Tapılan ümumi test sayı : 114

Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “Diskatan” heykəli 2. “Odisseya” dastanı 3. Lukretsinin təlimi 4. İlk Olimpiya oyunları 5. Panteon məbədi
A) 1,3,4
B) 2,4,5
C) 2,3,5
D) 1,2,4
E) 3,4,5
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) Uot Tayler üsyanı
B) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması
C) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil olması
D) Kordova xilafətinin parçalanması
E) Yüzillik müharibənin başlanması
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Peterburq müqaviləsinin imzalanması
B) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması
C) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
D) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar tərəfindən tutulması
E) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanması
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının çıxarılması
B) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının daxil olması
C) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini imzalaması
D) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Cara hücum etməsi
E) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A) vahid kənd idarəsinin yaradılması
B) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi
C) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi
D) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən uzaqlaşdırılması
E) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə hüququnun təsdiq edilməsi
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Frank dövlətinin yaranması 2. Katalaun döyüşü 3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 4. Ərəb dövlətinin yaranması
A) 2, 1, 3, 4
B) 1, 3, 2, 4
C) 2, 4, 1, 3
D) 1, 3, 4, 2
E) 4, 3, 1, 2
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
B) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması
C) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi dəstələrinin məskən salması
D) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub saxlaması
E) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında bölünməsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A) 1, 2
B) 1, 3
C) 1, 4
D) 2, 3
E) 3, 4
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – Alban hökmdarı Cavanşir
B) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin Vaçaqan
C) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə
D) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir
E) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – Ərəb xilafətinin qoşunlarına
Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 4
E) 1, 2, 3
Daha əvvəl olmuşdur:
A) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü
B) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu
C) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi
D) Qavqamela döyüşü
E) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması
B) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
C) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi
D) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması
E) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə edilməsi
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması 3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A) 3, 4
B) 2, 5
C) 1, 5
D) 2, 3
E) 1, 4
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A) İrəvan
B) Qarabağ
C) Naxçıvan
D) Şamaxı
E) Lənkəran
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması
B) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi
C) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması
D) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
E) Dövlətin iki hissəyə parçalanması
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Pakistan İslam Respublikası 2. Almaniya Federativ Respublikası 3. Çin Xalq Respublikası 4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A) 1, 3
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 4
E) 2, 4
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürmələri
B) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri
C) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri
D) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri
E) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
B) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması
C) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması
D) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi
E) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim
B) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd
C) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – Dmitri Donskoy
D) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray
E) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Sultan Firuz
Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “İliada” dastanı 2. İmperator Trayanın sütunu 3. Parfenon məbədi 4. Demokritin təlimi 5. Kolizey amfiteatrı
A) 2,4,5
B) 1,3,4
C) 1,2,5
D) 3,5
E) 1,5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top