Tapılan ümumi test sayı : 26

Tənə sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ümumişlək sözdür.
B) Təkmənalı sözdür.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) Alınma sözdür.
E) "Cəza" sözü ilə sinonimdir.
Rənglər könlümüzdən keçir
isti, sərin küləklər kimi.
Nəğmələr, sözlər, səslər
qəlbimizə dolur müxtəlif səslər kimdir?

Şer parçasının müəllifi kimdir?
A) S.Vurğun
B) R.Rza
C) S.Rüstəm
D) M.Müşfiq
E) M.Şəhriyar
Q.Zakirin aşağıdakı əsərlərindən biri satirə deyil:
A) "Şuşa mollaları haqqında"
B) "Bax" rədifli məktubu
C) "Eylər" müxəmməsi
D) "Qarabağ qazisi"
E) "Vilayətin məğşuşluğu haqqında"
N.Vəzirovun insanı qəddarlaşdıran burjua mühitinin yırtıcı qanunlarını ifşa edən əsəri:
A) "Pəhləvani-zəmanə"
B) "Təzə əsrin ibtidası"
C) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
D) "Müsibəti-Fəxrəddin"
E) "Adı var, özü yox"
"Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qadaşlarım" sözləri ilə başlayan müraciətnamə kimə məxsusdur?
A) C.Məmmədquluzadəyə
B) M.Hadiyə
C) Ə.Ağaoğluya
D) M.Ə.Sabirə
E) Ü.Hacıbəyova
"Dialogiya" və "trilogiya" epik növün hansı janrına aid anlayışlardır?
A) hekayə
B) təmsil
C) povest
D) oçerk
E) roman
M.P.Vaqifin əruz vəznində yazdığı şerləri:
1. "Pəri"
2. "Bax"
3. "Hayıf ki, yoxdur"
4. "Görmədim"
5. "Zeynəb"
A) 2, 4
B) 3, 4
C) 2, 5
D) 1, 2
E) 4, 5
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında aparıcı mövzu:
A) məhəbbət
B) əmək
C) təbiət və insan gözəlliklərinin təsviri
D) dostluq
E) qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik
Sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) Ə.Hüseynzadə
B) H.Cavid
C) Ə.Ağaoğlu
D) A.İldırım
E) M.Ə.Rəsulzadə
Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir. Köçürmə mənasını ifadə edir. Bir əşya və yaxud hadisənin müəyyən əlamətlinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir.
Bu hansı məcaz növüdür?
A) epitet
B) bənzətmə
C) mübaliğə
D) metonimiya
E) metafora
Konkret isimləri göstərin.
A) ələk, ağac
B) sevgi, həyat
C) düşüncə, duyğu
D) xeyirxahlıq, istək
E) dostluq, kədər
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:
A) Biz vətənə layiqli övlad olmalıyıq.
B) Onlar imtahanlara ciddi hazırlaşırlar.
C) Siz gəncləşirsiniz, tarix qocalır.
D) O, qəhrəmancasına döyüşürdü.
E) Məktəblilər qonaqları böyük həvəslə qarşıladı.
"Hələlik salamat qalın, görüşənə qədər"  ifadələri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) təbrik
B) ayrılma
C) müraciət
D) görüşmə
E) alqış
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) gəlmişdi, baxırmış
B) alacaqdı, apararmış
C) aparmışdı, gəldisə
D) görsə, görmürmüş
E) qaçdı, baxmışsa
Aşağıdakı sözlərin neçəsində kar samit vardır?
adam, kağız, raket, boz, gül, alov, şam
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4
Bir cür yazılan şəkilçini göstərin.
A) -dıqca
B) -ar
C) -mış
D) -kar
E) -araq
Dialekt sözlərindən ibarət cəgəni göstərin.
A) çağdaş, durum, soyad
B) rəndə, isgənə, balta
C) becid, peyğəmbəri, nimdər
D) ayıtmaq, damu, sayru
E) kvadrat, oksigen, reylef
Bağlayıcının növünü müəyyənləşdirin.
Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən,
Ya bəxt yatıb, ya zamana dönübdü.

 
A) iştirak
B) inkar
C) qarşılaşdırma
D) aydınlaşdırma
E) bölüşdürmə
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümə üzvlərindən hansı işlənməyib?
A) xəbər
B) zərflik
C) tamamlıq
D) mübtəda
E) təyin
Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün məqbul sayılmır?
A) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olmaq
B) müəyyən bir elm sahəsinin dili olmaq
C) obrazlılıq, emosionallıq
D) məntiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
E) terminlərin olması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top