Tapılan ümumi test sayı : 114

Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A) Azərbacanın formal müstəqilliyi ləğv edildi
B) Şərur-Dərələyəz Ermənistana birləşdirildi
C) Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında olan əlaqə kəsildi
D) Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu aldı
E) Yuxarı Zəngəzur Ermənistana birləşdirildi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A) Savadsızlıqla mübarizə üçün Xüsusi Komitə
B) Gəncədə hərbi feldşer məktəbi
C) Din işləri üzrə komissiya
D) Ali Rəssamlıq Məktəbi
E) 416-cı Taqanroq diviziyası
Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A) ABŞ
B) İngiltərə
C) İran
D) Osmanlı
E) Rusiya
XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A) Dövlətə qulluq müqabalində ayrı-ayrı şəxslərə bağışlanmış torpaqlar
B) Oturaq və yarımköçəri həyat sürən ayrı-ayrı tay falara dövlət qarşısında hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq sahələri
C) Kəndlilərə məxsus xüsusi torpaq sahələri
D) Feodalların xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələri
E) Ayrı-ayrı tayfalara bağışlanmş və onların müvəqqəti istifadəsində olan icma torpaqları
Aşağıdakılar aiddir: – Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir. – Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A) Neft sənayesinə
B) Dəmirçilik sənayesinə
C) Yun parça toxuculuğuna
D) İpək emalı sənayesinə
E) Pambıqçılığa
Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A) 7
B) 9
C) 2
D) 15
E) 8
Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A) II Balkan müharibəsində
B) Krım müharibəsində
C) Yüzillik müharibədə
D) Şimal müharibəsində
E) I Balkan müharibəsində
“Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
E) 5
Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A) Bakı xanlığı
B) Е) Şamaxı xanlığı
C) Cavad xanlığı
D) Salyan torpaqları
E) Dərbənd xanlığı
Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A) Fransada ilk respublikanın qurulması - 9 termidor çevrilişi
B) Valmi döyüşü - Fransada ilk respublikanın qurulması
C) Bastiliyanın alınması - Yakobin diktaturasının süqutu
D) XVI Lüdoviqin edam edilməsi - 18 brümer çevrilişi
E) XVI Lüdoviqin baş ştatları çağırması - Direktoriyanın qurulması
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:
A) I Nikolay
B) II Yekaterina
C) I Aleksandr
D) III Vasili
E) I Pyotr
XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A) Tərəfdarlarının sayını artırmağa
B) Baş ştatlardan yeni vergilərin tətbiqinə üçün razılıq almağa
C) Müxalif qüvvələri Baş ştatlardan uzaqlaşdırmağa
D) Əhalinin narazılığının qarşısını almağa
E) Üçüncü silkin deputatları ilə anlaşma əldə etməyə
Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A) Quba,Qarabağ, Şəki, Urmiya
B) Urmiya, Quba, Qaradağ,Şəki
C) Şəki, Xoy, Sərab, Təbriz
D) Quba, Ərdəbil, Qaradağ,Naxçıvan
E) Qarabağ, Şamaxı, İrəvan, Naxçıvan
Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A) Sənətkarlar
B) Tacirlər
C) Müsəlman olmayan kişi əhalisi
D) Müsəlman əkinçilər
E) Xristian əkinçilər
Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A) Kürd tayfa başçılarının
B) Saray əyanlarının
C) Saray qulluqçularının
D) Qızılbaşların
E) Fars etnik elementlərinin
Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A) IV Henrixin kilsə mülklərinə vergi qoyması
B) Müqəddəs Roma imperiyasına başçılıq etmək istəyi
C) Papanın iri feodalları müdafiə etməsi
D) Almaniyada yepiskop təyin etmək hüququ
E) Kilsənin “onda bir” vergisi almasının qadağan edilməsi
Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A) Cənub bəylərbəyləri olmaları
B) Şirvan bəylərbəyləri olmaları
C) Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamlar qaldırmaları
D) Qarabağ bəylərbəyləri olmaları
E) Şəki üzərinə yürüş edən Səfəvi ordusuna sərkərdəlik etmələri
“Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A) 19 il
B) 11 il
C) 40 il
D) 13 il
E) 100 il
1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A) Teymur Əlincə qalasına müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən yürüşlər etmişdir.
B) Teymuri əmirləri Təbrizə yiyələnməyə cəhd göstərmişlər.
C) Teymurilərə qarşı hürufi çıxışları olmuşdur
D) Teymurla Toxtamış arasında döyüşlər olmuşdur
E) Teymurilərlə Osmanlılar arasında döyüşlər olmuşdur.
Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A) Genuya Respublikası
B) Araqon krallığı
C) Venesiya Respublikası
D) Burqundiya hersoqluğu
E) Rodos feodal dövləti
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top