Tapılan ümumi test sayı : 114

Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “Diskatan” heykəli 2. “Odisseya” dastanı 3. Lukretsinin təlimi 4. İlk Olimpiya oyunları 5. Panteon məbədi
A) 2,4,5
B) 3,4,5
C) 2,3,5
D) 1,3,4
E) 1,2,4
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) Yüzillik müharibənin başlanması
B) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması
C) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil olması
D) Uot Tayler üsyanı
E) Kordova xilafətinin parçalanması
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Peterburq müqaviləsinin imzalanması
B) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması
C) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
D) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanması
E) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar tərəfindən tutulması
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının çıxarılması
B) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini imzalaması
C) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Cara hücum etməsi
D) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının daxil olması
E) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi
B) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi
C) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə hüququnun təsdiq edilməsi
D) vahid kənd idarəsinin yaradılması
E) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən uzaqlaşdırılması
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Frank dövlətinin yaranması 2. Katalaun döyüşü 3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 4. Ərəb dövlətinin yaranması
A) 2, 4, 1, 3
B) 2, 1, 3, 4
C) 1, 3, 2, 4
D) 1, 3, 4, 2
E) 4, 3, 1, 2
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
B) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub saxlaması
C) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi dəstələrinin məskən salması
D) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması
E) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında bölünməsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A) 3, 4
B) 1, 3
C) 1, 2
D) 2, 3
E) 1, 4
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – Ərəb xilafətinin qoşunlarına
B) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – Alban hökmdarı Cavanşir
C) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir
D) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin Vaçaqan
E) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə
Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A) 3, 4, 5
B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 1, 2, 3
Daha əvvəl olmuşdur:
A) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü
B) Qavqamela döyüşü
C) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi
D) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu
E) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
B) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması
C) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi
D) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə edilməsi
E) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması 3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A) 2, 5
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 5
E) 1, 4
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A) Naxçıvan
B) İrəvan
C) Lənkəran
D) Qarabağ
E) Şamaxı
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması
B) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması
C) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
D) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi
E) Dövlətin iki hissəyə parçalanması
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Pakistan İslam Respublikası 2. Almaniya Federativ Respublikası 3. Çin Xalq Respublikası 4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A) 2, 3
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 1, 4
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürmələri
B) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri
C) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri
D) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri
E) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması
B) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi
C) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi
D) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması
E) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd
B) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray
C) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Sultan Firuz
D) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim
E) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – Dmitri Donskoy
Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “İliada” dastanı 2. İmperator Trayanın sütunu 3. Parfenon məbədi 4. Demokritin təlimi 5. Kolizey amfiteatrı
A) 1,2,5
B) 3,5
C) 2,4,5
D) 1,5
E) 1,3,4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top