Tapılan ümumi test sayı : 125

Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A) idraki
B) psixomotor
C) ünsiyyət
D) deklarativ
Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A) rüblük
B) diaqnostik
C) formativ
D) summativ
Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A) müəllimyönümlüdür
B) bilikyönümlüdür
C) fənyönümlüdür
D) nəticəyönümlüdür
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A) həftəlik dərs saatlarının miqdarı
B) məzmun xətti
C) məzmun standartı
D) ümumi təlim nəticələri
Kurikulum nədir?
A) planlaşdırma
B) standart
C) konseptual sənəd
D) qiymətləndirmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top