Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı sözdə kar samit yoxdur?
A) gavalı
B) gilas
C) xurma
D) püstə
E) alça
Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran? - misralarında hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
A) təşbeh
B) epitet
C) mübaliğə
D) metonimiya
E) metafora
Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir?
Əyri başlı çovkanımca gəlməz mənə.
Belindəki doxsan oxu nə öyərsən?
Ala qollu sapandımca gəlməz mənə.
Bu misralar "Dədə-Qorqud" dastanlarının hansı qəhrəmanına məxsusdur?
A) Bamsı Beyrəyə
B) Salur Qazana
C) Dədə Qorquda
D) Qaraca Çobana
E) Uruza
S.Vurğun hansı əsərində müharibəni fəlsəfi cəhətdən, ümumbəşəri dəyərlər işığında mənalandırır?
A) "İnsan"
B) "Fərhad və Şirin"
C) "Komsomol poeması"
D) "Bakının dastanı"
E) "Vaqif"
M.Füzulinin ictimai görüşlərini, ayrı-ayrı ictimai zümrələrə münasibətini, gəncliyin tərbiyəsi, peşə seçməsi ilə bağlı fikirlərini ifadə edən əsəri:
A) "Bəngü Badə"
B) "Şikayətnamə"
C) "Rindü Zahid"
D) "Söhbətül-əsmar"
E) "Səhhət və Mərəz"
Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir.
Bu hansı janrdır?
A) təmsil
B) nağıl
C) hekayə
D) novella
E) lətifə
M.Ə.Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil:
A) "Bizə nə?"
B) "Səttarxana"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Əkinçi"
E) "Ürəfa marşı"
N.Vəzirovun mövzusu tacir həyatından alınmış komediyası:
A) "Adı var, özü yox"
B) "Pəhləvani-zəmanə"
C) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
D) "Nə əkərsən, onu biçərsən"
E) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
N.Gəncəvinin aşağıdakı hekayələrindən biri "Sirlər xəzinəsi" poemasına daxil deyil:
A) "Süleyman və əkinçi"
B) "Sultan Səncər və qarı"
C) "Xeyir və şər"
D) "Zalım padşahla Zahidin dastanı"
E) "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"
"Göz yaşları içərisində gülüş" C.Cabbarlının aşağıdakı əsərlərindən birinin ikinci adıdır:
A) "Ulduz"
B) "Aydın"
C) "Solğun çiçəklər"
D) "Vəfalı Səriyyə"
E) "Nəsrəddin şah"
M.F.Axundzadənin mövzusu kənd həyatından alınmış bu komediyasında qadın hüquqsuzluğu tənqid olunur. Əsrin əsas qəhrəmanları Bayram və Pərzaddır:
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"
B) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
"Kimi əcəl hərləyirsə, qabağa çıxsın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A)  zərflik budaq cümləli
B) təyin budaq cümləli
C) xəbər budaq cümləli
D) mübtəda budaq cümləli
E) tamamlıq budaq cümləli
Şəxs əvəzlikləri qeyri-müəyyən əvəzliklər, əsasən, hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənir?
A) zərflik və təyin
B) mübtəda və tamamalıq
C) təyin və tamamalıq
D) tamamlıq və zərflik
E) xəbər və zərflik
Sözlərdən birində iki leksik şəkiçi vardır:
A) duruxmaq
B) durmadan
C) durğu
D) durğunluq
E) durduqda
Düzəltmə fellər olan cərgəni göstərin.
A) gəl, get, işlə
B) gəlmək, getmək, yığışmaq
C) oxuyur, yazacaq, yatdı
D) deyir-gülür, çaşıb qalır
E) başladı, yazıldı, ağarır
"Vətəndaş", "cənab" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) ayrılma
B) müraciət
C) görüşmə
D) alqış
E) təbrik
Alınma sözlər cərgəsini göstərin.
A) səfir, təchizat, beş
B) rəhm, stul, mətbəə
C) məsələ, inkişaf, bilmək
D) mədaxil, məzun, ana
E) dülgər, saatsaz, sən
Altından xətt çəkilmiş nümunələrin ikisi söz-cümlədir:
1. - Sabah ayın neçəsidir?
    -Üçü.
2. - Sabah imtahanınız var?
    -Bəli.
3. - Məktəbiniz harada yerləşir?
    -Babək prospektində.
4. - Direktorunuz kimdir?
    -Kərimov.
5. - Kimyaçıdır?
    -Yox.
 
A) 3, 4
B) 2, 5
C) 1, 4
D) 1, 5
E) 2, 3
"Dastan" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
C) Qalın saitlərin ahəngi var.
D) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir.
E) 3 cingiltili və 1 kar samit işlənmişir.
Qüvvətləndirici ədatlardan ibarət cərgəni göstərin:
A) ən, daha, lap
B) lap, təki, di
C) ha, məhz, yalnız
D) təkcə, kaş, bəs
E) ancaq, barı, bircə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top