Tapılan ümumi test sayı : 24

Ustadnamələr haqqındakı səhv fikri göstərin.
A) Həm heca, həm də əruz vəznində yazılır.
B) Bir qayda olaraq, məhəbbət dastanlarının əvvəlində verilir.
C) Nəsihətamiz məzmunda olur.
D) Qafiyə sistemi birinci bənddə abcb, sonrakı bəndərdə isə dddb şəklində olur.
E) Məzmununa görə qoşmanın bir növüdür.
Ustadnamələr haqqındakı səhv fikri göstərin.
A) Bir qayda olaraq, məhəbbət dastanlarının əvvəlində verilir.
B) Qafiyə sistemi birinci bənddə abcb, sonrakı bəndərdə isə dddb şəklində olur.
C) Həm heca, həm də əruz vəznində yazılır.
D) Nəsihətamiz məzmunda olur.
E) Məzmununa görə qoşmanın bir növüdür.
"Hekayəti-molla İbahimxəlil kimyagər"
(M.F.Axundzadə), "Nadanlıq"
(N.Nərimanov), "Müsibəti-Fəxrəddin"
(N.Vəzirov),...
Aşağıdakılardan birini seçməklə yuxarıdakı cərgəni yazılma ardıcıllığı baxımından tamamlayan.
A) "Vaqif" (S.Vurğun)
B) "Oqtay Eloğlu" (C.Cabbarlı)
C) "İblis" (H.Cavid)
D) "Hacı Qara" (M.F.Axundzadə)
E) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A) Bu dövrün ədəbiyyatına epik növün janrlarına təsadüf olunmur.
B) Füzuli ənənələri geniş yayılır.
C) Şifahi xalq ədəbiyyatı güclü inkişaf edir.
D) Anadilli şerin mövqeyi get-gedə güclənir.
E) Poeziyada realizm və xəlqilik ənənələrinin əsası qoyulur.
Qətran Təbrizinin yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Əsərlərini farsca yazmışdır.
B) Saray ədəbiyyatının ilk nümayəndəsi hesab olunur.
C) Yaradıcılığında mədhiyyəyə geniş yer vermişdir.
D) "Ət-təfasir" əsəri bədii nəsr nümunəsidir.
E) Şairin lirik şerlərdən ibarət "Divan"ı da vardır.
Bu əsərlərdən ikisi əsas etibarilə nəsr nümunəsi olsa da, onlarda şer parçaları da var:
1. A.Bakıxanov. "Kitabi-Əsgəriyyə"
2. Xətai. "Dəhnamə"
3. "Dastani - Əhməd Hərami
4. M.Füzuli. "Şikayətnamə"
5. C.Məmmədquluzadə. "Danabaş kəndinin əhvalatları"
6. M.F.Axundzadə. "Aldanmış kəvakib"
A) 2, 4
B) 1, 6
C) 3, 5
D) 2, 5
E) 1, 4
S.Vurğunun "Aygün" poeması ilə düzgün fikirləri seçin.
1. Əsər ailə-məişət mövzusundadır.
2. Əsərdə Elyar xudbin, yalnız özünü düşünən bir obraz kimi təqdim olunur.
3. Əsər Əmirxanla Aygünün Muğana getmələrinin təsviri ilə başlayır.
4. Qəhrəmanların bir-birinə qovuşmasında şairin özü də iştirak edir.
5. Şair Əmirxanın timsalında müasir insanın mənəvi aləminin müsbətə doğru dəyişməsini qələmə almışdır.
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 2, 5
Bədii əsərdə əsas mövzudan kənara çıxma necə adlanır?
A) peyzaj
B) epiqraf
C) proloq
D) epiloq
E) lirik ricət
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin elmi yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" əsəri 1920-ci ildə Türkiyədə çap olunmuşdur.
B) Ədibin şifahi xalq ədəbiyyatına aid müxtəlif məqalələri də vardır.
C) Elmi yaradıcılığında Nəsimi, Füzuli, Vaqifə ayrıca yer ayırmışdır.
D) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" adlı əsərində ərəb, fars və Azərbaycan dillərində yazan sənətkarlarhaqqında geniş məlumat vermişdir.
E) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər" əsəri uzun müddət ədibin seçilmiş əsərləri sırasına daxil edilməmişdir.
"Fövcül-füsəha" ədəbi məclisi harada fəaliyyət göstərmişdir?
A) Şuşada
B) Şamaxıda
C) Lənkəranda
D) Bakıda
E) Ordubadda
Murtuzovun ("Mehman" S.Rəhimov) Mehmana dediyi bu nümunədə işarələnmiş söz bədii təsvir vasitəsi kimi nədir?
"Mən də heç sizin kül-külfətdən az şey bilmirəm...
Bu düyünlər açılanda, "sarı" üzə çıxanda baxarıq, tor qurmaq nədir, ya düyün salmaq nə?.."

 
A) təşbeh
B) metafora
C) simvol
D) metonimiya
E) epitet
Cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Axıb gedər Kür sürünə-sürünə.
B) Vardır o dağlarda izim, Qəbələ!
C) Vətən! Səndə nəyim qaldı?
D) "Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası" kitabının müəllifi mənim müəllimimdir.
E) Şeriyyat ilhama çağırar məni.
Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Maqnit olmasaydı eşqin əsiri,
Özünə çəkməzdi dəmir zənciri.
B) O şey ki bizlərə lap aşikardır,
Orada gizli bir xəzinə vardır.
C) Kim ki öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardılar.
D) Gövhəri deşməkdən qorxur ustalar,
 Çünki onun ağır bir bahası var.
E) Onunçün eylədim ağzımı şirin
Ki, ağzımda dilim qənd dadı versin.
Hansı cərgədəki sözlərdə vurğunun yerini dəyişməklə sözün mənası dəyişə bilər?
A) demişsə, almışdı, gedirdi
B) motor, qazma, yoxsul
C) barış, komediya, opera
D) bildir, dimdik, qandır
E) Asiya, kafedra, traktor
Sözlərdən biri omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq, isim və fel kimi işlənə bilir:
A) yığın
B) əkin
C) bilək
D) sancaq
E) ağrı
Aşağıdakılardan biri orfoqrafik norma ilə tənzimlənir:
A) sözün vurğusu
B) sözün düzgün tələffüzü
C) sözlərin böyük və kiçik hərflərlə yazılması
D) nitqin ifadəliliyi
E) nitqin dəqiqliyi
Sadalanan türk dillərindən biri Azərbaycan dilinin də daxil olduğu oğuz qrupuna aiddir:
A) özbək
B) türkmən
C) qazax
D) tatar
E) qırğız
Məkan bildirən düzəltmə isimləri göstərin.
A) çığırtı, bağırtı, hönkürtü
B) qazança, gödəkçə, azlıq
C) dənizçi, qulluqçu, çörəkçi
D) Göyçaylı, Şirvani, Gəncəvi
E) otlaq, qışlaq, Qazaxıstan
"Elə, gəl, elə get, yol inciməsin" cümləsindəki elə hansı cümlə üzvüdür?
A) xəbər
B) tamamlıq
C) təyin
D) mübtəda
E) zərflik
Cümlədəki qoşmaların mənaca növlərini göstərin.
"Bir qədər dinlədikdən sonra ayağa qalxıb qapıya tərəf irəlilədi."
A) səbəb, zaman
B) bənzətmə, istiqamət
C) məsafə, birgəlik
D) zaman, istiqamət
E) fərqlənmə, zaman
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top