Tapılan ümumi test sayı : 114

2003-cü ildə baş vermişdir:
A) Azərbaycan Ensklopediyasının nəşri haqqında fərman verilməsi
B) İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçilməsi
C) Azərbaycan dili və Azərbaycan Əlifbası gününün təsis olunması
D) Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuş Aşqabad sammitinin keçirilməsi
E) Azərbaycanda NATO-nun «Kooperativ determineyşn» çoxmillətli komanda-qərargah təlimlərinin keçirilməsi
Almaniyanın Qafqaza hücum planı:
A) "Şliffen"
B) "Vilvet"
C) "Barbarossa"
D) "Dəniz Şiri"
E) "Edelveys"
İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:
A) Şovinistlər
B) Komprodorlar
C) Kollaborasionistlər
D) Loyalistlər
E) Ştreykbrexerlər
Azərbaycanda 1918-ci ilin dekabrından 1920-ci ilin aprelinədək ali dövlət nəzarətini həyata keçirmək funksiyalarına malik idi:
A) Sentrokaspi diktaturası
B) Milli Şura
C) Bakı XKS
D) Müvəqqəti hökumət
E) Parlament
XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanda müəyyən şəxslərə şərti mülkiyyət hüququnun verilməsi adlanırdı:
A) vəqf
B) yarlıq
C) təzminat
D) posessiya
E) maaf
Şimali Azərbaycanda 1836-cı ildə ləğv edilmişdir: 1. Rəhdar vergisi 2. Lənkəran xanlığı 3. Alban katolikosluğu 4. Komendant idarə-üsulu
A) 3, 4
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 1, 2
E) 2, 3
XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın dövlət quruluşu olmuşdu:
A) Konstitusiyalı monarxiya
B) Respublika
C) Feodal respublikası
D) Parlamentli monarxiya
E) Mütləq monarxiya
XVII ə. II yarısına aid inzibati sistemdə uyğunluq pozulmuşdur:
A) Kələntər - şəhərləri idarə edirdi
B) Darğa - kiçik inzibati vahidləri idarə edirdi
C) Sədr - dini idarələrə rəhbərlik edirdi
D) Qolbəyi - mahalları idarə edirdi
E) Qazı - məhkəmə işlərinə baxırdı
Peterburq müqaviləsinin bağlanmasından neçə il əvvəl Qəsri-Şirin müqaviləsi imzalanmışdır?
A) 90
B) 76
C) 84
D) 50
E) 45
Uyğunluq gözlənilib:
A) Nadir özünü şah elan etdi-Suqovuşan qurultayında
B) Kirmanşah sülh müqaviləsi bağlandı- Səfəvilərlə Rusiya arasında
C) Üsyan qaldırmış Hacı Çələbi sığındı-Buğurd qalasına
D) Gəncə bəylərbəyliyini idarə edirdilər- Əfşarlar
E) 1743-cü ildə Nadir şah əleyhinə üsyan baş verdi-Dərbənddə
XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti forması:
A) Camaat
B) Divan
C) Mülk
D) Vəqf
E) Xalisə
Reç Pospolitanın yaradılması ilk növbədə təhlükə idi:
A) Fransaya
B) Rusiyaya
C) Osmanlılara
D) Saksoniyaya
E) Prussiyaya
Türklər Konstantinopolu ələ keçirdiyi ildə Qərbi Avropada:
A) Qutenberq ilk çap kitabını buraxdı
B) İngiltərədə Ağ qızılgül–Al qızılgül müharibəsi başlandı
C) «Məğlubedilməz armada» məğlub edildi
D) Almaniyada reformasiya hərəkatı başlandı
E) Yüzillik müharibə başa çatdı
Manufaktura ilə fabrik arasında fərqli cəhətlər:
A) Manufaktura əl əməyinə, fabrik isə maşınlı istehsala əsaslanırdı
B) Manufaktura iri maşınlı istehsala əsaslanır, fabrik isə kustar əmtəə istehal müəssisəsi idi
C) Manufaktura sənaye çevrilişinin, fabrik isə maşınlı istehsalın nəticəsi idi
D) Manufakturada əmək bölgüsü yox idi, fabrikdə isə əmək bölgüsü var idi
E) Manufaktura yalnız yüngül sənaye, fabrik isə ağır sənaye müəssisəsi idi
Xronoloji ardıcıllığı göstərin: 1. Xristian kilsəsinin iki hissəyə parçalanması 2. Birinci səlib yürüşü 3. Fransada Baş ştatların çağırılması 4. İngiltərədə parlamentin çağırılması
A) 1, 2, 4, 3
B) 3, 1, 2, 4
C) 2, 4, 3, 1
D) 4, 3, 2, 1
E) 4, 1, 3, 2
Amerikanın kəşfini sürətləndirən hadisələr:
A) Konstantinopolun və Ön Asiyanın osmanlılar tərəfindən fəthi
B) Ost-Hind şirkətinin təsis edilməsi
C) Müqaddəs Roma imperiyasının süqutu
D) Dənizdə İspaniya ilə Portuqaliya arasında olan rəqabət
E) Yüzillik müharibənin bitməsi
I Şənbi-Qazan və Sərdrud döyüşlərinə aid 2 oxşar cəhət: 1. Teymurilərlə Qaraqoyunlular arasında baş vermişdir 2. Ağqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermişdir 3. Teymurilər qalib gəlmişlər 4. Qaraqoyunlular qalib gəlmişlər 5. Ağqoyunlular qalib gəlmişlər
A) 2,3
B) 1,3
C) 2,5
D) 2,3
E) 1,4
Ağqoyunlu dövlətinin paytaxtını müəyyən edin:
A) 3
B) 4
C) 1
D) 5
E) 2
Aşağıdakılar aiddir: 1. Müsəlman aləmində müqəddəs şəhərlər, pirlər, din uğrunda mübarizlər və şəhidlər üçün nəzərdə tutulmuşdu 2. Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında idi 3. İcarəyə verilsə də, onu almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) Vəqf torpaqlarına
B) İcma torpaqlarına
C) Mülk torpaqlarına
D) İqta torpaqlarına
E) Divan torpaqlarına
Yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan köçəri kəndlilər adlanırdı:
A) Əkər
B) Rəiyyət
C) Elatlar
D) Hampa
E) Rəncbər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top