Tapılan ümumi test sayı : 114

Feodal nərdivanına daxil deyildi:
A) Cəngavərlər
B) Kəndlilər
C) Kral
D) Baronlar
E) Hersoqlar
Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:
A) Mərzbanlıq
B) Ulus
C) Vilayət
D) Əyalət
E) Canişinlik
Erkən orta əsrlərin başlanğıcında Çin əhalisinin 90%-ni təşkil edirdilər:
A) Sənətkarlar
B) Feodallar
C) Kəndlilər
D) Hərbçilər
E) Tacirlər
Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A) 271
B) 480
C) 383
D) 213
E) 269
Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşünün əsas məqsədi:
A) Qarət etmək
B) Ərəblərə qarşı mübarizədə əhaliyə kömək etmək
C) Adaları ələ keçirmək
D) Azərbaycanda möhkəmlənmək
E) Üsyanları yatırmaq
Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri seçin: 1.Fransa  2.Almaniya  3.İspaniya  4.İtaliya  5.Portuqaliya
A) 1; 2; 3
B) 2; 4; 5
C) 1; 3; 5
D) 2; 3; 5
E) 1; 2; 4
Ərəb-xəzər müharibələrində ərəblərin ilk dəfə qələbə çaldığı döyüş:
A) II Bələncər
B) Hilat döyüşü
C) Ktesifon döyüşü
D) I Bələncər
E) Savalan döyüşü
Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:
A) legion
B) forum
C) qladiator
D) term
E) stil
Roma-Alban döyüşlərində romalıların heyrətinə səbəb olmuşdu:
A) Alban qadınlarının döyüşlərdə iştirak etməsi
B) Alban döyüşçülərin hərbi keyfiyyətləri
C) Alban süvarilərinin cəldliyi
D) Alban sərkərdələrinin mərdliyi
E) Alban qoşunlarının çoxluğu
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Aktsi burnu yaxınlığındakı döyüş 2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü 3. Qavqamela döyüşü
A) 2, 3, 1
B) 3, 1, 2
C) 1, 3, 2
D) 1, 2, 3
E) 3, 2, 1
E.ə. 223-cü ildə Atropatena:
A) Romalılar tərəfindən işğal olundu
B) Alanların hücumuna məruz qaldı
C) Albaniya tərəfindən işğal olundu
D) Selevki dövlətindən asılı hala düşdü
E) Müstəqil dövlətə çevrildi
Mesopotamiyada e.ə. III minillikdə baş vermişdi: 1. Şumer şəhər dövlətlərin yaranması 2. Şumerlər Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından Mesopotamiyaya gəlib məskən salması 3. Mixi yazı növünün yaranması 4. Mesopotamiyanın cənubunda əhalinin məskunlaşması 5. Mesopotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi
A) 1; 2; 5
B) 1; 3; 5
C) 1; 4; 5
D) 2; 3; 5
E) 3; 4; 5
Uyğunluq pozulub:
A) Torpaqqala memarlıq abidəsi aiddir – Atropatena dövlətinə
B) Xürrəmilərə qarşı mübarizə aparmışdır – Afşin
C) Xürrəmilər hərəkatı – Milli azadlıq müharibəsi idi
D) Azərbaycanda əmirliklər yaranmışdır – Xilafət dövründə
E) İlk Azərbaycan dövlətidir – Manna
Tayfanı təşkil edirdi:
A) Ağsaqqallar şurasının idarə etdiyi böyük qəbilə
B) Müxtəlif yerlərdə yaşayan, biri əkinçilik və digəri maldarlıqla məşğul olan qəbilələr
C) İstehlak təsərrüfatına keçən qəbilələr
D) Bir yerdə yaşayan, bir dildə danışan və ümumi adətlərə malik olan bir neçə qəbilə
E) Bir mağarada məskunlaşmış ibtidai insan sürüsü
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top