Tapılan ümumi test sayı : 130

Əhliləşdirmənin aparıcı amili nədir?
A) Süni seçmə
B) Təbii seçmə
C) Çarpazlaşdırma
D) Mühit amilləri
Mədəni bitkilərin müxtəlifliyi və coğrafi yayılmasını kim öyrənmişdir?
A) T.Q. Morqan
B) Q. Hardi və V. Vayenberq
C) Q. Mendel
D) N.İ. Vavilov
Kələmin vətəni haradır?
A) Aralıq dənizi sahilləri
B) Cənubi Amerika
C) Həbəşistan
D) Şərqi – Afrika
Kartofun vətəni haradır?
A) Həbəşistan
B) Şərqi Asiya
C) Cənubi Amerika
D) Mərkəzi Amerika
N. İ. Vavilov homoloji sıralar qanununu hansı canlılar üzərində müəyyən etmişdir?
A) İnsanlar
B) Çiçəkli bitkilər
C) Taxıl bitkiləri
D) Heyvanlar
Hardi – Vayenberq qanunu nə vaxt özünü doğrulda bilmir?
A) Populyasiya böyük olduqda, yeni mutasiyalar yarandıqda və miqrasiya baş verdikdə
B) Yeni mutasiyaların yaranması, populyasiya böyük olmadıqda
C) Yeni mutasiyalar baş verərsə, başqa genotipli miqrasiya baş verərsə
D) Populyasiya böyük olmadıqda, yeni mutasiyalar yarandıqda, başqa növlərlə genotipli miqrasiya baş verərsə
Sərbəst çarpazlaşma zamanı genlərin nisbi tezliyi nəsildən – nəslə keçdikcə dəyişmir. Bu nə qanunudur?
A) Hardi – Vayenberq qanunu
B) Vavilovun homoloji sıralar qanunu
C) Mendelin I qanunu
D) Morqanın ilişikli irsiyyət qanunu
Alellər və genotiplər arasındakı riyazi asılılığı ilk dəfə kim kəşf etmişdir?
A) Vavilov
B) Q. Mendel
C) O. Hardi və V. Vayenberq
D) T. Q. Morqan
Genofond nədir?
A) Xromosomların cəmi
B) Dəyişən genlərin cəmi
C) Dəyişməyən genlərin cəmi
D) Bütün genlərin cəmi
Dominant genin rastgəlmə tezliyi ilə resessiv genin rastgəlmə tezliyinin cəmi nəyə bərabərdir?
A) 0,01
B) 1
C) 0.02
D) 0,99
Xromosom quruluşunda baş verən və işıq mikroskopu altında müşahidə edilən mutasiyalar hansıdır?
A) Gen
B) Haploid
C) Poliploid
D) Xromosom
Dəyişkənliyin hansı formasında eyni genotipə malik olan fərdlərdə müxtəlif mühit şəraitində genotipik əlamətlər fərqli ola bilər?
A) Modifikasiya
B) Nisbətli
C) Kombinativ
D) İrsi
Hansı mutasiya DNT molekulunda nukleotidlərin ardıcıllığının dəyişməsinə səbəb olur?
A) Hamısı
B) Gen
C) Poliploid
D) Genom
Hansı mutasiyalar irsən nəslə keçmir?
A) Gen
B) Genom
C) Samotik
D) Xromosom
Letal mutasiyalar nədir?
A) Hetereziqot vəziyyətdə olan mutasiyalar
B) Homoziqot vəziyyətdə olan öldürücü mutasiyalar
C) Samotik mutasiyalar
D) Genom mutasiyalar
Hansı mülahizə düz deyil?
A) Modifikasiya dəyişkənliyi nəsilə ötürülmür
B) Modifikasiya dəyişkənliyi genlərə güclü təsir edə bilir
C) Modifikasiya dəyişkənliyi genlərin dəyişməsinə səbəb olur
D) Modifikasiya dəyişkənliyi genlərin dəyişməsi ilə əlaqədar olmur
Variasiya sırasını nəyə əsasən qurmaq olar?
A) Ölçü ilə bitən əlamətlərə görə
B) Fenotip dəyişkənliyə görə
C) Keyfiyyətə görə
D) Seçilən əlamətlərə görə
Hansı əlamətlər daha çox dəyişir?
A) Reaksiya norması geniş olanlar
B) Reaksiya norması məhdud olanlar
C) Reaksiya norması olmayanlar
D) Reaksiya norması orta olanlar
Variasiyanın yaranmasına səbəb nədir?
A) Daxili və xarici amillər
B) Xarici mühit amilləri
C) Daxili amillər
D) Genotiplərin çoxluğu
Nə üçün variasiya sırasında orta variantlara tez – tez rast gəlinir?
A) Orta variantlarda rastgəlmə tezliyi azdır
B) Orta variantlarda rastgəlmə tezliyi çoxdur
C) Orta variantlarda əlamətlər məhduddur
D) Orta variantlarda əlamətlər çoxdur
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top