Tapılan ümumi test sayı : 114

Mahiyyət etibarilə “uc” torpaq sahibliyi ilə oxşarlıq təşkil edən torpaq mülkiyyəti forması:
A) Xostak
B) Ziyamət
C) Timar
D) Tiyul
E) Markqraflıqlar
Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 1. Terek çayı sahilində döyüşün baş verməsi 2. «Uqra görüşü» 3.Toxtamış xanın Moskvanı ələ keçirməsi
A) 3,2,1
B) 2,3,1
C) 1,2,3
D) 3,1,2
E) 2,1,3
Əmir Teymurun Hindistana yürüş etməkdə məqsədi:
A) Hindistanda gizlənmiş Cəlairi hökmdarını həbs etmək
B) Buradakı müsəlman-türkləri incidən hind racələrini cəzalandırmaq
C) Hindistanın sərvətlərini və münbit torpaqlarını ələ keçirmək
D) Məscidləri qarət etmiş və dağıtmış hind racələrini cəzalandırmaq
E) Dehli sultanının devrilmiş hakimiyyətini bərpa etmək
XI əsrin ortalarında Böyük Səlcuq imperiyasının əhatə etdiyi ərazi:
A) Xorasandan Egey dənizinə, Şimali Qafqazdan Ərəbistana qədər
B) Çin sərhədlərindən Kiçik Asiyaya, Arazdan Suriyaya qədər
C) İran sərhədlərindən Fələstinə, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər
D) Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə, Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər
E) Hindistandan Qara dənizə, Kürdən Ərəb dənizinə kimi
Yaxın və Orta Şərqin xəritəsinin Qərbi Avropanın xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədilər:
A) Xəzərlər
B) Ərəblər
C) Səlcuq türkləri
D) Farslar
E) Alanlar
Adı buraxılmış dövləti müəyyən edin:
A) Ərəb xilafəti
B) Bizans
C) Sasani
D) Ağ Hun
E) Qərbi Hun
Katalaun döyüşü Suasson döyüşündən neçə il əvvəl baş vermişdir?
A) 24
B) 35
C) 42
D) 43
E) 54
Bizansda xarici ticarətin yüksək inkişaf etməsinin əsas səbəbi:
A) Karvan yollarının tam təhlükəsiz olması
B) Əlverişli karvanların, rahat və abad yolların olması
C) İmperiyanın çox əlverişli mövqedə yerləşməsi
D) Xarici mallara qoyulmuş gömrük haqqının azaldılması
E) Ərəb xilafəti ilə yaxşi münasibət
Çin əsarətinə qarşı göytürklərin üsyanına başçılıq etmişdir:
A) Muğan xaqan
B) Kür Şad
C) Bayan xaqan
D) İltəris xaqan
E) Gül Tigin
Miladi təqvimi başlayır:
A) İslam dininin yaranması ilə
B) İsa peyğəmbərin qeyb olması ilə
C) Xristian dininin parçalanması ilə
D) İsa peygəmbərin anadan olması ilə
E) Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən ` Mədinəyə köç etməsi ilə
Qədim Misir və Qədim Şumer mədəniyyətlərində oxşarlıq:
A) Əsas yazı məmulatının perqament olması
B) Qulların "danışan alətlər" adlanması
C) Zərdüştlüyün geniş yayılması
D) Hökmdarın "səma oğlu" adlandırılması
E) Yazının şəkli yazı olması
Manna və Skif padşahlığının tarixinə aid oxşarlıq:
A) İnzibati cəhətdən vilayətlərə bölünmələri
B) Paytaxtın İzirtu olması
C) Midiya tərəfindən süquta uğradılıblar
D) Hərbi islahat keçirilməsi
E) E.ə. VII əsrdə yaranmaları
Çatiyə aid deyil:
A) Fironun dəftərxanası onun əlində idi
B) Fironun ən yaxın köməkçisi idi
C) Fironun dövlət xəzinəsi onun əlində idi
D) Misir hökmdarı idi
E) Məhkəməni idarə edirdi
Yeni daş dövrü nədən sonra başladı:
A) Mezolit
B) Eneolit
C) Paleolit
D) Aşel dövrü
E) Neolit
Paleolit və Mezolit dövrlərinin ümumi cəhəti:
A) istehsal təsərrüfatının mövcudluğu
B) qəbilə icmasinin meydana gəlməsi
C) axirət dünyasına inamın yaranması
D) ulu icmanın yaranması
E) əmək alətlərinin daşdan hazırlanması
Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?
A) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa hər kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adındaş müraciət etmək hüququ vardır
B) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
C) Xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yalnız Baş Prokurora aiddir
D) Milli Məclis üzvlərindən heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur
E) İcra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ vardır
Azərbaycanda səkkizillik icbari təhsildən neçə il sonra onillik icbari təhsilə keçilmişdir?
A) 7
B) 21
C) 16
D) 15
E) 20
N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:
A) Heydər Əliyev
B) İmam Mustafayev
C) Mir Cəfər Bağırov
D) Əbülfəz Elçibəy
E) Vəli Axundov
«Qafqazın idarə olunması» planının müəllifi kim idi:
A) Görinq
B) Borman
C) Hitler
D) Himler
E) Rozenberq
“Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:
A) Almaniyanın müharibədən imtinası
B) Almaniyanın iki cəbhədə müharibə aparması
C) Osmanlı dövlətinin parçalanması
D) Yunanıstana hücum
E) Almaniyanın Fransa ilə yaxınlaşması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top