Tapılan ümumi test sayı : 24

Ustadnamələr haqqındakı səhv fikri göstərin.
A) Həm heca, həm də əruz vəznində yazılır.
B) Bir qayda olaraq, məhəbbət dastanlarının əvvəlində verilir.
C) Qafiyə sistemi birinci bənddə abcb, sonrakı bəndərdə isə dddb şəklində olur.
D) Məzmununa görə qoşmanın bir növüdür.
E) Nəsihətamiz məzmunda olur.
Ustadnamələr haqqındakı səhv fikri göstərin.
A) Bir qayda olaraq, məhəbbət dastanlarının əvvəlində verilir.
B) Həm heca, həm də əruz vəznində yazılır.
C) Qafiyə sistemi birinci bənddə abcb, sonrakı bəndərdə isə dddb şəklində olur.
D) Məzmununa görə qoşmanın bir növüdür.
E) Nəsihətamiz məzmunda olur.
"Hekayəti-molla İbahimxəlil kimyagər"
(M.F.Axundzadə), "Nadanlıq"
(N.Nərimanov), "Müsibəti-Fəxrəddin"
(N.Vəzirov),...
Aşağıdakılardan birini seçməklə yuxarıdakı cərgəni yazılma ardıcıllığı baxımından tamamlayan.
A) "Vaqif" (S.Vurğun)
B) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
C) "Hacı Qara" (M.F.Axundzadə)
D) "Oqtay Eloğlu" (C.Cabbarlı)
E) "İblis" (H.Cavid)
XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A) Füzuli ənənələri geniş yayılır.
B) Bu dövrün ədəbiyyatına epik növün janrlarına təsadüf olunmur.
C) Anadilli şerin mövqeyi get-gedə güclənir.
D) Poeziyada realizm və xəlqilik ənənələrinin əsası qoyulur.
E) Şifahi xalq ədəbiyyatı güclü inkişaf edir.
Qətran Təbrizinin yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Əsərlərini farsca yazmışdır.
B) Saray ədəbiyyatının ilk nümayəndəsi hesab olunur.
C) Yaradıcılığında mədhiyyəyə geniş yer vermişdir.
D) Şairin lirik şerlərdən ibarət "Divan"ı da vardır.
E) "Ət-təfasir" əsəri bədii nəsr nümunəsidir.
Bu əsərlərdən ikisi əsas etibarilə nəsr nümunəsi olsa da, onlarda şer parçaları da var:
1. A.Bakıxanov. "Kitabi-Əsgəriyyə"
2. Xətai. "Dəhnamə"
3. "Dastani - Əhməd Hərami
4. M.Füzuli. "Şikayətnamə"
5. C.Məmmədquluzadə. "Danabaş kəndinin əhvalatları"
6. M.F.Axundzadə. "Aldanmış kəvakib"
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 2, 5
D) 1, 6
E) 3, 5
S.Vurğunun "Aygün" poeması ilə düzgün fikirləri seçin.
1. Əsər ailə-məişət mövzusundadır.
2. Əsərdə Elyar xudbin, yalnız özünü düşünən bir obraz kimi təqdim olunur.
3. Əsər Əmirxanla Aygünün Muğana getmələrinin təsviri ilə başlayır.
4. Qəhrəmanların bir-birinə qovuşmasında şairin özü də iştirak edir.
5. Şair Əmirxanın timsalında müasir insanın mənəvi aləminin müsbətə doğru dəyişməsini qələmə almışdır.
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 5
E) 1, 2, 3
Bədii əsərdə əsas mövzudan kənara çıxma necə adlanır?
A) proloq
B) epiloq
C) epiqraf
D) peyzaj
E) lirik ricət
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin elmi yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Elmi yaradıcılığında Nəsimi, Füzuli, Vaqifə ayrıca yer ayırmışdır.
B) Ədibin şifahi xalq ədəbiyyatına aid müxtəlif məqalələri də vardır.
C) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" əsəri 1920-ci ildə Türkiyədə çap olunmuşdur.
D) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" əsəri uzun müddət ədibin seçilmiş əsərləri sırasına daxil edilməmişdir.
E) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" adlı əsərində ərəb, fars və Azərbaycan dillərində yazan sənətkarlarhaqqında geniş məlumat vermişdir.
"Fövcül-füsəha" ədəbi məclisi harada fəaliyyət göstərmişdir?
A) Ordubadda
B) Şuşada
C) Lənkəranda
D) Bakıda
E) Şamaxıda
Murtuzovun ("Mehman" S.Rəhimov) Mehmana dediyi bu nümunədə işarələnmiş söz bədii təsvir vasitəsi kimi nədir?
"Mən də heç sizin kül-külfətdən az şey bilmirəm...
Bu düyünlər açılanda, "sarı" üzə çıxanda baxarıq, tor qurmaq nədir, ya düyün salmaq nə?.."

 
A) metonimiya
B) metafora
C) epitet
D) simvol
E) təşbeh
Cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) "Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası" kitabının müəllifi mənim müəllimimdir.
B) Axıb gedər Kür sürünə-sürünə.
C) Vardır o dağlarda izim, Qəbələ!
D) Şeriyyat ilhama çağırar məni.
E) Vətən! Səndə nəyim qaldı?
Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Gövhəri deşməkdən qorxur ustalar,
 Çünki onun ağır bir bahası var.
B) Kim ki öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardılar.
C) Maqnit olmasaydı eşqin əsiri,
Özünə çəkməzdi dəmir zənciri.
D) Onunçün eylədim ağzımı şirin
Ki, ağzımda dilim qənd dadı versin.
E) O şey ki bizlərə lap aşikardır,
Orada gizli bir xəzinə vardır.
Hansı cərgədəki sözlərdə vurğunun yerini dəyişməklə sözün mənası dəyişə bilər?
A) demişsə, almışdı, gedirdi
B) motor, qazma, yoxsul
C) barış, komediya, opera
D) Asiya, kafedra, traktor
E) bildir, dimdik, qandır
Sözlərdən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir:
A) əkin
B) yığın
C) sancaq
D) bilək
E) ağrı
Aşağıdakılardan biri orfoqrafik norma ilə tənzimlənir:
A) nitqin dəqiqliyi
B) sözün düzgün tələffüzü
C) nitqin ifadəliliyi
D) sözün vurğusu
E) sözlərin böyük və kiçik hərflərlə yazılması
Sadalanan türk dillərindən biri Azərbaycan dilinin də daxil olduğu oğuz qrupuna aiddir:
A) tatar
B) türkmən
C) qazax
D) qırğız
E) özbək
Məkan bildirən düzəltmə isimləri göstərin.
A) Göyçaylı, Şirvani, Gəncəvi
B) qazança, gödəkçə, azlıq
C) otlaq, qışlaq, Qazaxıstan
D) dənizçi, qulluqçu, çörəkçi
E) çığırtı, bağırtı, hönkürtü
"Elə, gəl, elə get, yol inciməsin" cümləsindəki elə hansı cümlə üzvüdür?
A) tamamlıq
B) zərflik
C) xəbər
D) təyin
E) mübtəda
Cümlədəki qoşmaların mənaca növlərini göstərin.
"Bir qədər dinlədikdən sonra ayağa qalxıb qapıya tərəf irəlilədi."
A) səbəb, zaman
B) zaman, istiqamət
C) bənzətmə, istiqamət
D) fərqlənmə, zaman
E) məsafə, birgəlik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top