Tapılan ümumi test sayı : 27

"Sən, deyəsən, məni yaxşı tanımırsan"  cümləsinin morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin.
A) "məni" - şəxs əvəzliyidir, təsirlik haldadır.
B) "tanımırsan" - məlum növdə olan feldir, inkardadır.
C) "yaxşı" - sifətdir, adi dərəcədədir.
D) "sən" - şəxs əvəzliyidir, II şəxsin təkində, adlıq haldadır.
E) "deyəsən" - modal sözdür, güman, şübhə bildirir.
Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.

Bənd hansı sənətkarın əsərindədir?
A) Molla Pənah Vaqif
B) Aşıq Ələsgər
C) Qasım bəy Zakir
D) Molla Vəli Vidadi
E) Abbas Tufarqanlı
Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar,
Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar,
Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar
Mən bu tamaşadan necə əl çəkim?

                                      (M.Müşfiq)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir və ifadə vasitələrini göstərin.
I. epitet            II. təşbeh              III. metafora               IV. təkrir              V. bədii sual                   VI. mübaliğə
 
A) II, III
B) III, IV, VI
C) III, VI
D) I, II, III
E) I, IV, V
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Həyat"
B) "Füyuzat"
C) "Şərqi-Rus"
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "İrşad"
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) Xurşidbanu Natəvan
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Fatma xanım Kəminə
D) Aşıq Pəri
E) Heyran xanım
Xurşidbanunun ("Xurşidbanu Natəvan") son qərarı necə olur?
A) Ata mülkündən, kəndlilərindən əl çəkməklə öz sinfi ilə əlaqəsini kəsir.
B) Knyaz Xasayın nikahı təzələmək təklifini rədd edir.
C) İran  şahzadəsinin ona baş hərəm olmaq təklifini rədd edir.
D) Seyid Hüseynin həbs olunması ilə əlaqədar olaraq  canişinə müraciət edir.
E) Söz-söhbətə, şayiələrə son qoymaq üçün Seyid Hüseynə ərə gedir.
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Şiruyə
B) Hörmüz
C) Fərhad
D) Şapur
E) Xosrov
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Şiruyə
B) Fərhad
C) Şapur
D) Xosrov
E) Hörmüz
XIX əsrin sonlarında yaşamış və bədii nəsr əsəri yazmış sənətkar:
A) Arif Ərdəbili
B) Mirzəli Möcüz
C) Marağalı Əvhədi
D) Məhəmməd Bağır Xalxali
E) Zeynalabdin Marağayi
M.Füzulinin hansı əsəri məktub şəklində yazılmışdır?
A) "Şikayətnamə"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Bəngü Badə"
D) "Söhbətül-əsmar"
E) "Rindü Zahid"
Y.V.Çəmənzəmənlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) İlk mətbu əsəri "Molla Nəsrəddin"də dərc olunmuşdur.
B) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" onun ədəbiyyatımızın tarixinə aid sistemli tədqiqat əsəridir.
C) "Qızlar bulağı" tarixi-fəlsəfi, "Qan içində" tarixi romandır.
D) Tarixi roman janrının ilk nümunəsini yaratmışdır.
E) Repressiya qurbanlarından biridir.
Süjet nədir?
A) bədii əsərdə əhvalatın sonluğu
B) ziddiyyətlərin ən gərgin nöqtəsi
C) hadisələrin inkişafında düyünün yaranması
D) bədii əsərdə hadisələrin müəyyən bir xətt üzrə inkişaf etdirilməsi
E) bədii əsərdə əsas hadisədən kənara çıxılması
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. dialoji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
A) məişət
B) bədii
C) elmi
D) rəsmi-işgüzar
E) publisistik
Kar-cingiltili samit cütlüyündən hansı səhvdir?
A) ç-c
B) ş-j
C) p-b
D) x-q
E) k-g
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənə bilər?
A) başqa
B) ancaq
C) özgə
D) savayı
E) ilə
İnkar əvəzliyi işlənmiş cümləni göstərin:
A) Hərə bir işin dalınca yollandı.
B) Kimsə qapını taqqıldatdı.
C) O özü bu işə əncam çəkər.
D) Bahar anasının tapşırığına əməl edərək o kağızı heç kəsə göstərmirdi.
E) Tanrı özü balamı bəladan qorusun.
Hərəkətin icrasını müxtəlif cəhətdən izah edən cümlə üzvü:
A) təyin
B) zərflik
C) mübtəda
D) tamamlıq
E) xəbər
Müraciət etiketlərini göstərin.
1. Xanım!
2. Salam!
3. Əlvida!
4. Mübarək!
5. Var ol!
6. Cənab!
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 3, 4
D) 4, 5
E) 1, 6
"İstiləşməmişdi" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) nəqli keçmiş zamandadır
B) məlum növdədir
C) feldir, xəbər şəklinin rəvayətindəndir
D) düzəltmə feldir, sifətdən əmələ gəlmişdir
E) təsirsiz feldir
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
B) Gedənin dalınca danışmazlar.
C) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
D) Yıxılana gülməzlər.
E) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top