Tapılan ümumi test sayı : 28

"Təbrizin ətrafı dağdı, meşədi,
İçində oturan bəydi, paşadı,
Səkkiz min məhəllə, beş min guşədi,
Çarşusu, bazarı, yolu Təbrizin."
Şer hansı dastandandır?
A) "Aşıq Qərib"
B) "Şah İsmayıl"
C) "Əsli və Kərəm"
D) "Tahir və Zöhrə"
E) "Abbas və Gülgəz"
Bunlardan biri 1850-1870-ci illərin ədəbi-mədəni hadisələrindən sayıla bilməz:
A) milli mətbuatın yaranması
B) ədəbi məclislərin çoxalması
C) yeni tipli bədii nəsrin əsasının qoyulması
D) faciə janrının yaranması
E) dramaturgiyanın yaranması
Bu tarixi şəxsiyyətlərdən biri "Qan içində" romanında iştirak etmir:
A) Nəsrəddin şah
B) Ağa Məhəmməd şah Qacar
C) İkinci İrakli
D) İbrahimxəlil xan
E) Molla Pənah Vaqif
Mətndə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
Sözümü anla mənim, sözümü dinlə, atam Qazan!
Sağına baxdın, qah-qah güldün,
Soluna baxdın, çox sevindin.
Qarşıya baxdın, məni görüb ağladın.
A) bədii təzad
B) mübaliğə
C) litota
D) metafora
E) metonimiya
Bu şairin şerlərinin əsas mövzusu qəhrəmanlıq və igidliyin tərənnümü, nikbinlik və sevinc hisslərinin ifadəsidir:
A) S.Ə.Şirvani
B) S.Ə.Nəbati
C) M.V.Vidadi
D) İ.Nəsimi
E) Q.Bürhanəddin
Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil olan mənzum hekayələrdən hansına "Doğru sözə zaval yoxdur, doğru sözü danmaq, gizlətmək olmaz" qənaətinə gəlinir?
A) "Sultan Səncər və qarı"
B) "Kərpickəsən qocanın dastanı"
C) "Süleyman və əkinçi"
D) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
E) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
"Aldanmış kəvakib" povestində vəzir Mirzə Möhsünü , müstövfi Mirzə Yəhyanı, sərdar Zaman   xanı...    danışdırmaqda  M.F.Axundzadənin əsas məqsədi nə idi?
A) Saray adamlarının ölkənin gələcəyi ilə bağlı narahatlığını təsvir etmək.
B) Dövlət məmurlarının Şah Abbasa hədsiz sədaqətini göstərmək.
C) Ölkənin müdafiəsinin səriştəsiz, hərbi işdən xəbərsiz adamlara tapşırıldığını göstərmək.
D) Dövlət başçılarının ölkənin abadlığına fikir vermədiklərini göstərmək.
E) Özünüifşa yolu ilə Şah Abbasın dövlət aparatının gülünclüyünü göstərmək.
"Qız anadan görməyincə öyüd almaz",
"Oğul atadan görməyincə süfrə yaymaz" - 
atalar sözləri hansı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsində işlədilmişdir?
A) "Abbas və Gülgəz" dastanı
B) "Aşıq Qərib" dastanı
C) "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı
D) "Məlikməmməd" nağılı
E) "Koroğlu" dastanı
Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli yaradıcıığı üçün ortaq cəhət:
A) həm əruz vəznində, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
B) həm elmi, həm də bədii əsərlərin yazılması
C) həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
D) hər ikisinin fars dilində də divan yaratması
E) həm nəzmlə, həm də nəsrlə bədii əsərlərin yazılması
M.Ə.Sabir satiralarında ən çox hansı ifşa üsulundan istifadə edilmişdir?
A) birbaşa müəllif tənqidi
B) incə yumorlu gülüş
C) satirik monoloq (tipi öz dili ilə danışdırmaq)
D) dialoq və ya məktublaşma yolu ilə ifşa
E) sözün tərsini demək
Hansı cümlədə "kitab" sözü təsirlik haldadır?
A) Kitabı evdə qalıb.
B) Dostum kitab həvəskarıdır.
C) Bu, maraqlı kitabdır.
D) Çox kitab oxumaq insanın məlumatını artırır.
E) Kitab bilik mənbəyidir.
Cümlələrdən birində feli sifət tərkibi işlənmişdir:
A) Oxunacaq kitabları ayrıca bir rəfə yığdı.
B) Gördüyümüz iş hamını sevindirdi.
C) Hamı sakitcə dayanıb hörmətli qonağı gözləyirdi.
D) Öz səadətini başqasının bədbəxtliyi üzərində quranı hamı lənətləyər.
E) Baxmalı sənədlər çoxdur.
Sözlərdən yalnız biri Azərbaycan dilinin iltisaqiliyi prinsipinə uyğundur:
A) bivəfa
B) xəlqi
C) baməzə
D) sevincli
E) dünyəvi
Feli xəbərli cümləni göstərin:
A) Hər tərəf tərtəmiz idi.
B) Görünən yaraşıqlı ev bizimdir.
C) Müşfiq xalqımızın böyük şairidir.
D) Gələn uşaqların anasıdır.
E) Anam dostumu öz balası kimi sevirdi.
Cümlələrin ikisində ara sözlər işlədilmişdir:
1. Oğlum, el harada, sən də orada.
2. O, bir el vurğunu, el aşiqiydi.
3. Atalar deyiblər: "Haradan incələr, oradan üzülər".
4. Necə deyərlər, niyyətin hara, mənzilin ora.
5. Bəlkə, öz işindən peşmandır, o da.
A) 1, 5
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 3, 4
E) 4, 5
"Mən evədək piyada getdim" cümləsində qoşma hansı mənanı bildirir?
A) fərqləndirmə
B) istiqamət
C) məsafə
D) zaman
E) səbəb-məqsəd
"Vəsait" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikiləri seçin:
1. yazılışı ilə deyilişi fərqlənir
2. vurğusu ikinci hecaya düşür
3. ahəng qanunu gözlənilib
4. sözdə iki kar samit: [s], [t] və iki cingiltili samit [v], [y] işlənib
5. saitlərin ikisi açıq, biri qapalıdır
A) 3, 4
B) 1, 3, 5
C) 2, 5
D) 1, 2
E) 1, 4, 5
"Qapını döyürlər" əvəinə "qapını vururlar" ifadəsi işlətsək, ədəbi dilin hansı norması  pozulmuş olar?
A) leksik və fonetik
B) qrammatik və fonetik
C) leksik
D) fonetik
E) qrammatik
Mətndəki əvəzlik hansı nitq hissəsinin yerində işlənmişdir?
Kimsə təkbaşına dünyanı udmaz,
Yalqız bir insanın şahlığı tutmaz.
A) say
B) fel
C) isim
D) sifət
E) zərf
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. diaoloji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
5. feli tərkiblərlə müqayisədə tabeli mürəkkəb cümlələrin daha çox işlədilməsi
A) elmi
B) bədii
C) rəsmi-işgüzar
D) məişət
E) publisistik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top