Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı sözdə kar samit yoxdur?
A) gavalı
B) gilas
C) xurma
D) püstə
E) alça
Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? - misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) metonimiya
B) metafora
C) epitet
D) mübaliğə
E) təşbeh
Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mənə.
Belindəki doxsan oxu nə öyərsən?
Ala qollu sapandımca gəlməz mənə.
Bu misralar "Dədə-Qorqud" dastanlarının hansı qəhrəmanına məxsusdur?
A) Salur Qazana
B) Uruza
C) Qaraca Çobana
D) Bamsı Beyrəyə
E) Dədə Qorquda
S.Vurğun hansı əsərində müharibəni fəlsəfi cəhətdən, ümumbəşəri dəyərlər işığında mənalandırır?
A) "Komsomol poeması"
B) "Bakının dastanı"
C) "Vaqif"
D) "İnsan"
E) "Fərhad və Şirin"
M.Füzulinin ictimai görüşlərini, ayrı-ayrı ictimai zümrələrə münasibətini, gəncliyin tərbiyəsi, peşə seçməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edən əsəri:
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Bəngü Badə"
C) "Rindü Zahid"
D) "Səhhət və Mərəz"
E) "Şikayətnamə"
Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir.
Bu hansı janrdır?
A) lətifə
B) hekayə
C) novella
D) nağıl
E) təmsil
M.Ə.Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil:
A) "Bizə nə?"
B) "Səttarxana"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Əkinçi"
E) "Ürəfa marşı"
N.Vəzirovun mövzusu tacir həyatından alınmış komediyası:
A) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
B) "Pəhləvani-zəmanə"
C) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
D) "Nə əkərsən, onu biçərsən"
E) "Adı var, özü yox"
N.Gəncəvinin aşağıdakı hekayələrindən biri "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil deyil:
A) "Süleyman və əkinçi"
B) "Sultan Səncər və qarı"
C) "Xeyir və şər"
D) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
E) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
"Göz yaşları içərisində gülüş" C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən birinin ikinci adıdır:
A) "Ulduz"
B) "Solğun çiçəklər"
C) "Nəsrəddin şah"
D) "Vəfalı Səriyyə"
E) "Aydın"
M.F.Axundzadənin mövzusu kənd həyatından alınmış bu komediyasında qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur. Əsrin əsas qəhrəmanları Bayram və Pərzaddır:
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
B) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
"Kimi əcəl hərləyirsə, qabağa çıxsın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A)  zərflik budaq cümləli
B) təyin budaq cümləli
C) mübtəda budaq cümləli
D) tamamlıq budaq cümləli
E) xəbər budaq cümləli
Şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən əvəzliklər, əsasən, hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənir?
A) zərflik və təyin
B) mübtəda və tamamalıq
C) tamamlıq və zərflik
D) xəbər və zərflik
E) təyin və tamamalıq
Sözlərdən birində iki leksik şəkiçi vardır:
A) durğunluq
B) durğu
C) duruxmaq
D) durduqda
E) durmadan
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin.
A) oxuyur, yazacaq, yatdı
B) gəl, get, işlə
C) deyir-gülür, çaşıb qalır
D) gəlmək, getmək, yığışmaq
E) başladı, yazıldı, ağarır
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) ayrılma
B) görüşmə
C) təbrik
D) müraciət
E) alqış
Alınma sözlər cərgəsini göstərin.
A) dülgər, saatsaz, sən
B) mədaxil, məzun, ana
C) məsələ, inkişaf, bilmək
D) səfir, təchizat, beş
E) rəhm, stul, mətbəə
Altından xətt çəkilmiş nümunələrin ikisi söz-cümlədir:
1. - Sabah ayın neçəsidir?
    -Üçü.
2. - Sabah imtahanınız var?
    -Bəli.
3. - Məktəbiniz harada yerləşir?
    -Babək prospektində.
4. - Direktorunuz kimdir?
    -Kərimov.
5. - Kimyaçıdır?
    -Yox.
 
A) 2, 5
B) 1, 5
C) 1, 4
D) 3, 4
E) 2, 3
"Dastan" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) 3 cingiltili və 1 kar samit işlənmişir.
B) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir.
C) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
D) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) Qalın saitlərin ahəngi var.
Qüvvətləndirici ədatlardan ibarət cərgəni göstərin:
A) ən, daha, lap
B) ha, məhz, yalnız
C) ancaq, barı, bircə
D) təkcə, kaş, bəs
E) lap, təki, di
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top