Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
D) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
E) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
B) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
C) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
D) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
E) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Bəngü Badə"
C) "Səhhət və Mərəz"
D) "Ənisül-qəlb"
E) "Yeddi cam"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
B) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
C) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
D) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
E) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Küləklər"
B) "Gecə düşüncəsi"
C) "Həyat sevgisi"
D) "Bir gün"
E) "Duyğu və yarpaqları"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
B) Şer müxəmməs janrındadır.
C) "Görmədim" sözü rədifdir.
D) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
E) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Nəkisa
B) Nüşabə
C) Şəkər
D) Məhinbanu
E) Fitnə
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) təşbeh
B) metafora
C) simvol
D) metonimiya
E) epitet
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) qoşma
B) rübai
C) gəraylı
D) qitə
E) müxəmməs
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Bizə nə?"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Satıram"
D) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
E) "Əkinçi"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) qoşma və bağlayıcı
B) ədat və qoşma
C) ədat və bağlayıcı
D) bağlayıcı və modal söz
E) ədat və modal söz
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) qrammatik
B) leksik
C) həm fonetik, həm qrammatik
D) həm leksik, həm qrammatik
E) fonetik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 4, 5
B) 1, 6
C) 1, 2
D) 2, 5
E) 3, 6
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
B) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
C) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
D) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
E) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Alınma sözdür.
B) Avropa mənşəlidir.
C) Təkmənalıdır.
D) Omonim kimi işlənə bilmir.
E) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
B) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
C) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
D) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
E) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
B) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
C) lüğət tərkibinin yığcamlığı
D) sintaksisinin məhdudluğu
E) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) idarə
B) həm uzlaşma, həm yanaşma
C) yanaşma
D) tabesizlik
E) uzlaşma
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
B) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
C) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
D) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
E) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) söz kökünün daxildən dəyişməsi
B) ahəng qanununun olmaması
C) ön şəkilçilərin işlənməsi
D) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
E) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top