Tapılan ümumi test sayı : 26

Monoloq və dialoqardan ibarət səhnə dili şəklində qurulur:
A) həm şer, həm də dramaturgiya dili
B) şer dili
C) nəsr dili
D) həm şer, həm də nəsr dili
E) dramaturgiya dili
Elə haqq var ki, gülüm,
haqqın özündən uludur

                           (B.Vahabzadə)
tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü təyin edin.
 
A) tərzi - hərəkət budaq cümləli
B) şərt budaq cümləli
C) mübtəda budaq cümləli
D) qarşılaşdırma budaq cümləli
E) təyin budaq cümləli
Dil ailəsi hansı dillərə deyilir?
A) eyni ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların dillərinə
B) eyni kökdən törəyən qohum dillərə
C) eyni tarixi inkişaf yolu keçmiş dillərə
D) eyni coğrafi məkanda yerləşən qonşu xalqların dillərinə
E) eyni yazı mədəniyyətinə malik olan dillərə
Tamamlıq, əsasən, hansı nitq hissələri və feli birləşmələrlə ifadə oluna bilər?
A) isim, əvəzlik;  feli sifət və məsdər tərkibləri
B) isim, say, əvəzlik; feli bağlama tərkibləri
C) isim, fel, say; feli sifət və feli bağlama tərkibləri
D) isim, fel, zərf; feli sifət və məsdər tərkibləri
E) isim, əvəzlik, fel; feli bağlama və məsdər tərkibləri
"Papaq" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) İkihecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşür.
B) [q] - cingiltili samitdir, kar qarşılığı [k`] samitidir.
C) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
D) Sözdə 2 sait, 3 samit səs vardır.
E) [p] - kar samitdir, cingitili qarşılığı [b] samitidir.
"Qəlbisınıq adam" birləşməsindəki sifətin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikir hansıdır?
A) Adi dərəcədədir.
B) Necə? nə cür? suallarından birinə cavab verir.
C) İkinci tərəfi feldən düzələn sifətdir.
D) Birinci tərəfi təsirlik hal şəkilçili isimdir.
E) Mürəkkəb sifətdir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top