Tapılan ümumi test sayı : 114

Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A) Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında olan əlaqə kəsildi
B) Azərbacanın formal müstəqilliyi ləğv edildi
C) Şərur-Dərələyəz Ermənistana birləşdirildi
D) Yuxarı Zəngəzur Ermənistana birləşdirildi
E) Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu aldı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A) Ali Rəssamlıq Məktəbi
B) Gəncədə hərbi feldşer məktəbi
C) Din işləri üzrə komissiya
D) 416-cı Taqanroq diviziyası
E) Savadsızlıqla mübarizə üçün Xüsusi Komitə
Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A) İran
B) İngiltərə
C) ABŞ
D) Osmanlı
E) Rusiya
XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A) Oturaq və yarımköçəri həyat sürən ayrı-ayrı tay falara dövlət qarşısında hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq sahələri
B) Ayrı-ayrı tayfalara bağışlanmş və onların müvəqqəti istifadəsində olan icma torpaqları
C) Kəndlilərə məxsus xüsusi torpaq sahələri
D) Dövlətə qulluq müqabalində ayrı-ayrı şəxslərə bağışlanmış torpaqlar
E) Feodalların xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələri
Aşağıdakılar aiddir: – Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir. – Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A) Yun parça toxuculuğuna
B) Neft sənayesinə
C) İpək emalı sənayesinə
D) Pambıqçılığa
E) Dəmirçilik sənayesinə
Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A) 2
B) 7
C) 9
D) 15
E) 8
Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A) II Balkan müharibəsində
B) I Balkan müharibəsində
C) Şimal müharibəsində
D) Yüzillik müharibədə
E) Krım müharibəsində
“Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:
A) 5
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3
Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A) Bakı xanlığı
B) Salyan torpaqları
C) Cavad xanlığı
D) Е) Şamaxı xanlığı
E) Dərbənd xanlığı
Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A) Bastiliyanın alınması - Yakobin diktaturasının süqutu
B) Valmi döyüşü - Fransada ilk respublikanın qurulması
C) XVI Lüdoviqin edam edilməsi - 18 brümer çevrilişi
D) Fransada ilk respublikanın qurulması - 9 termidor çevrilişi
E) XVI Lüdoviqin baş ştatları çağırması - Direktoriyanın qurulması
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:
A) II Yekaterina
B) I Nikolay
C) III Vasili
D) I Aleksandr
E) I Pyotr
XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A) Müxalif qüvvələri Baş ştatlardan uzaqlaşdırmağa
B) Üçüncü silkin deputatları ilə anlaşma əldə etməyə
C) Əhalinin narazılığının qarşısını almağa
D) Baş ştatlardan yeni vergilərin tətbiqinə üçün razılıq almağa
E) Tərəfdarlarının sayını artırmağa
Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A) Urmiya, Quba, Qaradağ,Şəki
B) Quba, Ərdəbil, Qaradağ,Naxçıvan
C) Şəki, Xoy, Sərab, Təbriz
D) Qarabağ, Şamaxı, İrəvan, Naxçıvan
E) Quba,Qarabağ, Şəki, Urmiya
Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A) Xristian əkinçilər
B) Tacirlər
C) Müsəlman əkinçilər
D) Sənətkarlar
E) Müsəlman olmayan kişi əhalisi
Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A) Saray əyanlarının
B) Qızılbaşların
C) Fars etnik elementlərinin
D) Saray qulluqçularının
E) Kürd tayfa başçılarının
Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A) Kilsənin “onda bir” vergisi almasının qadağan edilməsi
B) IV Henrixin kilsə mülklərinə vergi qoyması
C) Almaniyada yepiskop təyin etmək hüququ
D) Papanın iri feodalları müdafiə etməsi
E) Müqəddəs Roma imperiyasına başçılıq etmək istəyi
Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A) Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamlar qaldırmaları
B) Qarabağ bəylərbəyləri olmaları
C) Cənub bəylərbəyləri olmaları
D) Şirvan bəylərbəyləri olmaları
E) Şəki üzərinə yürüş edən Səfəvi ordusuna sərkərdəlik etmələri
“Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A) 19 il
B) 100 il
C) 40 il
D) 11 il
E) 13 il
1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A) Teymurilərlə Osmanlılar arasında döyüşlər olmuşdur.
B) Teymur Əlincə qalasına müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən yürüşlər etmişdir.
C) Teymuri əmirləri Təbrizə yiyələnməyə cəhd göstərmişlər.
D) Teymurilərə qarşı hürufi çıxışları olmuşdur
E) Teymurla Toxtamış arasında döyüşlər olmuşdur
Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A) Rodos feodal dövləti
B) Araqon krallığı
C) Genuya Respublikası
D) Burqundiya hersoqluğu
E) Venesiya Respublikası
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top