Tapılan ümumi test sayı : 26

Misraları iki-iki qafiyələnən şer forması:
A) bayatı
B) qoşma
C) müxəmməs
D) rübai
E) məsnəvi
S.Ə.Şirvaninin bu təmsillərindən birində "yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Qaz və Durna"
B) "Xoruz və Çaqqal"
C) "Siçan və Pişik"
D) "Ayı və Siçan"
E) "Aslan və iki öküz"
M.Ə.Sabirin bu şerlərindən birində öz ana dilini elm dili saymayanlar, bu dildə danışmağı eyib sayanlar ifşa olunur:
A) "Hə, de görüm"
B) "Bizə nə?"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Yatmayın, allahı sevərsiz"
...dedim ki, sən qalma işdən,
    Gedim mən axtarım, görüm hardadır.

S.Vurğunun "Aygün" poemasından götürülmüş bu misralarda nöqtələrin yerinə hansı ad yazılmalıdır?
A) Nemətə
B) Aygünə
C) Ülkərə
D) Elyara
E) Əmirxana
N.Vəzirovun bu komediyasında mülkədarların qayğısız və harın yaşayışı, tüfeyli həyatı tənqid olunur:
A) "Müsibəti - Fəxrəddin"
B) "Adı var, özü yox"
C) "Pəhləvani - zəmanə"
D) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
E) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
B) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
C) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
D) poema janrının inkişafı
E) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
B) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
C) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
D) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
E) poema janrının inkişafı
M.P.Vaqifin yaradıcılığında hansı janrda yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir?
A) qəzəl
B) qəsidə
C) gəraylı
D) qoşma
E) müxəmməs
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) yüksək səmimiyyət, səxavət
B) əməyə bağlılıq
C) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
D) rəhmdillik
E) vətən, yurd sevgisi
Aşağıdakı sənətkarlardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) M.Müşfiq
B) Ü.Banin
C) M.Ə.Rəsulzadə
D) A.İldırım
E) Ə.Hüseynzadə
Bunlardan biri əks anlayışların, vəziyyətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə yaranır:
A) təşbeh
B) təzad
C) mübaliğə
D) metonimya
E) metafora
Verilmiş sözlərdəki qalın saitlərin hamısı hansı bənddə tam əhatə olunmuşdur?
qaranlıq, kitab, uşaq, ələk, dəniz, üz, eniş
A) ü, a, i
B) i, ü, ə
C) a, ı, o
D) i, ü, a
E) a, ı, u
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) zərfliklə xəbər
B) təyinlə mübtəda
C) tamamlıqla xəbər
D) həmcins üzvlər
E) mübtəda ilə xəbər
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) gəldi, almışsa
B) axmışdı, görür
C) qorumuşdu, yazdısa
D) baxsa, görmüşmüş
E) görəcəkdi, baxarmış
"Biz sabah tezdən yola düşməliyik" cüümləsində hansı cümlə üzvü işlənməyib?
A) yalnız təyin
B) təyin, tamamlıq
C) təyin, zərflik
D) yalnız tamamalıq
E) tamamlıq, zərflik
Hansı söz quruluşca sadədir?
A) naümid
B) namərd
C) namus
D) naxoş
E) nainsaf
Dialekt sözləri nədir?
A) Bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir.
B) Nitqdə əsasən, hamı tərəfindən işlədilən sözlərdir.
C) Məhəli xarakterli sözlərdir.
D) İxtisas və peşə ilə bağlı sözlərdir.
E) Bir-birinə əksmənalı sözlərdir.
Mücərrəd mənalı ismi göstərin.
A) qoruq
B) meydança
C) bitki
D) gözlük
E) qorxu
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!"   sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) ayrılma
B) alqış
C) müraciət
D) təbrik
E) görüşmə
"Gah gün çıxır, gah da bulud olurdu"   cümləsində işlənən bağlayıcı hansı növə aiddir?
A) iştirak
B) birləşdirmə
C) inkar
D) qarşılaşdırma
E) bölüşdürmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top