Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
D) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
E) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
B) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
C) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
D) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
E) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Ənisül-qəlb"
B) "Yeddi cam"
C) "Söhbətül-əsmar"
D) "Bəngü Badə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
B) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
C) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
D) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
E) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Küləklər"
B) "Duyğu və yarpaqları"
C) "Bir gün"
D) "Gecə düşüncəsi"
E) "Həyat sevgisi"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
B) "Görmədim" sözü rədifdir.
C) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
D) Şer müxəmməs janrındadır.
E) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Fitnə
B) Şəkər
C) Nəkisa
D) Nüşabə
E) Məhinbanu
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metafora
B) simvol
C) metonimiya
D) epitet
E) təşbeh
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) rübai
B) qitə
C) qoşma
D) müxəmməs
E) gəraylı
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
B) "Satıram"
C) "Bizə nə?"
D) "Əkinçi"
E) "Ürəfa marşı"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) ədat və modal söz
B) ədat və qoşma
C) bağlayıcı və modal söz
D) ədat və bağlayıcı
E) qoşma və bağlayıcı
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) həm fonetik, həm qrammatik
C) həm leksik, həm qrammatik
D) fonetik
E) qrammatik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 2, 5
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 3, 6
E) 1, 6
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
B) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
C) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
D) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
E) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Alınma sözdür.
B) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) Avropa mənşəlidir.
E) Təkmənalıdır.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
B) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
C) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
D) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
E) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) sintaksisinin məhdudluğu
B) lüğət tərkibinin yığcamlığı
C) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
D) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
E) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) həm uzlaşma, həm yanaşma
B) tabesizlik
C) idarə
D) yanaşma
E) uzlaşma
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
B) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
C) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
D) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
E) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) ahəng qanununun olmaması
B) söz kökünün daxildən dəyişməsi
C) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
D) ön şəkilçilərin işlənməsi
E) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top