Tapılan ümumi test sayı : 27

"Sən, deyəsən, məni yaxşı tanımırsan"  cümləsinin morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin.
A) "yaxşı" - sifətdir, adi dərəcədədir.
B) "sən" - şəxs əvəzliyidir, II şəxsin təkində, adlıq haldadır.
C) "məni" - şəxs əvəzliyidir, təsirlik haldadır.
D) "deyəsən" - modal sözdür, güman, şübhə bildirir.
E) "tanımırsan" - məlum növdə olan feldir, inkardadır.
Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.

Bənd hansı sənətkarın əsərindədir?
A) Molla Vəli Vidadi
B) Aşıq Ələsgər
C) Abbas Tufarqanlı
D) Qasım bəy Zakir
E) Molla Pənah Vaqif
Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar,
Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar,
Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar
Mən bu tamaşadan necə əl çəkim?

                                      (M.Müşfiq)
Nümunədə işlənmiş bədii təsvir və ifadə vasitələrini göstərin.
I. epitet            II. təşbeh              III. metafora               IV. təkrir              V. bədii sual                   VI. mübaliğə
 
A) III, VI
B) II, III
C) I, IV, V
D) III, IV, VI
E) I, II, III
M.Ə.Sabirin Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində əməlpərvər, qüdrətli xalq şairi kimi şöhrət qazanmasında hansı mətbuat orqanının xüsusi rolu olmuşdur?
A) "Füyuzat"
B) "Şərqi-Rus"
C) "Molla Nəsrəddin"
D) "Həyat"
E) "İrşad"
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) Xurşidbanu Natəvan
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Fatma xanım Kəminə
D) Aşıq Pəri
E) Heyran xanım
Xurşidbanunun ("Xurşidbanu Natəvan") son qərarı necə olur?
A) İran  şahzadəsinin ona baş hərəm olmaq təklifini rədd edir.
B) Knyaz Xasayın nikahı təzələmək təklifini rədd edir.
C) Söz-söhbətə, şayiələrə son qoymaq üçün Seyid Hüseynə ərə gedir.
D) Ata mülkündən, kəndlilərindən əl çəkməklə öz sinfi ilə əlaqəsini kəsir.
E) Seyid Hüseynin həbs olunması ilə əlaqədar olaraq  canişinə müraciət edir.
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Hörmüz
B) Şiruyə
C) Şapur
D) Fərhad
E) Xosrov
"Xosrov və Şirin" poemasında rəqibini xəyanətlə öldürtdürüb, xəyanət nəticəsində də özü məhv olan obraz:
A) Fərhad
B) Şiruyə
C) Xosrov
D) Şapur
E) Hörmüz
XIX əsrin sonlarında yaşamış və bədii nəsr əsəri yazmış sənətkar:
A) Zeynalabdin Marağayi
B) Mirzəli Möcüz
C) Arif Ərdəbili
D) Məhəmməd Bağır Xalxali
E) Marağalı Əvhədi
M.Füzulinin hansı əsəri məktub şəklində yazılmışdır?
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Şikayətnamə"
C) "Rindü Zahid"
D) "Bəngü Badə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Y.V.Çəmənzəmənlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) İlk mətbu əsəri "Molla Nəsrəddin"də dərc olunmuşdur.
B) Repressiya qurbanlarından biridir.
C) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" onun ədəbiyyatımızın tarixinə aid sistemli tədqiqat əsəridir.
D) Tarixi roman janrının ilk nümunəsini yaratmışdır.
E) "Qızlar bulağı" tarixi-fəlsəfi, "Qan içində" tarixi romandır.
Süjet nədir?
A) bədii əsərdə əsas hadisədən kənara çıxılması
B) bədii əsərdə əhvalatın sonluğu
C) hadisələrin inkişafında düyünün yaranması
D) bədii əsərdə hadisələrin müəyyən bir xətt üzrə inkişaf etdirilməsi
E) ziddiyyətlərin ən gərgin nöqtəsi
Bu əlamətlər hansı üslubda özünü göstərir?
1. xalq danışıq dilinə aid sözlərdən daha çox istifadə
2. dialoji nitq formasının daha çox işlədilməsi
3. bağlayıcı məzmununun daha çox intonasiya ilə çatdırılması
4. yarımçıq cümlələrin işlədilməsi
A) bədii
B) elmi
C) rəsmi-işgüzar
D) publisistik
E) məişət
Kar-cingiltili samit cütlüyündən hansı səhvdir?
A) p-b
B) ş-j
C) ç-c
D) x-q
E) k-g
Hansı söz yalnız qoşma kimi işlənə bilər?
A) ancaq
B) savayı
C) başqa
D) ilə
E) özgə
İnkar əvəzliyi işlənmiş cümləni göstərin:
A) Kimsə qapını taqqıldatdı.
B) Bahar anasının tapşırığına əməl edərək o kağızı heç kəsə göstərmirdi.
C) O özü bu işə əncam çəkər.
D) Hərə bir işin dalınca yollandı.
E) Tanrı özü balamı bəladan qorusun.
Hərəkətin icrasını müxtəlif cəhətdən izah edən cümlə üzvü:
A) xəbər
B) tamamlıq
C) zərflik
D) təyin
E) mübtəda
Müraciət etiketlərini göstərin.
1. Xanım!
2. Salam!
3. Əlvida!
4. Mübarək!
5. Var ol!
6. Cənab!
A) 3, 4
B) 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 1, 6
"İstiləşməmişdi" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) nəqli keçmiş zamandadır
B) düzəltmə feldir, sifətdən əmələ gəlmişdir
C) məlum növdədir
D) feldir, xəbər şəklinin rəvayətindəndir
E) təsirsiz feldir
Cüttərkibli müxtəsər cümlə hansıdır?
A) Cavid mənalı-mənalı gülümsünürdü.
B) Gedənin dalınca danışmazlar.
C) Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç.
D) Bu, Müşkinazın xatirələrindəndir.
E) Yıxılana gülməzlər.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top