Tapılan ümumi test sayı : 125

Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?
A) ayın sonunda
B) yarımilin sonunda
C) bölmə başa çatdıqda
D) dərs ilinin əvvəlində
Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?
A) summativ qiymətləndirmə
B) milli qiymətləndirmə
C) diaqnostik qiymətləndirmə
D) formativ qiymətləndirmə
Təhsildə qiymətləndirmə nədir?
A) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi
B) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.
C) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir
D) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.
Təlim üsullarını seçin
1. Müzakirə 2. Qeyri—standart dərs 3. Beyin həmləsi 4. Kiçik qruplarla iş 5. Venn diaqramı 6. Debatlar 7. Dərs oyun
A) 1,3,5,6
B) 1,2,4,6
C) 3,4,5,6
D) 1,4,5,7
Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?
A) Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar
B) Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması
C) Fənnin təliminə verilən əsas tələblər
D) Kurrikulum islahatının mərhələləri
Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?
A) Qiymətləndirmə standartları
B) Fənnin məqsədləri
C) Fənnin məqsəd və vəzifələri
D) Valideynin arzusu
4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?
A) deklorativ və kontekstual bilik
B) deklorativ bilik bilik - idraki fəaliyyət
C) kontekstual bilik - psixomator fəaliyyət
D) proseduraI bilik - idraki fəaliyyət
Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?
A) əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir
B) təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir
C) təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir
D) təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır
Kurrikulumda məzmun standartı nədir?
A) şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir.
B) yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir
C) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
D) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
İbtidai təhsil pilləsi üçün neçə fənn kurrikulumu hazırlanıb?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 9
Milli Kurrikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?
A) şəxsiyyətyönümlük
B) subyektivlik
C) tələbyönümlük
D) nəticəyönümlük
Kurrikulum nədir?
A) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd.
B) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu
C) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu
D) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu
Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?
A) 1999 - 2009
B) 2001 - 2011
C) 1999 - 2007
D) 1999 - 2013
Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
A) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
B) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
C) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 60%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
D) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 20%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?
A) müzakirə
B) cütlərlə
C) söz assosiasiyası
D) de bat
İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A) standartlar
B) resurslar
C) motivasiya
D) inteqrasiya
Aşağıdakılardan hansı təlim üsuludur?
A) yazı işləri
B) qiymətləndirmə
C) müzakirə
D) kompetensiya
Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 7
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod hansılardır?
A) yoxlama yazı işləri, tapşırıqvermə, şifahi sorğu, test
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri
C) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlar hansılardır?
A) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri
C) müsahibə, rubric, oxu, test, layihə, yazı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top