Tapılan ümumi test sayı : 114

Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “Diskatan” heykəli 2. “Odisseya” dastanı 3. Lukretsinin təlimi 4. İlk Olimpiya oyunları 5. Panteon məbədi
A) 3,4,5
B) 1,2,4
C) 1,3,4
D) 2,4,5
E) 2,3,5
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) Kordova xilafətinin parçalanması
B) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil olması
C) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması
D) Uot Tayler üsyanı
E) Yüzillik müharibənin başlanması
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanması
B) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması
C) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
D) Peterburq müqaviləsinin imzalanması
E) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar tərəfindən tutulması
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının çıxarılması
B) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Cara hücum etməsi
C) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
D) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini imzalaması
E) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının daxil olması
Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi
B) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən uzaqlaşdırılması
C) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi
D) vahid kənd idarəsinin yaradılması
E) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə hüququnun təsdiq edilməsi
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Frank dövlətinin yaranması 2. Katalaun döyüşü 3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 4. Ərəb dövlətinin yaranması
A) 1, 3, 2, 4
B) 2, 1, 3, 4
C) 4, 3, 1, 2
D) 2, 4, 1, 3
E) 1, 3, 4, 2
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında bölünməsi
B) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub saxlaması
C) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
D) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması
E) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi dəstələrinin məskən salması
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A) 3, 4
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 1, 4
E) 1, 3
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir
B) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – Alban hökmdarı Cavanşir
C) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə
D) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin Vaçaqan
E) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – Ərəb xilafətinin qoşunlarına
Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A) 1, 2, 4
B) 1, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 5
E) 3, 4, 5
Daha əvvəl olmuşdur:
A) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü
B) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi
C) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi
D) Qavqamela döyüşü
E) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi
B) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə edilməsi
C) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması
D) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
E) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması 3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A) 1, 5
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 3
E) 2, 5
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A) Qarabağ
B) Lənkəran
C) Naxçıvan
D) İrəvan
E) Şamaxı
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması
B) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
C) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması
D) Dövlətin iki hissəyə parçalanması
E) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Pakistan İslam Respublikası 2. Almaniya Federativ Respublikası 3. Çin Xalq Respublikası 4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A) 2, 4
B) 3, 4
C) 2, 3
D) 1, 3
E) 1, 4
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürmələri
B) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri
C) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri
D) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri
E) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması
B) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi
C) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması
D) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi
E) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim
B) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – Dmitri Donskoy
C) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd
D) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Sultan Firuz
E) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray
Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “İliada” dastanı 2. İmperator Trayanın sütunu 3. Parfenon məbədi 4. Demokritin təlimi 5. Kolizey amfiteatrı
A) 1,5
B) 3,5
C) 1,2,5
D) 1,3,4
E) 2,4,5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top