Tapılan ümumi test sayı : 125

Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?
A) ayın sonunda
B) dərs ilinin əvvəlində
C) yarımilin sonunda
D) bölmə başa çatdıqda
Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?
A) summativ qiymətləndirmə
B) formativ qiymətləndirmə
C) diaqnostik qiymətləndirmə
D) milli qiymətləndirmə
Təhsildə qiymətləndirmə nədir?
A) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir
B) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi
C) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.
D) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.
Təlim üsullarını seçin
1. Müzakirə 2. Qeyri—standart dərs 3. Beyin həmləsi 4. Kiçik qruplarla iş 5. Venn diaqramı 6. Debatlar 7. Dərs oyun
A) 3,4,5,6
B) 1,2,4,6
C) 1,3,5,6
D) 1,4,5,7
Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?
A) Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması
B) Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar
C) Kurrikulum islahatının mərhələləri
D) Fənnin təliminə verilən əsas tələblər
Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?
A) Valideynin arzusu
B) Fənnin məqsədləri
C) Fənnin məqsəd və vəzifələri
D) Qiymətləndirmə standartları
4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?
A) kontekstual bilik - psixomator fəaliyyət
B) proseduraI bilik - idraki fəaliyyət
C) deklorativ bilik bilik - idraki fəaliyyət
D) deklorativ və kontekstual bilik
Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?
A) təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir
B) təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır
C) əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir
D) təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir
Kurrikulumda məzmun standartı nədir?
A) şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir.
B) yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir
C) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
D) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
İbtidai təhsil pilləsi üçün neçə fənn kurrikulumu hazırlanıb?
A) 11
B) 12
C) 10
D) 9
Milli Kurrikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?
A) nəticəyönümlük
B) şəxsiyyətyönümlük
C) tələbyönümlük
D) subyektivlik
Kurrikulum nədir?
A) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu
B) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu
C) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu
D) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd.
Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?
A) 1999 - 2009
B) 1999 - 2013
C) 2001 - 2011
D) 1999 - 2007
Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?
A) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
B) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 60%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
C) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.
D) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 20%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.
Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?
A) de bat
B) cütlərlə
C) müzakirə
D) söz assosiasiyası
İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A) resurslar
B) motivasiya
C) inteqrasiya
D) standartlar
Aşağıdakılardan hansı təlim üsuludur?
A) yazı işləri
B) kompetensiya
C) müzakirə
D) qiymətləndirmə
Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A) 3
B) 7
C) 6
D) 4
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod hansılardır?
A) yoxlama yazı işləri, tapşırıqvermə, şifahi sorğu, test
B) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
C) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri
Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlar hansılardır?
A) müsahibə, rubric, oxu, test, layihə, yazı
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top