Tapılan ümumi test sayı : 125

Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?
A) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir etmək məqsədilə
B) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir etmək məqsədilə
C) kollektiv fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək məqsədilə
D) obyektin öz hərəkətlərini arzu olunan motiv kimi dərk etməsi məqsədilə
Fasilitasiya prosesinin xüsusiyyəti nədir?
A) Səmərəli yönəltmə prosesidir.
B) Qrupda diskussiyanın təşkili.
C) Müəllim bələdçi rolunu yerinə yetirir.
D) Dərsdə məlumatı fasilitator yox, qrup çatdırır.
Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur:
A) Şagirdlərdə öyrənməyə stimul və motivasiya yaradılmasına xidmət edir
B) Şagirdlərdə öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarıqları formalaşdırır.
C) Şagirdlərin sərbəst şəkildə fikir bildirməsinə şərait yaradılmır
D) Şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah eməyə icazə verilmir.
E) Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığına əsaslanır
Təhsil məhsulu nədir?
A) Təhsilin hər bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədi;
B) Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdiş səviyyəsi
C) Təhsilin inkişafına sərmayə qoyuluşu
D) Təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları, təlim metodları sistemi, təhsil modulları, təhsil layihələri
E) Təhsil qanunu, Qiymətləndirmə Konsepsiyası
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Nisbi, sabit və müntəzəm olaraq ümumiləşən münasibətlərin məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar kompleksi
B) Təlim və təhsil-tərbiyə texnologiyası ilə əlaqədardır.
C) Şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin məqsədyönlü, planlı formalaşdırılması prosesidir
D) Pedaqoqların və ya psixoloqların uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdırmasıdır
E) Bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar kompleksi
"Şagirdyönümlülük" dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Təlim naliyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir
B) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.
C) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.
D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.
E) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanın mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.
Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?
A) Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün dərslikdəki tapşırıqlara diqqət yetirilməlidir
B) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin qiymətləndirmə standartlarını müəyyən etməlidir;
C) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin elmi-metodiki tərəflərini müəyyən etməlidir;
D) Tədqiqat sualının cavabı ilə dərsin sonunda nəzərdə tutduğu təlim nəticəsinin uyğunluğunu nəzərdən keçirməlidir.
E) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin əvvəlində olan motivasiyanın müəyyən etməlidir;
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A) 1, 2, 4, 8
B) 2, 5, 7, 8
C) 1, 3, 5, 8
D) 3, 5, 7, 4
E) 2, 4, 6, 7
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.
A) Problemi həll etmək, nəticələr əldə etmək üçün informasiyaları tətbiq etmək.
B) Yadda saxlamaq, xatırlamaq, tanımaq, işa-rə etmək.
C) Həm şifahi,həm də fiziki obyekt ola bilən unikal original (ilkin) məhsulun yaradılması.
D) Məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxar-maq; mübahisələri və ya fikir müxtəliflikləri-ni həll etmək.
E) İzah etmək, öz sözləri ilə təsvir etmək, də-yişmək.
Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla,cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1 - kollektivlə iş
2- qrupla iş
3 - cütlərlə iş
4 - fərdlərlə iş
a - şagirdlər hər hansı problem üzərində kollektiv müzakirə və fikir  mübadiləsi aparılır
b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c - şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d - bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A) 1 - b; 2 - c; 3 - b; 4 - a
B) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c
C) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4- d
D) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - d
E) 1 - a; 2 - c; 3- d; 4 - b
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A) Fərqli inteqrasiya modelləri müxtəlif nəticəyə gətirib çıxarır.
B) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.
C) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün qərarlar qəbul etmək lazımdır
D) Bütün fənlər üzrə təhsilin müxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.
E) Şaquli inteqrasiya həm də siniflərarası inteqrasiya adlanır.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir:
A) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır.
B) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir
C) Artıq başa çatmış prosesin şüurda inikasıdır
D) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyasının mübadiləsini aparırlar.
E) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
Motivasiya haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır.
A) Motivasiya qismində istifadə olunan materialın xüsusiyyətləri cəlbedici, qeyri-adi, müəmmalı, gözlənilməz olmalıdır.
B) motivasiyanı rəmzi ( simvolik) materiallarla qurmaq olar. (rəsm.ş foto, vidio, musiqi, ədəbi əsərdən parça, əşya, rəvayət, tapmaca, şeir, qrafik vəs );
C) Tədqiqat sualı təlim məqsədinə əsasən müəyyənləşdirilməli və dərsin məqsədinə yönəlməlidir;
D) Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
E) Tətqiqat sualının qoyulması zamanı yaradıcılıq və tədqiqat imkanının olması nəzərə alınmalıdır
Tərbiyyənin bu qabiliyyətində müəllim sakit, şagirdləri kobudcasına sıxışdırmadan, məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail olmasından gedir. Bu tərbiyyənin hansı qabiliyyətinə aiddir?
A) Avtoritar qabiliyyət
B) Suqqestik qabiliyyət
C) Kommunikativ qabiliyyət
D) Təşkilatçılıq qabiliyyəti
E) Perspektiv qabiliyyət
Taksonomiya haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) varlığın mürəkkəb quruluşlu sahələrinin sinif və qruplar üzrə paylanması haqqında nəzəriyyədir
B) yuxarı mərhələ aşağıdakı mərhələlərin bütün xüsusiyyətlərini daşıyır
C) hadisə və proseslərin qarşılıqlı əlaqə əsasında təsnifatını sistemləşdirilməsini bildirir
D) şagirdlərin fiziki və praktiki bacarıqları, bir tapşırığı yerinə yetirmə bacarıqları və.s kimi hərəkət növləri başa düşülür
E) nəyi? öyrətmək, necə? öyrətmək və necə? qiymətləndirmək kimi sualları sistemli şəkildə cavablandırmağa imkan verir
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?
A) İnsanın öz mövqeyini düzgün müəyyən etməsi və mənfi keyfiyyətlərini aradan qaldırmaq istəməsi ilə bağlıdır
B) Xaricdən şagirdə göstərilən təsirlə bağlı olan prosesdir
C) Təlimin gedişində irəli sürülən tədris və pratik vəzifələrlə şagirdlərin mövcud bilik, bacarıq və zehni inkişafının səviyyəsi arasında olan ziddiyyətlərlə bağlıdır
D) Daxili və xarici ziddiyətlərlə bağlıdır.
E) Uşağın şüurunda və ya davranışında kök salmış zərərli əlamətlərin ləğvi, onların əvəzində ictimai əhəmiyyət kəsb edən keyfiyyətlərin uşaqlara aşılanması ilə bağlıdır
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?
A) Pedaqoqların və ya psixoloqların uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdırmasıdır
B) Şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin məqsədyönlü, planlı formalaşdırılması prosesisidir
C) Bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar kompleksi
D) Təlim və təhsil-tərbiyə texnologiyası ilə əlaqədardır.
E) Nisbi, sabit və müntəzəm olaraq ümumiləşən münasibətlərin məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar kompleksi
Sadalananlardan biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir:
A) Qrup üzvlərinin suallarına cavab vermək.
B) Qrupların işini müəyyən etmək və ona nəzarət etmək
C) Qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq.
D) İşin yerinə yetirilməsi üçün dəqiq vaxt müəyyən etmək
E) Müəllim tərəfindən qruplarda vəzifələri bölmək, lideri təyin etmək.
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A) 1, 3, 5, 8
B) 3, 5, 7, 8
C) 3, 5, 7, 4
D) 1, 2, 6, 8
E) 2, 4, 6, 7
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və izahı
B) Məlumatların mübadiləsi, fikir mübadiləsinin təşkili
C) Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
D) Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
E) Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top