Tapılan ümumi test sayı : 114

2003-cü ildə baş vermişdir:
A) Azərbaycan dili və Azərbaycan Əlifbası gününün təsis olunması
B) Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuş Aşqabad sammitinin keçirilməsi
C) Azərbaycan Ensklopediyasının nəşri haqqında fərman verilməsi
D) Azərbaycanda NATO-nun «Kooperativ determineyşn» çoxmillətli komanda-qərargah təlimlərinin keçirilməsi
E) İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçilməsi
Almaniyanın Qafqaza hücum planı:
A) "Dəniz Şiri"
B) "Barbarossa"
C) "Vilvet"
D) "Şliffen"
E) "Edelveys"
İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:
A) Loyalistlər
B) Kollaborasionistlər
C) Komprodorlar
D) Şovinistlər
E) Ştreykbrexerlər
Azərbaycanda 1918-ci ilin dekabrından 1920-ci ilin aprelinədək ali dövlət nəzarətini həyata keçirmək funksiyalarına malik idi:
A) Müvəqqəti hökumət
B) Milli Şura
C) Sentrokaspi diktaturası
D) Bakı XKS
E) Parlament
XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanda müəyyən şəxslərə şərti mülkiyyət hüququnun verilməsi adlanırdı:
A) vəqf
B) yarlıq
C) maaf
D) təzminat
E) posessiya
Şimali Azərbaycanda 1836-cı ildə ləğv edilmişdir: 1. Rəhdar vergisi 2. Lənkəran xanlığı 3. Alban katolikosluğu 4. Komendant idarə-üsulu
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 2, 4
D) 1, 3
E) 2, 3
XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın dövlət quruluşu olmuşdu:
A) Parlamentli monarxiya
B) Konstitusiyalı monarxiya
C) Feodal respublikası
D) Respublika
E) Mütləq monarxiya
XVII ə. II yarısına aid inzibati sistemdə uyğunluq pozulmuşdur:
A) Darğa - kiçik inzibati vahidləri idarə edirdi
B) Kələntər - şəhərləri idarə edirdi
C) Qolbəyi - mahalları idarə edirdi
D) Sədr - dini idarələrə rəhbərlik edirdi
E) Qazı - məhkəmə işlərinə baxırdı
Peterburq müqaviləsinin bağlanmasından neçə il əvvəl Qəsri-Şirin müqaviləsi imzalanmışdır?
A) 45
B) 50
C) 84
D) 90
E) 76
Uyğunluq gözlənilib:
A) 1743-cü ildə Nadir şah əleyhinə üsyan baş verdi-Dərbənddə
B) Üsyan qaldırmış Hacı Çələbi sığındı-Buğurd qalasına
C) Gəncə bəylərbəyliyini idarə edirdilər- Əfşarlar
D) Kirmanşah sülh müqaviləsi bağlandı- Səfəvilərlə Rusiya arasında
E) Nadir özünü şah elan etdi-Suqovuşan qurultayında
XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti forması:
A) Camaat
B) Divan
C) Xalisə
D) Vəqf
E) Mülk
Reç Pospolitanın yaradılması ilk növbədə təhlükə idi:
A) Saksoniyaya
B) Prussiyaya
C) Fransaya
D) Rusiyaya
E) Osmanlılara
Türklər Konstantinopolu ələ keçirdiyi ildə Qərbi Avropada:
A) Yüzillik müharibə başa çatdı
B) Qutenberq ilk çap kitabını buraxdı
C) İngiltərədə Ağ qızılgül–Al qızılgül müharibəsi başlandı
D) «Məğlubedilməz armada» məğlub edildi
E) Almaniyada reformasiya hərəkatı başlandı
Manufaktura ilə fabrik arasında fərqli cəhətlər:
A) Manufaktura sənaye çevrilişinin, fabrik isə maşınlı istehsalın nəticəsi idi
B) Manufaktura iri maşınlı istehsala əsaslanır, fabrik isə kustar əmtəə istehal müəssisəsi idi
C) Manufaktura əl əməyinə, fabrik isə maşınlı istehsala əsaslanırdı
D) Manufaktura yalnız yüngül sənaye, fabrik isə ağır sənaye müəssisəsi idi
E) Manufakturada əmək bölgüsü yox idi, fabrikdə isə əmək bölgüsü var idi
Xronoloji ardıcıllığı göstərin: 1. Xristian kilsəsinin iki hissəyə parçalanması 2. Birinci səlib yürüşü 3. Fransada Baş ştatların çağırılması 4. İngiltərədə parlamentin çağırılması
A) 4, 1, 3, 2
B) 3, 1, 2, 4
C) 2, 4, 3, 1
D) 1, 2, 4, 3
E) 4, 3, 2, 1
Amerikanın kəşfini sürətləndirən hadisələr:
A) Dənizdə İspaniya ilə Portuqaliya arasında olan rəqabət
B) Ost-Hind şirkətinin təsis edilməsi
C) Yüzillik müharibənin bitməsi
D) Müqaddəs Roma imperiyasının süqutu
E) Konstantinopolun və Ön Asiyanın osmanlılar tərəfindən fəthi
I Şənbi-Qazan və Sərdrud döyüşlərinə aid 2 oxşar cəhət: 1. Teymurilərlə Qaraqoyunlular arasında baş vermişdir 2. Ağqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermişdir 3. Teymurilər qalib gəlmişlər 4. Qaraqoyunlular qalib gəlmişlər 5. Ağqoyunlular qalib gəlmişlər
A) 1,3
B) 2,3
C) 2,5
D) 2,3
E) 1,4
Ağqoyunlu dövlətinin paytaxtını müəyyən edin:
A) 5
B) 2
C) 1
D) 3
E) 4
Aşağıdakılar aiddir: 1. Müsəlman aləmində müqəddəs şəhərlər, pirlər, din uğrunda mübarizlər və şəhidlər üçün nəzərdə tutulmuşdu 2. Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında idi 3. İcarəyə verilsə də, onu almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) Divan torpaqlarına
B) İcma torpaqlarına
C) Vəqf torpaqlarına
D) Mülk torpaqlarına
E) İqta torpaqlarına
Yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan köçəri kəndlilər adlanırdı:
A) Hampa
B) Rəiyyət
C) Elatlar
D) Rəncbər
E) Əkər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top