Tapılan ümumi test sayı : 26

Misraları iki-iki qafiyələnən şer forması:
A) rübai
B) bayatı
C) məsnəvi
D) qoşma
E) müxəmməs
S.Ə.Şirvaninin bu təmsillərindən birində "yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Siçan və Pişik"
B) "Aslan və iki öküz"
C) "Ayı və Siçan"
D) "Xoruz və Çaqqal"
E) "Qaz və Durna"
M.Ə.Sabirin bu şerlərindən birində öz ana dilini elm dili saymayanlar, bu dildə danışmağı eyib sayanlar ifşa olunur:
A) "Ürəfa marşı"
B) "Hə, de görüm"
C) "Yatmayın, allahı sevərsiz"
D) "Bizə nə?"
E) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
...dedim ki, sən qalma işdən,
    Gedim mən axtarım, görüm hardadır.

S.Vurğunun "Aygün" poemasından götürülmüş bu misralarda nöqtələrin yerinə hansı ad yazılmalıdır?
A) Elyara
B) Ülkərə
C) Nemətə
D) Aygünə
E) Əmirxana
N.Vəzirovun bu komediyasında mülkədarların qayğısız və harın yaşayışı, tüfeyli həyatı tənqid olunur:
A) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
B) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
C) "Pəhləvani - zəmanə"
D) "Adı var, özü yox"
E) "Müsibəti - Fəxrəddin"
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
B) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
C) poema janrının inkişafı
D) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
E) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
B) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
C) poema janrının inkişafı
D) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
E) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
M.P.Vaqifin yaradıcılığında hansı janrda yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir?
A) gəraylı
B) müxəmməs
C) qəsidə
D) qəzəl
E) qoşma
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
B) vətən, yurd sevgisi
C) əməyə bağlılıq
D) rəhmdillik
E) yüksək səmimiyyət, səxavət
Aşağıdakı sənətkarlardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) M.Ə.Rəsulzadə
B) M.Müşfiq
C) Ü.Banin
D) Ə.Hüseynzadə
E) A.İldırım
Bunlardan biri əks anlayışların, vəziyyətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə yaranır:
A) mübaliğə
B) metafora
C) təzad
D) metonimya
E) təşbeh
Verilmiş sözlərdəki qalın saitlərin hamısı hansı bənddə tam əhatə olunmuşdur?
qaranlıq, kitab, uşaq, ələk, dəniz, üz, eniş
A) a, ı, o
B) ü, a, i
C) a, ı, u
D) i, ü, ə
E) i, ü, a
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) zərfliklə xəbər
B) tamamlıqla xəbər
C) həmcins üzvlər
D) təyinlə mübtəda
E) mübtəda ilə xəbər
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) gəldi, almışsa
B) görəcəkdi, baxarmış
C) qorumuşdu, yazdısa
D) baxsa, görmüşmüş
E) axmışdı, görür
"Biz sabah tezdən yola düşməliyik" cüümləsində hansı cümlə üzvü işlənməyib?
A) tamamlıq, zərflik
B) təyin, tamamlıq
C) yalnız tamamalıq
D) təyin, zərflik
E) yalnız təyin
Hansı söz quruluşca sadədir?
A) naxoş
B) naümid
C) namərd
D) nainsaf
E) namus
Dialekt sözləri nədir?
A) Bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir.
B) Bir-birinə əksmənalı sözlərdir.
C) Nitqdə əsasən, hamı tərəfindən işlədilən sözlərdir.
D) İxtisas və peşə ilə bağlı sözlərdir.
E) Məhəli xarakterli sözlərdir.
Mücərrəd mənalı ismi göstərin.
A) meydança
B) bitki
C) gözlük
D) qorxu
E) qoruq
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!"   sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) ayrılma
B) təbrik
C) alqış
D) görüşmə
E) müraciət
"Gah gün çıxır, gah da bulud olurdu"   cümləsində işlənən bağlayıcı hansı növə aiddir?
A) inkar
B) iştirak
C) bölüşdürmə
D) birləşdirmə
E) qarşılaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top