Tapılan ümumi test sayı : 130

Mikroorqanizmlərdən xalq təsərrüfatının hansı sahəsində istifadə olunmur?
A) Tikinti materiallarının hazırlanmasında
B) Süd məhsullarının hazırlanması
C) Çörəkbişirmə, şərabçılıq
D) Yemçilik, yeyinti sənayesi
Aşağıda istifadə olunan metodlardan hansı seleksiyada müasir metod sayılmır?
A) Gen mühəndisliyi
B) Hüceyrə mühəndisliyi
C) Xromosom mühəndisliyi
D) Biotexnologiya
Biotexnologiyada hansı mikroorqanizmlərdən istifadə edilir?
A) Parazit göbələklərdən
B) Papaqlı göbələklər
C) Bakteriyalardan
D) Maya göbələklərdən
Hansı mülahizə düzgün deyil?
A) Gen mühəndisliyi bir orqanizmdə olan genin digərinə köçürülməsidir
B) Gen mühəndisliyi xromosomların dəyişdirilməsinə əsaslanır
C) Hüceyrə mühəndisliyi hüceyrə səviyyəsində gedən müasir seleksiya metodudur
D) Hüceyrə mühəndisliyində müxtəlif bitki hüceyrələrindən regenerasiya yolu ilə tam orqanizm əmələ gəlir
Bir orqanizmdəki müəyyən genin digərinə köçürülməsi prosesi nə adlanır?
A) Biotexnologiya
B) Hüceyrə mühəndisliyi
C) Xromosom mühəndisliyi
D) Gen mühəndisliyi
Miçurin müxtəlif növ və cinslərin çarpazlaşdırılmasını tətbiq edərək hansı hibridləri almışdır?
A) Slavyanka alma sortu
B) Belfler – Kitayka alma sortu
C) Böyürtkənlə moruğun hibridi
D) Qış Beressi armud sortu
Mentor üsulu hansı orqanizmlərdə aparılır?
A) Heyvanlarda
B) Bitkilərdə
C) Göbələklərdə
D) Mikroorqanizmlərdə
Miçurin ilk dəfə hansı qanunauyğunluğu müəyyən etmişdir?
A) Dominantlığın idarə edilməsini
B) Daxili və xarici mühit amillərinin təsirini
C) Uzaq hibridləşməni
D) Poliploidlik xüsusiyyətini
Miçurin hansı metodla gavalı və göyəmin hibridlərini almışdır?
A) Dominantlığı idarə etməklə
B) Mentor üsulu ilə
C) Seçmə ilə
D) Uzaq hibridləşdirmə ilə
Azərbaycanda məhsuldar buğda sortlarının yaradılmasında hansı alimlərin böyük əməyi olmuşdur?
A) İ. Mustafayev və C. Əliyev
B) F. Məlikov
C) A. Qarayev
D) İ. Mustafayev
Təkamülün hərəkətverici qüvvələrinə aid deyil?
A) Qeyri – irsi dəyişkənlik
B) Yaşamaq uğrunda mübarizə
C) İrsi dəyişkənlik
D) Təbii seçmə
Aşağıdakılardan hansı təkamülün hərəkətverici qüvvələrinə aiddir?
A) Orqanizmlərin nisbi uyğunlaşması
B) Modifikasiya dəyişkənliyi
C) Qeyri – irsi dəyişkənlik
D) Yaşamaq uğrunda mübarizə
Təkamülün nəticələrindən biridir?
A) Populyasiya dalğaları
B) Yaşamaq uğrunda mübarizə
C) İrsi dəyişkənlik
D) Canlı varlıqların quruluşunun mürəkkəbləşməsi
Fərdlərin bir populyasiyada birləşməsinə səbəb nədir?
A) Sərbəst çarpazlaşma
B) Eyni yaş həddi
C) Yırtıcı həyat tərzi
D) Ümumi qidalanma
Yaşamaq uğrunda mübarizənin hansı növü kəskin gedir?
A) Növarası və növdaxili mübarizə
B) Əlverişsiz mühitlə mübarizə
C) Növlərarası mübarizə
D) Növdaxili mübarizə
Fərdi seçmə ən çox hansı bitkilərin seleksiyasında aparılır?
A) Öz – özünə tozlanan bitkilər
B) Həşərat və küləklə tozlanan bitkilər
C) Həşəratla tozlanan bitkilər
D) Küləklə tozlanan bitkilər
Heyvanların seleksiyasına aid olan sıra hansıdır?
A) Xətlərarası hibridləşdirmə
B) Uzaq hibridləşdirmə
C) Eksteryerə görə valideyn cütlərinin seçilməsi
D) Mənşə mərkəzlərinə görə valideyn cütlərinin seçilməsi
Ancaq bitkilərin seleksiyasında tətbiq olunur:
A) Homoziqot xətlərin alınması
B) Uzaq hibridləşdirmə
C) Hibridlərin alınması
D) Mentor üsulu
Həm bitki, həm də heyvan seleksiyası üçün tətbiq olunur:
A) Mentor üsulu
B) Vegetativ çoxalma
C) Xətlərarası hibridləşdirmə
D) Sortlararası hibridləşdirmə
Bitkilərin seleksiyasında tətbiq olunmur:
A) Kütləvi seçmə
B) Törədicilərin nəslə görə təyini
C) Fərdi seçmə
D) Uzaq hibridləşmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top