Tapılan ümumi test sayı : 44

"Qılınc yarası sağalar, ancaq söz yarası sağalmaz"  cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) yarası - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir
B) qılınc - sadə isimdir, adlıq haldadır
C) sağalar - sifətdən düzəlmiş feldir, xəbər şəklinin qeyri-qəti gələcək zamandadır
D) ancaq - qarşılaşdırma bağlayıcısıdır
E) söz - sadə isimdir, yiyəlik hadadır
Nəcəf bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsindəki Rüstəm bəy surəti haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərin sonunda öz əməllərindən peşman olur.
B) Oxumağın, maarifin qəddar düşmənidir.
C) Oğlu Rəşidin intiqamı yolunda hər şeyə razı olur.
D) Qəddar, amansız və intiqamçı bir bəydir.
E) Öz övladını dərin məhəbbətlə sevən atadır.
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Axund Səməd
B) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
C) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
D) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
E) Şah Abbas, Yusif Sərrac
M.Füzulinin "Padişahi-mülk" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərin sonunda şair adını çəkir və padşahdan kömək ummaq fikrinə düşdüyü üçün peşmançılığını bildirir.
B) Şairin ictimai məzmunlu məşhur qitəsidir.
C) Əsərdən  çıxan nəticə budur ki, padşahın hakimiyyəti müvəqqəti, şairin sənəti isə əbədidir.
D) Əsərdə işğalçı müharibələrə nifrət hissi aşılanır.
E) Qitədə hökmdar və şair surətləri qarşılaşdırılır.
R.Rza şerlərinin birində  "O kəs ki torpağa, xalqa bağlıdır, kökü xalq mənəviyyatının dərinliklərindəndir, onu əymək olmaz" qənaətinə gəlir:
A) "Pəncərəmə düşən işıq"
B) "Vətən"
C) "Çinar"
D) "Rənglər"
E) "Bu gün"
"Laçın yuvası", "Çərxi-fələk", "Şeytan", "Eşq və intiqam"  adlı pyeslərin və  "Qorxulu nağıllar"  silsiləsi adlı hekayələrin müəllifi:
A) C.Cabbarlı
B) S.S.Axundov
C) Ə.Haqverdiyev
D) A.Şaiq
E) C.Məmmədquluzadə
"Kitabi-Dədə Qorqud"da təsvir edilən Bayandır xan haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Oğuz elinin böyükləri onun çadırına toplaşaraq məsləhət alırdılar.
B) Bayandır xan döyüşlərdə oğuzlara başçılıq edir və düşmənlə döyüşürdü.
C) Qəhrəmanlıq göstərən bəylər onun igidləri sayılır və yanına gəlmək hüququ qazanırdılar.
D) Heç bir boyda Bayandır xanla bağlı əhvalat yoxdur.
E) Oğuz elinin başçısıdır.
Dil ilə dərvişlik olmaz,
Halı gərək yol əhlinin,
Balı gərək yol əhlinin
.
İlk bəndi nümunə gətirilən bu şerin müəllifini və janrını müəyyənləşdirin.
A) Xətayi, gəraylı
B) Zakir, gəraylı
C) Vaqif, qoşma
D) Xətayi, qoşma
E) Aşıq Ələsgər, gəraylı
Nümunədə işlənmiş məcazın növünü müəyyənləşdirin.
Gül bənizli, şahin baxışlı yarın
Könlünə saçdığı yeni ilham var. 
(H.Cavid)
A) təşbeh
B) təzad
C) mübaliğə
D) epitet
E) metonimiya
Qəsidənin sırf dini məzmun daşıyan növləri:
A) nət, mədhiyyə
B) minacat, mədhiyyə
C) minacat, nət
D) nət, fəxriyyə
E) minacat, fəxriyyə
M.Hadinin şeri hansıdır?
A) "Nə işim var?"
B) "Ana"
C) "Azərbaycan"
D) "Göy göl"
E) "Türkün nəğməsi"
"Anam və mən "Şah İsmayıl" operasına tamaşa etdim" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik və qrammatik
B) qrammatik
C) orfoepik
D) leksik
E) orfoqrafik
"Bu işin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən, Abbasqulu bəy"  cümləsindəki ədatın məna növünü göstərin:
A) arzu
B) qüvvətləndirici
C) əmr
D) məhdudlaşdırıcı
E) dəqiqləşdirici
Hansı cərgədəki sözlər yalnız kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?
A) minarə, normal
B) səməni, müsəlman
C) namərdlik, varlanma
D) gülləbaran, Nargilə
E) söndürülmək, narahatlıq
Hansı əvəzliklər həm sifətin, həm də zərfin yerində işlənə bilər?
1. o                     2. bu               3. elə
4. belə                5. həmin
A) 4, 5
B) 1, 5
C) 1, 2
D) 2, 3
E) 3, 4
"Elan" sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Alınma sözdür.
B) Ümumişlək sözdür.
C) Antonimi yoxdur.
D) Çoxmənalı sözdür.
E) Sinonimi "bildiriş" sözüdür.
"Həq bilir, sözümə hiylə qatmazam"  cümləsinin növünü göstərin.
A) Tabesiz mürəkkəb cümlə
B) Təktərkibli geniş cümlə
C) Cüttərkibli sadə geniş cümlə
D) Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə
E) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə
Biri rəsmi sənədlərin dili üçün istisnadır:
A) fikrin emosionallığı və obrazlılığı
B) fikrin hüquqi əsaslılığı
C) fikrin aydınlığı, birmənalılığı
D) fikrin maksimum mükəmməlliyi və yığcamlığı
E) fikrin daha çox nitq şablonları və ya standart formalar üzrə qurulması
"Tez fikirləşən" feli birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?
A) yanaşma
B) həm uzlaşma, həm idarə
C) tabesizlik
D) uzlaşma
E) idarə
"O, bizim imtahanlarımızın nəticəsini maraqla izləyirdi"  cümləsindəki tamamlıq nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) I növ təyini söz birləşməsi ilə
B) məsdər tərkibi ilə
C) isimlə
D) II növ təyini söz birləşməsi ilə
E) III növ təyini söz birləşməsi ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top