Tapılan ümumi test sayı : 114

Feodal nərdivanına daxil deyildi:
A) Hersoqlar
B) Baronlar
C) Kral
D) Kəndlilər
E) Cəngavərlər
Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:
A) Vilayət
B) Canişinlik
C) Əyalət
D) Ulus
E) Mərzbanlıq
Erkən orta əsrlərin başlanğıcında Çin əhalisinin 90%-ni təşkil edirdilər:
A) Hərbçilər
B) Kəndlilər
C) Sənətkarlar
D) Tacirlər
E) Feodallar
Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A) 213
B) 383
C) 271
D) 269
E) 480
Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşünün əsas məqsədi:
A) Azərbaycanda möhkəmlənmək
B) Üsyanları yatırmaq
C) Ərəblərə qarşı mübarizədə əhaliyə kömək etmək
D) Adaları ələ keçirmək
E) Qarət etmək
Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri seçin: 1.Fransa  2.Almaniya  3.İspaniya  4.İtaliya  5.Portuqaliya
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 1; 2; 4
D) 1; 3; 5
E) 2; 3; 5
Ərəb-xəzər müharibələrində ərəblərin ilk dəfə qələbə çaldığı döyüş:
A) Hilat döyüşü
B) I Bələncər
C) Ktesifon döyüşü
D) Savalan döyüşü
E) II Bələncər
Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:
A) qladiator
B) stil
C) term
D) legion
E) forum
Roma-Alban döyüşlərində romalıların heyrətinə səbəb olmuşdu:
A) Alban süvarilərinin cəldliyi
B) Alban qadınlarının döyüşlərdə iştirak etməsi
C) Alban döyüşçülərin hərbi keyfiyyətləri
D) Alban qoşunlarının çoxluğu
E) Alban sərkərdələrinin mərdliyi
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Aktsi burnu yaxınlığındakı döyüş 2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü 3. Qavqamela döyüşü
A) 3, 2, 1
B) 1, 3, 2
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 1
E) 3, 1, 2
E.ə. 223-cü ildə Atropatena:
A) Albaniya tərəfindən işğal olundu
B) Müstəqil dövlətə çevrildi
C) Romalılar tərəfindən işğal olundu
D) Selevki dövlətindən asılı hala düşdü
E) Alanların hücumuna məruz qaldı
Mesopotamiyada e.ə. III minillikdə baş vermişdi: 1. Şumer şəhər dövlətlərin yaranması 2. Şumerlər Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından Mesopotamiyaya gəlib məskən salması 3. Mixi yazı növünün yaranması 4. Mesopotamiyanın cənubunda əhalinin məskunlaşması 5. Mesopotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi
A) 2; 3; 5
B) 3; 4; 5
C) 1; 4; 5
D) 1; 3; 5
E) 1; 2; 5
Uyğunluq pozulub:
A) Azərbaycanda əmirliklər yaranmışdır – Xilafət dövründə
B) Xürrəmilərə qarşı mübarizə aparmışdır – Afşin
C) Xürrəmilər hərəkatı – Milli azadlıq müharibəsi idi
D) İlk Azərbaycan dövlətidir – Manna
E) Torpaqqala memarlıq abidəsi aiddir – Atropatena dövlətinə
Tayfanı təşkil edirdi:
A) İstehlak təsərrüfatına keçən qəbilələr
B) Ağsaqqallar şurasının idarə etdiyi böyük qəbilə
C) Bir mağarada məskunlaşmış ibtidai insan sürüsü
D) Müxtəlif yerlərdə yaşayan, biri əkinçilik və digəri maldarlıqla məşğul olan qəbilələr
E) Bir yerdə yaşayan, bir dildə danışan və ümumi adətlərə malik olan bir neçə qəbilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top