Tapılan ümumi test sayı : 26

Tənə sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ümumişlək sözdür.
B) Omonim kimi işlənə bilmir.
C) "Cəza" sözü ilə sinonimdir.
D) Təkmənalı sözdür.
E) Alınma sözdür.
Rənglər könlümüzdən keçir
isti, sərin küləklər kimi.
Nəğmələr, sözlər, səslər
qəlbimizə dolur müxtəlif səslər kimdir?

Şer parçasının müəllifi kimdir?
A) S.Vurğun
B) R.Rza
C) M.Müşfiq
D) S.Rüstəm
E) M.Şəhriyar
Q.Zakirin aşağıdakı əsərlərindən biri satirə deyil:
A) "Vilayətin məğşuşluğu haqqında"
B) "Qarabağ qazisi"
C) "Bax" rədifli məktubu
D) "Eylər" müxəmməsi
E) "Şuşa mollaları haqqında"
N.Vəzirovun insanı qəddarlaşdıran burjua mühitinin yırtıcı qanunlarını ifşa edən əsəri:
A) "Adı var, özü yox"
B) "Təzə əsrin ibtidası"
C) "Müsibəti-Fəxrəddin"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Pəhləvani-zəmanə"
"Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qadaşlarım" sözləri ilə başlayan müraciətnamə kimə məxsusdur?
A) Ü.Hacıbəyova
B) M.Hadiyə
C) M.Ə.Sabirə
D) C.Məmmədquluzadəyə
E) Ə.Ağaoğluya
"Dialogiya" və "trilogiya" epik növün hansı janrına aid anlayışlardır?
A) təmsil
B) hekayə
C) povest
D) roman
E) oçerk
M.P.Vaqifin əruz vəznində yazdığı şerləri:
1. "Pəri"
2. "Bax"
3. "Hayıf ki, yoxdur"
4. "Görmədim"
5. "Zeynəb"
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 4, 5
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında aparıcı mövzu:
A) dostluq
B) təbiət və insan gözəlliklərinin təsviri
C) əmək
D) qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik
E) məhəbbət
Sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) H.Cavid
B) Ə.Ağaoğlu
C) M.Ə.Rəsulzadə
D) Ə.Hüseynzadə
E) A.İldırım
Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir. Köçürmə mənasını ifadə edir. Bir əşya və yaxud hadisənin müəyyən əlamətlinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir.
Bu hansı məcaz növüdür?
A) metonimiya
B) mübaliğə
C) epitet
D) metafora
E) bənzətmə
Konkret isimləri göstərin.
A) dostluq, kədər
B) xeyirxahlıq, istək
C) ələk, ağac
D) sevgi, həyat
E) düşüncə, duyğu
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:
A) Biz vətənə layiqli övlad olmalıyıq.
B) O, qəhrəmancasına döyüşürdü.
C) Məktəblilər qonaqları böyük həvəslə qarşıladı.
D) Siz gəncləşirsiniz, tarix qocalır.
E) Onlar imtahanlara ciddi hazırlaşırlar.
"Hələlik salamat qalın, görüşənə qədər"  ifadələri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) alqış
B) təbrik
C) müraciət
D) ayrılma
E) görüşmə
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) alacaqdı, apararmış
B) görsə, görmürmüş
C) gəlmişdi, baxırmış
D) aparmışdı, gəldisə
E) qaçdı, baxmışsa
Aşağıdakı sözlərin neçəsində kar samit vardır?
adam, kağız, raket, boz, gül, alov, şam
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
E) 1
Bir cür yazılan şəkilçini göstərin.
A) -araq
B) -kar
C) -mış
D) -dıqca
E) -ar
Dialekt sözlərindən ibarət cəgəni göstərin.
A) becid, peyğəmbəri, nimdər
B) çağdaş, durum, soyad
C) kvadrat, oksigen, reylef
D) rəndə, isgənə, balta
E) ayıtmaq, damu, sayru
Bağlayıcının növünü müəyyənləşdirin.
Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən,
Ya bəxt yatıb, ya zamana dönübdü.

 
A) iştirak
B) aydınlaşdırma
C) inkar
D) bölüşdürmə
E) qarşılaşdırma
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümə üzvlərindən hansı işlənməyib?
A) mübtəda
B) zərflik
C) xəbər
D) tamamlıq
E) təyin
Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün məqbul sayılmır?
A) müəyyən bir elm sahəsinin dili olmaq
B) terminlərin olması
C) obrazlılıq, emosionallıq
D) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olmaq
E) məntiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top