Tapılan ümumi test sayı : 114

Mahiyyət etibarilə “uc” torpaq sahibliyi ilə oxşarlıq təşkil edən torpaq mülkiyyəti forması:
A) Markqraflıqlar
B) Ziyamət
C) Timar
D) Xostak
E) Tiyul
Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 1. Terek çayı sahilində döyüşün baş verməsi 2. «Uqra görüşü» 3.Toxtamış xanın Moskvanı ələ keçirməsi
A) 3,1,2
B) 2,1,3
C) 3,2,1
D) 2,3,1
E) 1,2,3
Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:
A) Buradakı müsəlman-türkləri incidən hind racələrini cəzalandırmaq
B) Hindistanda gizlənmiş Cəlairi hökmdarını həbs etmək
C) Dehli sultanının devrilmiş hakimiyyətini bərpa etmək
D) Hindistanın sərvətlərini və münbit torpaqlarını ələ keçirmək
E) Məscidləri qarət etmiş və dağıtmış hind racələrini cəzalandırmaq
XI əsrin ortalarında Böyük Səlcuq imperiyasının əhatə etdiyi ərazi:
A) Xorasandan Egey dənizinə, Şimali Qafqazdan Ərəbistana qədər
B) Çin sərhədlərindən Kiçik Asiyaya, Arazdan Suriyaya qədər
C) Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə, Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər
D) Hindistandan Qara dənizə, Kürdən Ərəb dənizinə kimi
E) İran sərhədlərindən Fələstinə, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər
Yaxın və Orta Şərqin xəritəsinin Qərbi Avropanın xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədilər:
A) Səlcuq türkləri
B) Ərəblər
C) Alanlar
D) Farslar
E) Xəzərlər
Adı buraxılmış dövləti müəyyən edin:
A) Ərəb xilafəti
B) Bizans
C) Ağ Hun
D) Sasani
E) Qərbi Hun
Katalaun döyüşü Suasson döyüşündən neçə il əvvəl baş vermişdir?
A) 43
B) 24
C) 35
D) 54
E) 42
Bizansda xarici ticarətin yüksək inkişaf etməsinin əsas səbəbi:
A) Xarici mallara qoyulmuş gömrük haqqının azaldılması
B) Ərəb xilafəti ilə yaxşi münasibət
C) İmperiyanın çox əlverişli mövqedə yerləşməsi
D) Əlverişli karvanların, rahat və abad yolların olması
E) Karvan yollarının tam təhlükəsiz olması
Çin əsarətinə qarşı göytürklərin üsyanına başçılıq etmişdir:
A) Muğan xaqan
B) Bayan xaqan
C) İltəris xaqan
D) Gül Tigin
E) Kür Şad
Miladi təqvimi başlayır:
A) İsa peygəmbərin anadan olması ilə
B) Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən ` Mədinəyə köç etməsi ilə
C) İsa peyğəmbərin qeyb olması ilə
D) Xristian dininin parçalanması ilə
E) İslam dininin yaranması ilə
Qədim Misir və Qədim Şumer mədəniyyətlərində oxşarlıq:
A) Zərdüştlüyün geniş yayılması
B) Hökmdarın "səma oğlu" adlandırılması
C) Yazının şəkli yazı olması
D) Qulların "danışan alətlər" adlanması
E) Əsas yazı məmulatının perqament olması
Manna və Skif padşahlığının tarixinə aid oxşarlıq:
A) Hərbi islahat keçirilməsi
B) Paytaxtın İzirtu olması
C) Midiya tərəfindən süquta uğradılıblar
D) İnzibati cəhətdən vilayətlərə bölünmələri
E) E.ə. VII əsrdə yaranmaları
Çatiyə aid deyil:
A) Fironun dövlət xəzinəsi onun əlində idi
B) Məhkəməni idarə edirdi
C) Fironun ən yaxın köməkçisi idi
D) Fironun dəftərxanası onun əlində idi
E) Misir hökmdarı idi
Yeni daş dövrü nədən sonra başladı:
A) Mezolit
B) Aşel dövrü
C) Neolit
D) Paleolit
E) Eneolit
Paleolit və Mezolit dövrlərinin ümumi cəhəti:
A) axirət dünyasına inamın yaranması
B) ulu icmanın yaranması
C) əmək alətlərinin daşdan hazırlanması
D) istehsal təsərrüfatının mövcudluğu
E) qəbilə icmasinin meydana gəlməsi
Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?
A) Xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yalnız Baş Prokurora aiddir
B) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
C) İcra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ vardır
D) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa hər kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adındaş müraciət etmək hüququ vardır
E) Milli Məclis üzvlərindən heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
Azərbaycanda səkkizillik icbari təhsildən neçə il sonra onillik icbari təhsilə keçilmişdir?
A) 21
B) 7
C) 20
D) 16
E) 15
N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:
A) Əbülfəz Elçibəy
B) Heydər Əliyev
C) Mir Cəfər Bağırov
D) İmam Mustafayev
E) Vəli Axundov
«Qafqazın idarə olunması» planının müəllifi kim idi:
A) Görinq
B) Rozenberq
C) Hitler
D) Himler
E) Borman
“Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:
A) Osmanlı dövlətinin parçalanması
B) Almaniyanın iki cəbhədə müharibə aparması
C) Almaniyanın müharibədən imtinası
D) Almaniyanın Fransa ilə yaxınlaşması
E) Yunanıstana hücum
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top