Tapılan ümumi test sayı : 114

Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A) Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu aldı
B) Şərur-Dərələyəz Ermənistana birləşdirildi
C) Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında olan əlaqə kəsildi
D) Azərbacanın formal müstəqilliyi ləğv edildi
E) Yuxarı Zəngəzur Ermənistana birləşdirildi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A) Savadsızlıqla mübarizə üçün Xüsusi Komitə
B) Din işləri üzrə komissiya
C) 416-cı Taqanroq diviziyası
D) Gəncədə hərbi feldşer məktəbi
E) Ali Rəssamlıq Məktəbi
Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A) Rusiya
B) İran
C) ABŞ
D) İngiltərə
E) Osmanlı
XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A) Oturaq və yarımköçəri həyat sürən ayrı-ayrı tay falara dövlət qarşısında hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq sahələri
B) Feodalların xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələri
C) Ayrı-ayrı tayfalara bağışlanmş və onların müvəqqəti istifadəsində olan icma torpaqları
D) Kəndlilərə məxsus xüsusi torpaq sahələri
E) Dövlətə qulluq müqabalində ayrı-ayrı şəxslərə bağışlanmış torpaqlar
Aşağıdakılar aiddir: – Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir. – Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A) Neft sənayesinə
B) İpək emalı sənayesinə
C) Yun parça toxuculuğuna
D) Pambıqçılığa
E) Dəmirçilik sənayesinə
Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A) 2
B) 15
C) 9
D) 7
E) 8
Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A) I Balkan müharibəsində
B) II Balkan müharibəsində
C) Şimal müharibəsində
D) Krım müharibəsində
E) Yüzillik müharibədə
“Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:
A) 1
B) 5
C) 3
D) 2
E) 4
Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A) Dərbənd xanlığı
B) Bakı xanlığı
C) Salyan torpaqları
D) Cavad xanlığı
E) Е) Şamaxı xanlığı
Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A) XVI Lüdoviqin edam edilməsi - 18 brümer çevrilişi
B) XVI Lüdoviqin baş ştatları çağırması - Direktoriyanın qurulması
C) Fransada ilk respublikanın qurulması - 9 termidor çevrilişi
D) Valmi döyüşü - Fransada ilk respublikanın qurulması
E) Bastiliyanın alınması - Yakobin diktaturasının süqutu
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:
A) I Pyotr
B) I Aleksandr
C) I Nikolay
D) III Vasili
E) II Yekaterina
XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A) Əhalinin narazılığının qarşısını almağa
B) Müxalif qüvvələri Baş ştatlardan uzaqlaşdırmağa
C) Üçüncü silkin deputatları ilə anlaşma əldə etməyə
D) Baş ştatlardan yeni vergilərin tətbiqinə üçün razılıq almağa
E) Tərəfdarlarının sayını artırmağa
Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A) Qarabağ, Şamaxı, İrəvan, Naxçıvan
B) Urmiya, Quba, Qaradağ,Şəki
C) Quba,Qarabağ, Şəki, Urmiya
D) Quba, Ərdəbil, Qaradağ,Naxçıvan
E) Şəki, Xoy, Sərab, Təbriz
Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A) Xristian əkinçilər
B) Müsəlman əkinçilər
C) Tacirlər
D) Sənətkarlar
E) Müsəlman olmayan kişi əhalisi
Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A) Kürd tayfa başçılarının
B) Qızılbaşların
C) Fars etnik elementlərinin
D) Saray əyanlarının
E) Saray qulluqçularının
Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A) IV Henrixin kilsə mülklərinə vergi qoyması
B) Almaniyada yepiskop təyin etmək hüququ
C) Kilsənin “onda bir” vergisi almasının qadağan edilməsi
D) Papanın iri feodalları müdafiə etməsi
E) Müqəddəs Roma imperiyasına başçılıq etmək istəyi
Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A) Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamlar qaldırmaları
B) Şəki üzərinə yürüş edən Səfəvi ordusuna sərkərdəlik etmələri
C) Cənub bəylərbəyləri olmaları
D) Şirvan bəylərbəyləri olmaları
E) Qarabağ bəylərbəyləri olmaları
“Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A) 13 il
B) 11 il
C) 100 il
D) 40 il
E) 19 il
1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A) Teymurla Toxtamış arasında döyüşlər olmuşdur
B) Teymur Əlincə qalasına müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən yürüşlər etmişdir.
C) Teymurilərə qarşı hürufi çıxışları olmuşdur
D) Teymuri əmirləri Təbrizə yiyələnməyə cəhd göstərmişlər.
E) Teymurilərlə Osmanlılar arasında döyüşlər olmuşdur.
Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A) Venesiya Respublikası
B) Rodos feodal dövləti
C) Araqon krallığı
D) Burqundiya hersoqluğu
E) Genuya Respublikası
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top