Tapılan ümumi test sayı : 44

M.F.Axundzadənin "Hekayəti-müsyö Jordan həkimi - nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni - məşhur" əsərinin qəhrəmanı Şahbaz bəy haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Parisə getmək, fransız dilini öyrənmək arzusundadır.
B) Avamlar mühitində bir qığılcım kimi parlayan obrazdır.
C) Təhsilini artırmağa çalışan, böyük böyük arzularla yaşayan gəncdir.
D) XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mütərəqqi ideyaların ifadəçisi olan gənc ziyalıların nümayəndəsidir.
E) Kənddə xəstəxana, məktəb açmaq, xalqı maarifləndirmək üçün mübarizə aparır.
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Cahangir bəy qan intiqamı uğrunda gedən çarpışmalara niyə qoşulur?
A) Rəşidin intiqamını almaq istəyir.
B) Rüstəm bəyə xoş gəlsin deyə bu işə gedir.
C) Fəxrəddinin apardığı islahatları qəbul edə bilmirdi.
D) Onun Fəxəddinlə köhnədən ədavəti var idi.
E) Səadət xanıma qovuşmaqda Fəəxrəddini özünə başlıca mane bildirdi.
M.Füzulinin hansı əsərində musiqi alətləri alleqorik obrazlar kimi iştirak edir?
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Ənisül-qəlb"
C) "Bəngü Badə"
D) "Yeddi cam"
E) "Səhhət və Mərəz"
Vaqif (S.Vurğun. "Vaqif") Qazax mahalına - Vidadinin evinə nə üçün gəlmişdi?
A) Kəndlilərin vəziyyətini öyrənmək fikrində idi.
B) Kənd üçün, kənd adamları üçün darıxmışdı.
C) Vidadini oğlu Əli bəyin toyuna aparmaq istəyirdi.
D) Vəzirlikdən çıxrıldığı üçün kəndə qayıtmışdı.
E) Daha sarayda xidmət etmək istəmədiyindən kəndə qayıtmışdı.
M.Müşfiqin mətbuatda çap olunmuş son əsəri:
A) "Həyat sevgisi"
B) "Bir gün"
C) "Duyğu və yarpaqları"
D) "Gecə düşüncəsi"
E) "Küləklər"
Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) "Görmədim" sözü rədifdir.
B) Lirik qəhrəmanı öz aldanışları ağrıdır.
C) Şerdə vəfasız, namərd adamların mənəvi eybəcərlikləri təsvir olunur.
D) İctimai-əxlaqi məzmunludur.
E) Şer müxəmməs janrındadır.
Aşağıdakı xüsusiyyətlər N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanına aiddir?
Gözəl rəqqasə və musiqiçidir. Ağıllı və cəsarətli bir insandır. Ağlı və tədbiri ilə ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapır. Hökmdara sübut edir ki, insan məşqlə, zəhmətlə ən çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər.
A) Fitnə
B) Nəkisa
C) Şəkər
D) Məhinbanu
E) Nüşabə
Dodağın qönçədi, dişlərin sədəf,
Qaşların qüdrətdən qara, Bəyistan! 

Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metonimiya
B) təşbeh
C) epitet
D) simvol
E) metafora
Bunlardan biri beytlər şəklindədir:
A) qoşma
B) rübai
C) gəraylı
D) qitə
E) müxəmməs
Çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş,
Başlayırıq qızmağa yay gəlməmiş  - 

misraları M.Ə.Sabirin hansı satirasındandır?
A) "Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!"
B) "Əkinçi"
C) "Satıram"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Bizə nə?"
Cümlədə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənmişdir?
Rauf onları lap evəcən ötürdü. 
A) ədat və bağlayıcı
B) bağlayıcı və modal söz
C) ədat və modal söz
D) ədat və qoşma
E) qoşma və bağlayıcı
"Professor Ağayev həzin bir adamdır"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) həm leksik, həm qrammatik
C) həm fonetik, həm qrammatik
D) fonetik
E) qrammatik
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin.
1. ilan              2. vücud                3. işıq                4. şüur                  5. vacib                  6. ildırım
A) 1, 6
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 3, 6
E) 2, 5
Sifət hansı cümlədə isimləşmişdir?
A) Məmməd bəy dəmir dəbilqəni başından götürdü.
B) Gözəl görünər, çirkin bürünər.
C) Bu gözəl qız qoşunun  sərkərdəsi imiş.
D) Qənirə bugünkü libasda daha gözəl görünürdü.
E) O, əvvəlki əməllərinə görə xəcalət çəkirdi.
"Kamal" sözünün leksik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Təkmənalıdır.
B) Avropa mənşəlidir.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) Alınma sözdür.
E) Sinonimi "yetkinlik" sözüdür.
"Padşah əmr elədi, otağın bir tərəfinə pərdə çəksinlər"  cümləsi haqqındakı fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
B) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
C) Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
D) Tabeli mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir.
E) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
Bir rəsmi-işgüzar üslub üçün əlamətdar deyil:
A) lüğət tərkibinin yığcamlığı
B) arxaik leksikanın və sintaktik konsruksiyaların uzun müddət mühafizə oluna bilməsi
C) sintaksisinin məhdudluğu
D) fikrin olduqca yığcam ifadə olunması
E) fərdi nitq ünsürlərinin, obrazlı söz və ifadələrin işlənməsi
"Qapını örtmək"  feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) yanaşma
B) idarə
C) uzlaşma
D) tabesizlik
E) həm uzlaşma, həm yanaşma
Hansı cümlənin həm mübtədası həm, həm də xəbəri III növ təyini söz birləşməsiilə ifadə olunmuşdur?
A) Nəvainin hədiyyəsi onu heyran etmişdir.
B) Dünənki atlılar yolda qalacaq.
C) İsmayılın istək və arzuları bitib-tükənmirdi.
D) Qurbaninin fikri özgə yerdə idi.
E) Kəmaləddin Behzadın fırçası ilahinin vergisidir.
İltisaqi dillər üçün əsasdır:
A) şəkilçilərin söz sonuna artırılması
B) sözə əvvəl qrammatik, sonra leksik şəkilçilərin artırılması
C) ahəng qanununun olmaması
D) söz kökünün daxildən dəyişməsi
E) ön şəkilçilərin işlənməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top