu misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi vardır?
A) epitet
B) təşbeh
C) simvol
D) metonimiya
E) metafora
Beytlər şəklində olan şer janrları hansılardır?
A) bayatı, qəzəl, qitə
B) məsnəvi, müxəmməs, qəzəl
C) rübai, tuyuq, qitə
D) qəzəl, qoşma, təcnis
E) qəzəl, qəsidə, qitə
Şerin müəllifi kimdir?
Zirvəndə oynaşan rüzgarlı acı,
İllərdir görünməz başının tacı,
Anlat ki, dərdinin nədir əlacı,
Nədir bu dumandan tüllər, a dağlar?!
A) Ə.Cavad
B) M.Müşfiq
C) H.Cavid
D) S.Vurğun
E) A.İldırım
M.F.Axundzadənin axırıncı komediyası:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
C) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
D) "Hekayəti - şüsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
E) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"
Ana dilimizdə yazılmış bu əsərlərdən birinin giriş hissəsində baharın təsviri verilir:
A) Füzuli. "Leyli və Məcnun"
B) Nizami. "Xosrov və Şirin"
C) Nizami. "İsgəndərnamə"
D) Füzuli. "Rindü Zahid"
E) Xətai. "Dəhnamə"
Rəsul Rzanın 60-70-ci illər lirikasının əsas və səciyyəvi mövzusu:
A) cənub həsrəti
B) yeni həyatın tərənnümü
C) vətən məhəbbəti, torpağa bağlılıq
D) insan və onun taleyi
E) repressiya dövrünün günahsız qurbanları
Feli sifətə dair səhv fikri göstərin:
A) Təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz olur.
B) Aid olduğu ismin əvvəlində gəlir.
C) Feli sifət isimləşə bilmir.
D) Cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir.
E) Həm felin, həm də sifətin əlamətlərini daşıyır.
Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan sinoniməri göstərin:
A) dünya-aləm
B) dairə-çevrə
C) istedad-bacarıq
D) rütbə-çin
E) böyük-iri
Biri işgüzar sənədlərə daxil deyil:
A) tərcümeyi-hal
B) elan
C) protokol
D) əmr
E) arayış
III növ təyini söz birləşmələri hansı sıradadır?
A) asılı tərəf, bürkülü hava
B) əli silahlı, beli kəmərli
C) qol saatı, cib dəftərçəsi
D) idmançıların biri, onların arzusu
E) səpin yeri, alın yazısı
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır?
Əgər biz düşmənə vaxtında cavab versəydik, bu gün belə böyük bəlalarla üzləşməzdik.
A) bağlayıcı sözlə
B) -saşəkilçisi iə
C) "əgər" bağlayıcısı və -saşəkilçisi ilə
D) ədatla
E) bağlayıcı ilə
"Yazmalıyammış" sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) -mış - felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
B) yaz - sözün kökü, fel
C) məlum növdədir
D) -yam - şəxs şəkilçisi
E) -malı - felin vacib şəklinin şəkilçisi
"Quşun qanadı" və "təyyarənin  qanadı" birləşmələrindəki "qanad" sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) sinonim
B) omonim
C) antonim
D) çoxmənalı söz
E) təkmənalı söz
Azərbaycan dili hansı xüsusiyyətlərinə görə iltisaqi dillərı daxildir?
A) Alınma sözlərin azlığına görə
B) Lüğət tərkibinin zənginliyinə görə
C) Cümlədəki sözlərin sırasına görə
D) Morfoloji quruluşuna görə
E) Türk dilləri ilə qohumluğuna görə
Yalnız təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) sən, öz, heç kəs
B) bütün, mən, bu
C) bütün, öz, hər
D) o, bütün, kim
E) hər, ora, heç kim
"Qonaqları şam süfrəsi arxasında əyləşməyə dəvət etdilər." cümləsindəki vasitəli tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifət tərkibi ilə
B) II növ təyini söz birləşməsi ilə
C) məsdərlə
D) məsdər tərkibi ilə
E) isimlə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top