Tapılan ümumi test sayı : 114

2003-cü ildə baş vermişdir:
A) İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçilməsi
B) Azərbaycanda NATO-nun «Kooperativ determineyşn» çoxmillətli komanda-qərargah təlimlərinin keçirilməsi
C) Azərbaycan dili və Azərbaycan Əlifbası gününün təsis olunması
D) Azərbaycan Ensklopediyasının nəşri haqqında fərman verilməsi
E) Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuş Aşqabad sammitinin keçirilməsi
Almaniyanın Qafqaza hücum planı:
A) "Edelveys"
B) "Şliffen"
C) "Barbarossa"
D) "Vilvet"
E) "Dəniz Şiri"
İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşistlərlə əməkdaşlıq edən milli mənafeyə xəyanət edən qüvvələr adlanır:
A) Kollaborasionistlər
B) Komprodorlar
C) Loyalistlər
D) Ştreykbrexerlər
E) Şovinistlər
Azərbaycanda 1918-ci ilin dekabrından 1920-ci ilin aprelinədək ali dövlət nəzarətini həyata keçirmək funksiyalarına malik idi:
A) Sentrokaspi diktaturası
B) Müvəqqəti hökumət
C) Milli Şura
D) Parlament
E) Bakı XKS
XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycanda müəyyən şəxslərə şərti mülkiyyət hüququnun verilməsi adlanırdı:
A) təzminat
B) yarlıq
C) vəqf
D) posessiya
E) maaf
Şimali Azərbaycanda 1836-cı ildə ləğv edilmişdir: 1. Rəhdar vergisi 2. Lənkəran xanlığı 3. Alban katolikosluğu 4. Komendant idarə-üsulu
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 3
XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın dövlət quruluşu olmuşdu:
A) Konstitusiyalı monarxiya
B) Mütləq monarxiya
C) Respublika
D) Feodal respublikası
E) Parlamentli monarxiya
XVII ə. II yarısına aid inzibati sistemdə uyğunluq pozulmuşdur:
A) Qolbəyi - mahalları idarə edirdi
B) Qazı - məhkəmə işlərinə baxırdı
C) Kələntər - şəhərləri idarə edirdi
D) Sədr - dini idarələrə rəhbərlik edirdi
E) Darğa - kiçik inzibati vahidləri idarə edirdi
Peterburq müqaviləsinin bağlanmasından neçə il əvvəl Qəsri-Şirin müqaviləsi imzalanmışdır?
A) 76
B) 84
C) 50
D) 90
E) 45
Uyğunluq gözlənilib:
A) Gəncə bəylərbəyliyini idarə edirdilər- Əfşarlar
B) Kirmanşah sülh müqaviləsi bağlandı- Səfəvilərlə Rusiya arasında
C) 1743-cü ildə Nadir şah əleyhinə üsyan baş verdi-Dərbənddə
D) Nadir özünü şah elan etdi-Suqovuşan qurultayında
E) Üsyan qaldırmış Hacı Çələbi sığındı-Buğurd qalasına
XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti forması:
A) Vəqf
B) Divan
C) Mülk
D) Camaat
E) Xalisə
Reç Pospolitanın yaradılması ilk növbədə təhlükə idi:
A) Rusiyaya
B) Saksoniyaya
C) Fransaya
D) Osmanlılara
E) Prussiyaya
Türklər Konstantinopolu ələ keçirdiyi ildə Qərbi Avropada:
A) Almaniyada reformasiya hərəkatı başlandı
B) «Məğlubedilməz armada» məğlub edildi
C) Qutenberq ilk çap kitabını buraxdı
D) İngiltərədə Ağ qızılgül–Al qızılgül müharibəsi başlandı
E) Yüzillik müharibə başa çatdı
Manufaktura ilə fabrik arasında fərqli cəhətlər:
A) Manufaktura sənaye çevrilişinin, fabrik isə maşınlı istehsalın nəticəsi idi
B) Manufaktura əl əməyinə, fabrik isə maşınlı istehsala əsaslanırdı
C) Manufaktura iri maşınlı istehsala əsaslanır, fabrik isə kustar əmtəə istehal müəssisəsi idi
D) Manufakturada əmək bölgüsü yox idi, fabrikdə isə əmək bölgüsü var idi
E) Manufaktura yalnız yüngül sənaye, fabrik isə ağır sənaye müəssisəsi idi
Xronoloji ardıcıllığı göstərin: 1. Xristian kilsəsinin iki hissəyə parçalanması 2. Birinci səlib yürüşü 3. Fransada Baş ştatların çağırılması 4. İngiltərədə parlamentin çağırılması
A) 4, 3, 2, 1
B) 1, 2, 4, 3
C) 2, 4, 3, 1
D) 3, 1, 2, 4
E) 4, 1, 3, 2
Amerikanın kəşfini sürətləndirən hadisələr:
A) Dənizdə İspaniya ilə Portuqaliya arasında olan rəqabət
B) Ost-Hind şirkətinin təsis edilməsi
C) Konstantinopolun və Ön Asiyanın osmanlılar tərəfindən fəthi
D) Yüzillik müharibənin bitməsi
E) Müqaddəs Roma imperiyasının süqutu
I Şənbi-Qazan və Sərdrud döyüşlərinə aid 2 oxşar cəhət: 1. Teymurilərlə Qaraqoyunlular arasında baş vermişdir 2. Ağqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermişdir 3. Teymurilər qalib gəlmişlər 4. Qaraqoyunlular qalib gəlmişlər 5. Ağqoyunlular qalib gəlmişlər
A) 2,3
B) 2,3
C) 1,4
D) 2,5
E) 1,3
Ağqoyunlu dövlətinin paytaxtını müəyyən edin:
A) 5
B) 2
C) 1
D) 3
E) 4
Aşağıdakılar aiddir: 1. Müsəlman aləmində müqəddəs şəhərlər, pirlər, din uğrunda mübarizlər və şəhidlər üçün nəzərdə tutulmuşdu 2. Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında idi 3. İcarəyə verilsə də, onu almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı
A) Vəqf torpaqlarına
B) Mülk torpaqlarına
C) Divan torpaqlarına
D) İqta torpaqlarına
E) İcma torpaqlarına
Yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan köçəri kəndlilər adlanırdı:
A) Rəncbər
B) Hampa
C) Elatlar
D) Rəiyyət
E) Əkər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top