Tapılan ümumi test sayı : 114

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasına aid oxşar cəhət:
A) Müəssislər Məclisinin fəaliyyətə başlaması
B) neft sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretin qəbul edilməsi
C) latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinə başlanması
D) torpaq islahatının uğurla həyata keçirilməsi
E) neftin ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə müqavilələrin bağlanması
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Prezident təyin edir: 1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu 2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini 3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini 4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini
A) 1, 2
B) 1, 4
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 3, 4
Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə aiddir:
A) “Şiraz qonaqlığı”nın təşkili
B) bir sıra xanların Osmanlı dövlətinin hamiliyinə keçməsi üçün İstanbula elçi göndərməsi
C) general Zubovun başçılığı ilə ölkəmizə rus qoşunlarının hərbi yürüşünün təşkil edilməsi
D) ölkəmizin şimal hissəsinə Osmanlı imperiyasının hərbi yürüşlərinin təşkili
E) Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölkəmizin şimal bölgəsinə yürüşü
Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir:
A) İspaniyada rekonkista hərəkatının başlanması
B) xristian kilsəsinin Qərb və Şərq kilsələrinə parçalanması
C) İngiltərədə ilk parlamentin çağırılması
D) Jakeriya üsyanı
E) İlk dünya səyahətinin baş verməsi
Uyğunluq pozulmuşdur:
A) Kür sahilində xəzərləri məğlub etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
B) Nəhavənd döyüşündə Sasanilərə qarşı vuruşmuşdur – ərəb qoşunları
C) Albaniyada xristian dininə aid qanunlar qəbul edilmişdir – III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti dövründə
D) Ktesifon döyüşündə iştirak etmişdir – Albaniya hökmdarı Cavanşir
E) Albaniyadan alınan vergiləri üçdə bir qədər azaltmışdır – ərəb xəlifəsi Müaviyə
Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən əsas fərqi:
A) sahibkar kəndlilərinin bəylərdən asılılığının rəsmiləşdirilməsi
B) kəndlilərə 5 desyatin torpaq sahəsinin ayrılması
C) dövlət kəndlilərinə töycü ödəmək şərtilə dövlət torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi
D) bəy və ağaların torpaq üzərində hüquqlarının toxunulmazlığının ləğv edilməsi
E) kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun verilməsi
A) 5
B) 3
C) 4
D) 1
E) 2
Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq:
A) Qarabağ
B) Gəncə
C) İrəvan
D) Şəki
E) Naxçıvan
Eyni ildə yaranmışdır: 1. Avropa İqtisadi Birliyi 2. NATO 3. BMT 4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 3
E) 2, 4
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması 2. Frank imperiyasının parçalanması 3. Kordova xilafətinin yaranması 4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması
A) 2, 1, 4, 3
B) 1, 3, 2, 4
C) 4, 2, 3, 1
D) 2, 3, 1, 4
E) 1, 4, 3, 2
XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir:
A) Şah II Abbasın dövründə Səfəvilərin Rusiya ilə toqquşması
B) Qəsri-Şirin müqaviləsinin imzalanması
C) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması
D) Xəzəryanı bölgələrin Rusiya tərəfindən tutulması
E) Azərbaycanın qərb torpaqlarının osmanlıların hakimiyyəti altına keçməsi
Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi üçün səciyyəvi idi:
A) Qara dənizə yeganə çıxış yolunun itirilməsi
B) Əbhər sazişinin bağlanması
C) Uzun Həsənin Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoyması
D) Təbriz şəhərinin dövlətin paytaxtına çevrilməsi
E) Səfəvilərlə müharibə aparılması
Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu dövrünə uyğun gəlir: 1. AXC-nin elan edilməsi 2. Bakı XKS-nin yaradılması 3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması 5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 2, 3
D) 1, 5
E) 3, 5
Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil:
A) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması
B) Qızıl Ordu xanları ilə ilk toqquşmanın baş verməsi
C) vilayətlərin idarəsinin şahzadələr və məşhur əmirlər arasında bölüşdürülməsi
D) iqtisadi cəhətdən güclü və mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması
E) yerli zadəganlara arxalanaraq dövlətin möhkəmləndirilməsi
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid olduğu torpaq sahibliyi forması: 1. İcarəyə verilirdi 2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) xostak
B) soyurqal
C) vəqf
D) icma
E) mülk
Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid olan xüsusiyyət:
A) “Böyük kanal”ın çəkilməsi
B) Hun tayfalarının ölkə üzərinə hücumlarının başlanması
C) “Vuruşan padşahlıqlar dövrü”nün başa çatması
D) Ölkə ticarət yollarının dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması
E) Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması
Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid oxşar cəhət:
A) Ana dilində “Azərbaycan” qəzetini nəşr etdirmələri
B) Azərbaycan Demokrat Firqəsinə rəhbərlik etmələri
C) Cənubi Azərbaycanda müstəqil respublika yaratmaq tələbini irəli sürmələri
D) SSRİ ilə diplomatik münasibətlər qurmaları
E) Təbrizdə universitetin təsis edilməsi
A) III, V
B) I, IV
C) II, IV
D) I, V
E) II, III
Daha əvvəl olmuşdur:
A) Azərbaycan ərazisində İskit padşahlığının yaranması
B) Maqneziya döyüşü
C) Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu tərəfindən geri qaytarılması
D) Azərbaycanın Əhəməni imperiyasının tərkibinə qatılması
E) Aşşurbanipalın İzirtunu tutması
Uyğunluq gözlənilmişdir:
A) Albaniyanı Osmanlı imperiyasının tərkibinə qatdı – Sultan II Murad
B) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə köçürdü – Əlaəddin Hilçi
C) Əmir Teymurla Ankara döyüşündə mübarizə apardı – Sultan I Murad
D) Osmanlı sultanı Fateh II Mehmetdən asılılığı qəbul etdi – Krım xanı Məngli Gəray
E) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə ittifaqa girdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd xan
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top