Tapılan ümumi test sayı : 125

Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?
A) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir etmək məqsədilə
B) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir etmək məqsədilə
C) obyektin öz hərəkətlərini arzu olunan motiv kimi dərk etməsi məqsədilə
D) kollektiv fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək məqsədilə
Fasilitasiya prosesinin xüsusiyyəti nədir?
A) Qrupda diskussiyanın təşkili.
B) Müəllim bələdçi rolunu yerinə yetirir.
C) Dərsdə məlumatı fasilitator yox, qrup çatdırır.
D) Səmərəli yönəltmə prosesidir.
Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur:
A) Şagirdlərdə öyrənməyə stimul və motivasiya yaradılmasına xidmət edir
B) Şagirdlərdə öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarıqları formalaşdırır.
C) Şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah eməyə icazə verilmir.
D) Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığına əsaslanır
E) Şagirdlərin sərbəst şəkildə fikir bildirməsinə şərait yaradılmır
Təhsil məhsulu nədir?
A) Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdiş səviyyəsi
B) Təhsilin hər bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədi;
C) Təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları, təlim metodları sistemi, təhsil modulları, təhsil layihələri
D) Təhsil qanunu, Qiymətləndirmə Konsepsiyası
E) Təhsilin inkişafına sərmayə qoyuluşu
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar kompleksi
B) Təlim və təhsil-tərbiyə texnologiyası ilə əlaqədardır.
C) Şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin məqsədyönlü, planlı formalaşdırılması prosesidir
D) Pedaqoqların və ya psixoloqların uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdırmasıdır
E) Nisbi, sabit və müntəzəm olaraq ümumiləşən münasibətlərin məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar kompleksi
"Şagirdyönümlülük" dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.
B) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.
C) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.
D) Təlim naliyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir
E) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanın mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.
Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?
A) Tədqiqat sualının cavabı ilə dərsin sonunda nəzərdə tutduğu təlim nəticəsinin uyğunluğunu nəzərdən keçirməlidir.
B) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin əvvəlində olan motivasiyanın müəyyən etməlidir;
C) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin qiymətləndirmə standartlarını müəyyən etməlidir;
D) Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün dərslikdəki tapşırıqlara diqqət yetirilməlidir
E) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin elmi-metodiki tərəflərini müəyyən etməlidir;
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A) 1, 2, 4, 8
B) 3, 5, 7, 4
C) 1, 3, 5, 8
D) 2, 4, 6, 7
E) 2, 5, 7, 8
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.
A) İzah etmək, öz sözləri ilə təsvir etmək, də-yişmək.
B) Problemi həll etmək, nəticələr əldə etmək üçün informasiyaları tətbiq etmək.
C) Yadda saxlamaq, xatırlamaq, tanımaq, işa-rə etmək.
D) Həm şifahi,həm də fiziki obyekt ola bilən unikal original (ilkin) məhsulun yaradılması.
E) Məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxar-maq; mübahisələri və ya fikir müxtəliflikləri-ni həll etmək.
Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla,cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1 - kollektivlə iş
2- qrupla iş
3 - cütlərlə iş
4 - fərdlərlə iş
a - şagirdlər hər hansı problem üzərində kollektiv müzakirə və fikir  mübadiləsi aparılır
b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c - şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d - bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A) 1 - b; 2 - c; 3 - b; 4 - a
B) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - d
C) 1 - a; 2 - c; 3- d; 4 - b
D) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4- d
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A) Bütün fənlər üzrə təhsilin müxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.
B) Şaquli inteqrasiya həm də siniflərarası inteqrasiya adlanır.
C) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün qərarlar qəbul etmək lazımdır
D) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.
E) Fərqli inteqrasiya modelləri müxtəlif nəticəyə gətirib çıxarır.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir:
A) Artıq başa çatmış prosesin şüurda inikasıdır
B) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir
C) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır.
D) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
E) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyasının mübadiləsini aparırlar.
Motivasiya haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır.
A) Tədqiqat sualı təlim məqsədinə əsasən müəyyənləşdirilməli və dərsin məqsədinə yönəlməlidir;
B) Motivasiya qismində istifadə olunan materialın xüsusiyyətləri cəlbedici, qeyri-adi, müəmmalı, gözlənilməz olmalıdır.
C) motivasiyanı rəmzi ( simvolik) materiallarla qurmaq olar. (rəsm.ş foto, vidio, musiqi, ədəbi əsərdən parça, əşya, rəvayət, tapmaca, şeir, qrafik vəs );
D) Tətqiqat sualının qoyulması zamanı yaradıcılıq və tədqiqat imkanının olması nəzərə alınmalıdır
E) Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
Tərbiyyənin bu qabiliyyətində müəllim sakit, şagirdləri kobudcasına sıxışdırmadan, məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail olmasından gedir. Bu tərbiyyənin hansı qabiliyyətinə aiddir?
A) Təşkilatçılıq qabiliyyəti
B) Avtoritar qabiliyyət
C) Perspektiv qabiliyyət
D) Kommunikativ qabiliyyət
E) Suqqestik qabiliyyət
Taksonomiya haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) hadisə və proseslərin qarşılıqlı əlaqə əsasında təsnifatını sistemləşdirilməsini bildirir
B) yuxarı mərhələ aşağıdakı mərhələlərin bütün xüsusiyyətlərini daşıyır
C) şagirdlərin fiziki və praktiki bacarıqları, bir tapşırığı yerinə yetirmə bacarıqları və.s kimi hərəkət növləri başa düşülür
D) varlığın mürəkkəb quruluşlu sahələrinin sinif və qruplar üzrə paylanması haqqında nəzəriyyədir
E) nəyi? öyrətmək, necə? öyrətmək və necə? qiymətləndirmək kimi sualları sistemli şəkildə cavablandırmağa imkan verir
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?
A) Xaricdən şagirdə göstərilən təsirlə bağlı olan prosesdir
B) Daxili və xarici ziddiyətlərlə bağlıdır.
C) Təlimin gedişində irəli sürülən tədris və pratik vəzifələrlə şagirdlərin mövcud bilik, bacarıq və zehni inkişafının səviyyəsi arasında olan ziddiyyətlərlə bağlıdır
D) İnsanın öz mövqeyini düzgün müəyyən etməsi və mənfi keyfiyyətlərini aradan qaldırmaq istəməsi ilə bağlıdır
E) Uşağın şüurunda və ya davranışında kök salmış zərərli əlamətlərin ləğvi, onların əvəzində ictimai əhəmiyyət kəsb edən keyfiyyətlərin uşaqlara aşılanması ilə bağlıdır
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?
A) Təlim və təhsil-tərbiyə texnologiyası ilə əlaqədardır.
B) Bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar kompleksi
C) Pedaqoqların və ya psixoloqların uşağın məktəbə hazırlığını diaqnostlaşdırmasıdır
D) Şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin məqsədyönlü, planlı formalaşdırılması prosesisidir
E) Nisbi, sabit və müntəzəm olaraq ümumiləşən münasibətlərin məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar kompleksi
Sadalananlardan biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir:
A) Qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq.
B) İşin yerinə yetirilməsi üçün dəqiq vaxt müəyyən etmək
C) Qrupların işini müəyyən etmək və ona nəzarət etmək
D) Qrup üzvlərinin suallarına cavab vermək.
E) Müəllim tərəfindən qruplarda vəzifələri bölmək, lideri təyin etmək.
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A) 3, 5, 7, 4
B) 3, 5, 7, 8
C) 1, 2, 6, 8
D) 1, 3, 5, 8
E) 2, 4, 6, 7
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Məlumatların mübadiləsi, fikir mübadiləsinin təşkili
B) Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
C) Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
D) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və izahı
E) Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top