Tapılan ümumi test sayı : 114

Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A) Azərbacanın formal müstəqilliyi ləğv edildi
B) Şərur-Dərələyəz Ermənistana birləşdirildi
C) Yuxarı Zəngəzur Ermənistana birləşdirildi
D) Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında olan əlaqə kəsildi
E) Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu aldı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A) Din işləri üzrə komissiya
B) 416-cı Taqanroq diviziyası
C) Gəncədə hərbi feldşer məktəbi
D) Savadsızlıqla mübarizə üçün Xüsusi Komitə
E) Ali Rəssamlıq Məktəbi
Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A) Rusiya
B) İngiltərə
C) İran
D) Osmanlı
E) ABŞ
XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A) Oturaq və yarımköçəri həyat sürən ayrı-ayrı tay falara dövlət qarşısında hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq sahələri
B) Dövlətə qulluq müqabalində ayrı-ayrı şəxslərə bağışlanmış torpaqlar
C) Feodalların xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələri
D) Ayrı-ayrı tayfalara bağışlanmş və onların müvəqqəti istifadəsində olan icma torpaqları
E) Kəndlilərə məxsus xüsusi torpaq sahələri
Aşağıdakılar aiddir: – Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir. – Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A) Pambıqçılığa
B) İpək emalı sənayesinə
C) Yun parça toxuculuğuna
D) Dəmirçilik sənayesinə
E) Neft sənayesinə
Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A) 2
B) 9
C) 8
D) 15
E) 7
Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A) I Balkan müharibəsində
B) Krım müharibəsində
C) Şimal müharibəsində
D) Yüzillik müharibədə
E) II Balkan müharibəsində
“Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
E) 5
Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A) Dərbənd xanlığı
B) Cavad xanlığı
C) Bakı xanlığı
D) Е) Şamaxı xanlığı
E) Salyan torpaqları
Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A) Bastiliyanın alınması - Yakobin diktaturasının süqutu
B) XVI Lüdoviqin edam edilməsi - 18 brümer çevrilişi
C) Valmi döyüşü - Fransada ilk respublikanın qurulması
D) Fransada ilk respublikanın qurulması - 9 termidor çevrilişi
E) XVI Lüdoviqin baş ştatları çağırması - Direktoriyanın qurulması
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:
A) III Vasili
B) I Pyotr
C) I Nikolay
D) II Yekaterina
E) I Aleksandr
XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A) Tərəfdarlarının sayını artırmağa
B) Müxalif qüvvələri Baş ştatlardan uzaqlaşdırmağa
C) Baş ştatlardan yeni vergilərin tətbiqinə üçün razılıq almağa
D) Üçüncü silkin deputatları ilə anlaşma əldə etməyə
E) Əhalinin narazılığının qarşısını almağa
Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A) Urmiya, Quba, Qaradağ,Şəki
B) Quba, Ərdəbil, Qaradağ,Naxçıvan
C) Quba,Qarabağ, Şəki, Urmiya
D) Şəki, Xoy, Sərab, Təbriz
E) Qarabağ, Şamaxı, İrəvan, Naxçıvan
Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A) Sənətkarlar
B) Müsəlman əkinçilər
C) Xristian əkinçilər
D) Müsəlman olmayan kişi əhalisi
E) Tacirlər
Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A) Saray əyanlarının
B) Fars etnik elementlərinin
C) Kürd tayfa başçılarının
D) Saray qulluqçularının
E) Qızılbaşların
Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A) Almaniyada yepiskop təyin etmək hüququ
B) Papanın iri feodalları müdafiə etməsi
C) IV Henrixin kilsə mülklərinə vergi qoyması
D) Kilsənin “onda bir” vergisi almasının qadağan edilməsi
E) Müqəddəs Roma imperiyasına başçılıq etmək istəyi
Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A) Şəki üzərinə yürüş edən Səfəvi ordusuna sərkərdəlik etmələri
B) Şirvan bəylərbəyləri olmaları
C) Qarabağ bəylərbəyləri olmaları
D) Cənub bəylərbəyləri olmaları
E) Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamlar qaldırmaları
“Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A) 40 il
B) 19 il
C) 11 il
D) 13 il
E) 100 il
1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A) Teymur Əlincə qalasına müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən yürüşlər etmişdir.
B) Teymurilərə qarşı hürufi çıxışları olmuşdur
C) Teymuri əmirləri Təbrizə yiyələnməyə cəhd göstərmişlər.
D) Teymurla Toxtamış arasında döyüşlər olmuşdur
E) Teymurilərlə Osmanlılar arasında döyüşlər olmuşdur.
Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A) Rodos feodal dövləti
B) Araqon krallığı
C) Burqundiya hersoqluğu
D) Venesiya Respublikası
E) Genuya Respublikası
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top