Tapılan ümumi test sayı : 28

Vasitəsiz nitqli cümləyə hansı sxem uyğundur?İlqar: "Mən bu gün bir qədər gec gələcəyəm". - deyə xəbər göndərmişdi.
A) "V", -m.
B) M: "V", -m.
C) M: "V"!
D) M: "V".
E) "V, -m, -v".
"İsti" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv cavabı göstərin:
A) İki kar samit işlənmişdir.
B) İkihecalıdır, vurğu son hecaya düşür.
C) Yazılışı ilə deyilişi fərqlənir.
D) İki incə, qapalı, dodaqanmayan sait vardır.
E) Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənimişdir.
Hansı cərgədəki bütün sözlərdə vurğu ilk hecanın üzərinə düşür?
A) yalnız, yalqız, ağımsov
B) traktor, orden, medal
C) dünən, gömgöy, tərtəmiz
D) qalstuk, bomboz, sarımtıl
E) kimya, tarix, ədəbiyyat
"Elə ki kəndə gəldi, xasiyyəti tamamilə dəyişdi" tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A) şərt budaq cümləli
B) tamamlıq budaq cümləli
C) yer budaq cümləli
D) səbəb budaq cümləli
E) zaman budaq cümləli
Təkmənalı sözü göstərin:
A) ürək
B) qol
C) burun
D) ayaq
E) ağız
Hansı sırada kiçiltmə və əzizləmə bildirən düzəltmə isimlər verilmişdir?
A) əziz, mehriban
B) dəftərçə, quşcuğaz
C) yavaşca, yüngülcə
D) balaca, körpəciyəz
E) körpə, kiçik
Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir?
A) Əvvəlcə onun çatma qaşları, sonra kimi isə xatırladan tanış səsi müəllimi diksindirdi.
B) Həsən hər imtahandan sonra onun yanına gələrdi.
C) Bir az bundan əvvəl baş verən döyüş yenidən xəyalında canlandı.
D) Ay görünəndən sonra ulduzlar solğunlaşıb, titrəşdi.
E) Çörəkdən sonra ayağa qalxdılar.
"Camaat meydana tərəf tələsirdiər" cümləsində ədbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoqrafik
B) leksik
C) orfoepik
D) qrammatik
E) orfoqrafik və qrammatik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top