Tapılan ümumi test sayı : 114

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) torpaq islahatının uğurla həyata keçirilməsi
B) Müəssislər Məclisinin fəaliyyətə başlaması
C) neftin ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə müqavilələrin bağlanması
D) latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinə başlanması
E) neft sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretin qəbul edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu 2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini 3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini
A) 2, 3
B) 1, 4
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 3, 4
Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:
A) ölkəmizin şimal hissəsinə Osmanlı imperiyasının hərbi yürüşlərinin təşkili
B) general Zubovun başçılığı ilə ölkəmizə rus qoşunlarının hərbi yürüşünün təşkil edilməsi
C) Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
D) bir sıra xanların Osmanlı dövlətinin hamiliyinə keçməsi üçün İstanbula elçi göndərməsi
E) “Şiraz qonaqlığı”nın təşkili
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) xristian kilsəsinin Qərb və Şərq kilsələrinə parçalanması
B) Jakeriya üsyanı
C) İngiltərədə ilk parlamentin çağırılması
D) İspaniyada rekonkista hərəkatının başlanması
E) İlk dünya səyahətinin baş verməsi
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Nəhavənd döyüşündə Sasanilərə qarşı vuruşmuşdur – ərəb qoşunları
B) Ktesifon döyüşündə iştirak etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
C) Kür sahilində xəzərləri məğlub etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
D) Albaniyadan alınan vergiləri üçdə bir qədər azaltmışdır – ərəb xəlifəsi Müaviyə
E) Albaniyada xristian dininə aid qanunlar qəbul edilmişdir – III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti dövründə
Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:
A) kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun verilməsi
B) bəy və ağaların torpaq üzərində hüquqlarının toxunulmazlığının ləğv edilməsi
C) kəndlilərə 5 desyatin torpaq sahəsinin ayrılması
D) dövlət kəndlilərinə töycü ödəmək şərtilə dövlət torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi
E) sahibkar kəndlilərinin bəylərdən asılılığının rəsmiləşdirilməsi
A) 3
B) 1
C) 4
D) 5
E) 2
Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:
A) Qarabağ
B) İrəvan
C) Gəncə
D) Naxçıvan
E) Şəki
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Avropa İqtisadi Birliyi 2. NATO 3. BMT 4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 2, 3
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması 2. Frank imperiyasının parçalanması 3. Kordova xilafətinin yaranması 4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması
A) 4, 2, 3, 1
B) 1, 4, 3, 2
C) 2, 3, 1, 4
D) 1, 3, 2, 4
E) 2, 1, 4, 3
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Qəsri-Şirin müqaviləsinin imzalanması
B) Azərbaycanın qərb torpaqlarının osmanlıların hakimiyyəti altına keçməsi
C) Şah II Abbasın dövründə Səfəvilərin Rusiya ilə toqquşması
D) Xəzəryanı bölgələrin Rusiya tərəfindən tutulması
E) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Təbriz şəhərinin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
B) Əbhər sazişinin bağlanması
C) Səfəvilərlə müharibə aparılması
D) Qara dənizə yeganə çıxış yolunun itirilməsi
E) Uzun Həsənin Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoyması
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin elan edilməsi 2. Bakı XKS-nin yaradılması 3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi
A) 1, 5
B) 3, 5
C) 2, 3
D) 1, 4
E) 2, 4
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) Qızıl Ordu xanları ilə ilk toqquşmanın baş verməsi
B) iqtisadi cəhətdən güclü və mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması
C) vilayətlərin idarəsinin şahzadələr və məşhur əmirlər arasında bölüşdürülməsi
D) yerli zadəganlara arxalanaraq dövlətin möhkəmləndirilməsi
E) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması: 1. İcarəyə verilirdi 2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) soyurqal
B) vəqf
C) xostak
D) icma
E) mülk
Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) “Böyük kanal”ın çəkilməsi
B) Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması
C) “Vuruşan padşahlıqlar dövrü”nün başa çatması
D) Hun tayfalarının ölkə üzərinə hücumlarının başlanması
E) Ölkə ticarət yollarının dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Təbrizdə universitetin təsis edilməsi
B) SSRİ ilə diplomatik münasibətlər qurmaları
C) Cənubi Azərbaycanda müstəqil respublika yaratmaq tələbini irəli sürmələri
D) Ana dilində “Azərbaycan” qəzetini nəşr etdirmələri
E) Azərbaycan Demokrat Firqəsinə rəhbərlik etmələri
A) II, III
B) III, V
C) I, IV
D) I, V
E) II, IV
Daha əvvəl olmuşdur:
A) Azərbaycan ərazisində İskit padşahlığının yaranması
B) Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu tərəfindən geri qaytarılması
C) Maqneziya döyüşü
D) Aşşurbanipalın İzirtunu tutması
E) Azərbaycanın Əhəməni imperiyasının tərkibinə qatılması
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd xan
B) Osmanlı sultanı Fateh II Mehmetdən asılılığı qəbul etdi – Krım xanı Məngli Gəray
C) Albaniyanı Osmanlı imperiyasının tərkibinə qatdı – Sultan II Murad
D) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Əlaəddin Hilçi
E) Əmir Teymurla Ankara döyüşündə mübarizə apardı – Sultan I Murad
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top