Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
B) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
C) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
D) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
E) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
B) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
C) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
D) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
E) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Bəngü Badə"
B) "Yeddi cam"
C) "Səhhət və Mərəz"
D) "Ənisül-qəlb"
E) "Söhbətül-əsmar"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
B) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
C) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
D) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
E) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Bir gün"
B) "Duyğu və yarpaqları"
C) "Küləklər"
D) "Gecə düşüncəsi"
E) "Həyat sevgisi"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
B) Şer müxəmməs janrındadır.
C) "Görmədim" sözü rədifdir.
D) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
E) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Nüşabə
B) Nəkisa
C) Şəkər
D) Məhinbanu
E) Fitnə
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metafora
B) simvol
C) metonimiya
D) təşbeh
E) epitet
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) müxəmməs
B) qitə
C) gəraylı
D) qoşma
E) rübai
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Əkinçi"
D) "Bizə nə?"
E) "Satıram"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) bağlayıcı və modal söz
B) qoşma və bağlayıcı
C) ədat və modal söz
D) ədat və qoşma
E) ədat və bağlayıcı
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) qrammatik
C) fonetik
D) həm leksik, həm qrammatik
E) həm fonetik, həm qrammatik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 3, 6
B) 2, 5
C) 4, 5
D) 1, 6
E) 1, 2
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
B) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
C) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
D) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
E) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Alınma sözdür.
B) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
C) Təkmənalıdır.
D) Avropa mənşəlidir.
E) Omonim kimi işlənə bilmir.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
B) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
C) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
D) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
E) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) sintaksisinin məhdudluğu
B) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
C) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
D) lüğət tərkibinin yığcamlığı
E) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) idarə
B) uzlaşma
C) həm uzlaşma, həm yanaşma
D) tabesizlik
E) yanaşma
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
B) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
C) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
D) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
E) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) söz kökünün daxildən dəyişməsi
B) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
C) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
D) ahəng qanununun olmaması
E) ön şəkilçilərin işlənməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top