Tapılan ümumi test sayı : 27

"Mahnını gərək elə bəstələyəsən ki, S.Vurğunun şerləri kimi insanların qəlbinə axa, dinləyiciləri riqqətə gətirə"  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növüdür?
A) tərzi-hərəkət budaq cümləli
B) xəbər budaq cümləli
C) tamamlıq budaq cümləli
D) təyin budaq cümləli
E) mübtəda budaq cümləli
Aşağıdakıladan biri neologizmdir:
A) soyad
B) zərbəçi
C) yenilikçi
D) təxəllüs
E) ləqəb
Hansı fikir səhvdir?
A) Dilçilik elmi ictimai hadisə olan dili tədqiq edir.
B) Fonetika, leksikologiya, qrammatika dilçiliyin şöbələridir.
C) Türklərin ilk ən böyük dilçisi XI əsr alimi M.Kaşğaridir.
D) Dilçiliyin dialekt və şivələri öyrənən sahəsi etimologiya adlanır.
E) Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindən biridir.
"Yanıq" sözünün fonetik təhlilində hansı mərhələdə səhvə yol verilmişdir?
A) [y], [n], [q] - cingiltili samitlərdir
B) Sözdə 5 səs və 5 hərf var
C) sözdə qalın saitlərin ahəngi vardır
D) İkihecalı sözdür, vurğu 2-ci hecaya düşür
E) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan, [ı] - qalın, qapalı, dodalanmayan saitdir
Feli bağlama hansı nitq hissələrinin xüsusiyyətlərini daşıyır?
A) sifətin, zərfin
B) zərfin, əvəzliyin
C) felin, ismin
D) felin, sifətin
E) felin, zərfin
Felin təsriflənməyən formalarına aid edilmiş əlamətlərdən biri yalnız feli sifətə aiddir:
A) təsdiq və inkarda olmaq
B) ətrafına söz toplaya bilmək
C) cümlədə təyin olmaq
D) təsirli və təsirsiz olmaq
E) növ bildirmək
"İşıqlı" sözünün  fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir.
2. İki kar, bir cingiltili samit işlənib.
3. Vurğusu ikinci hecaya düşür.
4. Ahəng qanunu pozulmuşdur.
5. Sözdə yalnız qapalı samitlər işlənib.
6. Sözdəki [ş] kar, [q] və [l] cingiltili samitlərdir.
A) 1, 3, 5
B) 2, 4, 6
C) 1, 2, 6
D) 1, 3, 4
E) 2, 4, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top