Tapılan ümumi test sayı : 26

Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Qətran Təbrizi
B) Fələki Şirvani
C) Əbül-üla Gəncəvi
D) Mücirəddin Beyləqani
E) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) Şah İsmayıl Xətai
B) Məhəmməd Füzuli
C) Əfzələddin Xaqani
D) Nizami Gəncəvi
E) İmadəddin Nəsimi
Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin:
A) anafora və təzad
B) təzad və bədii sual
C) anafora və təşbeh
D) anafora və bədii sual
E) epifora və bədii sual
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Kitabi - Əsgəriyyə"
B) "Mişkatül - ənvar"
C) "Kəşkül - qəraib"
D) "Əsrarül - mələkut"
E) "Gülüstani - İrəm"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 1, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 1, 5, 6
E) 2, 3, 4
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Torpağı və millətin dilini qorumaq lazımdır.
B) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında birləşməkdədir.
C) Övladlar ataının vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
D) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
E) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) povest, əfsanə, faciə
B) qəzəl, hekayə, rübai
C) poema, faciə, komediya
D) qoşma, təmsil, lətifə
E) roman, povest, hekayə
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır.
A) Qoşabulaq
B) Qırat
C) Misri qılınc
D) Dürat
E) Çənlibel
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Romanın qəhrəmanı ibrahim bəy Azərbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
B) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
C) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu,əyanların lovğalığı tənqid  olunur.
D) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
E) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
H.Cavidin "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah, babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan, inan yaşamam.
A) Arif
B) Xavər
C) Vasif
D) Rəna
E) Elxan
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) böyürtkən
B) qırxayaq
C) qaraquş
D) quşüzümü
E) günəbaxan
Hansı cümlədə say vardır?
A) Çox bil, az danış.
B) Az adam tapılar ki, ədalətin tərəfində olmasın.
C) Az ye, həmişə ye.
D) Onlar bir azdan yola düşəcəklər.
E) Natiq az danışdı.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
B) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
C) Dediyim yalan deyil doğrudur.
D) Haqq yolu doğru yoldur.
E) Doğru sözə zaval yoxdur.
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır"  cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin:
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir.
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır.
A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 2, 4
D) 2, 4, 5
E) 3, 4
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Yazılışı və deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
B) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
C) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlədir.
D) Əks mənalı sözlərdir.
E) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
İltisaqi dillərdə bir qayda olaraq müşahidə edilmir:
A) ahəng qanunu
B) sözün kökünə bir neçə şəkilçinin qoşulması
C) mənsubiyyətə görə dəyişmə
D) söz kökünün dəyişməsi
E) sözlərin hallanması
"Şərait" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [ə] - incə, qalın, dodaqlanmayan; [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) vurğu ikinci hecaya düşür
C) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir
D) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir
E) sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir
Hansı fellər fel şəkillərinin hekayəsindədir?
I.    yazdırdı
II.   yazıldı
III.   yazırdı
IV.   oxutdurdu
V.   oxuyardı
A) II,V
B) I,IV
C) III,V
D) III,IV
E) I,V
"Vətəni sevmək niyə
Günah olur, ay Allah?" 
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) ismi birləşmə ilə
B) sifətlə
C) isimlə
D) məsdərlə
E) məsdər tərkibi ilə
Sözlərdən birinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir:
A) Nailə
B) Fəridə
C) Alyanaq
D) Səadət
E) Bəsti
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top