Tapılan ümumi test sayı : 26

Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Əbül-üla Gəncəvi
B) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
C) Fələki Şirvani
D) Mücirəddin Beyləqani
E) Qətran Təbrizi
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) Əfzələddin Xaqani
B) Məhəmməd Füzuli
C) İmadəddin Nəsimi
D) Nizami Gəncəvi
E) Şah İsmayıl Xətai
Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin:
A) epifora və bədii sual
B) təzad və bədii sual
C) anafora və təşbeh
D) anafora və təzad
E) anafora və bədii sual
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Gülüstani - İrəm"
B) "Əsrarül - mələkut"
C) "Kitabi - Əsgəriyyə"
D) "Kəşkül - qəraib"
E) "Mişkatül - ənvar"
M.P.Vaqifin şerləri:
1. "Hayıf ki yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin?"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 5, 6
E) 3, 4, 5
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
B) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
C) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında birləşməkdədir.
D) Övladlar ataının vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
E) Torpağı və millətin dilini qorumaq lazımdır.
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) povest, əfsanə, faciə
B) roman, povest, hekayə
C) qoşma, təmsil, lətifə
D) qəzəl, hekayə, rübai
E) poema, faciə, komediya
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır.
A) Qoşabulaq
B) Çənlibel
C) Qırat
D) Dürat
E) Misri qılınc
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu,əyanların lovğalığı tənqid  olunur.
B) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
C) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
D) Romanın qəhrəmanı ibrahim bəy Azərbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
E) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
H.Cavidin "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah, babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan, inan yaşamam.
A) Elxan
B) Rəna
C) Xavər
D) Arif
E) Vasif
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) qaraquş
B) quşüzümü
C) qırxayaq
D) böyürtkən
E) günəbaxan
Hansı cümlədə say vardır?
A) Az ye, həmişə ye.
B) Az adam tapılar ki, ədalətin tərəfində olmasın.
C) Natiq az danışdı.
D) Çox bil, az danış.
E) Onlar bir azdan yola düşəcəklər.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Doğru sözə zaval yoxdur.
B) Haqq yolu doğru yoldur.
C) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
D) Dediyim yalan deyil doğrudur.
E) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır"  cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin:
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir.
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 3, 4
D) 2, 4
E) 1, 2
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Yazılışı və deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
B) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlədir.
C) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
D) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
E) Əks mənalı sözlərdir.
İltisaqi dillərdə bir qayda olaraq müşahidə edilmir:
A) ahəng qanunu
B) sözün kökünə bir neçə şəkilçinin qoşulması
C) mənsubiyyətə görə dəyişmə
D) sözlərin hallanması
E) söz kökünün dəyişməsi
"Şərait" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir
B) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir
C) sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir
D) vurğu ikinci hecaya düşür
E) [ə] - incə, qalın, dodaqlanmayan; [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
Hansı fellər fel şəkillərinin hekayəsindədir?
I.    yazdırdı
II.   yazıldı
III.   yazırdı
IV.   oxutdurdu
V.   oxuyardı
A) I,V
B) II,V
C) I,IV
D) III,IV
E) III,V
"Vətəni sevmək niyə
Günah olur, ay Allah?" 
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) isimlə
C) məsdərlə
D) ismi birləşmə ilə
E) məsdər tərkibi ilə
Sözlərdən birinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir:
A) Alyanaq
B) Fəridə
C) Bəsti
D) Nailə
E) Səadət
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top