Tapılan ümumi test sayı : 28

"Təbrizin ətrafı dağdı, meşədi,
İçində oturan bəydi, paşadı,
Səkkiz min məhəllə, beş min guşədi,
Çarşusu, bazarı, yolu Təbrizin."
Şer hansı dastandandır?
A) "Əsli və Kərəm"
B) "Aşıq Qərib"
C) "Abbas və Gülgəz"
D) "Şah İsmayıl"
E) "Tahir və Zöhrə"
Bunlardan biri 1850-1870-ci illərin ədəbi-mədəni hadisələrindən sayıla bilməz:
A) faciə janrının yaranması
B) yeni tipli bədii nəsrin əsasının qoyulması
C) dramaturgiyanın yaranması
D) milli mətbuatın yaranması
E) ədəbi məclislərin çoxalması
Bu tarixi şəxsiyyətlərdən biri "Qan içində" romanında iştirak etmir:
A) Molla Pənah Vaqif
B) İkinci İrakli
C) Ağa Məhəmməd şah Qacar
D) Nəsrəddin şah
E) İbrahimxəlil xan
Mətndə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
Sözümü anla mənim, sözümü dinlə, atam Qazan!
Sağına baxdın, qah-qah güldün,
Soluna baxdın, çox sevindin.
Qarşıya baxdın, məni görüb ağladın.
A) metonimiya
B) mübaliğə
C) bədii təzad
D) litota
E) metafora
Bu şairin şerlərinin əsas mövzusu qəhrəmanlıq və igidliyin tərənnümü, nikbinlik və sevinc hisslərinin ifadəsidir:
A) S.Ə.Nəbati
B) S.Ə.Şirvani
C) İ.Nəsimi
D) Q.Bürhanəddin
E) M.V.Vidadi
Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil olan mənzum hekayələrdən hansına "Doğru sözə zaval yoxdur, doğru sözü danmaq, gizlətmək olmaz" qənaətinə gəlinir?
A) "Kərpickəsən qocanın dastanı"
B) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
C) "Sultan Səncər və qarı"
D) "Süleyman və əkinçi"
E) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
"Aldanmış kəvakib" povestində vəzir Mirzə Möhsünü , müstövfi Mirzə Yəhyanı, sərdar Zaman   xanı...    danışdırmaqda  M.F.Axundzadənin əsas məqsədi nə idi?
A) Dövlət başçılarının ölkənin abadlığına fikir vermədiklərini göstərmək.
B) Saray adamlarının ölkənin gələcəyi ilə bağlı narahatlığını təsvir etmək.
C) Özünüifşa yolu ilə Şah Abbasın dövlət aparatının gülünclüyünü göstərmək.
D) Ölkənin müdafiəsinin səriştəsiz, hərbi işdən xəbərsiz adamlara tapşırıldığını göstərmək.
E) Dövlət məmurlarının Şah Abbasa hədsiz sədaqətini göstərmək.
"Qız anadan görməyincə öyüd almaz",
"Oğul atadan görməyincə süfrə yaymaz" - 
atalar sözləri hansı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsində işlədilmişdir?
A) "Aşıq Qərib" dastanı
B) "Koroğlu" dastanı
C) "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı
D) "Məlikməmməd" nağılı
E) "Abbas və Gülgəz" dastanı
Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli yaradıcıığı üçün ortaq cəhət:
A) həm elmi, həm də bədii əsərlərin yazılması
B) həm nəzmlə, həm də nəsrlə bədii əsərlərin yazılması
C) həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
D) hər ikisinin fars dilində də divan yaratması
E) həm əruz vəznində, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
M.Ə.Sabir satiralarında ən çox hansı ifşa üsulundan istifadə edilmişdir?
A) sözün tərsini demək
B) incə yumorlu gülüş
C) satirik monoloq (tipi öz dili ilə danışdırmaq)
D) birbaşa müəllif tənqidi
E) dialoq və ya məktublaşma yolu ilə ifşa
Hansı cümlədə "kitab" sözü təsirlik haldadır?
A) Kitab bilik mənbəyidir.
B) Çox kitab oxumaq insanın məlumatını artırır.
C) Dostum kitab həvəskarıdır.
D) Bu, maraqlı kitabdır.
E) Kitabı evdə qalıb.
Cümlələrdən birində feli sifət tərkibi işlənmişdir:
A) Gördüyümüz iş hamını sevindirdi.
B) Oxunacaq kitabları ayrıca bir rəfə yığdı.
C) Hamı sakitcə dayanıb hörmətli qonağı gözləyirdi.
D) Öz səadətini başqasının bədbəxtliyi üzərində quranı hamı lənətləyər.
E) Baxmalı sənədlər çoxdur.
Sözlərdən yalnız biri Azərbaycan dilinin iltisaqiliyi prinsipinə uyğundur:
A) xəlqi
B) bivəfa
C) baməzə
D) sevincli
E) dünyəvi
Feli xəbərli cümləni göstərin:
A) Görünən yaraşıqlı ev bizimdir.
B) Anam dostumu öz balası kimi sevirdi.
C) Müşfiq xalqımızın böyük şairidir.
D) Hər tərəf tərtəmiz idi.
E) Gələn uşaqların anasıdır.
Cümlələrin ikisində ara sözlər işlədilmişdir:
1. Oğlum, el harada, sən də orada.
2. O, bir el vurğunu, el aşiqiydi.
3. Atalar deyiblər: "Haradan incələr, oradan üzülər".
4. Necə deyərlər, niyyətin hara, mənzilin ora.
5. Bəlkə, öz işindən peşmandır, o da.
A) 2, 3
B) 1, 5
C) 4, 5
D) 3, 4
E) 1, 2
"Mən evədək piyada getdim" cümləsində qoşma hansı mənanı bildirir?
A) səbəb-məqsəd
B) istiqamət
C) zaman
D) məsafə
E) fərqləndirmə
"Vəsait" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikiləri seçin:
1. yazılışı ilə deyilişi fərqlənir
2. vurğusu ikinci hecaya düşür
3. ahəng qanunu gözlənilib
4. sözdə iki kar samit: [s], [t] və iki cingiltili samit [v], [y] işlənib
5. saitlərin ikisi açıq, biri qapalıdır
A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 5
C) 1, 2
D) 2, 5
E) 3, 4
"Qapını döyürlər" əvəinə "qapını vururlar" ifadəsi işlətsək, ədəbi dilin hansı norması  pozulmuş olar?
A) leksik və fonetik
B) qrammatik
C) fonetik
D) leksik
E) qrammatik və fonetik
Mətndəki əvəzlik hansı nitq hissəsinin yerində işlənmişdir?
Kimsə təkbaşına dünyanı udmaz,
Yalqız bir insanın şahlığı tutmaz.
A) fel
B) say
C) sifət
D) isim
E) zərf
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. diaoloji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
5. feli tərkiblərlə müqayisədə tabeli mürəkkəb cümlələrin daha çox işlədilməsi
A) bədii
B) publisistik
C) elmi
D) rəsmi-işgüzar
E) məişət
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top