Tapılan ümumi test sayı : 162

Aşağıdakı şəkilçilərdən hansı feli bağlama şəkilçisidir?
A) 4.feli bağlamanın şəkilçisi yoxdur.
B) 1.-ıb
C) 3.-sa
D) 2.-acaq
Fəal danışıq üzvləri hansılardır?
A) Dodaqlar, qırtlaq, dişlər, ağız boşluğu
B) Səs telləri, dişlər, dil
C) Dil, ağ ciyərlər, ağız boşluğu
D) Dil, dodaqlar, nəfəs borusu
E) Dil, dodaqlar, səs telləri
Rəsmi üslubun ən sərbəst forması hansıdır?
A) Əmrlər
B) Bəyanatlar
C) Sərəncamlar
D) Qanunlar
E) Məktublar
Burun samitləri hansılardır?
A) [m], [n]
B) [n], [l]
C) [l], [r]
D) [m], [[l]
E) [n], [r]
Hansı mürəkkəb adın yazılışı səhvdir?
A) Balçılı Təhsil Mərkəzi
B) Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı
C) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Sədri
D) Orxan-Yenisey kitabələri
E) Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
Uçuq, sökük sözləri bunlardan hansına aiddir?
A) isim
B) qoşma
C) zərf
D) fel
E) sifət
Qrammatik şəkilçilər necə şəkilçilərdir?
A) ərəb mənşəli
B) fars mənşəli
C) milli
D) Avropa mənşəli
Ismin hal şəkilçiləri hansı sintaktik əlaqə növünün göstəriciləridir?
A) yanaşma
B) yanaşma, uzlaşma
C) idarə
D) uzlaşma
Sözün mənasını dəyişən səsə nə deyilir?
A) orfoqram
B) inversiya
C) hərf
D) fonem
E) omoqraf
Sifətin biri feldən düzəldilmişdir.
A) kefcil
B) sabahkı
C) dadlı
D) əzgin
E) əzabkeş
Inversiya nəyə  deyilirir?
A) feli birləşmələrə
B) ismi birləşmələrə
C) cümlə üzvlərinin yerini dəyişməsinə
D) sadə omonimlərə
E) mürəkkəb omonimlərə
Hansı söz sətirdən-sətrə keçə bilməz?
A) dialoq
B) dostluq
C) ürək
D) iyirmi
E) təcili
Alınma söz hansıdır?
A) bir
B) həştad
C) səksən
D) oxuyuram
E) iraq
Sıraların birində bütün sözlərdə səslərin sayı hərflərin sayına bərabərdir.
A) ailə, xoşbəxtlik
B) qəyyum, sifariş
C) dostluq, lövhə
D) neftçi, bünövrə
E) doqquz, sərbəstlik
Müəllimlik necə isimdir?
A) toplu
B) cəm
C) konkret
D) xüsusi
E) mücərrəd
Bağışlanılmışdır sözündə vurğu hansı hecaya düşmüşdür?
A) 4-cü
B) 2-ci
C) 1-ci
D) 3-cü
E) 5-ci
İxtisarlara əlavə edilmiş şəkilçilərdən hansı səhvdir?
A) AMEA-dan
B) BDU-ni
C) ATS-in
D) MDB-ni
E) BMT-də
Hansı söz hallanarkən "q" samiti "ğ" samitinə keçmir?
A) üfüq
B) qayıq
C) qarmaq
D) idrak
“1000” quruluşuna görə ........ saydır.
A) mürəkkəb
B) tərkibi
C) sadə
D) düzəltmə
Hansı söz düzgün yazılmamışdır?
A) qəşəng
B) boğça
C) səhv
D) ustad
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top