Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı sözdə kar samit yoxdur?
A) püstə
B) gavalı
C) alça
D) gilas
E) xurma
Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? - misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) epitet
B) metafora
C) təşbeh
D) metonimiya
E) mübaliğə
Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mənə.
Belindəki doxsan oxu nə öyərsən?
Ala qollu sapandımca gəlməz mənə.
Bu misralar "Dədə-Qorqud" dastanlarının hansı qəhrəmanına məxsusdur?
A) Salur Qazana
B) Uruza
C) Bamsı Beyrəyə
D) Dədə Qorquda
E) Qaraca Çobana
S.Vurğun hansı əsərində müharibəni fəlsəfi cəhətdən, ümumbəşəri dəyərlər işığında mənalandırır?
A) "İnsan"
B) "Vaqif"
C) "Fərhad və Şirin"
D) "Komsomol poeması"
E) "Bakının dastanı"
M.Füzulinin ictimai görüşlərini, ayrı-ayrı ictimai zümrələrə münasibətini, gəncliyin tərbiyəsi, peşə seçməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edən əsəri:
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Bəngü Badə"
C) "Rindü Zahid"
D) "Şikayətnamə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir.
Bu hansı janrdır?
A) lətifə
B) təmsil
C) hekayə
D) novella
E) nağıl
M.Ə.Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil:
A) "Bizə nə?"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Əkinçi"
E) "Səttarxana"
N.Vəzirovun mövzusu tacir həyatından alınmış komediyası:
A) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
B) "Nə əkərsən, onu biçərsən"
C) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
D) "Pəhləvani-zəmanə"
E) "Adı var, özü yox"
N.Gəncəvinin aşağıdakı hekayələrindən biri "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil deyil:
A) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
B) "Süleyman və əkinçi"
C) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
D) "Sultan Səncər və qarı"
E) "Xeyir və şər"
"Göz yaşları içərisində gülüş" C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən birinin ikinci adıdır:
A) "Ulduz"
B) "Nəsrəddin şah"
C) "Solğun çiçəklər"
D) "Aydın"
E) "Vəfalı Səriyyə"
M.F.Axundzadənin mövzusu kənd həyatından alınmış bu komediyasında qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur. Əsrin əsas qəhrəmanları Bayram və Pərzaddır:
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
B) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
"Kimi əcəl hərləyirsə, qabağa çıxsın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) mübtəda budaq cümləli
B) tamamlıq budaq cümləli
C) təyin budaq cümləli
D)  zərflik budaq cümləli
E) xəbər budaq cümləli
Şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən əvəzliklər, əsasən, hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənir?
A) tamamlıq və zərflik
B) zərflik və təyin
C) xəbər və zərflik
D) təyin və tamamalıq
E) mübtəda və tamamalıq
Sözlərdən birində iki leksik şəkiçi vardır:
A) durmadan
B) duruxmaq
C) durduqda
D) durğu
E) durğunluq
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin.
A) gəl, get, işlə
B) gəlmək, getmək, yığışmaq
C) oxuyur, yazacaq, yatdı
D) deyir-gülür, çaşıb qalır
E) başladı, yazıldı, ağarır
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) ayrılma
B) müraciət
C) görüşmə
D) alqış
E) təbrik
Alınma sözlər cərgəsini göstərin.
A) rəhm, stul, mətbəə
B) mədaxil, məzun, ana
C) məsələ, inkişaf, bilmək
D) dülgər, saatsaz, sən
E) səfir, təchizat, beş
Altından xətt çəkilmiş nümunələrin ikisi söz-cümlədir:
1. - Sabah ayın neçəsidir?
    -Üçü.
2. - Sabah imtahanınız var?
    -Bəli.
3. - Məktəbiniz harada yerləşir?
    -Babək prospektində.
4. - Direktorunuz kimdir?
    -Kərimov.
5. - Kimyaçıdır?
    -Yox.
 
A) 1, 5
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 3
E) 2, 5
"Dastan" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
B) Qalın saitlərin ahəngi var.
C) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir.
D) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) 3 cingiltili və 1 kar samit işlənmişir.
Qüvvətləndirici ədatlardan ibarət cərgəni göstərin:
A) lap, təki, di
B) ən, daha, lap
C) təkcə, kaş, bəs
D) ancaq, barı, bircə
E) ha, məhz, yalnız
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top