Tapılan ümumi test sayı : 26

Ağıllı, ədalətli və igid hökmdardır. Ölkədə aclıq olarkən, dövlət xəzinəsini açaraq xalqa kömək edir. Lakin sonralar başı bir müddət eyş-işrətə qarışır və ölkənin idarəsi unudulur.
Bu sözlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanını səciyyələndirir?
A) Bəhramı
B) Xosrovu
C) Şirini
D) Hörmüzü
E) İsgəndəri
S.Vurğunun "Azərbaycan" və S.Rüstəmin "Təbrizim" şerlərinin ortaq cəhətləri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Hər iki şerdə bəndlərin qafiyə quruluşu eynidir.
B) Hər iki şerdə bütöv Azərbaycan idealından söhbət gedir.
C) Hər iki şer bəndlər şəklindədir.
D) Hər iki şer lirik-emosional üslubda, obyektə müraciətlə yazılmışdır.
E) Hər iki şer beşlik formasında, heca vəznindədir.
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Nəsrəddin şah"
B) "Sevil"
C) "Oqtay Eloğlu"
D) "Dönüş"
E) "Od gəlini"
"-Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
-Həzrət Abbas haqqı, Həsən ağanın qohumuyam.
-Bəs elə isə gəl min mənim boynuma.
Neyləyim Həsən ağanın qohumusan, gözlə, vaxtında kağız hazır olar apararsan".
Bu sözləri deyən obraz kimdir?
A) Usta Zeynal(C.Məmmədquluzadə)
B) Vəli xan (C.Məmmədquluzadə)
C) Heydər bəy (M.F.Axundzadə)
D) Mirzə Səfər (Ə.Haqverdiyev)
E) Novruzəli (C.Məmmədquluzadə)
Q.Zakirin "Durnalar" əsəri haqqında düzgün olan fikirləri seçin:
1. Qoşmada qürbət sıxıntısı, vətən həsrəti təsirli bir dillə əks etdrilib.
2. "Durnalar" mövzusunda yazılan digər qoşmalardan fərqli olaraq, bu əsərdə ictimai məzmun daha güclüdür.
3. Şair "Laçın yatğıdır bizim məkanlar" deməklə yurdunun mərdlər diyarı olmasını nəzərdə tutur.
4. Əsər qoşma janrında yazılmışdır.
5. Bu şeri Q.Zakir M.F.Axundzadəyə müraciətlə yazmış və ağır həbsxana şəraitindən şikayətlənmişdir.
A) 1, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 1, 2, 5
D) 2, 3
E) 1, 2, 4
Qafiyə quruluşuna görə qəzəllə eyni olan şer növü hansıdır?
A) qitə
B) müxəmməs
C) rübai
D) qəsidə
E) mürəbbe
"Bax" qəzəlinin müəllifi:
A) Molla Pənah Vaqif
B) Molla Vəli Vidadi
C) Şah İsmayıl Xətai
D) İmadəddin Nəsimi
E) Məhəmməd Füzuli
XIX əsrin sonlarında yaranmış bədii nəsr əsərlərini göstərin:
A) "Səəbiyyə", "Pir", "İnsanların tarixi faciələri"
B) "Poçt qutusu", "Qurbanəli bəy", "Usta Zeynal"
C) "Danabaş kəndinin əhvalatları", "Bahadır və Sona",  "Məktubatı-Şeyda bəy Şirvani"
D) "Kitabi-Əsgəriyyə", "Rəşid bəy və Səadət xanım", "Aldanmış kəvakib"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin", "Dağılan tifaq", "Nadir şah"
Ah çəkdim, başım üstə yarpaqlar əsdi, gülü,
Sənin qəlbin əsmədi... (B.Vahabzadə)
Nümunədə hansı bədii ifadə vasitələri işlənmişdir?
1. kinayə                  2. təzad                   3. bədii sual
4. mübaliğə              5. litota
A) 1, 3
B) 1, 4
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 2, 5
Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
1. mahnılar               2. əsatirlər                 3. laylalar         
4. nağıllar                 5. oxşamalar
A) 1, 2, 5
B) 1, 3, 5
C) 3, 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 4
Aşağıdakı sözlərdən hansının tərkibində ancaq dodaqlanan saitlər iştirak edir?
A) yorğun
B) nəsimişünas
C) qiraət
D) meydança
E) yoluxmaq
Səhv fikir hansıdır?
A) Yerlik və çıxışlıq halda olan isimlər cümlənin yalnız zərfliyi və tamamlığı ola bilirlər.
B) Təsirlik hada olan sözlər cümlənin xəbəri ola bilməz.
C) Yerlik halda olan söz qoşmalarla işlənə bilmir.
D) Mübtəda ancaq adlıq halda ola bilər.
E) Qeyri-müəyyən yiyəlik hal ayrıldıqda heç bir cümlə üzvü ola bilməz.
Zaman zərflərindən ibarət cərgəni göstərin:
A) bərkdən, sonra, yavaşca
B) yuxarı, istidən, axşam
C) asta, bu gün, qəfildən
D) həmişə, indi, çoxdan
E) dünən, xeyli, əlüstü
"Xəstələnməyən adam" birəşməsinin asılı tərəfi nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) feli sifətlə
B) isimlə
C) məsdərlə
D) sifətlə
E) feli bağlama ilə
Hansı cümlənin xəbərinin deyilişi yazılışından fərqlənir?
A) Süfrəyə isti çörək gətirdilər.
B) Balıqçılar qayığa mindilər.
C) Quyunun suyu günbəgün azalırdı.
D) Babamın söhbətləri çox maraqlıdır.
E) Sürücülər arasında mübahisə gedirdi.
Aşağıdakılardan biri məişət üslubunun əlamətlərindən sayıla biməz:
A) daha çox bütöv cümlələrdən istifadə
B) sərbəstlik
C) dialoji nitq şəklində olması
D) yığcamlıq
E) intonasiya, jest-hərəkət-mimika
Mürəkkəb yer zərfliyi işlənmiş cümlələri göstərin:
1. Dayımgil Cəlilabadda yaşayır.
2. Gündəliyim Həsən müəllimdə qalmışdı.
3. Bağımız dəniz kənarında yerləşir.
4. Kənd yerində yaşayan bunu bilməz.
5. Təzə evlər Babək prospektində yerləşir.
A) 1, 5
B) 2, 4
C) 1, 4, 5
D) 2, 3
E) 3, 5
"Zülmə adət etmiş xalq Yusif Sərraca qarşı üsyan qaldırdılar" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) fonetik və qrammatik
B) leksik və fonetik
C) fonetik
D) leksik
E) qrammatik
Sözlərin və ya cümlələrin təsir gücünü artıran nitq hissəsi:
A) nida
B) qoşma
C) modal söz
D) sifət
E) ədat
"Demişdim" felində "-di" nədir?
A) "-dir" şəkilçisinin tələffüz variantı
B) xəbər şəklinin şəkilçisi
C) "idi" hissəciyinin qısaldılmışı
D) nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
E) şühudi keçmiş zaman şəkilçisi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top