Tapılan ümumi test sayı : 26

Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Qətran Təbrizi
B) Əbül-üla Gəncəvi
C) Mücirəddin Beyləqani
D) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
E) Fələki Şirvani
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) Əfzələddin Xaqani
B) İmadəddin Nəsimi
C) Məhəmməd Füzuli
D) Nizami Gəncəvi
E) Şah İsmayıl Xətai
Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin:
A) anafora və təzad
B) anafora və bədii sual
C) təzad və bədii sual
D) anafora və təşbeh
E) epifora və bədii sual
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Kitabi - Əsgəriyyə"
B) "Əsrarül - mələkut"
C) "Kəşkül - qəraib"
D) "Mişkatül - ənvar"
E) "Gülüstani - İrəm"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 1, 2, 3
B) 1, 5, 6
C) 2, 3, 4
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 4
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında birləşməkdədir.
B) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
C) Torpağı və millətin dilini qorumaq lazımdır.
D) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
E) Övladlar ataının vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) poema, faciə, komediya
B) roman, povest, hekayə
C) qoşma, təmsil, lətifə
D) qəzəl, hekayə, rübai
E) povest, əfsanə, faciə
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır.
A) Qoşabulaq
B) Dürat
C) Qırat
D) Çənlibel
E) Misri qılınc
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Romanın qəhrəmanı ibrahim bəy Azərbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
B) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
C) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
D) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu,əyanların lovğalığı tənqid  olunur.
E) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
H.Cavidin "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah, babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan, inan yaşamam.
A) Vasif
B) Arif
C) Elxan
D) Xavər
E) Rəna
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) böyürtkən
B) qaraquş
C) qırxayaq
D) günəbaxan
E) quşüzümü
Hansı cümlədə say vardır?
A) Az ye, həmişə ye.
B) Onlar bir azdan yola düşəcəklər.
C) Çox bil, az danış.
D) Az adam tapılar ki, ədalətin tərəfində olmasın.
E) Natiq az danışdı.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Doğru sözə zaval yoxdur.
B) Dediyim yalan deyil doğrudur.
C) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
D) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
E) Haqq yolu doğru yoldur.
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır"  cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin:
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir.
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır.
A) 3, 4
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 1, 2, 3
E) 2, 4, 5
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlədir.
B) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
C) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
D) Yazılışı və deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
E) Əks mənalı sözlərdir.
İltisaqi dillərdə bir qayda olaraq müşahidə edilmir:
A) sözlərin hallanması
B) sözün kökünə bir neçə şəkilçinin qoşulması
C) mənsubiyyətə görə dəyişmə
D) ahəng qanunu
E) söz kökünün dəyişməsi
"Şərait" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir
B) [ə] - incə, qalın, dodaqlanmayan; [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
C) sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir
D) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir
E) vurğu ikinci hecaya düşür
Hansı fellər fel şəkillərinin hekayəsindədir?
I.    yazdırdı
II.   yazıldı
III.   yazırdı
IV.   oxutdurdu
V.   oxuyardı
A) III,V
B) III,IV
C) I,IV
D) II,V
E) I,V
"Vətəni sevmək niyə
Günah olur, ay Allah?" 
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) ismi birləşmə ilə
C) məsdər tərkibi ilə
D) sifətlə
E) məsdərlə
Sözlərdən birinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir:
A) Alyanaq
B) Nailə
C) Bəsti
D) Səadət
E) Fəridə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top