Tapılan ümumi test sayı : 26

Ağıllı, ədalətli və igid hökmdardır. Ölkədə aclıq olarkən, dövlət xəzinəsini açaraq xalqa kömək edir. Lakin sonralar başı bir müddət eyş-işrətə qarışır və ölkənin idarəsi unudulur.
Bu sözlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanını səciyyələndirir?
A) Xosrovu
B) Bəhramı
C) İsgəndəri
D) Şirini
E) Hörmüzü
S.Vurğunun "Azərbaycan" və S.Rüstəmin "Təbrizim" şerlərinin ortaq cəhətləri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Hər iki şerdə bütöv Azərbaycan idealından söhbət gedir.
B) Hər iki şerdə bəndlərin qafiyə quruluşu eynidir.
C) Hər iki şer bəndlər şəklindədir.
D) Hər iki şer lirik-emosional üslubda, obyektə müraciətlə yazılmışdır.
E) Hər iki şer beşlik formasında, heca vəznindədir.
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Dönüş"
B) "Nəsrəddin şah"
C) "Oqtay Eloğlu"
D) "Sevil"
E) "Od gəlini"
"-Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
-Həzrət Abbas haqqı, Həsən ağanın qohumuyam.
-Bəs elə isə gəl min mənim boynuma.
Neyləyim Həsən ağanın qohumusan, gözlə, vaxtında kağız hazır olar apararsan".
Bu sözləri deyən obraz kimdir?
A) Usta Zeynal(C.Məmmədquluzadə)
B) Heydər bəy (M.F.Axundzadə)
C) Vəli xan (C.Məmmədquluzadə)
D) Mirzə Səfər (Ə.Haqverdiyev)
E) Novruzəli (C.Məmmədquluzadə)
Q.Zakirin "Durnalar" əsəri haqqında düzgün olan fikirləri seçin:
1. Qoşmada qürbət sıxıntısı, vətən həsrəti təsirli bir dillə əks etdrilib.
2. "Durnalar" mövzusunda yazılan digər qoşmalardan fərqli olaraq, bu əsərdə ictimai məzmun daha güclüdür.
3. Şair "Laçın yatğıdır bizim məkanlar" deməklə yurdunun mərdlər diyarı olmasını nəzərdə tutur.
4. Əsər qoşma janrında yazılmışdır.
5. Bu şeri Q.Zakir M.F.Axundzadəyə müraciətlə yazmış və ağır həbsxana şəraitindən şikayətlənmişdir.
A) 2, 3
B) 1, 2, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 3, 5
E) 1, 2, 4
Qafiyə quruluşuna görə qəzəllə eyni olan şer növü hansıdır?
A) qəsidə
B) müxəmməs
C) qitə
D) mürəbbe
E) rübai
"Bax" qəzəlinin müəllifi:
A) Şah İsmayıl Xətai
B) Molla Vəli Vidadi
C) Molla Pənah Vaqif
D) İmadəddin Nəsimi
E) Məhəmməd Füzuli
XIX əsrin sonlarında yaranmış bədii nəsr əsərlərini göstərin:
A) "Danabaş kəndinin əhvalatları", "Bahadır və Sona",  "Məktubatı-Şeyda bəy Şirvani"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin", "Dağılan tifaq", "Nadir şah"
C) "Poçt qutusu", "Qurbanəli bəy", "Usta Zeynal"
D) "Kitabi-Əsgəriyyə", "Rəşid bəy və Səadət xanım", "Aldanmış kəvakib"
E) "Səəbiyyə", "Pir", "İnsanların tarixi faciələri"
Ah çəkdim, başım üstə yarpaqlar əsdi, gülü,
Sənin qəlbin əsmədi... (B.Vahabzadə)
Nümunədə hansı bədii ifadə vasitələri işlənmişdir?
1. kinayə                  2. təzad                   3. bədii sual
4. mübaliğə              5. litota
A) 1, 3
B) 1, 4
C) 2, 5
D) 2, 4
E) 3, 5
Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
1. mahnılar               2. əsatirlər                 3. laylalar         
4. nağıllar                 5. oxşamalar
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 5
Aşağıdakı sözlərdən hansının tərkibində ancaq dodaqlanan saitlər iştirak edir?
A) meydança
B) yoluxmaq
C) qiraət
D) nəsimişünas
E) yorğun
Səhv fikir hansıdır?
A) Qeyri-müəyyən yiyəlik hal ayrıldıqda heç bir cümlə üzvü ola bilməz.
B) Yerlik və çıxışlıq halda olan isimlər cümlənin yalnız zərfliyi və tamamlığı ola bilirlər.
C) Yerlik halda olan söz qoşmalarla işlənə bilmir.
D) Mübtəda ancaq adlıq halda ola bilər.
E) Təsirlik hada olan sözlər cümlənin xəbəri ola bilməz.
Zaman zərflərindən ibarət cərgəni göstərin:
A) yuxarı, istidən, axşam
B) dünən, xeyli, əlüstü
C) asta, bu gün, qəfildən
D) həmişə, indi, çoxdan
E) bərkdən, sonra, yavaşca
"Xəstələnməyən adam" birəşməsinin asılı tərəfi nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) məsdərlə
C) feli sifətlə
D) feli bağlama ilə
E) sifətlə
Hansı cümlənin xəbərinin deyilişi yazılışından fərqlənir?
A) Balıqçılar qayığa mindilər.
B) Süfrəyə isti çörək gətirdilər.
C) Babamın söhbətləri çox maraqlıdır.
D) Sürücülər arasında mübahisə gedirdi.
E) Quyunun suyu günbəgün azalırdı.
Aşağıdakılardan biri məişət üslubunun əlamətlərindən sayıla biməz:
A) daha çox bütöv cümlələrdən istifadə
B) dialoji nitq şəklində olması
C) intonasiya, jest-hərəkət-mimika
D) yığcamlıq
E) sərbəstlik
Mürəkkəb yer zərfliyi işlənmiş cümlələri göstərin:
1. Dayımgil Cəlilabadda yaşayır.
2. Gündəliyim Həsən müəllimdə qalmışdı.
3. Bağımız dəniz kənarında yerləşir.
4. Kənd yerində yaşayan bunu bilməz.
5. Təzə evlər Babək prospektində yerləşir.
A) 3, 5
B) 1, 5
C) 2, 3
D) 1, 4, 5
E) 2, 4
"Zülmə adət etmiş xalq Yusif Sərraca qarşı üsyan qaldırdılar" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) fonetik
B) leksik
C) fonetik və qrammatik
D) leksik və fonetik
E) qrammatik
Sözlərin və ya cümlələrin təsir gücünü artıran nitq hissəsi:
A) ədat
B) qoşma
C) sifət
D) nida
E) modal söz
"Demişdim" felində "-di" nədir?
A) xəbər şəklinin şəkilçisi
B) "-dir" şəkilçisinin tələffüz variantı
C) nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
D) şühudi keçmiş zaman şəkilçisi
E) "idi" hissəciyinin qısaldılmışı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top