Tapılan ümumi test sayı : 114

Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A) Azərbacanın formal müstəqilliyi ləğv edildi
B) Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu aldı
C) Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında olan əlaqə kəsildi
D) Yuxarı Zəngəzur Ermənistana birləşdirildi
E) Şərur-Dərələyəz Ermənistana birləşdirildi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A) Din işləri üzrə komissiya
B) Savadsızlıqla mübarizə üçün Xüsusi Komitə
C) Ali Rəssamlıq Məktəbi
D) 416-cı Taqanroq diviziyası
E) Gəncədə hərbi feldşer məktəbi
Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A) Rusiya
B) Osmanlı
C) İngiltərə
D) ABŞ
E) İran
XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A) Feodalların xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələri
B) Ayrı-ayrı tayfalara bağışlanmş və onların müvəqqəti istifadəsində olan icma torpaqları
C) Kəndlilərə məxsus xüsusi torpaq sahələri
D) Oturaq və yarımköçəri həyat sürən ayrı-ayrı tay falara dövlət qarşısında hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq sahələri
E) Dövlətə qulluq müqabalində ayrı-ayrı şəxslərə bağışlanmış torpaqlar
Aşağıdakılar aiddir: – Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir. – Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A) Pambıqçılığa
B) İpək emalı sənayesinə
C) Neft sənayesinə
D) Yun parça toxuculuğuna
E) Dəmirçilik sənayesinə
Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A) 7
B) 15
C) 2
D) 9
E) 8
Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A) II Balkan müharibəsində
B) I Balkan müharibəsində
C) Şimal müharibəsində
D) Krım müharibəsində
E) Yüzillik müharibədə
“Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:
A) 4
B) 3
C) 1
D) 5
E) 2
Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A) Dərbənd xanlığı
B) Е) Şamaxı xanlığı
C) Salyan torpaqları
D) Cavad xanlığı
E) Bakı xanlığı
Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A) Valmi döyüşü - Fransada ilk respublikanın qurulması
B) Bastiliyanın alınması - Yakobin diktaturasının süqutu
C) Fransada ilk respublikanın qurulması - 9 termidor çevrilişi
D) XVI Lüdoviqin edam edilməsi - 18 brümer çevrilişi
E) XVI Lüdoviqin baş ştatları çağırması - Direktoriyanın qurulması
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:
A) I Pyotr
B) I Nikolay
C) III Vasili
D) II Yekaterina
E) I Aleksandr
XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A) Tərəfdarlarının sayını artırmağa
B) Müxalif qüvvələri Baş ştatlardan uzaqlaşdırmağa
C) Əhalinin narazılığının qarşısını almağa
D) Üçüncü silkin deputatları ilə anlaşma əldə etməyə
E) Baş ştatlardan yeni vergilərin tətbiqinə üçün razılıq almağa
Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A) Urmiya, Quba, Qaradağ,Şəki
B) Qarabağ, Şamaxı, İrəvan, Naxçıvan
C) Şəki, Xoy, Sərab, Təbriz
D) Quba, Ərdəbil, Qaradağ,Naxçıvan
E) Quba,Qarabağ, Şəki, Urmiya
Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A) Müsəlman əkinçilər
B) Müsəlman olmayan kişi əhalisi
C) Tacirlər
D) Xristian əkinçilər
E) Sənətkarlar
Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A) Fars etnik elementlərinin
B) Saray əyanlarının
C) Qızılbaşların
D) Saray qulluqçularının
E) Kürd tayfa başçılarının
Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A) IV Henrixin kilsə mülklərinə vergi qoyması
B) Müqəddəs Roma imperiyasına başçılıq etmək istəyi
C) Almaniyada yepiskop təyin etmək hüququ
D) Papanın iri feodalları müdafiə etməsi
E) Kilsənin “onda bir” vergisi almasının qadağan edilməsi
Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A) Qarabağ bəylərbəyləri olmaları
B) Şirvan bəylərbəyləri olmaları
C) Cənub bəylərbəyləri olmaları
D) Şəki üzərinə yürüş edən Səfəvi ordusuna sərkərdəlik etmələri
E) Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamlar qaldırmaları
“Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A) 11 il
B) 19 il
C) 13 il
D) 40 il
E) 100 il
1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A) Teymurla Toxtamış arasında döyüşlər olmuşdur
B) Teymurilərə qarşı hürufi çıxışları olmuşdur
C) Teymur Əlincə qalasına müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən yürüşlər etmişdir.
D) Teymurilərlə Osmanlılar arasında döyüşlər olmuşdur.
E) Teymuri əmirləri Təbrizə yiyələnməyə cəhd göstərmişlər.
Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A) Genuya Respublikası
B) Venesiya Respublikası
C) Burqundiya hersoqluğu
D) Rodos feodal dövləti
E) Araqon krallığı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top