Tapılan ümumi test sayı : 27

"Sən, deyəsən, məni yaxşı tanımırsan"  cümləsinin morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin.
A) "məni" - şəxs əvəzliyidir, təsirlik haldadır.
B) "yaxşı" - sifətdir, adi dərəcədədir.
C) "tanımırsan" - məlum növdə olan feldir, inkardadır.
D) "sən" - şəxs əvəzliyidir, II şəxsin təkində, adlıq haldadır.
E) "deyəsən" - modal sözdür, güman, şübhə bildirir.
Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.

Bənd hansı sənətkarın əsərindədir?
A) Aşıq Ələsgər
B) Molla Vəli Vidadi
C) Molla Pənah Vaqif
D) Abbas Tufarqanlı
E) Qasım bəy Zakir
Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar,
Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar,
Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar
Mən bu tamaşadan necə əl çəkim?

                                      (M.Müşfiq)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir və ifadə vasitələrini göstərin.
I. epitet            II. təşbeh              III. metafora               IV. təkrir              V. bədii sual                   VI. mübaliğə
 
A) III, VI
B) III, IV, VI
C) II, III
D) I, II, III
E) I, IV, V
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "İrşad"
B) "Həyat"
C) "Füyuzat"
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "Şərqi-Rus"
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Xurşidbanu Natəvan
C) Fatma xanım Kəminə
D) Aşıq Pəri
E) Heyran xanım
Xurşidbanunun ("Xurşidbanu Natəvan") son qərarı necə olur?
A) Ata mülkündən, kəndlilərindən əl çəkməklə öz sinfi ilə əlaqəsini kəsir.
B) Söz-söhbətə, şayiələrə son qoymaq üçün Seyid Hüseynə ərə gedir.
C) Knyaz Xasayın nikahı təzələmək təklifini rədd edir.
D) Seyid Hüseynin həbs olunması ilə əlaqədar olaraq  canişinə müraciət edir.
E) İran  şahzadəsinin ona baş hərəm olmaq təklifini rədd edir.
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Xosrov
B) Şapur
C) Fərhad
D) Şiruyə
E) Hörmüz
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Şiruyə
B) Fərhad
C) Şapur
D) Hörmüz
E) Xosrov
XIX əsrin sonlarında yaşamış və bədii nəsr əsəri yazmış sənətkar:
A) Zeynalabdin Marağayi
B) Arif Ərdəbili
C) Marağalı Əvhədi
D) Mirzəli Möcüz
E) Məhəmməd Bağır Xalxali
M.Füzulinin hansı əsəri məktub şəklində yazılmışdır?
A) "Rindü Zahid"
B) "Şikayətnamə"
C) "Söhbətül-əsmar"
D) "Bəngü Badə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Y.V.Çəmənzəmənlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) "Qızlar bulağı" tarixi-fəlsəfi, "Qan içində" tarixi romandır.
B) İlk mətbu əsəri "Molla Nəsrəddin"də dərc olunmuşdur.
C) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" onun ədəbiyyatımızın tarixinə aid sistemli tədqiqat əsəridir.
D) Repressiya qurbanlarından biridir.
E) Tarixi roman janrının ilk nümunəsini yaratmışdır.
Süjet nədir?
A) hadisələrin inkişafında düyünün yaranması
B) bədii əsərdə əsas hadisədən kənara çıxılması
C) bədii əsərdə hadisələrin müəyyən bir xətt üzrə inkişaf etdirilməsi
D) ziddiyyətlərin ən gərgin nöqtəsi
E) bədii əsərdə əhvalatın sonluğu
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. dialoji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
A) publisistik
B) məişət
C) elmi
D) rəsmi-işgüzar
E) bədii
Kar-cingiltili samit cütlüyündən hansı səhvdir?
A) k-g
B) ş-j
C) p-b
D) x-q
E) ç-c
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənə bilər?
A) ancaq
B) özgə
C) başqa
D) ilə
E) savayı
İnkar əvəzliyi işlənmiş cümləni göstərin:
A) Hərə bir işin dalınca yollandı.
B) O özü bu işə əncam çəkər.
C) Kimsə qapını taqqıldatdı.
D) Bahar anasının tapşırığına əməl edərək o kağızı heç kəsə göstərmirdi.
E) Tanrı özü balamı bəladan qorusun.
Hərəkətin icrasını müxtəlif cəhətdən izah edən cümlə üzvü:
A) təyin
B) zərflik
C) mübtəda
D) xəbər
E) tamamlıq
Müraciət etiketlərini göstərin.
1. Xanım!
2. Salam!
3. Əlvida!
4. Mübarək!
5. Var ol!
6. Cənab!
A) 1, 6
B) 3, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 4, 5
"İstiləşməmişdi" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) nəqli keçmiş zamandadır
B) düzəltmə feldir, sifətdən əmələ gəlmişdir
C) təsirsiz feldir
D) məlum növdədir
E) feldir, xəbər şəklinin rəvayətindəndir
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Gedənin dalınca danışmazlar.
B) Yıxılana gülməzlər.
C) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
D) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
E) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top