Tapılan ümumi test sayı : 114

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) neftin ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə müqavilələrin bağlanması
B) Müəssislər Məclisinin fəaliyyətə başlaması
C) neft sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretin qəbul edilməsi
D) torpaq islahatının uğurla həyata keçirilməsi
E) latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinə başlanması
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu 2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini 3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini
A) 3, 4
B) 1, 4
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 1, 2
Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:
A) bir sıra xanların Osmanlı dövlətinin hamiliyinə keçməsi üçün İstanbula elçi göndərməsi
B) ölkəmizin şimal hissəsinə Osmanlı imperiyasının hərbi yürüşlərinin təşkili
C) Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
D) “Şiraz qonaqlığı”nın təşkili
E) general Zubovun başçılığı ilə ölkəmizə rus qoşunlarının hərbi yürüşünün təşkil edilməsi
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) İngiltərədə ilk parlamentin çağırılması
B) İlk dünya səyahətinin baş verməsi
C) İspaniyada rekonkista hərəkatının başlanması
D) xristian kilsəsinin Qərb və Şərq kilsələrinə parçalanması
E) Jakeriya üsyanı
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Albaniyada xristian dininə aid qanunlar qəbul edilmişdir – III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti dövründə
B) Nəhavənd döyüşündə Sasanilərə qarşı vuruşmuşdur – ərəb qoşunları
C) Albaniyadan alınan vergiləri üçdə bir qədər azaltmışdır – ərəb xəlifəsi Müaviyə
D) Kür sahilində xəzərləri məğlub etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
E) Ktesifon döyüşündə iştirak etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:
A) sahibkar kəndlilərinin bəylərdən asılılığının rəsmiləşdirilməsi
B) kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun verilməsi
C) kəndlilərə 5 desyatin torpaq sahəsinin ayrılması
D) dövlət kəndlilərinə töycü ödəmək şərtilə dövlət torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi
E) bəy və ağaların torpaq üzərində hüquqlarının toxunulmazlığının ləğv edilməsi
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 1
Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:
A) Naxçıvan
B) Gəncə
C) İrəvan
D) Şəki
E) Qarabağ
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Avropa İqtisadi Birliyi 2. NATO 3. BMT 4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
A) 1, 4
B) 3, 4
C) 2, 3
D) 1, 2
E) 2, 4
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması 2. Frank imperiyasının parçalanması 3. Kordova xilafətinin yaranması 4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması
A) 1, 3, 2, 4
B) 1, 4, 3, 2
C) 4, 2, 3, 1
D) 2, 1, 4, 3
E) 2, 3, 1, 4
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Xəzəryanı bölgələrin Rusiya tərəfindən tutulması
B) Şah II Abbasın dövründə Səfəvilərin Rusiya ilə toqquşması
C) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
D) Qəsri-Şirin müqaviləsinin imzalanması
E) Azərbaycanın qərb torpaqlarının osmanlıların hakimiyyəti altına keçməsi
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Qara dənizə yeganə çıxış yolunun itirilməsi
B) Səfəvilərlə müharibə aparılması
C) Uzun Həsənin Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoyması
D) Əbhər sazişinin bağlanması
E) Təbriz şəhərinin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin elan edilməsi 2. Bakı XKS-nin yaradılması 3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi
A) 1, 5
B) 3, 5
C) 2, 4
D) 1, 4
E) 2, 3
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) yerli zadəganlara arxalanaraq dövlətin möhkəmləndirilməsi
B) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
C) vilayətlərin idarəsinin şahzadələr və məşhur əmirlər arasında bölüşdürülməsi
D) Qızıl Ordu xanları ilə ilk toqquşmanın baş verməsi
E) iqtisadi cəhətdən güclü və mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması: 1. İcarəyə verilirdi 2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) vəqf
B) mülk
C) xostak
D) soyurqal
E) icma
Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) “Böyük kanal”ın çəkilməsi
B) Hun tayfalarının ölkə üzərinə hücumlarının başlanması
C) Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması
D) Ölkə ticarət yollarının dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
E) “Vuruşan padşahlıqlar dövrü”nün başa çatması
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) SSRİ ilə diplomatik münasibətlər qurmaları
B) Təbrizdə universitetin təsis edilməsi
C) Ana dilində “Azərbaycan” qəzetini nəşr etdirmələri
D) Cənubi Azərbaycanda müstəqil respublika yaratmaq tələbini irəli sürmələri
E) Azərbaycan Demokrat Firqəsinə rəhbərlik etmələri
A) I, IV
B) II, III
C) I, V
D) II, IV
E) III, V
Daha əvvəl olmuşdur:
A) Maqneziya döyüşü
B) Aşşurbanipalın İzirtunu tutması
C) Azərbaycanın Əhəməni imperiyasının tərkibinə qatılması
D) Azərbaycan ərazisində İskit padşahlığının yaranması
E) Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu tərəfindən geri qaytarılması
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Əmir Teymurla Ankara döyüşündə mübarizə apardı – Sultan I Murad
B) Osmanlı sultanı Fateh II Mehmetdən asılılığı qəbul etdi – Krım xanı Məngli Gəray
C) Albaniyanı Osmanlı imperiyasının tərkibinə qatdı – Sultan II Murad
D) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd xan
E) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Əlaəddin Hilçi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top