Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı sıra tamamilə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən ibarətdir?
A) H.Cavid, M.Hadi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar
B) C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid
C) H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq
D) A.Səhhət, A.Şaiq, M.Möcüz, M.Ə.Sabir
E) H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, M.Ə.Sabir
M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının yazılma səbəbi hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) Rum "zəriflərinin" bu barədə xahişi, onların bu mövzuda türk dilində də belə bir əsər görmək arzusu
B) Qeys və Leyli kimi gənclərin faciəsini açmaq niyyəti
C) Şairin Nizami Gəncəviyə olan böyük məhəbbəti və öz adının onunla qoşa çəkilməsi istəyi
D) Ana dilində bu mövzuda əsər yazmaqla Nizami Gəncəvidən də şöhrətli olmaq arzusu
E) Sultan Süleyman Qanuninin şairdən bu mövzuda ana dilində əsər yazmasını xahiş etməsi
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şerlərindən birində dünyəvi eşqlə sufi-panteist məhəbbətin tərənnümü qovuşur:
A) "Yaradıb"
B) "Eşq camından içən kimsənə..."
C) "Gözlərin"
D) "Gəlsin, gəlməsin?"
E) "Ey Sənəm"
"Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax,
Buludlar qaralır matəm tutaraq".   (S.Vurğun)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
A) simvol
B) epitet
C) metonimiya
D) metafora
E) təşbeh
Aşağıdakı şairlərdən birinin lirik şerlərində vətən həsrəti mövzusu əsas yer tutur:
A) S.Vurğun
B) M.Müşfiq
C) H.Cavid
D) A.İldırım
E) Ə.Cavad
Hansı xüsusiyyət nağıl aid edilə bilməz?
A) epiklik
B) xalq müdrikliyinin ifadəsi
C) mövzu və məzmununa görə müxtəliflik
D) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
E) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
Surətlərdən biri M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestindədir:
A) Hacı Nuru
B) Mirzə Yəhya
C) Ağa Mərdan
D) Mirzə Həbib
E) Molla Salman
"Fəqət sevməyirəm mən heç bir kəsi,
Xəyalım bir yerdə qərar tutmayır.
Üzümə dəydikcə övlad nəfəsi,
Ürəyim ilk eşqi heç unutmayır".

S.Vurğunun "Aygün" poemasının qəhrəmanı  bu sözləri kimə yazmışdı?
A) Ülkərə
B) Nemətə
C) müəllifə
D) Əmirxana
E) Elyara
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obraz Xosrovu məzəmmət edir, ona öyüd-nəsihət verərək, şahlıq qürurundan əl çəkməyə çağırır?
A) Fərhad
B) Məhinbanu
C) Şapur
D) Şirin
E) Hörmüz
"Yazıq ... oda salıbdı,
Fələk gözdən salıb, o da salıbdı.
Çeşmə kənarında oda saıbdı,
Cumub sona kimi ay üzə-üzə"
Buraxılmış sözü və şerin janrını göstərin:
A) Qurbanini, qoşma
B) Ələsgəri, təcnis
C) Xəstə Qasımı, qoşma
D) Sarı aşığı, gəraylı
E) Abbası, təcnis
II növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) bizim ellər, "Od gəlini" pyesi, yaxşı oxumaq
B) qartal yuvası, kənd havası, Şəki halvası
C) mənim qələmim, Əlinin kitabı, sənin nəğmən
D) Xanın səsi, muğam havası, mənim universitetlərim
E) ellər yaraşığı, sizin tərəflər, onun niyyəti
Hansı fikir səhvdir?
A) Feldən sifət düzəltmək mümkündür.
B) Sifətin azaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün "açıq" sözündən də istifadə edilir.
C) Sifət cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir.
D) "Xırdaca" sözü azaltma dərəcəsindədir.
E) İşlənmə yerinə görə sifət saya oxşayır.
Nitq hissəsi və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
A) orfoqrafiya
B) sintaksis
C) fonetika
D) leksikologiya
E) morfologiya
Aşağıdakılardan biri xəbərin ifadə vasitəsi kimi səhv göstərilmişdir:
A) felin təsriflənən formaları
B) ismi birləşmələr
C) şəxs əvəzlikləri
D) feli bağlama tərkibləri
E) məsdər tərkibləri
İsimlərdən sifət düzəldən -i(-vi) şəkilçisi hansı sözün fonetik tərkibinə təsir göstərmir?
A) məna
B) kimya
C) dünya
D) inqilab
E) xalq
Yazıda tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bir-birindən ayıran durğu işarəsi:
A) tire
B) nida işarəsi
C) nöqtəli vergül
D) dırnaq
E) vergül
İdi hissəciyi felin hansı şəkillərinə artırıla bilmir?
A) əmr, şühudi keçmiş zaman
B) lazım, arzu
C) vacib, arzu
D) lazım, nəqli keçmiş
E) lazım, şərt
Hansı sırada çoxmənalı söz işlənmişdir?
A) uşağın üzü-suyun üzü
B) Kür çayı-şirin çay
C) yaş ağac-uşağın yaşı
D) Mil düzü-sözün düzü
E) ayın işığı-may ayı
"Sizin sənədlərə baxılanda mən orda olmamışam" cümləsindəki altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) quruluşca düzəltmədir
B) təsdiqdədir
C) təsirsizdir
D) feli bağlamadır
E) məchul növdədir
Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:
A) publisistik
B) məişət üslubu
C) bədii üslub
D) fərdi üslub
E) elmi üslub
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top