Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
D) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
E) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
B) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
C) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
D) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
E) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Bəngü Badə"
B) "Yeddi cam"
C) "Ənisül-qəlb"
D) "Söhbətül-əsmar"
E) "Səhhət və Mərəz"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
B) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
C) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
D) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
E) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Duyğu və yarpaqları"
B) "Küləklər"
C) "Həyat sevgisi"
D) "Gecə düşüncəsi"
E) "Bir gün"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
B) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
C) "Görmədim" sözü rədifdir.
D) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
E) Şer müxəmməs janrındadır.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Nəkisa
B) Nüşabə
C) Fitnə
D) Məhinbanu
E) Şəkər
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) təşbeh
B) metafora
C) simvol
D) metonimiya
E) epitet
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) qoşma
B) gəraylı
C) rübai
D) müxəmməs
E) qitə
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Əkinçi"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
D) "Satıram"
E) "Bizə nə?"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) ədat və bağlayıcı
B) qoşma və bağlayıcı
C) bağlayıcı və modal söz
D) ədat və qoşma
E) ədat və modal söz
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) həm leksik, həm qrammatik
C) qrammatik
D) həm fonetik, həm qrammatik
E) fonetik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 3, 6
B) 1, 2
C) 4, 5
D) 1, 6
E) 2, 5
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
B) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
C) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
D) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
E) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Alınma sözdür.
B) Omonim kimi işlənə bilmir.
C) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
D) Təkmənalıdır.
E) Avropa mənşəlidir.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
B) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
C) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
D) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
E) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) lüğət tərkibinin yığcamlığı
B) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
C) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
D) sintaksisinin məhdudluğu
E) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) idarə
B) yanaşma
C) həm uzlaşma, həm yanaşma
D) uzlaşma
E) tabesizlik
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
B) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
C) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
D) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
E) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
B) ahəng qanununun olmaması
C) söz kökünün daxildən dəyişməsi
D) ön şəkilçilərin işlənməsi
E) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top