Tapılan ümumi test sayı : 114

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) neftin ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə müqavilələrin bağlanması
B) neft sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretin qəbul edilməsi
C) Müəssislər Məclisinin fəaliyyətə başlaması
D) latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinə başlanması
E) torpaq islahatının uğurla həyata keçirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu 2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini 3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini
A) 3, 4
B) 2, 3
C) 2, 4
D) 1, 4
E) 1, 2
Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:
A) “Şiraz qonaqlığı”nın təşkili
B) ölkəmizin şimal hissəsinə Osmanlı imperiyasının hərbi yürüşlərinin təşkili
C) Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
D) bir sıra xanların Osmanlı dövlətinin hamiliyinə keçməsi üçün İstanbula elçi göndərməsi
E) general Zubovun başçılığı ilə ölkəmizə rus qoşunlarının hərbi yürüşünün təşkil edilməsi
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) İngiltərədə ilk parlamentin çağırılması
B) Jakeriya üsyanı
C) İlk dünya səyahətinin baş verməsi
D) İspaniyada rekonkista hərəkatının başlanması
E) xristian kilsəsinin Qərb və Şərq kilsələrinə parçalanması
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Albaniyada xristian dininə aid qanunlar qəbul edilmişdir – III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti dövründə
B) Ktesifon döyüşündə iştirak etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
C) Kür sahilində xəzərləri məğlub etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
D) Albaniyadan alınan vergiləri üçdə bir qədər azaltmışdır – ərəb xəlifəsi Müaviyə
E) Nəhavənd döyüşündə Sasanilərə qarşı vuruşmuşdur – ərəb qoşunları
Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:
A) sahibkar kəndlilərinin bəylərdən asılılığının rəsmiləşdirilməsi
B) kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun verilməsi
C) kəndlilərə 5 desyatin torpaq sahəsinin ayrılması
D) dövlət kəndlilərinə töycü ödəmək şərtilə dövlət torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi
E) bəy və ağaların torpaq üzərində hüquqlarının toxunulmazlığının ləğv edilməsi
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5
Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:
A) Gəncə
B) Qarabağ
C) Naxçıvan
D) Şəki
E) İrəvan
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Avropa İqtisadi Birliyi 2. NATO 3. BMT 4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 4
E) 2, 3
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması 2. Frank imperiyasının parçalanması 3. Kordova xilafətinin yaranması 4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması
A) 4, 2, 3, 1
B) 1, 3, 2, 4
C) 2, 3, 1, 4
D) 2, 1, 4, 3
E) 1, 4, 3, 2
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Azərbaycanın qərb torpaqlarının osmanlıların hakimiyyəti altına keçməsi
B) Qəsri-Şirin müqaviləsinin imzalanması
C) Şah II Abbasın dövründə Səfəvilərin Rusiya ilə toqquşması
D) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
E) Xəzəryanı bölgələrin Rusiya tərəfindən tutulması
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Təbriz şəhərinin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
B) Səfəvilərlə müharibə aparılması
C) Uzun Həsənin Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoyması
D) Əbhər sazişinin bağlanması
E) Qara dənizə yeganə çıxış yolunun itirilməsi
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin elan edilməsi 2. Bakı XKS-nin yaradılması 3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi
A) 2, 3
B) 1, 5
C) 1, 4
D) 2, 4
E) 3, 5
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) vilayətlərin idarəsinin şahzadələr və məşhur əmirlər arasında bölüşdürülməsi
B) yerli zadəganlara arxalanaraq dövlətin möhkəmləndirilməsi
C) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
D) Qızıl Ordu xanları ilə ilk toqquşmanın baş verməsi
E) iqtisadi cəhətdən güclü və mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması: 1. İcarəyə verilirdi 2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) xostak
B) vəqf
C) soyurqal
D) icma
E) mülk
Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) “Böyük kanal”ın çəkilməsi
B) “Vuruşan padşahlıqlar dövrü”nün başa çatması
C) Hun tayfalarının ölkə üzərinə hücumlarının başlanması
D) Ölkə ticarət yollarının dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
E) Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Azərbaycan Demokrat Firqəsinə rəhbərlik etmələri
B) Təbrizdə universitetin təsis edilməsi
C) Cənubi Azərbaycanda müstəqil respublika yaratmaq tələbini irəli sürmələri
D) SSRİ ilə diplomatik münasibətlər qurmaları
E) Ana dilində “Azərbaycan” qəzetini nəşr etdirmələri
A) II, III
B) I, V
C) II, IV
D) III, V
E) I, IV
Daha əvvəl olmuşdur:
A) Maqneziya döyüşü
B) Azərbaycan ərazisində İskit padşahlığının yaranması
C) Aşşurbanipalın İzirtunu tutması
D) Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu tərəfindən geri qaytarılması
E) Azərbaycanın Əhəməni imperiyasının tərkibinə qatılması
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Osmanlı sultanı Fateh II Mehmetdən asılılığı qəbul etdi – Krım xanı Məngli Gəray
B) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Əlaəddin Hilçi
C) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd xan
D) Əmir Teymurla Ankara döyüşündə mübarizə apardı – Sultan I Murad
E) Albaniyanı Osmanlı imperiyasının tərkibinə qatdı – Sultan II Murad
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top