Tapılan ümumi test sayı : 125

Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A) deklarativ
B) psixomotor
C) ünsiyyət
D) idraki
Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A) formativ
B) rüblük
C) summativ
D) diaqnostik
Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A) müəllimyönümlüdür
B) fənyönümlüdür
C) nəticəyönümlüdür
D) bilikyönümlüdür
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A) məzmun xətti
B) məzmun standartı
C) həftəlik dərs saatlarının miqdarı
D) ümumi təlim nəticələri
Kurikulum nədir?
A) konseptual sənəd
B) planlaşdırma
C) standart
D) qiymətləndirmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top