Tapılan ümumi test sayı : 26

Tənə sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Omonim kimi işlənə bilmir.
B) Təkmənalı sözdür.
C) Ümumişlək sözdür.
D) Alınma sözdür.
E) "Cəza" sözü ilə sinonimdir.
Rənglər könlümüzdən keçir
isti, sərin küləklər kimi.
Nəğmələr, sözlər, səslər
qəlbimizə dolur müxtəlif səslər kimdir?

Şer parçasının müəllifi kimdir?
A) M.Şəhriyar
B) S.Rüstəm
C) R.Rza
D) S.Vurğun
E) M.Müşfiq
Q.Zakirin aşağıdakı əsərlərindən biri satirə deyil:
A) "Bax" rədifli məktubu
B) "Qarabağ qazisi"
C) "Şuşa mollaları haqqında"
D) "Vilayətin məğşuşluğu haqqında"
E) "Eylər" müxəmməsi
N.Vəzirovun insanı qəddarlaşdıran burjua mühitinin yırtıcı qanunlarını ifşa edən əsəri:
A) "Təzə əsrin ibtidası"
B) "Pəhləvani-zəmanə"
C) "Müsibəti-Fəxrəddin"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Adı var, özü yox"
"Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qadaşlarım" sözləri ilə başlayan müraciətnamə kimə məxsusdur?
A) M.Ə.Sabirə
B) Ü.Hacıbəyova
C) M.Hadiyə
D) C.Məmmədquluzadəyə
E) Ə.Ağaoğluya
"Dialogiya" və "trilogiya" epik növün hansı janrına aid anlayışlardır?
A) təmsil
B) roman
C) oçerk
D) povest
E) hekayə
M.P.Vaqifin əruz vəznində yazdığı şerləri:
1. "Pəri"
2. "Bax"
3. "Hayıf ki, yoxdur"
4. "Görmədim"
5. "Zeynəb"
A) 3, 4
B) 4, 5
C) 2, 4
D) 1, 2
E) 2, 5
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında aparıcı mövzu:
A) qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik
B) dostluq
C) təbiət və insan gözəlliklərinin təsviri
D) məhəbbət
E) əmək
Sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) Ə.Hüseynzadə
B) M.Ə.Rəsulzadə
C) H.Cavid
D) Ə.Ağaoğlu
E) A.İldırım
Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir. Köçürmə mənasını ifadə edir. Bir əşya və yaxud hadisənin müəyyən əlamətlinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir.
Bu hansı məcaz növüdür?
A) epitet
B) bənzətmə
C) mübaliğə
D) metafora
E) metonimiya
Konkret isimləri göstərin.
A) sevgi, həyat
B) düşüncə, duyğu
C) ələk, ağac
D) dostluq, kədər
E) xeyirxahlıq, istək
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:
A) Onlar imtahanlara ciddi hazırlaşırlar.
B) Siz gəncləşirsiniz, tarix qocalır.
C) Biz vətənə layiqli övlad olmalıyıq.
D) Məktəblilər qonaqları böyük həvəslə qarşıladı.
E) O, qəhrəmancasına döyüşürdü.
"Hələlik salamat qalın, görüşənə qədər"  ifadələri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) alqış
B) görüşmə
C) təbrik
D) ayrılma
E) müraciət
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) aparmışdı, gəldisə
B) gəlmişdi, baxırmış
C) qaçdı, baxmışsa
D) görsə, görmürmüş
E) alacaqdı, apararmış
Aşağıdakı sözlərin neçəsində kar samit vardır?
adam, kağız, raket, boz, gül, alov, şam
A) 5
B) 1
C) 4
D) 2
E) 3
Bir cür yazılan şəkilçini göstərin.
A) -araq
B) -dıqca
C) -ar
D) -kar
E) -mış
Dialekt sözlərindən ibarət cəgəni göstərin.
A) ayıtmaq, damu, sayru
B) kvadrat, oksigen, reylef
C) rəndə, isgənə, balta
D) çağdaş, durum, soyad
E) becid, peyğəmbəri, nimdər
Bağlayıcının növünü müəyyənləşdirin.
Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən,
Ya bəxt yatıb, ya zamana dönübdü.

 
A) bölüşdürmə
B) aydınlaşdırma
C) inkar
D) qarşılaşdırma
E) iştirak
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümə üzvlərindən hansı işlənməyib?
A) tamamlıq
B) xəbər
C) zərflik
D) təyin
E) mübtəda
Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün məqbul sayılmır?
A) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olmaq
B) obrazlılıq, emosionallıq
C) məntiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
D) terminlərin olması
E) müəyyən bir elm sahəsinin dili olmaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top