Tapılan ümumi test sayı : 27

"Sən, deyəsən, məni yaxşı tanımırsan"  cümləsinin morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin.
A) "sən" - şəxs əvəzliyidir, II şəxsin təkində, adlıq haldadır.
B) "tanımırsan" - məlum növdə olan feldir, inkardadır.
C) "məni" - şəxs əvəzliyidir, təsirlik haldadır.
D) "deyəsən" - modal sözdür, güman, şübhə bildirir.
E) "yaxşı" - sifətdir, adi dərəcədədir.
Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.

Bənd hansı sənətkarın əsərindədir?
A) Molla Pənah Vaqif
B) Qasım bəy Zakir
C) Molla Vəli Vidadi
D) Aşıq Ələsgər
E) Abbas Tufarqanlı
Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar,
Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar,
Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar
Mən bu tamaşadan necə əl çəkim?

                                      (M.Müşfiq)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir və ifadə vasitələrini göstərin.
I. epitet            II. təşbeh              III. metafora               IV. təkrir              V. bədii sual                   VI. mübaliğə
 
A) II, III
B) I, IV, V
C) I, II, III
D) III, VI
E) III, IV, VI
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Füyuzat"
B) "Molla Nəsrəddin"
C) "İrşad"
D) "Şərqi-Rus"
E) "Həyat"
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) Xurşidbanu Natəvan
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Aşıq Pəri
D) Fatma xanım Kəminə
E) Heyran xanım
Xurşidbanunun ("Xurşidbanu Natəvan") son qərarı necə olur?
A) Knyaz Xasayın nikahı təzələmək təklifini rədd edir.
B) Ata mülkündən, kəndlilərindən əl çəkməklə öz sinfi ilə əlaqəsini kəsir.
C) Söz-söhbətə, şayiələrə son qoymaq üçün Seyid Hüseynə ərə gedir.
D) İran  şahzadəsinin ona baş hərəm olmaq təklifini rədd edir.
E) Seyid Hüseynin həbs olunması ilə əlaqədar olaraq  canişinə müraciət edir.
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Fərhad
B) Şiruyə
C) Şapur
D) Xosrov
E) Hörmüz
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Xosrov
B) Şiruyə
C) Fərhad
D) Şapur
E) Hörmüz
XIX əsrin sonlarında yaşamış və bədii nəsr əsəri yazmış sənətkar:
A) Arif Ərdəbili
B) Marağalı Əvhədi
C) Məhəmməd Bağır Xalxali
D) Zeynalabdin Marağayi
E) Mirzəli Möcüz
M.Füzulinin hansı əsəri məktub şəklində yazılmışdır?
A) "Şikayətnamə"
B) "Rindü Zahid"
C) "Söhbətül-əsmar"
D) "Bəngü Badə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Y.V.Çəmənzəmənlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Repressiya qurbanlarından biridir.
B) İlk mətbu əsəri "Molla Nəsrəddin"də dərc olunmuşdur.
C) "Qızlar bulağı" tarixi-fəlsəfi, "Qan içində" tarixi romandır.
D) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" onun ədəbiyyatımızın tarixinə aid sistemli tədqiqat əsəridir.
E) Tarixi roman janrının ilk nümunəsini yaratmışdır.
Süjet nədir?
A) bədii əsərdə əhvalatın sonluğu
B) bədii əsərdə əsas hadisədən kənara çıxılması
C) ziddiyyətlərin ən gərgin nöqtəsi
D) hadisələrin inkişafında düyünün yaranması
E) bədii əsərdə hadisələrin müəyyən bir xətt üzrə inkişaf etdirilməsi
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. dialoji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
A) publisistik
B) məişət
C) bədii
D) rəsmi-işgüzar
E) elmi
Kar-cingiltili samit cütlüyündən hansı səhvdir?
A) ç-c
B) ş-j
C) x-q
D) p-b
E) k-g
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənə bilər?
A) ancaq
B) savayı
C) ilə
D) başqa
E) özgə
İnkar əvəzliyi işlənmiş cümləni göstərin:
A) Hərə bir işin dalınca yollandı.
B) Kimsə qapını taqqıldatdı.
C) O özü bu işə əncam çəkər.
D) Tanrı özü balamı bəladan qorusun.
E) Bahar anasının tapşırığına əməl edərək o kağızı heç kəsə göstərmirdi.
Hərəkətin icrasını müxtəlif cəhətdən izah edən cümlə üzvü:
A) xəbər
B) tamamlıq
C) təyin
D) mübtəda
E) zərflik
Müraciət etiketlərini göstərin.
1. Xanım!
2. Salam!
3. Əlvida!
4. Mübarək!
5. Var ol!
6. Cənab!
A) 1, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 4, 5
E) 3, 4
"İstiləşməmişdi" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) məlum növdədir
B) nəqli keçmiş zamandadır
C) düzəltmə feldir, sifətdən əmələ gəlmişdir
D) feldir, xəbər şəklinin rəvayətindəndir
E) təsirsiz feldir
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Yıxılana gülməzlər.
B) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
C) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
D) Gedənin dalınca danışmazlar.
E) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top