Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı sözdə kar samit yoxdur?
A) xurma
B) gilas
C) püstə
D) alça
E) gavalı
Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? - misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) metonimiya
B) metafora
C) təşbeh
D) epitet
E) mübaliğə
Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mənə.
Belindəki doxsan oxu nə öyərsən?
Ala qollu sapandımca gəlməz mənə.
Bu misralar "Dədə-Qorqud" dastanlarının hansı qəhrəmanına məxsusdur?
A) Qaraca Çobana
B) Uruza
C) Salur Qazana
D) Bamsı Beyrəyə
E) Dədə Qorquda
S.Vurğun hansı əsərində müharibəni fəlsəfi cəhətdən, ümumbəşəri dəyərlər işığında mənalandırır?
A) "Fərhad və Şirin"
B) "Bakının dastanı"
C) "İnsan"
D) "Komsomol poeması"
E) "Vaqif"
M.Füzulinin ictimai görüşlərini, ayrı-ayrı ictimai zümrələrə münasibətini, gəncliyin tərbiyəsi, peşə seçməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edən əsəri:
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Rindü Zahid"
D) "Şikayətnamə"
E) "Bəngü Badə"
Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir.
Bu hansı janrdır?
A) təmsil
B) lətifə
C) novella
D) hekayə
E) nağıl
M.Ə.Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil:
A) "Səttarxana"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Əkinçi"
D) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
E) "Bizə nə?"
N.Vəzirovun mövzusu tacir həyatından alınmış komediyası:
A) "Adı var, özü yox"
B) "Nə əkərsən, onu biçərsən"
C) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Pəhləvani-zəmanə"
N.Gəncəvinin aşağıdakı hekayələrindən biri "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil deyil:
A) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
B) "Sultan Səncər və qarı"
C) "Xeyir və şər"
D) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
E) "Süleyman və əkinçi"
"Göz yaşları içərisində gülüş" C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən birinin ikinci adıdır:
A) "Vəfalı Səriyyə"
B) "Aydın"
C) "Nəsrəddin şah"
D) "Ulduz"
E) "Solğun çiçəklər"
M.F.Axundzadənin mövzusu kənd həyatından alınmış bu komediyasında qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur. Əsrin əsas qəhrəmanları Bayram və Pərzaddır:
A) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
B) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
C) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
"Kimi əcəl hərləyirsə, qabağa çıxsın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləli
B) xəbər budaq cümləli
C) mübtəda budaq cümləli
D)  zərflik budaq cümləli
E) təyin budaq cümləli
Şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən əvəzliklər, əsasən, hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənir?
A) təyin və tamamalıq
B) mübtəda və tamamalıq
C) zərflik və təyin
D) xəbər və zərflik
E) tamamlıq və zərflik
Sözlərdən birində iki leksik şəkiçi vardır:
A) durğunluq
B) durduqda
C) duruxmaq
D) durmadan
E) durğu
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin.
A) deyir-gülür, çaşıb qalır
B) başladı, yazıldı, ağarır
C) gəlmək, getmək, yığışmaq
D) gəl, get, işlə
E) oxuyur, yazacaq, yatdı
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) alqış
B) ayrılma
C) müraciət
D) təbrik
E) görüşmə
Alınma sözlər cərgəsini göstərin.
A) səfir, təchizat, beş
B) rəhm, stul, mətbəə
C) mədaxil, məzun, ana
D) dülgər, saatsaz, sən
E) məsələ, inkişaf, bilmək
Altından xətt çəkilmiş nümunələrin ikisi söz-cümlədir:
1. - Sabah ayın neçəsidir?
    -Üçü.
2. - Sabah imtahanınız var?
    -Bəli.
3. - Məktəbiniz harada yerləşir?
    -Babək prospektində.
4. - Direktorunuz kimdir?
    -Kərimov.
5. - Kimyaçıdır?
    -Yox.
 
A) 2, 3
B) 2, 5
C) 3, 4
D) 1, 5
E) 1, 4
"Dastan" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) Qalın saitlərin ahəngi var.
C) 3 cingiltili və 1 kar samit işlənmişir.
D) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
E) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir.
Qüvvətləndirici ədatlardan ibarət cərgəni göstərin:
A) təkcə, kaş, bəs
B) ha, məhz, yalnız
C) lap, təki, di
D) ancaq, barı, bircə
E) ən, daha, lap
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top