Tapılan ümumi test sayı : 26

Misraları iki-iki qafiyələnən şer forması:
A) rübai
B) qoşma
C) müxəmməs
D) məsnəvi
E) bayatı
S.Ə.Şirvaninin bu təmsillərindən birində "yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Siçan və Pişik"
B) "Ayı və Siçan"
C) "Xoruz və Çaqqal"
D) "Aslan və iki öküz"
E) "Qaz və Durna"
M.Ə.Sabirin bu şerlərindən birində öz ana dilini elm dili saymayanlar, bu dildə danışmağı eyib sayanlar ifşa olunur:
A) "Ürəfa marşı"
B) "Yatmayın, allahı sevərsiz"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Hə, de görüm"
E) "Bizə nə?"
...dedim ki, sən qalma işdən,
    Gedim mən axtarım, görüm hardadır.

S.Vurğunun "Aygün" poemasından götürülmüş bu misralarda nöqtələrin yerinə hansı ad yazılmalıdır?
A) Aygünə
B) Əmirxana
C) Nemətə
D) Elyara
E) Ülkərə
N.Vəzirovun bu komediyasında mülkədarların qayğısız və harın yaşayışı, tüfeyli həyatı tənqid olunur:
A) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
B) "Adı var, özü yox"
C) "Pəhləvani - zəmanə"
D) "Müsibəti - Fəxrəddin"
E) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
B) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
C) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
D) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
E) poema janrının inkişafı
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında ən mühüm ədəbi hadisə:
A) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması
B) farsca yazan şairlərin hökmdarlar tərəfindən himayə olunması
C) Nizami ənənələrinin davam etdirilməsi
D) poema janrının inkişafı
E) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətbələri də əhatə etməsi
M.P.Vaqifin yaradıcılığında hansı janrda yazılmış əsərlər üstünlük təşkil edir?
A) qoşma
B) qəzəl
C) gəraylı
D) müxəmməs
E) qəsidə
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət:
A) düşmənə heç vaxt aman verilməməsi
B) rəhmdillik
C) vətən, yurd sevgisi
D) əməyə bağlılıq
E) yüksək səmimiyyət, səxavət
Aşağıdakı sənətkarlardan biri mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi deyil:
A) A.İldırım
B) M.Ə.Rəsulzadə
C) Ü.Banin
D) Ə.Hüseynzadə
E) M.Müşfiq
Bunlardan biri əks anlayışların, vəziyyətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə yaranır:
A) metonimya
B) mübaliğə
C) metafora
D) təşbeh
E) təzad
Verilmiş sözlərdəki qalın saitlərin hamısı hansı bənddə tam əhatə olunmuşdur?
qaranlıq, kitab, uşaq, ələk, dəniz, üz, eniş
A) ü, a, i
B) a, ı, o
C) a, ı, u
D) i, ü, a
E) i, ü, ə
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlananlar hansılardır?
A) həmcins üzvlər
B) mübtəda ilə xəbər
C) təyinlə mübtəda
D) tamamlıqla xəbər
E) zərfliklə xəbər
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin hekayə və şərtinə aiddir?
A) görəcəkdi, baxarmış
B) qorumuşdu, yazdısa
C) axmışdı, görür
D) gəldi, almışsa
E) baxsa, görmüşmüş
"Biz sabah tezdən yola düşməliyik" cüümləsində hansı cümlə üzvü işlənməyib?
A) tamamlıq, zərflik
B) yalnız tamamalıq
C) yalnız təyin
D) təyin, tamamlıq
E) təyin, zərflik
Hansı söz quruluşca sadədir?
A) namus
B) namərd
C) naümid
D) naxoş
E) nainsaf
Dialekt sözləri nədir?
A) Bir-birinə əksmənalı sözlərdir.
B) Nitqdə əsasən, hamı tərəfindən işlədilən sözlərdir.
C) Bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir.
D) Məhəli xarakterli sözlərdir.
E) İxtisas və peşə ilə bağlı sözlərdir.
Mücərrəd mənalı ismi göstərin.
A) qorxu
B) meydança
C) gözlük
D) bitki
E) qoruq
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!"   sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) müraciət
B) görüşmə
C) təbrik
D) ayrılma
E) alqış
"Gah gün çıxır, gah da bulud olurdu"   cümləsində işlənən bağlayıcı hansı növə aiddir?
A) birləşdirmə
B) inkar
C) qarşılaşdırma
D) iştirak
E) bölüşdürmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top