Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı sıra tamamilə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən ibarətdir?
A) H.Cavid, M.Hadi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar
B) C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid
C) H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq
D) H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, M.Ə.Sabir
E) A.Səhhət, A.Şaiq, M.Möcüz, M.Ə.Sabir
M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının yazılma səbəbi hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) Qeys və Leyli kimi gənclərin faciəsini açmaq niyyəti
B) Sultan Süleyman Qanuninin şairdən bu mövzuda ana dilində əsər yazmasını xahiş etməsi
C) Rum "zəriflərinin" bu barədə xahişi, onların bu mövzuda türk dilində də belə bir əsər görmək arzusu
D) Şairin Nizami Gəncəviyə olan böyük məhəbbəti və öz adının onunla qoşa çəkilməsi istəyi
E) Ana dilində bu mövzuda əsər yazmaqla Nizami Gəncəvidən də şöhrətli olmaq arzusu
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şerlərindən birində dünyəvi eşqlə sufi-panteist məhəbbətin tərənnümü qovuşur:
A) "Ey Sənəm"
B) "Gəlsin, gəlməsin?"
C) "Eşq camından içən kimsənə..."
D) "Gözlərin"
E) "Yaradıb"
"Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax,
Buludlar qaralır matəm tutaraq".   (S.Vurğun)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
A) simvol
B) epitet
C) metonimiya
D) metafora
E) təşbeh
Aşağıdakı şairlərdən birinin lirik şerlərində vətən həsrəti mövzusu əsas yer tutur:
A) S.Vurğun
B) M.Müşfiq
C) A.İldırım
D) Ə.Cavad
E) H.Cavid
Hansı xüsusiyyət nağıl aid edilə bilməz?
A) mövzu və məzmununa görə müxtəliflik
B) xalq müdrikliyinin ifadəsi
C) epiklik
D) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
E) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
Surətlərdən biri M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestindədir:
A) Hacı Nuru
B) Mirzə Yəhya
C) Molla Salman
D) Mirzə Həbib
E) Ağa Mərdan
"Fəqət sevməyirəm mən heç bir kəsi,
Xəyalım bir yerdə qərar tutmayır.
Üzümə dəydikcə övlad nəfəsi,
Ürəyim ilk eşqi heç unutmayır".

S.Vurğunun "Aygün" poemasının qəhrəmanı  bu sözləri kimə yazmışdı?
A) müəllifə
B) Ülkərə
C) Əmirxana
D) Nemətə
E) Elyara
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obraz Xosrovu məzəmmət edir, ona öyüd-nəsihət verərək, şahlıq qürurundan əl çəkməyə çağırır?
A) Şapur
B) Məhinbanu
C) Hörmüz
D) Fərhad
E) Şirin
"Yazıq ... oda salıbdı,
Fələk gözdən salıb, o da salıbdı.
Çeşmə kənarında oda saıbdı,
Cumub sona kimi ay üzə-üzə"
Buraxılmış sözü və şerin janrını göstərin:
A) Abbası, təcnis
B) Sarı aşığı, gəraylı
C) Xəstə Qasımı, qoşma
D) Qurbanini, qoşma
E) Ələsgəri, təcnis
II növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) qartal yuvası, kənd havası, Şəki halvası
B) Xanın səsi, muğam havası, mənim universitetlərim
C) ellər yaraşığı, sizin tərəflər, onun niyyəti
D) bizim ellər, "Od gəlini" pyesi, yaxşı oxumaq
E) mənim qələmim, Əlinin kitabı, sənin nəğmən
Hansı fikir səhvdir?
A) "Xırdaca" sözü azaltma dərəcəsindədir.
B) İşlənmə yerinə görə sifət saya oxşayır.
C) Sifətin azaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün "açıq" sözündən də istifadə edilir.
D) Feldən sifət düzəltmək mümkündür.
E) Sifət cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir.
Nitq hissəsi və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
A) leksikologiya
B) fonetika
C) sintaksis
D) morfologiya
E) orfoqrafiya
Aşağıdakılardan biri xəbərin ifadə vasitəsi kimi səhv göstərilmişdir:
A) felin təsriflənən formaları
B) şəxs əvəzlikləri
C) feli bağlama tərkibləri
D) məsdər tərkibləri
E) ismi birləşmələr
İsimlərdən sifət düzəldən -i(-vi) şəkilçisi hansı sözün fonetik tərkibinə təsir göstərmir?
A) inqilab
B) xalq
C) kimya
D) məna
E) dünya
Yazıda tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bir-birindən ayıran durğu işarəsi:
A) dırnaq
B) tire
C) vergül
D) nida işarəsi
E) nöqtəli vergül
İdi hissəciyi felin hansı şəkillərinə artırıla bilmir?
A) vacib, arzu
B) lazım, arzu
C) əmr, şühudi keçmiş zaman
D) lazım, nəqli keçmiş
E) lazım, şərt
Hansı sırada çoxmənalı söz işlənmişdir?
A) ayın işığı-may ayı
B) Mil düzü-sözün düzü
C) yaş ağac-uşağın yaşı
D) uşağın üzü-suyun üzü
E) Kür çayı-şirin çay
"Sizin sənədlərə baxılanda mən orda olmamışam" cümləsindəki altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) təsirsizdir
B) məchul növdədir
C) təsdiqdədir
D) feli bağlamadır
E) quruluşca düzəltmədir
Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:
A) publisistik
B) məişət üslubu
C) bədii üslub
D) fərdi üslub
E) elmi üslub
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top