Tapılan ümumi test sayı : 28

Hansı sıra tamamilə romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən ibarətdir?
A) C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid
B) H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq
C) H.Cavid, M.Hadi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar
D) H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, M.Ə.Sabir
E) A.Səhhət, A.Şaiq, M.Möcüz, M.Ə.Sabir
M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının yazılma səbəbi hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) Ana dilində bu mövzuda əsər yazmaqla Nizami Gəncəvidən də şöhrətli olmaq arzusu
B) Şairin Nizami Gəncəviyə olan böyük məhəbbəti və öz adının onunla qoşa çəkilməsi istəyi
C) Sultan Süleyman Qanuninin şairdən bu mövzuda ana dilində əsər yazmasını xahiş etməsi
D) Qeys və Leyli kimi gənclərin faciəsini açmaq niyyəti
E) Rum "zəriflərinin" bu barədə xahişi, onların bu mövzuda türk dilində də belə bir əsər görmək arzusu
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şerlərindən birində dünyəvi eşqlə sufi-panteist məhəbbətin tərənnümü qovuşur:
A) "Yaradıb"
B) "Eşq camından içən kimsənə..."
C) "Ey Sənəm"
D) "Gəlsin, gəlməsin?"
E) "Gözlərin"
"Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax,
Buludlar qaralır matəm tutaraq".   (S.Vurğun)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
A) simvol
B) epitet
C) təşbeh
D) metonimiya
E) metafora
Aşağıdakı şairlərdən birinin lirik şerlərində vətən həsrəti mövzusu əsas yer tutur:
A) M.Müşfiq
B) S.Vurğun
C) H.Cavid
D) Ə.Cavad
E) A.İldırım
Hansı xüsusiyyət nağıl aid edilə bilməz?
A) xalq müdrikliyinin ifadəsi
B) mövzu və məzmununa görə müxtəliflik
C) hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu
D) nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi
E) epiklik
Surətlərdən biri M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestindədir:
A) Molla Salman
B) Mirzə Həbib
C) Hacı Nuru
D) Ağa Mərdan
E) Mirzə Yəhya
"Fəqət sevməyirəm mən heç bir kəsi,
Xəyalım bir yerdə qərar tutmayır.
Üzümə dəydikcə övlad nəfəsi,
Ürəyim ilk eşqi heç unutmayır".

S.Vurğunun "Aygün" poemasının qəhrəmanı  bu sözləri kimə yazmışdı?
A) Nemətə
B) Elyara
C) Ülkərə
D) müəllifə
E) Əmirxana
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obraz Xosrovu məzəmmət edir, ona öyüd-nəsihət verərək, şahlıq qürurundan əl çəkməyə çağırır?
A) Şirin
B) Şapur
C) Hörmüz
D) Fərhad
E) Məhinbanu
"Yazıq ... oda salıbdı,
Fələk gözdən salıb, o da salıbdı.
Çeşmə kənarında oda saıbdı,
Cumub sona kimi ay üzə-üzə"
Buraxılmış sözü və şerin janrını göstərin:
A) Ələsgəri, təcnis
B) Qurbanini, qoşma
C) Abbası, təcnis
D) Sarı aşığı, gəraylı
E) Xəstə Qasımı, qoşma
II növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) Xanın səsi, muğam havası, mənim universitetlərim
B) ellər yaraşığı, sizin tərəflər, onun niyyəti
C) qartal yuvası, kənd havası, Şəki halvası
D) bizim ellər, "Od gəlini" pyesi, yaxşı oxumaq
E) mənim qələmim, Əlinin kitabı, sənin nəğmən
Hansı fikir səhvdir?
A) Feldən sifət düzəltmək mümkündür.
B) İşlənmə yerinə görə sifət saya oxşayır.
C) "Xırdaca" sözü azaltma dərəcəsindədir.
D) Sifət cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir.
E) Sifətin azaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün "açıq" sözündən də istifadə edilir.
Nitq hissəsi və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
A) sintaksis
B) morfologiya
C) leksikologiya
D) fonetika
E) orfoqrafiya
Aşağıdakılardan biri xəbərin ifadə vasitəsi kimi səhv göstərilmişdir:
A) ismi birləşmələr
B) şəxs əvəzlikləri
C) məsdər tərkibləri
D) feli bağlama tərkibləri
E) felin təsriflənən formaları
İsimlərdən sifət düzəldən -i(-vi) şəkilçisi hansı sözün fonetik tərkibinə təsir göstərmir?
A) inqilab
B) kimya
C) dünya
D) məna
E) xalq
Yazıda tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bir-birindən ayıran durğu işarəsi:
A) tire
B) nöqtəli vergül
C) dırnaq
D) nida işarəsi
E) vergül
İdi hissəciyi felin hansı şəkillərinə artırıla bilmir?
A) lazım, nəqli keçmiş
B) vacib, arzu
C) əmr, şühudi keçmiş zaman
D) lazım, arzu
E) lazım, şərt
Hansı sırada çoxmənalı söz işlənmişdir?
A) ayın işığı-may ayı
B) yaş ağac-uşağın yaşı
C) uşağın üzü-suyun üzü
D) Kür çayı-şirin çay
E) Mil düzü-sözün düzü
"Sizin sənədlərə baxılanda mən orda olmamışam" cümləsindəki altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) təsirsizdir
B) feli bağlamadır
C) təsdiqdədir
D) məchul növdədir
E) quruluşca düzəltmədir
Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz:
A) publisistik
B) elmi üslub
C) məişət üslubu
D) fərdi üslub
E) bədii üslub
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top