Tapılan ümumi test sayı : 130

Mikroorqanizmlərdən xalq təsərrüfatının hansı sahəsində istifadə olunmur?
A) Tikinti materiallarının hazırlanmasında
B) Çörəkbişirmə, şərabçılıq
C) Yemçilik, yeyinti sənayesi
D) Süd məhsullarının hazırlanması
Aşağıda istifadə olunan metodlardan hansı seleksiyada müasir metod sayılmır?
A) Biotexnologiya
B) Xromosom mühəndisliyi
C) Hüceyrə mühəndisliyi
D) Gen mühəndisliyi
Biotexnologiyada hansı mikroorqanizmlərdən istifadə edilir?
A) Parazit göbələklərdən
B) Maya göbələklərdən
C) Bakteriyalardan
D) Papaqlı göbələklər
Hansı mülahizə düzgün deyil?
A) Gen mühəndisliyi xromosomların dəyişdirilməsinə əsaslanır
B) Gen mühəndisliyi bir orqanizmdə olan genin digərinə köçürülməsidir
C) Hüceyrə mühəndisliyi hüceyrə səviyyəsində gedən müasir seleksiya metodudur
D) Hüceyrə mühəndisliyində müxtəlif bitki hüceyrələrindən regenerasiya yolu ilə tam orqanizm əmələ gəlir
Bir orqanizmdəki müəyyən genin digərinə köçürülməsi prosesi nə adlanır?
A) Hüceyrə mühəndisliyi
B) Xromosom mühəndisliyi
C) Gen mühəndisliyi
D) Biotexnologiya
Miçurin müxtəlif növ və cinslərin çarpazlaşdırılmasını tətbiq edərək hansı hibridləri almışdır?
A) Qış Beressi armud sortu
B) Belfler – Kitayka alma sortu
C) Böyürtkənlə moruğun hibridi
D) Slavyanka alma sortu
Mentor üsulu hansı orqanizmlərdə aparılır?
A) Heyvanlarda
B) Göbələklərdə
C) Bitkilərdə
D) Mikroorqanizmlərdə
Miçurin ilk dəfə hansı qanunauyğunluğu müəyyən etmişdir?
A) Uzaq hibridləşməni
B) Dominantlığın idarə edilməsini
C) Poliploidlik xüsusiyyətini
D) Daxili və xarici mühit amillərinin təsirini
Miçurin hansı metodla gavalı və göyəmin hibridlərini almışdır?
A) Uzaq hibridləşdirmə ilə
B) Seçmə ilə
C) Dominantlığı idarə etməklə
D) Mentor üsulu ilə
Azərbaycanda məhsuldar buğda sortlarının yaradılmasında hansı alimlərin böyük əməyi olmuşdur?
A) A. Qarayev
B) İ. Mustafayev
C) F. Məlikov
D) İ. Mustafayev və C. Əliyev
Təkamülün hərəkətverici qüvvələrinə aid deyil?
A) Təbii seçmə
B) Qeyri – irsi dəyişkənlik
C) İrsi dəyişkənlik
D) Yaşamaq uğrunda mübarizə
Aşağıdakılardan hansı təkamülün hərəkətverici qüvvələrinə aiddir?
A) Yaşamaq uğrunda mübarizə
B) Orqanizmlərin nisbi uyğunlaşması
C) Qeyri – irsi dəyişkənlik
D) Modifikasiya dəyişkənliyi
Təkamülün nəticələrindən biridir?
A) Yaşamaq uğrunda mübarizə
B) Populyasiya dalğaları
C) İrsi dəyişkənlik
D) Canlı varlıqların quruluşunun mürəkkəbləşməsi
Fərdlərin bir populyasiyada birləşməsinə səbəb nədir?
A) Eyni yaş həddi
B) Yırtıcı həyat tərzi
C) Sərbəst çarpazlaşma
D) Ümumi qidalanma
Yaşamaq uğrunda mübarizənin hansı növü kəskin gedir?
A) Növarası və növdaxili mübarizə
B) Növdaxili mübarizə
C) Növlərarası mübarizə
D) Əlverişsiz mühitlə mübarizə
Fərdi seçmə ən çox hansı bitkilərin seleksiyasında aparılır?
A) Həşəratla tozlanan bitkilər
B) Həşərat və küləklə tozlanan bitkilər
C) Öz – özünə tozlanan bitkilər
D) Küləklə tozlanan bitkilər
Heyvanların seleksiyasına aid olan sıra hansıdır?
A) Uzaq hibridləşdirmə
B) Mənşə mərkəzlərinə görə valideyn cütlərinin seçilməsi
C) Eksteryerə görə valideyn cütlərinin seçilməsi
D) Xətlərarası hibridləşdirmə
Ancaq bitkilərin seleksiyasında tətbiq olunur:
A) Hibridlərin alınması
B) Mentor üsulu
C) Uzaq hibridləşdirmə
D) Homoziqot xətlərin alınması
Həm bitki, həm də heyvan seleksiyası üçün tətbiq olunur:
A) Vegetativ çoxalma
B) Xətlərarası hibridləşdirmə
C) Mentor üsulu
D) Sortlararası hibridləşdirmə
Bitkilərin seleksiyasında tətbiq olunmur:
A) Uzaq hibridləşmə
B) Fərdi seçmə
C) Törədicilərin nəslə görə təyini
D) Kütləvi seçmə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top