Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
B) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
C) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
D) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
E) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
B) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
C) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
D) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
E) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Yeddi cam"
B) "Bəngü Badə"
C) "Ənisül-qəlb"
D) "Söhbətül-əsmar"
E) "Səhhət və Mərəz"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
B) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
C) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
D) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
E) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Duyğu və yarpaqları"
B) "Həyat sevgisi"
C) "Küləklər"
D) "Bir gün"
E) "Gecə düşüncəsi"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
B) "Görmədim" sözü rədifdir.
C) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
D) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
E) Şer müxəmməs janrındadır.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Nüşabə
B) Məhinbanu
C) Şəkər
D) Nəkisa
E) Fitnə
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metafora
B) simvol
C) metonimiya
D) təşbeh
E) epitet
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) gəraylı
B) müxəmməs
C) rübai
D) qitə
E) qoşma
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Bizə nə?"
B) "Satıram"
C) "Əkinçi"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) ədat və bağlayıcı
B) ədat və modal söz
C) qoşma və bağlayıcı
D) ədat və qoşma
E) bağlayıcı və modal söz
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) həm fonetik, həm qrammatik
B) qrammatik
C) leksik
D) həm leksik, həm qrammatik
E) fonetik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 1, 6
B) 3, 6
C) 2, 5
D) 4, 5
E) 1, 2
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
B) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
C) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
D) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
E) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Təkmənalıdır.
B) Alınma sözdür.
C) Avropa mənşəlidir.
D) Omonim kimi işlənə bilmir.
E) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
B) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
C) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
D) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
E) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) lüğət tərkibinin yığcamlığı
B) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
C) sintaksisinin məhdudluğu
D) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
E) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) uzlaşma
B) yanaşma
C) tabesizlik
D) idarə
E) həm uzlaşma, həm yanaşma
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
B) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
C) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
D) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
E) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
B) ahəng qanununun olmaması
C) söz kökünün daxildən dəyişməsi
D) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
E) ön şəkilçilərin işlənməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top