Tapılan ümumi test sayı : 114

Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “Diskatan” heykəli 2. “Odisseya” dastanı 3. Lukretsinin təlimi 4. İlk Olimpiya oyunları 5. Panteon məbədi
A) 2,4,5
B) 2,3,5
C) 1,2,4
D) 1,3,4
E) 3,4,5
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil olması
B) Kordova xilafətinin parçalanması
C) Yüzillik müharibənin başlanması
D) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması
E) Uot Tayler üsyanı
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar tərəfindən tutulması
B) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
C) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması
D) Peterburq müqaviləsinin imzalanması
E) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanması
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının daxil olması
B) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini imzalaması
C) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının çıxarılması
D) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
E) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Cara hücum etməsi
Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi
B) vahid kənd idarəsinin yaradılması
C) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən uzaqlaşdırılması
D) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə hüququnun təsdiq edilməsi
E) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Frank dövlətinin yaranması 2. Katalaun döyüşü 3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 4. Ərəb dövlətinin yaranması
A) 4, 3, 1, 2
B) 2, 4, 1, 3
C) 2, 1, 3, 4
D) 1, 3, 4, 2
E) 1, 3, 2, 4
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması
B) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
C) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi dəstələrinin məskən salması
D) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında bölünməsi
E) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub saxlaması
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 2, 3
E) 1, 4
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir
B) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – Alban hökmdarı Cavanşir
C) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin Vaçaqan
D) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – Ərəb xilafətinin qoşunlarına
E) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə
Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 4, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 4
Daha əvvəl olmuşdur:
A) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi
B) Qavqamela döyüşü
C) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi
D) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu
E) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması
B) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması
C) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə edilməsi
D) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
E) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması 3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A) 1, 5
B) 2, 5
C) 2, 3
D) 3, 4
E) 1, 4
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A) Lənkəran
B) Qarabağ
C) Şamaxı
D) Naxçıvan
E) İrəvan
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması
B) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
C) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi
D) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması
E) Dövlətin iki hissəyə parçalanması
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Pakistan İslam Respublikası 2. Almaniya Federativ Respublikası 3. Çin Xalq Respublikası 4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A) 2, 3
B) 1, 4
C) 2, 4
D) 3, 4
E) 1, 3
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri
B) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürmələri
C) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri
D) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri
E) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
B) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması
C) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi
D) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi
E) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim
B) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd
C) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray
D) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – Dmitri Donskoy
E) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Sultan Firuz
Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “İliada” dastanı 2. İmperator Trayanın sütunu 3. Parfenon məbədi 4. Demokritin təlimi 5. Kolizey amfiteatrı
A) 1,3,4
B) 3,5
C) 2,4,5
D) 1,2,5
E) 1,5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top