Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı sözdə kar samit yoxdur?
A) xurma
B) püstə
C) alça
D) gavalı
E) gilas
Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? - misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) epitet
B) metonimiya
C) mübaliğə
D) metafora
E) təşbeh
Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mənə.
Belindəki doxsan oxu nə öyərsən?
Ala qollu sapandımca gəlməz mənə.
Bu misralar "Dədə-Qorqud" dastanlarının hansı qəhrəmanına məxsusdur?
A) Salur Qazana
B) Bamsı Beyrəyə
C) Uruza
D) Dədə Qorquda
E) Qaraca Çobana
S.Vurğun hansı əsərində müharibəni fəlsəfi cəhətdən, ümumbəşəri dəyərlər işığında mənalandırır?
A) "İnsan"
B) "Bakının dastanı"
C) "Vaqif"
D) "Fərhad və Şirin"
E) "Komsomol poeması"
M.Füzulinin ictimai görüşlərini, ayrı-ayrı ictimai zümrələrə münasibətini, gəncliyin tərbiyəsi, peşə seçməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edən əsəri:
A) "Rindü Zahid"
B) "Şikayətnamə"
C) "Söhbətül-əsmar"
D) "Bəngü Badə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir.
Bu hansı janrdır?
A) hekayə
B) nağıl
C) təmsil
D) novella
E) lətifə
M.Ə.Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil:
A) "Səttarxana"
B) "Əkinçi"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Bizə nə?"
N.Vəzirovun mövzusu tacir həyatından alınmış komediyası:
A) "Adı var, özü yox"
B) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
C) "Nə əkərsən, onu biçərsən"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Pəhləvani-zəmanə"
N.Gəncəvinin aşağıdakı hekayələrindən biri "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil deyil:
A) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
B) "Sultan Səncər və qarı"
C) "Süleyman və əkinçi"
D) "Xeyir və şər"
E) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
"Göz yaşları içərisində gülüş" C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən birinin ikinci adıdır:
A) "Solğun çiçəklər"
B) "Aydın"
C) "Ulduz"
D) "Nəsrəddin şah"
E) "Vəfalı Səriyyə"
M.F.Axundzadənin mövzusu kənd həyatından alınmış bu komediyasında qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur. Əsrin əsas qəhrəmanları Bayram və Pərzaddır:
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
B) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
"Kimi əcəl hərləyirsə, qabağa çıxsın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləli
B) xəbər budaq cümləli
C)  zərflik budaq cümləli
D) təyin budaq cümləli
E) mübtəda budaq cümləli
Şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən əvəzliklər, əsasən, hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənir?
A) mübtəda və tamamalıq
B) tamamlıq və zərflik
C) xəbər və zərflik
D) təyin və tamamalıq
E) zərflik və təyin
Sözlərdən birində iki leksik şəkiçi vardır:
A) durduqda
B) duruxmaq
C) durğunluq
D) durğu
E) durmadan
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin.
A) deyir-gülür, çaşıb qalır
B) gəlmək, getmək, yığışmaq
C) gəl, get, işlə
D) oxuyur, yazacaq, yatdı
E) başladı, yazıldı, ağarır
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) görüşmə
B) müraciət
C) alqış
D) təbrik
E) ayrılma
Alınma sözlər cərgəsini göstərin.
A) mədaxil, məzun, ana
B) rəhm, stul, mətbəə
C) məsələ, inkişaf, bilmək
D) səfir, təchizat, beş
E) dülgər, saatsaz, sən
Altından xətt çəkilmiş nümunələrin ikisi söz-cümlədir:
1. - Sabah ayın neçəsidir?
    -Üçü.
2. - Sabah imtahanınız var?
    -Bəli.
3. - Məktəbiniz harada yerləşir?
    -Babək prospektində.
4. - Direktorunuz kimdir?
    -Kərimov.
5. - Kimyaçıdır?
    -Yox.
 
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 1, 5
D) 2, 5
E) 3, 4
"Dastan" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
B) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
C) Qalın saitlərin ahəngi var.
D) 3 cingiltili və 1 kar samit işlənmişir.
E) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir.
Qüvvətləndirici ədatlardan ibarət cərgəni göstərin:
A) lap, təki, di
B) təkcə, kaş, bəs
C) ən, daha, lap
D) ha, məhz, yalnız
E) ancaq, barı, bircə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top