Tapılan ümumi test sayı : 28

"Təbrizin ətrafı dağdı, meşədi,
İçində oturan bəydi, paşadı,
Səkkiz min məhəllə, beş min guşədi,
Çarşusu, bazarı, yolu Təbrizin."
Şer hansı dastandandır?
A) "Şah İsmayıl"
B) "Əsli və Kərəm"
C) "Abbas və Gülgəz"
D) "Tahir və Zöhrə"
E) "Aşıq Qərib"
Bunlardan biri 1850-1870-ci illərin ədəbi-mədəni hadisələrindən sayıla bilməz:
A) faciə janrının yaranması
B) milli mətbuatın yaranması
C) yeni tipli bədii nəsrin əsasının qoyulması
D) dramaturgiyanın yaranması
E) ədəbi məclislərin çoxalması
Bu tarixi şəxsiyyətlərdən biri "Qan içində" romanında iştirak etmir:
A) Molla Pənah Vaqif
B) Nəsrəddin şah
C) İkinci İrakli
D) İbrahimxəlil xan
E) Ağa Məhəmməd şah Qacar
Mətndə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
Sözümü anla mənim, sözümü dinlə, atam Qazan!
Sağına baxdın, qah-qah güldün,
Soluna baxdın, çox sevindin.
Qarşıya baxdın, məni görüb ağladın.
A) metafora
B) bədii təzad
C) litota
D) metonimiya
E) mübaliğə
Bu şairin şerlərinin əsas mövzusu qəhrəmanlıq və igidliyin tərənnümü, nikbinlik və sevinc hisslərinin ifadəsidir:
A) İ.Nəsimi
B) S.Ə.Şirvani
C) S.Ə.Nəbati
D) Q.Bürhanəddin
E) M.V.Vidadi
Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil olan mənzum hekayələrdən hansına "Doğru sözə zaval yoxdur, doğru sözü danmaq, gizlətmək olmaz" qənaətinə gəlinir?
A) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
B) "Sultan Səncər və qarı"
C) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
D) "Süleyman və əkinçi"
E) "Kərpickəsən qocanın dastanı"
"Aldanmış kəvakib" povestində vəzir Mirzə Möhsünü , müstövfi Mirzə Yəhyanı, sərdar Zaman   xanı...    danışdırmaqda  M.F.Axundzadənin əsas məqsədi nə idi?
A) Ölkənin müdafiəsinin səriştəsiz, hərbi işdən xəbərsiz adamlara tapşırıldığını göstərmək.
B) Saray adamlarının ölkənin gələcəyi ilə bağlı narahatlığını təsvir etmək.
C) Dövlət başçılarının ölkənin abadlığına fikir vermədiklərini göstərmək.
D) Özünüifşa yolu ilə Şah Abbasın dövlət aparatının gülünclüyünü göstərmək.
E) Dövlət məmurlarının Şah Abbasa hədsiz sədaqətini göstərmək.
"Qız anadan görməyincə öyüd almaz",
"Oğul atadan görməyincə süfrə yaymaz" - 
atalar sözləri hansı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsində işlədilmişdir?
A) "Aşıq Qərib" dastanı
B) "Abbas və Gülgəz" dastanı
C) "Koroğlu" dastanı
D) "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı
E) "Məlikməmməd" nağılı
Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli yaradıcıığı üçün ortaq cəhət:
A) həm elmi, həm də bədii əsərlərin yazılması
B) həm nəzmlə, həm də nəsrlə bədii əsərlərin yazılması
C) həm əruz vəznində, həm də heca vəznində şerlərin yazılması
D) hər ikisinin fars dilində də divan yaratması
E) həm lirik, həm də epik əsərlərin yazılması
M.Ə.Sabir satiralarında ən çox hansı ifşa üsulundan istifadə edilmişdir?
A) sözün tərsini demək
B) birbaşa müəllif tənqidi
C) satirik monoloq (tipi öz dili ilə danışdırmaq)
D) dialoq və ya məktublaşma yolu ilə ifşa
E) incə yumorlu gülüş
Hansı cümlədə "kitab" sözü təsirlik haldadır?
A) Çox kitab oxumaq insanın məlumatını artırır.
B) Bu, maraqlı kitabdır.
C) Kitabı evdə qalıb.
D) Kitab bilik mənbəyidir.
E) Dostum kitab həvəskarıdır.
Cümlələrdən birində feli sifət tərkibi işlənmişdir:
A) Gördüyümüz iş hamını sevindirdi.
B) Oxunacaq kitabları ayrıca bir rəfə yığdı.
C) Öz səadətini başqasının bədbəxtliyi üzərində quranı hamı lənətləyər.
D) Hamı sakitcə dayanıb hörmətli qonağı gözləyirdi.
E) Baxmalı sənədlər çoxdur.
Sözlərdən yalnız biri Azərbaycan dilinin iltisaqiliyi prinsipinə uyğundur:
A) dünyəvi
B) xəlqi
C) bivəfa
D) baməzə
E) sevincli
Feli xəbərli cümləni göstərin:
A) Müşfiq xalqımızın böyük şairidir.
B) Anam dostumu öz balası kimi sevirdi.
C) Gələn uşaqların anasıdır.
D) Görünən yaraşıqlı ev bizimdir.
E) Hər tərəf tərtəmiz idi.
Cümlələrin ikisində ara sözlər işlədilmişdir:
1. Oğlum, el harada, sən də orada.
2. O, bir el vurğunu, el aşiqiydi.
3. Atalar deyiblər: "Haradan incələr, oradan üzülər".
4. Necə deyərlər, niyyətin hara, mənzilin ora.
5. Bəlkə, öz işindən peşmandır, o da.
A) 2, 3
B) 4, 5
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 1, 5
"Mən evədək piyada getdim" cümləsində qoşma hansı mənanı bildirir?
A) istiqamət
B) fərqləndirmə
C) səbəb-məqsəd
D) məsafə
E) zaman
"Vəsait" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikiləri seçin:
1. yazılışı ilə deyilişi fərqlənir
2. vurğusu ikinci hecaya düşür
3. ahəng qanunu gözlənilib
4. sözdə iki kar samit: [s], [t] və iki cingiltili samit [v], [y] işlənib
5. saitlərin ikisi açıq, biri qapalıdır
A) 1, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 2, 5
"Qapını döyürlər" əvəinə "qapını vururlar" ifadəsi işlətsək, ədəbi dilin hansı norması  pozulmuş olar?
A) qrammatik və fonetik
B) leksik və fonetik
C) fonetik
D) qrammatik
E) leksik
Mətndəki əvəzlik hansı nitq hissəsinin yerində işlənmişdir?
Kimsə təkbaşına dünyanı udmaz,
Yalqız bir insanın şahlığı tutmaz.
A) zərf
B) sifət
C) isim
D) say
E) fel
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. diaoloji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
5. feli tərkiblərlə müqayisədə tabeli mürəkkəb cümlələrin daha çox işlədilməsi
A) bədii
B) məişət
C) publisistik
D) elmi
E) rəsmi-işgüzar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top