Tapılan ümumi test sayı : 26

Misraları iki-iki qafiyələnən şer forması:
A) bayatı
B) qoşma
C) müxəmməs
D) məsnəvi
E) rübai
S.Ə.Şirvaninin bu təmsillərindən birində "yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Aslan və iki öküz"
B) "Siçan və Pişik"
C) "Xoruz və Çaqqal"
D) "Qaz və Durna"
E) "Ayı və Siçan"
M.Ə.Sabirin bu şerlərindən birində öz ana dilini elm dili saymayanlar, bu dildə danışmağı eyib sayanlar ifşa olunur:
A) "Hə, de görüm"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Yatmayın, allahı sevərsiz"
E) "Bizə nə?"
...dedim ki, sən qalma işdən,
    Gedim mən axtarım, görüm hardadır.

S.Vurğunun "Aygün" poemasından götürülmüş bu misralarda nöqtələrin yerinə hansı ad yazılmalıdır?
A) Ülkərə
B) Aygünə
C) Elyara
D) Əmirxana
E) Nemətə
N.Vəzirovun bu komediyasında mülkədarların qayğısız və harın yaşayışı, tüfeyli həyatı tənqid olunur:
A) "Müsibəti - Fəxrəddin"
B) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
C) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
D) "Adı var, özü yox"
E) "Pəhləvani - zəmanə"
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
B) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
C) poema janrının inkişafı
D) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
E) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
B) poema janrının inkişafı
C) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
D) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
E) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
M.P.Vaqifin yaradıcılığında hansı janrda yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir?
A) qəsidə
B) qəzəl
C) gəraylı
D) müxəmməs
E) qoşma
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) əməyə bağlılıq
B) yüksək səmimiyyət, səxavət
C) rəhmdillik
D) vətən, yurd sevgisi
E) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
Aşağıdakı sənətkarlardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) Ə.Hüseynzadə
B) M.Ə.Rəsulzadə
C) Ü.Banin
D) A.İldırım
E) M.Müşfiq
Bunlardan biri əks anlayışların, vəziyyətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə yaranır:
A) metonimya
B) metafora
C) təzad
D) təşbeh
E) mübaliğə
Verilmiş sözlərdəki qalın saitlərin hamısı hansı bənddə tam əhatə olunmuşdur?
qaranlıq, kitab, uşaq, ələk, dəniz, üz, eniş
A) i, ü, a
B) a, ı, o
C) ü, a, i
D) i, ü, ə
E) a, ı, u
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) tamamlıqla xəbər
B) təyinlə mübtəda
C) həmcins üzvlər
D) zərfliklə xəbər
E) mübtəda ilə xəbər
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) qorumuşdu, yazdısa
B) görəcəkdi, baxarmış
C) axmışdı, görür
D) gəldi, almışsa
E) baxsa, görmüşmüş
"Biz sabah tezdən yola düşməliyik" cüümləsində hansı cümlə üzvü işlənməyib?
A) yalnız təyin
B) tamamlıq, zərflik
C) təyin, zərflik
D) təyin, tamamlıq
E) yalnız tamamalıq
Hansı söz quruluşca sadədir?
A) nainsaf
B) naxoş
C) namus
D) namərd
E) naümid
Dialekt sözləri nədir?
A) Bir-birinə əksmənalı sözlərdir.
B) Nitqdə əsasən, hamı tərəfindən işlədilən sözlərdir.
C) Bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir.
D) İxtisas və peşə ilə bağlı sözlərdir.
E) Məhəli xarakterli sözlərdir.
Mücərrəd mənalı ismi göstərin.
A) qoruq
B) bitki
C) gözlük
D) qorxu
E) meydança
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!"   sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) təbrik
B) ayrılma
C) müraciət
D) alqış
E) görüşmə
"Gah gün çıxır, gah da bulud olurdu"   cümləsində işlənən bağlayıcı hansı növə aiddir?
A) iştirak
B) qarşılaşdırma
C) birləşdirmə
D) inkar
E) bölüşdürmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top