Tapılan ümumi test sayı : 114

Mahiyyət etibarilə “uc” torpaq sahibliyi ilə oxşarlıq təşkil edən torpaq mülkiyyəti forması:
A) Tiyul
B) Timar
C) Ziyamət
D) Markqraflıqlar
E) Xostak
Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 1. Terek çayı sahilində döyüşün baş verməsi 2. «Uqra görüşü» 3.Toxtamış xanın Moskvanı ələ keçirməsi
A) 1,2,3
B) 3,1,2
C) 3,2,1
D) 2,1,3
E) 2,3,1
Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:
A) Hindistanın sərvətlərini və münbit torpaqlarını ələ keçirmək
B) Buradakı müsəlman-türkləri incidən hind racələrini cəzalandırmaq
C) Məscidləri qarət etmiş və dağıtmış hind racələrini cəzalandırmaq
D) Hindistanda gizlənmiş Cəlairi hökmdarını həbs etmək
E) Dehli sultanının devrilmiş hakimiyyətini bərpa etmək
XI əsrin ortalarında Böyük Səlcuq imperiyasının əhatə etdiyi ərazi:
A) Hindistandan Qara dənizə, Kürdən Ərəb dənizinə kimi
B) İran sərhədlərindən Fələstinə, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər
C) Çin sərhədlərindən Kiçik Asiyaya, Arazdan Suriyaya qədər
D) Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə, Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər
E) Xorasandan Egey dənizinə, Şimali Qafqazdan Ərəbistana qədər
Yaxın və Orta Şərqin xəritəsinin Qərbi Avropanın xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədilər:
A) Xəzərlər
B) Ərəblər
C) Səlcuq türkləri
D) Farslar
E) Alanlar
Adı buraxılmış dövləti müəyyən edin:
A) Bizans
B) Sasani
C) Qərbi Hun
D) Ərəb xilafəti
E) Ağ Hun
Katalaun döyüşü Suasson döyüşündən neçə il əvvəl baş vermişdir?
A) 43
B) 54
C) 42
D) 24
E) 35
Bizansda xarici ticarətin yüksək inkişaf etməsinin əsas səbəbi:
A) Ərəb xilafəti ilə yaxşi münasibət
B) Əlverişli karvanların, rahat və abad yolların olması
C) İmperiyanın çox əlverişli mövqedə yerləşməsi
D) Karvan yollarının tam təhlükəsiz olması
E) Xarici mallara qoyulmuş gömrük haqqının azaldılması
Çin əsarətinə qarşı göytürklərin üsyanına başçılıq etmişdir:
A) İltəris xaqan
B) Bayan xaqan
C) Kür Şad
D) Muğan xaqan
E) Gül Tigin
Miladi təqvimi başlayır:
A) İsa peyğəmbərin qeyb olması ilə
B) İsa peygəmbərin anadan olması ilə
C) Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən ` Mədinəyə köç etməsi ilə
D) Xristian dininin parçalanması ilə
E) İslam dininin yaranması ilə
Qədim Misir və Qədim Şumer mədəniyyətlərində oxşarlıq:
A) Əsas yazı məmulatının perqament olması
B) Zərdüştlüyün geniş yayılması
C) Qulların "danışan alətlər" adlanması
D) Yazının şəkli yazı olması
E) Hökmdarın "səma oğlu" adlandırılması
Manna və Skif padşahlığının tarixinə aid oxşarlıq:
A) Midiya tərəfindən süquta uğradılıblar
B) Hərbi islahat keçirilməsi
C) İnzibati cəhətdən vilayətlərə bölünmələri
D) E.ə. VII əsrdə yaranmaları
E) Paytaxtın İzirtu olması
Çatiyə aid deyil:
A) Məhkəməni idarə edirdi
B) Misir hökmdarı idi
C) Fironun dəftərxanası onun əlində idi
D) Fironun ən yaxın köməkçisi idi
E) Fironun dövlət xəzinəsi onun əlində idi
Yeni daş dövrü nədən sonra başladı:
A) Paleolit
B) Eneolit
C) Mezolit
D) Neolit
E) Aşel dövrü
Paleolit və Mezolit dövrlərinin ümumi cəhəti:
A) axirət dünyasına inamın yaranması
B) istehsal təsərrüfatının mövcudluğu
C) ulu icmanın yaranması
D) qəbilə icmasinin meydana gəlməsi
E) əmək alətlərinin daşdan hazırlanması
Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?
A) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa hər kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adındaş müraciət etmək hüququ vardır
B) Milli Məclis üzvlərindən heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
C) Xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yalnız Baş Prokurora aiddir
D) İcra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ vardır
E) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
Azərbaycanda səkkizillik icbari təhsildən neçə il sonra onillik icbari təhsilə keçilmişdir?
A) 15
B) 16
C) 7
D) 20
E) 21
N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:
A) Əbülfəz Elçibəy
B) Mir Cəfər Bağırov
C) İmam Mustafayev
D) Vəli Axundov
E) Heydər Əliyev
«Qafqazın idarə olunması» planının müəllifi kim idi:
A) Himler
B) Hitler
C) Görinq
D) Borman
E) Rozenberq
“Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:
A) Yunanıstana hücum
B) Almaniyanın Fransa ilə yaxınlaşması
C) Almaniyanın müharibədən imtinası
D) Osmanlı dövlətinin parçalanması
E) Almaniyanın iki cəbhədə müharibə aparması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top