Tapılan ümumi test sayı : 101

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların Seçki hüququna aid deyil:
A) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır
B) Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur
C) Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmurlarının, , məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər
D) Din xadimlərinin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ heç bir halda məhdudlaşdırıla bilinməz
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququna  aid deyil:
A) Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz
B) Hər kəsin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur
C) Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz
D) Qanunla müəyyən edilmiş hallarda müəyyən şəxslərə cinayəti etiraf etmək üçün işgəncə və əzab verilə bilinər
Konstitusiyaya görə vətəndaşların hüquqlarından biri deyil:
A) Vergi
B) Vətəndaşlıq
C) Seçki
D) Təhsil
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Sosial təminat hüququna aid deyil:
A) Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum məbləği Konstitusiya ilə müəyyən edilir
B) Hər kəs xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını və əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə sosial təminat almaq hüququna malikdir
C) Dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın başqa növlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradır
D) Yardıma möhtac olanlara kömək etmək, ilk növbədə, onların ailə üzvlərinin borcudur
Məntiqi uyğunluğu müəyyən edin: 1. Şəxsi toxunulmazlıq 2. Mənzil toxunulmazlığı 3. …
A) Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq
B) Ətraf mühitin qorunması
C) Vətənə sədaqət
D) Dövlət rəmzlərinə hörmət
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Tətil hüququna aid deyil:
A) Əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ heç bir halda məhdudlaşdırıla bilinməz
B) Hər kəsin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ vardır
C) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər
D) Fərdi və kollektiv əmək mübahisələri qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada həll edilir
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Əməh hüququ haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Hər kəsin heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, hüququ vardır
B) Fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürmək hallarına yol verilir
C) Hər kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilməlidir
D) İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır
Konstitusiyaya görə kimlərin istisna hallarda seçki hüququ məhdudlaşdırıla bilinər? 1. Hərbi qulluqçuların 2. Qocaların 3. Hakimlərin 4. Məhbusların 5. Pedaqoji işlə məşğul olanların 6. Din xadimlərinin 7. Tibb işçilərinin
A) 1.2.5.6
B) 1.3.4.6
C) 2.4.5.7
D) 2.4.7
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Nigah hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda könüllü razılıq əsasında nigah bağlamaq və ailə qurmaq hüququ vardır
B) Ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir
C) Müəyyən hallarda qanun zorla evləndirilməyə imkan verir
D) Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir
Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ölkədə yaşayan əcnəbilərdə ölkə vətəndaşlarıyla bərabər hüquq və azadlıqlara malikdir
B) Heç bir halda vətəndaş ölkədən qovula bilməz
C) İstisna hallarda şəxs vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilər
D) Ağır cinayyət etdikdə belə şəxslər vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilməz
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən şəxsi toxunulmazlıq hüququna aid deyil:
A) Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izləmək, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır
B) Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna dövlət təminat verir
C) Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilir
D) Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət hüququna aid deyil:
A) Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər
B) Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
C) Mülkiyyətin xüsusi növünə üstünlük verilir
D) Mülkiyyət hüququ qanunla qorunur
Konstitusiyaya görə Azərbaycanda mülkiyyətin növləri: 1. Dövlət 2. Kolxoz 3.Xüsusi 4. İctimai 5.Bələdiyyə 6.Dini idarələrin
A) 1.3.5
B) 3.5.6
C) 1.4.5
D) 2.4.6
Konstitusiyaya görə hər bir kəsin dinə müstəqil münasibətini müəyyənləşdirir:
A) Vicdan azadlığı
B) Məlumat azadlığı
C) Fikir və söz azadlığı
D) Mənsubiyyət hüququ
Silah işlədilməsinə yol verilmir:
A) Dövlətə qarşı qiyamın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin qarşısının alınmasında
B) Ölkəyə silahlı basqın edilməsi hallarında
C) Hər bir kəsin müdafiəyə ehdiyacı olduqda
D) Həbsdə olanın həbs yerindən qaçmasının qarşısının alınmasında son zərurət olduqda
Yaşamaq hüququna aid deyil:
A) Dövlətə silahlı basqın zamanı yaşamaq hüququ məhdudlaşdırıla bilinər
B) Heç bir halda yaşamaq hüququ məhdudlaşdırıla bilinməz
C) Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası ləğv olunmuşdur
D) Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır
Uyğunluq pozulub:
A) Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır
B) İstisna hallarda milli mənşəyinə və sosial statusuna görə müəyyən şəxslərə imtiyazlar verilə bilər
C) İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır
D) Hər kəs qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir
Konstitusiyaya görə tətil edə bilməzlər:
A) Tibb işçiləri
B) Hərbi qulluqçular
C) Yetkinlik yaşına çatmayanlar
D) Siyasi partiyaların üzvləri
Konstitusiyaya görə seçkidə iştirak etmək hüququ yoxdur:
A) Dövlət orqanlarında çalışan işçilərinin
B) Respublikadan kənarda yaşayan vətəndaşların
C) Din xadimlərinin
D) Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərin
Konstitusiyaya görə dinə münasibəti ifadə edir:
A) Dövlətlə dinin vəhdət təşkil etməsi
B) Dini idarələrin dövlətə tabe edilməsi
C) İslam dininin dövlət dini elan edilməsi
D) Dinin dövlətdən ayrılması və bütün dinlərin qanun qarşısında bərabər olması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top