Tapılan ümumi test sayı : 206

Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin 1 – Layihələndirici vəzifə 2 – İnformasiya vermə vəzifəsi 3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - a; 2 - b; 3 - c
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?
A) fəlsəfi, anatomik - fizioloji.
B) psixoloji, elmi, fəlsəfi;
C) sosioloji, idraki, fəlsəfi;
D) bioloji, sosioloji, biososioloji;
E) bioloji, fizioloji, elmi;
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq gündəlik olaraq.
B) Təlim prosesinin əvvəlində.
C) Hər yarımilliyin sonunda
D) Kiçik summativ qiymətləndirmədən əvvəl.
E) Yalnız tədris ilinin sonunda.
1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A) 1 - təhsilin keyfiyyətinə yönəlmişdir, 2 - şagirdin subyektiv qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir
B) 1 - tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir, 2 - cari qiymətləndirmə formal xarakter daşıyır.
C) 1 - Məzmun standartlarının mənimsənil-məsi səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndir-mə standartları müəyyənləşdirilmişdir, 2- əsasən bilik səviyyəsi qiymətləndirilir.
D) 1- şagirdin bilik səviyyəsi qiymətləndirilir, 2- şagird müəllimin təyin etdiyi meyarlarla qiymətləndirilir.
E) 1- tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir, 2- şagirdin nailiyyəti-nin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir.
Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin: 1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir 2) şagirdi sosial həyata hazırlayır 3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır. 4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir 5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 1, 2
D) 1, 5
E) 2, 5
Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin: 1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir 2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir. 3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır. 4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 1, 2, 4
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?
A) Fikrin təhrik edilməsi qaydaları
B) Psixoloji dəstəkləmə qaydaları
C) Təşkilati dəstəkləmə qaydaları
D) Məlumatla təminetmə qaydaları
E) Stimulvermə qaydaları
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır
A) Şaquli inteqrasiya
B) Fənlərüstü
C) Fənlərarsı inteqrasiya
D) Bacarıqların inteqrasiyası
E) Üfiqi inteqrasiya
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A) Qavrama
B) Bilik
C) Tətbiq
D) Təhlil
E) Sintez
“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A) Məqsədyönlü
B) Rəmzi
C) Problemin müxtəlif yollarla həlli
D) Sual verməyə həvəsləndirmə
E) İdraki
Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər. 1 – idman; 2 – rəğbətləndirmə; 3 – cəzalandırma; 4 – nümunə; 5 – ictimai rəy; 6 – yarışlar.
A) 2; 3; 6
B) 6; 1; 4
C) 4; 2; 5
D) 3; 5; 6
E) 1; 2; 3
Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın 1 – Özünümüşahidə 2 – Özünüdərketmə 3 – Özünütəlqin a – şəxsiyyətinin yüksək forması b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsi e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə passivliyin olması
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - d; 2 - e; 3 - a
C) 1 - b; 2 - c; 3 - d
D) 1 - a; 2 - b; 3 –d
E) 1 - e; 2 - d; 3 - c
Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin 1 – uzunsürən pedaqoji dəstək 2 – şəxsi fəaliyyət 3 – inkişafın sürətliliyi 4 – fəallıq göstərmək 5 – sosial təcrübəni genişləndirmək 6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək
A) 2; 3; 6
B) 2; 4; 6
C) 5; 4; 2
D) 1; 2; 4
E) 1; 3; 5
Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin 1 – hiss və düşüncələri idarə etmək 2 – yoldaşlarını idarə etmək 3 – əməkdaşlıq yaratmaq 4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək 5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək
A) 1; 2; 3
B) 4; 3; 2
C) 1; 4; 5
D) 1; 4; 3
E) 5; 1; 2
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?
A) Dərsdə əks əlaqənin ardıcıl təmin edilməsi
B) Dərsdə daha çox yaddaşa istinad edilməsi
C) Dərsdə əsas didaktik vəzifənin müəyyən edilməsi
D) Şagird fəallığının və şüurluluğunun təmin edilməsi
E) Dərs vaxtından səmərəli istifadə edilməsi
Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin. 1 – fasiləsizliyi; 2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi; 3 – işin təşkili; 4 – fəaliyyət növləri; 5 – nəticələrin təhlili; 6 – formalarını qruplaşdırmaq
A) 1; 4; 6
B) 2; 3; 4
C) 4; 3; 2
D) 5 ; 2; 1
E) 2; 3; 5
Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin 1 – dərs 2 – dərnək 3 – bilik 4 – tərbiyəvi söhbət 5 – ekskursiya 6 – ev tapşırıqları
A) 2, 5, 6
B) 1, 3, 6
C) 1, 4, 5
D) 2, 4, 6
E) 1, 3, 5
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:
A) Təlimin nəticələrinin cari və yekun qiymətləndirilməsi
B) Təlimin tərbiyəedici və inkişafetdirici prinsiplərinin reallaşdırılmasına nail olmaq
C) Müəyyən fənn üzrə təlimin məqsədi və məzmununu müəyyənləşdirmək
D) Təlimin bütün növ məqsəd və səviyyələri üçün cari və yekun standart tapşırıqlar hazırlamaq
E) Öyrədici dövrənin təkrar olunmaq imkanına malik olunması
İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin 1 – Təbii şəkildə əşya 2 – Əşya haqqında məlumat 3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli 4 – Əlavə oxu materialları 5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A) 2; 4; 5
B) 2; 3; 4
C) 1; 3; 5
D) 3; 4; 5
E) 1; 2; 3
Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır 1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən 2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən 3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən 4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A) 2; 3; 4
B) 4; 1; 3
C) 1; 2; 3
D) 4; 1; 2
E) 1; 3; 2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top