Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı sıra tamamilə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən ibarətdir?
A) C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid
B) H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq
C) H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, M.Ə.Sabir
D) H.Cavid, M.Hadi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar
E) A.Səhhət, A.Şaiq, M.Möcüz, M.Ə.Sabir
M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının yazılma səbəbi hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) Qeys və Leyli kimi gənclərin faciəsini açmaq niyyəti
B) Şairin Nizami Gəncəviyə olan böyük məhəbbəti və öz adının onunla qoşa çəkilməsi istəyi
C) Sultan Süleyman Qanuninin şairdən bu mövzuda ana dilində əsər yazmasını xahiş etməsi
D) Rum "zəriflərinin" bu barədə xahişi, onların bu mövzuda türk dilində də belə bir əsər görmək arzusu
E) Ana dilində bu mövzuda əsər yazmaqla Nizami Gəncəvidən də şöhrətli olmaq arzusu
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şerlərindən birində dünyəvi eşqlə sufi-panteist məhəbbətin tərənnümü qovuşur:
A) "Yaradıb"
B) "Gəlsin, gəlməsin?"
C) "Gözlərin"
D) "Eşq camından içən kimsənə..."
E) "Ey Sənəm"
"Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax,
Buludlar qaralır matəm tutaraq".   (S.Vurğun)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
A) metonimiya
B) metafora
C) simvol
D) təşbeh
E) epitet
Aşağıdakı şairlərdən birinin lirik şerlərində vətən həsrəti mövzusu əsas yer tutur:
A) S.Vurğun
B) Ə.Cavad
C) A.İldırım
D) M.Müşfiq
E) H.Cavid
Hansı xüsusiyyət nağıl aid edilə bilməz?
A) mövzu və məzmununa görə müxtəliflik
B) epiklik
C) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
D) xalq müdrikliyinin ifadəsi
E) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
Surətlərdən biri M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestindədir:
A) Mirzə Həbib
B) Molla Salman
C) Ağa Mərdan
D) Hacı Nuru
E) Mirzə Yəhya
"Fəqət sevməyirəm mən heç bir kəsi,
Xəyalım bir yerdə qərar tutmayır.
Üzümə dəydikcə övlad nəfəsi,
Ürəyim ilk eşqi heç unutmayır".

S.Vurğunun "Aygün" poemasının qəhrəmanı  bu sözləri kimə yazmışdı?
A) Nemətə
B) Elyara
C) müəllifə
D) Ülkərə
E) Əmirxana
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obraz Xosrovu məzəmmət edir, ona öyüd-nəsihət verərək, şahlıq qürurundan əl çəkməyə çağırır?
A) Hörmüz
B) Məhinbanu
C) Şapur
D) Fərhad
E) Şirin
"Yazıq ... oda salıbdı,
Fələk gözdən salıb, o da salıbdı.
Çeşmə kənarında oda saıbdı,
Cumub sona kimi ay üzə-üzə"
Buraxılmış sözü və şerin janrını göstərin:
A) Ələsgəri, təcnis
B) Qurbanini, qoşma
C) Sarı aşığı, gəraylı
D) Xəstə Qasımı, qoşma
E) Abbası, təcnis
II növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) Xanın səsi, muğam havası, mənim universitetlərim
B) bizim ellər, "Od gəlini" pyesi, yaxşı oxumaq
C) qartal yuvası, kənd havası, Şəki halvası
D) ellər yaraşığı, sizin tərəflər, onun niyyəti
E) mənim qələmim, Əlinin kitabı, sənin nəğmən
Hansı fikir səhvdir?
A) Sifət cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir.
B) Sifətin azaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün "açıq" sözündən də istifadə edilir.
C) Feldən sifət düzəltmək mümkündür.
D) "Xırdaca" sözü azaltma dərəcəsindədir.
E) İşlənmə yerinə görə sifət saya oxşayır.
Nitq hissəsi və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
A) morfologiya
B) fonetika
C) leksikologiya
D) sintaksis
E) orfoqrafiya
Aşağıdakılardan biri xəbərin ifadə vasitəsi kimi səhv göstərilmişdir:
A) feli bağlama tərkibləri
B) ismi birləşmələr
C) şəxs əvəzlikləri
D) felin təsriflənən formaları
E) məsdər tərkibləri
İsimlərdən sifət düzəldən -i(-vi) şəkilçisi hansı sözün fonetik tərkibinə təsir göstərmir?
A) məna
B) kimya
C) dünya
D) inqilab
E) xalq
Yazıda tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bir-birindən ayıran durğu işarəsi:
A) dırnaq
B) tire
C) nöqtəli vergül
D) vergül
E) nida işarəsi
İdi hissəciyi felin hansı şəkillərinə artırıla bilmir?
A) lazım, arzu
B) lazım, nəqli keçmiş
C) əmr, şühudi keçmiş zaman
D) lazım, şərt
E) vacib, arzu
Hansı sırada çoxmənalı söz işlənmişdir?
A) yaş ağac-uşağın yaşı
B) Mil düzü-sözün düzü
C) ayın işığı-may ayı
D) uşağın üzü-suyun üzü
E) Kür çayı-şirin çay
"Sizin sənədlərə baxılanda mən orda olmamışam" cümləsindəki altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) məchul növdədir
B) təsdiqdədir
C) quruluşca düzəltmədir
D) təsirsizdir
E) feli bağlamadır
Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:
A) məişət üslubu
B) bədii üslub
C) publisistik
D) fərdi üslub
E) elmi üslub
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top