Tapılan ümumi test sayı : 114

Mahiyyət etibarilə “uc” torpaq sahibliyi ilə oxşarlıq təşkil edən torpaq mülkiyyəti forması:
A) Ziyamət
B) Timar
C) Xostak
D) Tiyul
E) Markqraflıqlar
Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 1. Terek çayı sahilində döyüşün baş verməsi 2. «Uqra görüşü» 3.Toxtamış xanın Moskvanı ələ keçirməsi
A) 2,1,3
B) 2,3,1
C) 3,1,2
D) 1,2,3
E) 3,2,1
Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:
A) Hindistanda gizlənmiş Cəlairi hökmdarını həbs etmək
B) Məscidləri qarət etmiş və dağıtmış hind racələrini cəzalandırmaq
C) Hindistanın sərvətlərini və münbit torpaqlarını ələ keçirmək
D) Dehli sultanının devrilmiş hakimiyyətini bərpa etmək
E) Buradakı müsəlman-türkləri incidən hind racələrini cəzalandırmaq
XI əsrin ortalarında Böyük Səlcuq imperiyasının əhatə etdiyi ərazi:
A) Çin sərhədlərindən Kiçik Asiyaya, Arazdan Suriyaya qədər
B) Xorasandan Egey dənizinə, Şimali Qafqazdan Ərəbistana qədər
C) Hindistandan Qara dənizə, Kürdən Ərəb dənizinə kimi
D) İran sərhədlərindən Fələstinə, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər
E) Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə, Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər
Yaxın və Orta Şərqin xəritəsinin Qərbi Avropanın xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədilər:
A) Xəzərlər
B) Farslar
C) Ərəblər
D) Səlcuq türkləri
E) Alanlar
Adı buraxılmış dövləti müəyyən edin:
A) Sasani
B) Bizans
C) Ağ Hun
D) Qərbi Hun
E) Ərəb xilafəti
Katalaun döyüşü Suasson döyüşündən neçə il əvvəl baş vermişdir?
A) 54
B) 42
C) 43
D) 24
E) 35
Bizansda xarici ticarətin yüksək inkişaf etməsinin əsas səbəbi:
A) Əlverişli karvanların, rahat və abad yolların olması
B) Xarici mallara qoyulmuş gömrük haqqının azaldılması
C) Karvan yollarının tam təhlükəsiz olması
D) Ərəb xilafəti ilə yaxşi münasibət
E) İmperiyanın çox əlverişli mövqedə yerləşməsi
Çin əsarətinə qarşı göytürklərin üsyanına başçılıq etmişdir:
A) Gül Tigin
B) Kür Şad
C) Bayan xaqan
D) İltəris xaqan
E) Muğan xaqan
Miladi təqvimi başlayır:
A) İslam dininin yaranması ilə
B) Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən ` Mədinəyə köç etməsi ilə
C) İsa peygəmbərin anadan olması ilə
D) Xristian dininin parçalanması ilə
E) İsa peyğəmbərin qeyb olması ilə
Qədim Misir və Qədim Şumer mədəniyyətlərində oxşarlıq:
A) Yazının şəkli yazı olması
B) Zərdüştlüyün geniş yayılması
C) Hökmdarın "səma oğlu" adlandırılması
D) Əsas yazı məmulatının perqament olması
E) Qulların "danışan alətlər" adlanması
Manna və Skif padşahlığının tarixinə aid oxşarlıq:
A) Hərbi islahat keçirilməsi
B) Midiya tərəfindən süquta uğradılıblar
C) İnzibati cəhətdən vilayətlərə bölünmələri
D) Paytaxtın İzirtu olması
E) E.ə. VII əsrdə yaranmaları
Çatiyə aid deyil:
A) Məhkəməni idarə edirdi
B) Fironun ən yaxın köməkçisi idi
C) Fironun dövlət xəzinəsi onun əlində idi
D) Fironun dəftərxanası onun əlində idi
E) Misir hökmdarı idi
Yeni daş dövrü nədən sonra başladı:
A) Mezolit
B) Paleolit
C) Eneolit
D) Neolit
E) Aşel dövrü
Paleolit və Mezolit dövrlərinin ümumi cəhəti:
A) qəbilə icmasinin meydana gəlməsi
B) istehsal təsərrüfatının mövcudluğu
C) ulu icmanın yaranması
D) əmək alətlərinin daşdan hazırlanması
E) axirət dünyasına inamın yaranması
Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?
A) Milli Məclis üzvlərindən heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
B) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa hər kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adındaş müraciət etmək hüququ vardır
C) İcra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ vardır
D) Xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yalnız Baş Prokurora aiddir
E) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
Azərbaycanda səkkizillik icbari təhsildən neçə il sonra onillik icbari təhsilə keçilmişdir?
A) 20
B) 15
C) 16
D) 21
E) 7
N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:
A) Vəli Axundov
B) İmam Mustafayev
C) Mir Cəfər Bağırov
D) Əbülfəz Elçibəy
E) Heydər Əliyev
«Qafqazın idarə olunması» planının müəllifi kim idi:
A) Rozenberq
B) Himler
C) Hitler
D) Görinq
E) Borman
“Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:
A) Almaniyanın müharibədən imtinası
B) Almaniyanın Fransa ilə yaxınlaşması
C) Yunanıstana hücum
D) Almaniyanın iki cəbhədə müharibə aparması
E) Osmanlı dövlətinin parçalanması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top