Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı sıra tamamilə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən ibarətdir?
A) H.Cavid, M.Hadi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar
B) C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid
C) A.Səhhət, A.Şaiq, M.Möcüz, M.Ə.Sabir
D) H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, M.Ə.Sabir
E) H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq
M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının yazılma səbəbi hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) Sultan Süleyman Qanuninin şairdən bu mövzuda ana dilində əsər yazmasını xahiş etməsi
B) Rum "zəriflərinin" bu barədə xahişi, onların bu mövzuda türk dilində də belə bir əsər görmək arzusu
C) Qeys və Leyli kimi gənclərin faciəsini açmaq niyyəti
D) Şairin Nizami Gəncəviyə olan böyük məhəbbəti və öz adının onunla qoşa çəkilməsi istəyi
E) Ana dilində bu mövzuda əsər yazmaqla Nizami Gəncəvidən də şöhrətli olmaq arzusu
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şerlərindən birində dünyəvi eşqlə sufi-panteist məhəbbətin tərənnümü qovuşur:
A) "Gəlsin, gəlməsin?"
B) "Ey Sənəm"
C) "Yaradıb"
D) "Gözlərin"
E) "Eşq camından içən kimsənə..."
"Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax,
Buludlar qaralır matəm tutaraq".   (S.Vurğun)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
A) metafora
B) metonimiya
C) epitet
D) təşbeh
E) simvol
Aşağıdakı şairlərdən birinin lirik şerlərində vətən həsrəti mövzusu əsas yer tutur:
A) M.Müşfiq
B) S.Vurğun
C) H.Cavid
D) A.İldırım
E) Ə.Cavad
Hansı xüsusiyyət nağıl aid edilə bilməz?
A) xalq müdrikliyinin ifadəsi
B) epiklik
C) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
D) mövzu və məzmununa görə müxtəliflik
E) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
Surətlərdən biri M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestindədir:
A) Molla Salman
B) Mirzə Yəhya
C) Hacı Nuru
D) Mirzə Həbib
E) Ağa Mərdan
"Fəqət sevməyirəm mən heç bir kəsi,
Xəyalım bir yerdə qərar tutmayır.
Üzümə dəydikcə övlad nəfəsi,
Ürəyim ilk eşqi heç unutmayır".

S.Vurğunun "Aygün" poemasının qəhrəmanı  bu sözləri kimə yazmışdı?
A) müəllifə
B) Ülkərə
C) Nemətə
D) Əmirxana
E) Elyara
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obraz Xosrovu məzəmmət edir, ona öyüd-nəsihət verərək, şahlıq qürurundan əl çəkməyə çağırır?
A) Şirin
B) Şapur
C) Hörmüz
D) Məhinbanu
E) Fərhad
"Yazıq ... oda salıbdı,
Fələk gözdən salıb, o da salıbdı.
Çeşmə kənarında oda saıbdı,
Cumub sona kimi ay üzə-üzə"
Buraxılmış sözü və şerin janrını göstərin:
A) Abbası, təcnis
B) Xəstə Qasımı, qoşma
C) Sarı aşığı, gəraylı
D) Qurbanini, qoşma
E) Ələsgəri, təcnis
II növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) mənim qələmim, Əlinin kitabı, sənin nəğmən
B) qartal yuvası, kənd havası, Şəki halvası
C) ellər yaraşığı, sizin tərəflər, onun niyyəti
D) Xanın səsi, muğam havası, mənim universitetlərim
E) bizim ellər, "Od gəlini" pyesi, yaxşı oxumaq
Hansı fikir səhvdir?
A) "Xırdaca" sözü azaltma dərəcəsindədir.
B) Sifətin azaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün "açıq" sözündən də istifadə edilir.
C) Feldən sifət düzəltmək mümkündür.
D) Sifət cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir.
E) İşlənmə yerinə görə sifət saya oxşayır.
Nitq hissəsi və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
A) sintaksis
B) leksikologiya
C) fonetika
D) orfoqrafiya
E) morfologiya
Aşağıdakılardan biri xəbərin ifadə vasitəsi kimi səhv göstərilmişdir:
A) ismi birləşmələr
B) məsdər tərkibləri
C) şəxs əvəzlikləri
D) felin təsriflənən formaları
E) feli bağlama tərkibləri
İsimlərdən sifət düzəldən -i(-vi) şəkilçisi hansı sözün fonetik tərkibinə təsir göstərmir?
A) xalq
B) inqilab
C) kimya
D) məna
E) dünya
Yazıda tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bir-birindən ayıran durğu işarəsi:
A) nöqtəli vergül
B) dırnaq
C) vergül
D) nida işarəsi
E) tire
İdi hissəciyi felin hansı şəkillərinə artırıla bilmir?
A) lazım, arzu
B) lazım, nəqli keçmiş
C) əmr, şühudi keçmiş zaman
D) vacib, arzu
E) lazım, şərt
Hansı sırada çoxmənalı söz işlənmişdir?
A) Mil düzü-sözün düzü
B) ayın işığı-may ayı
C) Kür çayı-şirin çay
D) uşağın üzü-suyun üzü
E) yaş ağac-uşağın yaşı
"Sizin sənədlərə baxılanda mən orda olmamışam" cümləsindəki altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) məchul növdədir
B) təsirsizdir
C) təsdiqdədir
D) feli bağlamadır
E) quruluşca düzəltmədir
Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:
A) fərdi üslub
B) elmi üslub
C) bədii üslub
D) publisistik
E) məişət üslubu
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top