Tapılan ümumi test sayı : 24

Ustadnamələr haqqındakı səhv fikri göstərin.
A) Bir qayda olaraq, məhəbbət dastanlarının əvvəlində verilir.
B) Qafiyə sistemi birinci bənddə abcb, sonrakı bəndərdə isə dddb şəklində olur.
C) Həm heca, həm də əruz vəznində yazılır.
D) Nəsihətamiz məzmunda olur.
E) Məzmununa görə qoşmanın bir növüdür.
Ustadnamələr haqqındakı səhv fikri göstərin.
A) Qafiyə sistemi birinci bənddə abcb, sonrakı bəndərdə isə dddb şəklində olur.
B) Nəsihətamiz məzmunda olur.
C) Bir qayda olaraq, məhəbbət dastanlarının əvvəlində verilir.
D) Məzmununa görə qoşmanın bir növüdür.
E) Həm heca, həm də əruz vəznində yazılır.
"Hekayəti-molla İbahimxəlil kimyagər"
(M.F.Axundzadə), "Nadanlıq"
(N.Nərimanov), "Müsibəti-Fəxrəddin"
(N.Vəzirov),...
Aşağıdakılardan birini seçməklə yuxarıdakı cərgəni yazılma ardıcıllığı baxımından tamamlayan.
A) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
B) "İblis" (H.Cavid)
C) "Vaqif" (S.Vurğun)
D) "Hacı Qara" (M.F.Axundzadə)
E) "Oqtay Eloğlu" (C.Cabbarlı)
XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A) Poeziyada realizm və xəlqilik ənənələrinin əsası qoyulur.
B) Anadilli şerin mövqeyi get-gedə güclənir.
C) Bu dövrün ədəbiyyatına epik növün janrlarına təsadüf olunmur.
D) Şifahi xalq ədəbiyyatı güclü inkişaf edir.
E) Füzuli ənənələri geniş yayılır.
Qətran Təbrizinin yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Şairin lirik şerlərdən ibarət "Divan"ı da vardır.
B) Əsərlərini farsca yazmışdır.
C) Yaradıcılığında mədhiyyəyə geniş yer vermişdir.
D) "Ət-təfasir" əsəri bədii nəsr nümunəsidir.
E) Saray ədəbiyyatının ilk nümayəndəsi hesab olunur.
Bu əsərlərdən ikisi əsas etibarilə nəsr nümunəsi olsa da, onlarda şer parçaları da var:
1. A.Bakıxanov. "Kitabi-Əsgəriyyə"
2. Xətai. "Dəhnamə"
3. "Dastani - Əhməd Hərami
4. M.Füzuli. "Şikayətnamə"
5. C.Məmmədquluzadə. "Danabaş kəndinin əhvalatları"
6. M.F.Axundzadə. "Aldanmış kəvakib"
A) 1, 6
B) 3, 5
C) 1, 4
D) 2, 5
E) 2, 4
S.Vurğunun "Aygün" poeması ilə düzgün fikirləri seçin.
1. Əsər ailə-məişət mövzusundadır.
2. Əsərdə Elyar xudbin, yalnız özünü düşünən bir obraz kimi təqdim olunur.
3. Əsər Əmirxanla Aygünün Muğana getmələrinin təsviri ilə başlayır.
4. Qəhrəmanların bir-birinə qovuşmasında şairin özü də iştirak edir.
5. Şair Əmirxanın timsalında müasir insanın mənəvi aləminin müsbətə doğru dəyişməsini qələmə almışdır.
A) 1, 2, 3
B) 1, 4, 5
C) 1, 2, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 4
Bədii əsərdə əsas mövzudan kənara çıxma necə adlanır?
A) epiqraf
B) lirik ricət
C) peyzaj
D) proloq
E) epiloq
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin elmi yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" əsəri uzun müddət ədibin seçilmiş əsərləri sırasına daxil edilməmişdir.
B) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" əsəri 1920-ci ildə Türkiyədə çap olunmuşdur.
C) Ədibin şifahi xalq ədəbiyyatına aid müxtəlif məqalələri də vardır.
D) Elmi yaradıcılığında Nəsimi, Füzuli, Vaqifə ayrıca yer ayırmışdır.
E) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" adlı əsərində ərəb, fars və Azərbaycan dillərində yazan sənətkarlarhaqqında geniş məlumat vermişdir.
"Fövcül-füsəha" ədəbi məclisi harada fəaliyyət göstərmişdir?
A) Ordubadda
B) Şuşada
C) Şamaxıda
D) Bakıda
E) Lənkəranda
Murtuzovun ("Mehman" S.Rəhimov) Mehmana dediyi bu nümunədə işarələnmiş söz bədii təsvir vasitəsi kimi nədir?
"Mən də heç sizin kül-külfətdən az şey bilmirəm...
Bu düyünlər açılanda, "sarı" üzə çıxanda baxarıq, tor qurmaq nədir, ya düyün salmaq nə?.."

 
A) simvol
B) metafora
C) metonimiya
D) epitet
E) təşbeh
Cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Vətən! Səndə nəyim qaldı?
B) "Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası" kitabının müəllifi mənim müəllimimdir.
C) Vardır o dağlarda izim, Qəbələ!
D) Şeriyyat ilhama çağırar məni.
E) Axıb gedər Kür sürünə-sürünə.
Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Kim ki öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardılar.
B) Maqnit olmasaydı eşqin əsiri,
Özünə çəkməzdi dəmir zənciri.
C) Gövhəri deşməkdən qorxur ustalar,
 Çünki onun ağır bir bahası var.
D) Onunçün eylədim ağzımı şirin
Ki, ağzımda dilim qənd dadı versin.
E) O şey ki bizlərə lap aşikardır,
Orada gizli bir xəzinə vardır.
Hansı cərgədəki sözlərdə vurğunun yerini dəyişməklə sözün mənası dəyişə bilər?
A) demişsə, almışdı, gedirdi
B) barış, komediya, opera
C) motor, qazma, yoxsul
D) bildir, dimdik, qandır
E) Asiya, kafedra, traktor
Sözlərdən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir:
A) sancaq
B) bilək
C) əkin
D) yığın
E) ağrı
Aşağıdakılardan biri orfoqrafik norma ilə tənzimlənir:
A) sözün düzgün tələffüzü
B) nitqin ifadəliliyi
C) nitqin dəqiqliyi
D) sözlərin böyük və kiçik hərflərlə yazılması
E) sözün vurğusu
Sadalanan türk dillərindən biri Azərbaycan dilinin də daxil olduğu oğuz qrupuna aiddir:
A) özbək
B) qazax
C) qırğız
D) tatar
E) türkmən
Məkan bildirən düzəltmə isimləri göstərin.
A) çığırtı, bağırtı, hönkürtü
B) qazança, gödəkçə, azlıq
C) Göyçaylı, Şirvani, Gəncəvi
D) dənizçi, qulluqçu, çörəkçi
E) otlaq, qışlaq, Qazaxıstan
"Elə, gəl, elə get, yol inciməsin" cümləsindəki elə hansı cümlə üzvüdür?
A) təyin
B) mübtəda
C) tamamlıq
D) xəbər
E) zərflik
Cümlədəki qoşmaların mənaca növlərini göstərin.
"Bir qədər dinlədikdən sonra ayağa qalxıb qapıya tərəf irəlilədi."
A) bənzətmə, istiqamət
B) fərqlənmə, zaman
C) zaman, istiqamət
D) məsafə, birgəlik
E) səbəb, zaman
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top