Tapılan ümumi test sayı : 26

Tənə sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Alınma sözdür.
B) Ümumişlək sözdür.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) "Cəza" sözü ilə sinonimdir.
E) Təkmənalı sözdür.
Rənglər könlümüzdən keçir
isti, sərin küləklər kimi.
Nəğmələr, sözlər, səslər
qəlbimizə dolur müxtəlif səslər kimdir?

Şer parçasının müəllifi kimdir?
A) M.Müşfiq
B) S.Vurğun
C) S.Rüstəm
D) M.Şəhriyar
E) R.Rza
Q.Zakirin aşağıdakı əsərlərindən biri satirə deyil:
A) "Şuşa mollaları haqqında"
B) "Bax" rədifli məktubu
C) "Vilayətin məğşuşluğu haqqında"
D) "Eylər" müxəmməsi
E) "Qarabağ qazisi"
N.Vəzirovun insanı qəddarlaşdıran burjua mühitinin yırtıcı qanunlarını ifşa edən əsəri:
A) "Pəhləvani-zəmanə"
B) "Təzə əsrin ibtidası"
C) "Müsibəti-Fəxrəddin"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Adı var, özü yox"
"Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qadaşlarım" sözləri ilə başlayan müraciətnamə kimə məxsusdur?
A) C.Məmmədquluzadəyə
B) M.Ə.Sabirə
C) Ü.Hacıbəyova
D) Ə.Ağaoğluya
E) M.Hadiyə
"Dialogiya" və "trilogiya" epik növün hansı janrına aid anlayışlardır?
A) povest
B) oçerk
C) təmsil
D) roman
E) hekayə
M.P.Vaqifin əruz vəznində yazdığı şerləri:
1. "Pəri"
2. "Bax"
3. "Hayıf ki, yoxdur"
4. "Görmədim"
5. "Zeynəb"
A) 4, 5
B) 1, 2
C) 2, 5
D) 3, 4
E) 2, 4
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında aparıcı mövzu:
A) qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik
B) əmək
C) təbiət və insan gözəlliklərinin təsviri
D) dostluq
E) məhəbbət
Sənətkarlardan biri Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) M.Ə.Rəsulzadə
B) H.Cavid
C) A.İldırım
D) Ə.Hüseynzadə
E) Ə.Ağaoğlu
Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir. Köçürmə mənasını ifadə edir. Bir əşya və yaxud hadisənin müəyyən əlamətlinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir.
Bu hansı məcaz növüdür?
A) metafora
B) epitet
C) mübaliğə
D) bənzətmə
E) metonimiya
Konkret isimləri göstərin.
A) xeyirxahlıq, istək
B) düşüncə, duyğu
C) dostluq, kədər
D) ələk, ağac
E) sevgi, həyat
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:
A) Onlar imtahanlara ciddi hazırlaşırlar.
B) Biz vətənə layiqli övlad olmalıyıq.
C) Siz gəncləşirsiniz, tarix qocalır.
D) Məktəblilər qonaqları böyük həvəslə qarşıladı.
E) O, qəhrəmancasına döyüşürdü.
"Hələlik salamat qalın, görüşənə qədər"  ifadələri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir?
A) ayrılma
B) görüşmə
C) müraciət
D) alqış
E) təbrik
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) qaçdı, baxmışsa
B) görsə, görmürmüş
C) aparmışdı, gəldisə
D) alacaqdı, apararmış
E) gəlmişdi, baxırmış
Aşağıdakı sözlərin neçəsində kar samit vardır?
adam, kağız, raket, boz, gül, alov, şam
A) 2
B) 5
C) 3
D) 4
E) 1
Bir cür yazılan şəkilçini göstərin.
A) -dıqca
B) -kar
C) -mış
D) -araq
E) -ar
Dialekt sözlərindən ibarət cəgəni göstərin.
A) ayıtmaq, damu, sayru
B) kvadrat, oksigen, reylef
C) çağdaş, durum, soyad
D) becid, peyğəmbəri, nimdər
E) rəndə, isgənə, balta
Bağlayıcının növünü müəyyənləşdirin.
Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən,
Ya bəxt yatıb, ya zamana dönübdü.

 
A) aydınlaşdırma
B) bölüşdürmə
C) iştirak
D) qarşılaşdırma
E) inkar
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümə üzvlərindən hansı işlənməyib?
A) xəbər
B) zərflik
C) mübtəda
D) tamamlıq
E) təyin
Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün məqbul sayılmır?
A) obrazlılıq, emosionallıq
B) məntiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
C) terminlərin olması
D) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olmaq
E) müəyyən bir elm sahəsinin dili olmaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top