Tapılan ümumi test sayı : 26

Tənə sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) "Cəza" sözü ilə sinonimdir.
B) Ümumişlək sözdür.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) Alınma sözdür.
E) Təkmənalı sözdür.
Rənglər könlümüzdən keçir
isti, sərin küləklər kimi.
Nəğmələr, sözlər, səslər
qəlbimizə dolur müxtəlif səslər kimdir?

Şer parçasının müəllifi kimdir?
A) R.Rza
B) S.Rüstəm
C) M.Müşfiq
D) S.Vurğun
E) M.Şəhriyar
Q.Zakirin aşağıdakı əsərlərindən biri satirə deyil:
A) "Şuşa mollaları haqqında"
B) "Vilayətin məğşuşluğu haqqında"
C) "Eylər" müxəmməsi
D) "Qarabağ qazisi"
E) "Bax" rədifli məktubu
N.Vəzirovun insanı qəddarlaşdıran burjua mühitinin yırtıcı qanunlarını ifşa edən əsəri:
A) "Adı var, özü yox"
B) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
C) "Pəhləvani-zəmanə"
D) "Müsibəti-Fəxrəddin"
E) "Təzə əsrin ibtidası"
"Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qadaşlarım" sözləri ilə başlayan müraciətnamə kimə məxsusdur?
A) Ü.Hacıbəyova
B) C.Məmmədquluzadəyə
C) M.Ə.Sabirə
D) M.Hadiyə
E) Ə.Ağaoğluya
"Dialogiya" və "trilogiya" epik növün hansı janrına aid anlayışlardır?
A) oçerk
B) roman
C) hekayə
D) povest
E) təmsil
M.P.Vaqifin əruz vəznində yazdığı şerləri:
1. "Pəri"
2. "Bax"
3. "Hayıf ki, yoxdur"
4. "Görmədim"
5. "Zeynəb"
A) 2, 5
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 2, 4
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında aparıcı mövzu:
A) əmək
B) qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik
C) dostluq
D) təbiət və insan gözəlliklərinin təsviri
E) məhəbbət
Sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) Ə.Hüseynzadə
B) M.Ə.Rəsulzadə
C) H.Cavid
D) A.İldırım
E) Ə.Ağaoğlu
Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir. Köçürmə mənasını ifadə edir. Bir əşya və yaxud hadisənin müəyyən əlamətlinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir.
Bu hansı məcaz növüdür?
A) metafora
B) metonimiya
C) mübaliğə
D) bənzətmə
E) epitet
Konkret isimləri göstərin.
A) dostluq, kədər
B) xeyirxahlıq, istək
C) sevgi, həyat
D) düşüncə, duyğu
E) ələk, ağac
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:
A) O, qəhrəmancasına döyüşürdü.
B) Məktəblilər qonaqları böyük həvəslə qarşıladı.
C) Onlar imtahanlara ciddi hazırlaşırlar.
D) Siz gəncləşirsiniz, tarix qocalır.
E) Biz vətənə layiqli övlad olmalıyıq.
"Hələlik salamat qalın, görüşənə qədər"  ifadələri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) ayrılma
B) təbrik
C) alqış
D) görüşmə
E) müraciət
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) alacaqdı, apararmış
B) görsə, görmürmüş
C) aparmışdı, gəldisə
D) gəlmişdi, baxırmış
E) qaçdı, baxmışsa
Aşağıdakı sözlərin neçəsində kar samit vardır?
adam, kağız, raket, boz, gül, alov, şam
A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
E) 5
Bir cür yazılan şəkilçini göstərin.
A) -kar
B) -ar
C) -araq
D) -dıqca
E) -mış
Dialekt sözlərindən ibarət cəgəni göstərin.
A) çağdaş, durum, soyad
B) kvadrat, oksigen, reylef
C) ayıtmaq, damu, sayru
D) rəndə, isgənə, balta
E) becid, peyğəmbəri, nimdər
Bağlayıcının növünü müəyyənləşdirin.
Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən,
Ya bəxt yatıb, ya zamana dönübdü.

 
A) qarşılaşdırma
B) bölüşdürmə
C) aydınlaşdırma
D) iştirak
E) inkar
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümə üzvlərindən hansı işlənməyib?
A) təyin
B) tamamlıq
C) zərflik
D) xəbər
E) mübtəda
Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün məqbul sayılmır?
A) terminlərin olması
B) müəyyən bir elm sahəsinin dili olmaq
C) məntiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
D) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olmaq
E) obrazlılıq, emosionallıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top