Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
B) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
C) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
D) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
E) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
B) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
C) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
D) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
E) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Ənisül-qəlb"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Bəngü Badə"
D) "Yeddi cam"
E) "Söhbətül-əsmar"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
B) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
C) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
D) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
E) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Duyğu və yarpaqları"
B) "Həyat sevgisi"
C) "Bir gün"
D) "Gecə düşüncəsi"
E) "Küləklər"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
B) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
C) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
D) Şer müxəmməs janrındadır.
E) "Görmədim" sözü rədifdir.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Şəkər
B) Məhinbanu
C) Nüşabə
D) Fitnə
E) Nəkisa
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metafora
B) simvol
C) təşbeh
D) epitet
E) metonimiya
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) rübai
B) gəraylı
C) müxəmməs
D) qitə
E) qoşma
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Satıram"
B) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
C) "Əkinçi"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Bizə nə?"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) qoşma və bağlayıcı
B) bağlayıcı və modal söz
C) ədat və bağlayıcı
D) ədat və modal söz
E) ədat və qoşma
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) qrammatik
C) həm fonetik, həm qrammatik
D) həm leksik, həm qrammatik
E) fonetik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 3, 6
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 1, 6
E) 2, 5
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
B) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
C) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
D) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
E) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Alınma sözdür.
B) Omonim kimi işlənə bilmir.
C) Təkmənalıdır.
D) Avropa mənşəlidir.
E) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
B) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
C) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
D) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
E) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
B) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
C) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
D) lüğət tərkibinin yığcamlığı
E) sintaksisinin məhdudluğu
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) uzlaşma
B) yanaşma
C) idarə
D) tabesizlik
E) həm uzlaşma, həm yanaşma
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
B) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
C) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
D) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
E) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) söz kökünün daxildən dəyişməsi
B) ön şəkilçilərin işlənməsi
C) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
D) ahəng qanununun olmaması
E) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top