Tapılan ümumi test sayı : 26

Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Fələki Şirvani
B) Əbül-üla Gəncəvi
C) Mücirəddin Beyləqani
D) Qətran Təbrizi
E) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) İmadəddin Nəsimi
B) Şah İsmayıl Xətai
C) Nizami Gəncəvi
D) Məhəmməd Füzuli
E) Əfzələddin Xaqani
Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin:
A) anafora və təzad
B) epifora və bədii sual
C) anafora və təşbeh
D) təzad və bədii sual
E) anafora və bədii sual
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Kəşkül - qəraib"
B) "Kitabi - Əsgəriyyə"
C) "Əsrarül - mələkut"
D) "Mişkatül - ənvar"
E) "Gülüstani - İrəm"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 2, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 5, 6
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 4
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Övladlar ataının vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
B) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
C) Torpağı və millətin dilini qorumaq lazımdır.
D) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
E) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında birləşməkdədir.
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) poema, faciə, komediya
B) povest, əfsanə, faciə
C) qoşma, təmsil, lətifə
D) roman, povest, hekayə
E) qəzəl, hekayə, rübai
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır.
A) Qoşabulaq
B) Misri qılınc
C) Qırat
D) Dürat
E) Çənlibel
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
B) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
C) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
D) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu,əyanların lovğalığı tənqid  olunur.
E) Romanın qəhrəmanı ibrahim bəy Azərbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
H.Cavidin "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah, babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan, inan yaşamam.
A) Xavər
B) Vasif
C) Arif
D) Rəna
E) Elxan
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) qaraquş
B) böyürtkən
C) qırxayaq
D) günəbaxan
E) quşüzümü
Hansı cümlədə say vardır?
A) Çox bil, az danış.
B) Onlar bir azdan yola düşəcəklər.
C) Az ye, həmişə ye.
D) Az adam tapılar ki, ədalətin tərəfində olmasın.
E) Natiq az danışdı.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
B) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
C) Doğru sözə zaval yoxdur.
D) Dediyim yalan deyil doğrudur.
E) Haqq yolu doğru yoldur.
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır"  cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin:
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir.
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır.
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 3, 4
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Yazılışı və deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
B) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
C) Əks mənalı sözlərdir.
D) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlədir.
E) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
İltisaqi dillərdə bir qayda olaraq müşahidə edilmir:
A) mənsubiyyətə görə dəyişmə
B) sözün kökünə bir neçə şəkilçinin qoşulması
C) sözlərin hallanması
D) ahəng qanunu
E) söz kökünün dəyişməsi
"Şərait" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir
B) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir
C) sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir
D) vurğu ikinci hecaya düşür
E) [ə] - incə, qalın, dodaqlanmayan; [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
Hansı fellər fel şəkillərinin hekayəsindədir?
I.    yazdırdı
II.   yazıldı
III.   yazırdı
IV.   oxutdurdu
V.   oxuyardı
A) I,V
B) II,V
C) III,V
D) III,IV
E) I,IV
"Vətəni sevmək niyə
Günah olur, ay Allah?" 
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) məsdər tərkibi ilə
B) məsdərlə
C) ismi birləşmə ilə
D) sifətlə
E) isimlə
Sözlərdən birinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir:
A) Fəridə
B) Bəsti
C) Alyanaq
D) Səadət
E) Nailə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top