Tapılan ümumi test sayı : 130

Mutasiya anlayışı elmə ilk dəfə kim tərəfindən gətirilmişdir?
A) Q. Mendel
B) Lui Paster
C) T. Morqan
D) De – Friz
Modifikasiya dəyişkənliyi nədir?
A) Eyni genotipə malik orqanizmlərin xarici mühit amillərinin təsirindən müxtəlif fenotiplər əmələ gətirməsi
B) Yaranan dəyişikliklərin irsən ötürülməsi
C) Orqanizmlərin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsi
D) Mühit şəraitinə uyğunlaşma
Müəyyən reaksiya norması hüdudunda əlamətin dəyişməsi hansı dəyişkənlik formasıdır?
A) Nisbətli
B) İrsi
C) Modifikasiya
D) Mutasiya
Modifikasiya dəyişkənliyinin əhəmiyyəti nədir?
A) Əlamətlər çoxalır
B) Əlamətlər keyfiyyətcə dəyişir
C) Əlamət əvvəlki həddinə qayıdır
D) Əlamətlər irsən keçir
Aşağıdakı mülahizələrdən hansı düzgün deyil?
A) Mutasiya ancaq zərərli olur
B) Mutasiyalar qəflətən və sıçrayışla baş verir
C) Mutasiya istiqamətlənmiş olur
D) Mutasiya irsən keçir
Dəyişkənliyin hansı formasında eyni genotipə malik olan fərdlərdə müxtəlif mühit şəraitində fenotipik əlamətlər fərqli ola bilər?
A) Mutasiya
B) Nisbətli
C) Modifikasiya
D) Kombinativ
Genetikada insanın nəsil ağacının öyrənilməsinə əsaslanan metod necə adlanır?
A) Sitogenetik
B) Genealoji
C) Əkizlik
D) Biokimyəvi
İnsan irsiyyətinin öyrənilməsinin çətinliyi nədədir?
A) İnsanda xromosomların sayı 46 – dır
B) İnsan üzərində eksperiment aparmaq çətindir
C) İnsan gec çoxalır, az nəsil verir
D) İnsanda çoxlu irsi xəstəliklər gizli keçir
Genealoji üsulla hansı xəstəliklərin irsən keçməsi müəyyən edilmişdir?
A) Şəkərli diabet, anadangəlmə resesiv karlıq
B) Qaraciyərin serrozu
C) Virus xəstəlikləri
D) Dəri xəstəlikləri
İnsanların neçə faizində qan mənfi rezuslu ( RH ) olur?
A) 25% - də
B) 30% - də
C) 15% - də
D) 20% - də
Genetikada insanın xromosomlarını öyrənməyə əsaslanan metod necə adlanır?
A) Hibridoloji
B) Əkizlik
C) Sitogenetik
D) Genealoji
Aşağıdakılardan hansı sitoplazmatik irsiyyəti müəyyən edir?
A) Nüvənin iki qız hüceyrəyə bölünməsi
B) Holci aparatı ilə əlamətlərin ötürülməsi
C) Mitoxondri və xloroplastlarla ötürülmə
D) Mitoxondri və ribosomla ötürülməsi
Homoloji xromosomların eyni sahəsində yerləşən gen cütünün bir neçə formasının yaranması nə adlanır?
A) Polimeriya
B) Genlərin çoxcəhətli təsiri
C) Çoxallellilik
D) Çoxcəhətlilik
Atanın qan qrupu I ( Jº - J° ) ananın qan qrupu IV ( J(A) J(B) ) olduqda uşaqlarda hansı qan qrupu olar?
A) II və IV
B) I və III
C) II və III
D) I və II
Bütün qan qruplarına malik uşaqların doğulduğu ailədə valideynlərin genotipi necə olar?
A) P - –>J(B) J(B) x Jº x Jº
B) P - –> J(A) J(A)x J(B) J(B)
C) P - –>J(A) Jº x J(B) Jº
D) P - –> J° – Jº x J(A) J(A)
Bir genin digərinin təsirini zəiflətməsi necə adlanır?
A) Krossenqover
B) Polimeriya
C) Epistas
D) Komplementarlıq
Bir əlamətin inkişafını eyni fenotip yaradan bir neçə genin tənzimləməsi necə adlanır?
A) Komplementarlıq
B) Epistas
C) Mutasiya
D) Polimeriya
Bir genin bir neçə əlamətin inkişafına və yaranmasına təsiri hansı bitkidə müşahidə olunur?
A) Noxudda
B) Gecəçiçəyində
C) Zəncirotunda
D) Akvilegiya bitkisində
Hansı genotip eyni allel təyin edin:
A) BB
B) Ee
C) Aa
D) Bb
Hansı genotip müxtəlif allel genləri saxlayır?
A) Cc
B) CC
C) aa
D) Bb
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top