Tapılan ümumi test sayı : 26

Misraları iki-iki qafiyələnən şer forması:
A) bayatı
B) rübai
C) məsnəvi
D) müxəmməs
E) qoşma
S.Ə.Şirvaninin bu təmsillərindən birində "yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Aslan və iki öküz"
B) "Siçan və Pişik"
C) "Qaz və Durna"
D) "Xoruz və Çaqqal"
E) "Ayı və Siçan"
M.Ə.Sabirin bu şerlərindən birində öz ana dilini elm dili saymayanlar, bu dildə danışmağı eyib sayanlar ifşa olunur:
A) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
B) "Yatmayın, allahı sevərsiz"
C) "Bizə nə?"
D) "Hə, de görüm"
E) "Ürəfa marşı"
...dedim ki, sən qalma işdən,
    Gedim mən axtarım, görüm hardadır.

S.Vurğunun "Aygün" poemasından götürülmüş bu misralarda nöqtələrin yerinə hansı ad yazılmalıdır?
A) Elyara
B) Aygünə
C) Nemətə
D) Ülkərə
E) Əmirxana
N.Vəzirovun bu komediyasında mülkədarların qayğısız və harın yaşayışı, tüfeyli həyatı tənqid olunur:
A) "Adı var, özü yox"
B) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
C) "Müsibəti - Fəxrəddin"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Pəhləvani - zəmanə"
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) poema janrının inkişafı
B) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
C) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
D) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
E) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
B) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
C) poema janrının inkişafı
D) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
E) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
M.P.Vaqifin yaradıcılığında hansı janrda yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir?
A) müxəmməs
B) qəsidə
C) gəraylı
D) qəzəl
E) qoşma
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) rəhmdillik
B) əməyə bağlılıq
C) vətən, yurd sevgisi
D) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
E) yüksək səmimiyyət, səxavət
Aşağıdakı sənətkarlardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) Ə.Hüseynzadə
B) Ü.Banin
C) A.İldırım
D) M.Ə.Rəsulzadə
E) M.Müşfiq
Bunlardan biri əks anlayışların, vəziyyətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə yaranır:
A) metafora
B) təşbeh
C) təzad
D) metonimya
E) mübaliğə
Verilmiş sözlərdəki qalın saitlərin hamısı hansı bənddə tam əhatə olunmuşdur?
qaranlıq, kitab, uşaq, ələk, dəniz, üz, eniş
A) ü, a, i
B) a, ı, u
C) a, ı, o
D) i, ü, ə
E) i, ü, a
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) təyinlə mübtəda
B) zərfliklə xəbər
C) mübtəda ilə xəbər
D) tamamlıqla xəbər
E) həmcins üzvlər
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) baxsa, görmüşmüş
B) görəcəkdi, baxarmış
C) gəldi, almışsa
D) qorumuşdu, yazdısa
E) axmışdı, görür
"Biz sabah tezdən yola düşməliyik" cüümləsində hansı cümlə üzvü işlənməyib?
A) tamamlıq, zərflik
B) təyin, zərflik
C) təyin, tamamlıq
D) yalnız tamamalıq
E) yalnız təyin
Hansı söz quruluşca sadədir?
A) namus
B) naümid
C) nainsaf
D) namərd
E) naxoş
Dialekt sözləri nədir?
A) İxtisas və peşə ilə bağlı sözlərdir.
B) Bir-birinə əksmənalı sözlərdir.
C) Bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir.
D) Nitqdə əsasən, hamı tərəfindən işlədilən sözlərdir.
E) Məhəli xarakterli sözlərdir.
Mücərrəd mənalı ismi göstərin.
A) qoruq
B) gözlük
C) bitki
D) qorxu
E) meydança
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!"   sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) alqış
B) təbrik
C) görüşmə
D) ayrılma
E) müraciət
"Gah gün çıxır, gah da bulud olurdu"   cümləsində işlənən bağlayıcı hansı növə aiddir?
A) inkar
B) qarşılaşdırma
C) bölüşdürmə
D) iştirak
E) birləşdirmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top