Tapılan ümumi test sayı : 114

Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “Diskatan” heykəli 2. “Odisseya” dastanı 3. Lukretsinin təlimi 4. İlk Olimpiya oyunları 5. Panteon məbədi
A) 3,4,5
B) 1,2,4
C) 1,3,4
D) 2,3,5
E) 2,4,5
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) Uot Tayler üsyanı
B) Kordova xilafətinin parçalanması
C) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil olması
D) Yüzillik müharibənin başlanması
E) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar tərəfindən tutulması
B) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanması
C) Peterburq müqaviləsinin imzalanması
D) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması
E) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının daxil olması
B) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Cara hücum etməsi
C) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
D) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini imzalaması
E) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının çıxarılması
Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi
B) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə hüququnun təsdiq edilməsi
C) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən uzaqlaşdırılması
D) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi
E) vahid kənd idarəsinin yaradılması
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Frank dövlətinin yaranması 2. Katalaun döyüşü 3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 4. Ərəb dövlətinin yaranması
A) 4, 3, 1, 2
B) 1, 3, 4, 2
C) 2, 4, 1, 3
D) 2, 1, 3, 4
E) 1, 3, 2, 4
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi dəstələrinin məskən salması
B) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında bölünməsi
C) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub saxlaması
D) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması
E) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 2, 3
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir
B) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə
C) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – Alban hökmdarı Cavanşir
D) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin Vaçaqan
E) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – Ərəb xilafətinin qoşunlarına
Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 2, 4
Daha əvvəl olmuşdur:
A) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu
B) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi
C) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi
D) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü
E) Qavqamela döyüşü
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi
B) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması
C) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə edilməsi
D) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması
E) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması 3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A) 1, 5
B) 2, 5
C) 2, 3
D) 3, 4
E) 1, 4
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A) İrəvan
B) Lənkəran
C) Qarabağ
D) Şamaxı
E) Naxçıvan
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi
B) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması
C) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
D) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması
E) Dövlətin iki hissəyə parçalanması
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Pakistan İslam Respublikası 2. Almaniya Federativ Respublikası 3. Çin Xalq Respublikası 4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 2, 3
D) 3, 4
E) 1, 4
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri
B) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri
C) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri
D) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürmələri
E) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi
B) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması
C) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması
D) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi
E) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – Dmitri Donskoy
B) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Sultan Firuz
C) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray
D) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd
E) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim
Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “İliada” dastanı 2. İmperator Trayanın sütunu 3. Parfenon məbədi 4. Demokritin təlimi 5. Kolizey amfiteatrı
A) 1,3,4
B) 3,5
C) 1,5
D) 1,2,5
E) 2,4,5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top