Tapılan ümumi test sayı : 114

Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “Diskatan” heykəli 2. “Odisseya” dastanı 3. Lukretsinin təlimi 4. İlk Olimpiya oyunları 5. Panteon məbədi
A) 1,3,4
B) 2,3,5
C) 2,4,5
D) 1,2,4
E) 3,4,5
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) Uot Tayler üsyanı
B) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması
C) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil olması
D) Yüzillik müharibənin başlanması
E) Kordova xilafətinin parçalanması
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanması
B) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar tərəfindən tutulması
C) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması
D) Peterburq müqaviləsinin imzalanması
E) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı tarixinə aiddir:
A) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini imzalaması
B) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Cara hücum etməsi
C) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının daxil olması
D) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının çıxarılması
E) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri haqqındakı qanundan fərqi:
A) vahid kənd idarəsinin yaradılması
B) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə hüququnun təsdiq edilməsi
C) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi
D) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən uzaqlaşdırılması
E) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Frank dövlətinin yaranması 2. Katalaun döyüşü 3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 4. Ərəb dövlətinin yaranması
A) 1, 3, 2, 4
B) 2, 1, 3, 4
C) 4, 3, 1, 2
D) 1, 3, 4, 2
E) 2, 4, 1, 3
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
B) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması
C) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub saxlaması
D) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi dəstələrinin məskən salması
E) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında bölünməsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini 3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini
A) 1, 4
B) 3, 4
C) 2, 3
D) 1, 2
E) 1, 3
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – Ərəb xilafətinin qoşunlarına
B) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir
C) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – Alban hökmdarı Cavanşir
D) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin Vaçaqan
E) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə
Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə edilməsi
A) 2, 3, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 2, 4
Daha əvvəl olmuşdur:
A) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etməsi
B) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu
C) Qavqamela döyüşü
D) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi
E) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü
Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması
B) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi
C) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması
D) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
E) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə edilməsi
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının yaradılması 3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart soyqırımını həyata keçirməsi
A) 3, 4
B) 1, 5
C) 2, 5
D) 2, 3
E) 1, 4
Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq:
A) Şamaxı
B) Naxçıvan
C) İrəvan
D) Lənkəran
E) Qarabağ
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
B) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması
C) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması
D) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi
E) Dövlətin iki hissəyə parçalanması
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Pakistan İslam Respublikası 2. Almaniya Federativ Respublikası 3. Çin Xalq Respublikası 4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 3
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürmələri
B) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri
C) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri
D) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri
E) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi
B) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi
C) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi
D) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması
E) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Sultan Firuz
B) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd
C) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – Dmitri Donskoy
D) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray
E) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim
Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 1. “İliada” dastanı 2. İmperator Trayanın sütunu 3. Parfenon məbədi 4. Demokritin təlimi 5. Kolizey amfiteatrı
A) 3,5
B) 1,5
C) 1,3,4
D) 2,4,5
E) 1,2,5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top