Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı sözdə kar samit yoxdur?
A) gavalı
B) püstə
C) alça
D) xurma
E) gilas
Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? - misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) mübaliğə
B) metonimiya
C) təşbeh
D) metafora
E) epitet
Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mənə.
Belindəki doxsan oxu nə öyərsən?
Ala qollu sapandımca gəlməz mənə.
Bu misralar "Dədə-Qorqud" dastanlarının hansı qəhrəmanına məxsusdur?
A) Dədə Qorquda
B) Salur Qazana
C) Qaraca Çobana
D) Bamsı Beyrəyə
E) Uruza
S.Vurğun hansı əsərində müharibəni fəlsəfi cəhətdən, ümumbəşəri dəyərlər işığında mənalandırır?
A) "Komsomol poeması"
B) "Bakının dastanı"
C) "Fərhad və Şirin"
D) "İnsan"
E) "Vaqif"
M.Füzulinin ictimai görüşlərini, ayrı-ayrı ictimai zümrələrə münasibətini, gəncliyin tərbiyəsi, peşə seçməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edən əsəri:
A) "Şikayətnamə"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Söhbətül-əsmar"
D) "Bəngü Badə"
E) "Rindü Zahid"
Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir.
Bu hansı janrdır?
A) nağıl
B) lətifə
C) təmsil
D) novella
E) hekayə
M.Ə.Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil:
A) "Səttarxana"
B) "Bizə nə?"
C) "Əkinçi"
D) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
E) "Ürəfa marşı"
N.Vəzirovun mövzusu tacir həyatından alınmış komediyası:
A) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
B) "Pəhləvani-zəmanə"
C) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
D) "Adı var, özü yox"
E) "Nə əkərsən, onu biçərsən"
N.Gəncəvinin aşağıdakı hekayələrindən biri "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil deyil:
A) "Süleyman və əkinçi"
B) "Xeyir və şər"
C) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
D) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
E) "Sultan Səncər və qarı"
"Göz yaşları içərisində gülüş" C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən birinin ikinci adıdır:
A) "Nəsrəddin şah"
B) "Vəfalı Səriyyə"
C) "Solğun çiçəklər"
D) "Aydın"
E) "Ulduz"
M.F.Axundzadənin mövzusu kənd həyatından alınmış bu komediyasında qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur. Əsrin əsas qəhrəmanları Bayram və Pərzaddır:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
C) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
D) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
E) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
"Kimi əcəl hərləyirsə, qabağa çıxsın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A)  zərflik budaq cümləli
B) xəbər budaq cümləli
C) tamamlıq budaq cümləli
D) təyin budaq cümləli
E) mübtəda budaq cümləli
Şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən əvəzliklər, əsasən, hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənir?
A) təyin və tamamalıq
B) mübtəda və tamamalıq
C) tamamlıq və zərflik
D) xəbər və zərflik
E) zərflik və təyin
Sözlərdən birində iki leksik şəkiçi vardır:
A) durğunluq
B) durmadan
C) duruxmaq
D) durduqda
E) durğu
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin.
A) gəl, get, işlə
B) gəlmək, getmək, yığışmaq
C) oxuyur, yazacaq, yatdı
D) başladı, yazıldı, ağarır
E) deyir-gülür, çaşıb qalır
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) alqış
B) görüşmə
C) təbrik
D) ayrılma
E) müraciət
Alınma sözlər cərgəsini göstərin.
A) dülgər, saatsaz, sən
B) rəhm, stul, mətbəə
C) səfir, təchizat, beş
D) mədaxil, məzun, ana
E) məsələ, inkişaf, bilmək
Altından xətt çəkilmiş nümunələrin ikisi söz-cümlədir:
1. - Sabah ayın neçəsidir?
    -Üçü.
2. - Sabah imtahanınız var?
    -Bəli.
3. - Məktəbiniz harada yerləşir?
    -Babək prospektində.
4. - Direktorunuz kimdir?
    -Kərimov.
5. - Kimyaçıdır?
    -Yox.
 
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 1, 5
E) 2, 5
"Dastan" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Qalın saitlərin ahəngi var.
B) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
C) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir.
D) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
E) 3 cingiltili və 1 kar samit işlənmişir.
Qüvvətləndirici ədatlardan ibarət cərgəni göstərin:
A) təkcə, kaş, bəs
B) lap, təki, di
C) ancaq, barı, bircə
D) ha, məhz, yalnız
E) ən, daha, lap
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top