Tapılan ümumi test sayı : 220

Aşağıdakı fikirlərdən ancaq biri “Dədə Qorqud” eposuna aiddir:
A) Çox hissəsi nəsrləşdirildiyindən türk – Azərbaycan eposunun poetik intonasiyası qorunmamışdır.
B) Bütün boyları eyni yaradıcılıq dövrünün məhsuludur.
C) Yarandığı dövrdən nəsr nəzmdən kəskin fərqlənir.
D) Qədim dövrlərdə nəzmlə olduğundan qopuzun müşayiəti ilə avazla oxunmuşdur.
E) Orta əsrlərdə yazıya köçürüldüyündən İslamdan əvvəlki əlamətlər əsərdə yoxdur.
B.Vahabzadənin «Azərbaycan» şeiri ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Sonuncu bənddə şair özünü də vətənin bir parçası adlandırır
B) Şeirdə təbiət gözəlliklərinin tərənnümü əsas yer tutur
C) Heca vəznindədir.
D) Vətənpərvərlik mövzusundadır
E) Şeirdə tarixi keçmişimiz xatırlanır.
Rəməl sözünün mənası nə deməkdir?
A) xoş, ürəyəyatan avaz
B) ləngərlənmək, dalğalanmaq
C) yüngül, axıcı, oynaq
D) bülbülün cəh-cəhi
E) xəfif, mülayim
M.Şəhriyarın poema yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri göstəin. 1. “Gecənin əfsanəsi” tarixi-romantik poemadır. 2. “Nişapurda günəş batarkən”, “Heydərbabaya salam” əsərlərində Xorasandakı sürgün illərindən danışır. 3. “Səhəndiyyə”, “Heydərbabaya salam” poemaları Azərbaycan dilindədir. 4. “Haqqın səsi” poeması tərcümeyi-hal poemasıdır. 5. “Səhəndiyyə” Bulud Qaraçorlu Səhəndin məktubuna cavab olaraq yazılmışdır
A) 2, 4
B) 1, 2, 5
C) 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 5
Almas İldırım universitetin şərq fakültəsindən nə üçün xaric edilmişdir?
A) Türkiyədəki fəaliyyətinə görə
B) Məşhəd şəhərində inqilabi təşkilata qoşulduğuna görə
C) tacir ailəsindən olduğuna görə
D) «A dağlar» şeirinə görə
E) «Dağlar səslənirkən» kitabının nəşr olunmasına görə
Atalar sözü haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır:
A) Atalar sözündə müəyyən bir fikir hökm şəklində və bitmiş olur
B) Bu janra bəzən "qıfılbənd" də deyilir.
C) Şifahi xalq ədəbiyyatının məzmunca dərin fikir ifadə edən janrıdır.
D) Nəzmlə olan atalar sözü heca vəznində olur.
E) Atalar sözü və məsəllər həm nəzmlə, həm də nəsrlə olur
Süleyman Sani Axundovun «Qorxulu nağıllar» silsiləsinə aşağıdakı hekayələrdən hansılar daxildir? 1.”Əhməd vəMəleykə” 2.”Əşrəf” 3.”Baş xiyabanda” 4.”Köç” 5.”Nurəddin” 6.”Ana ürəyi, dağ çiçəyi”
A) 3,4,6
B) 1,3,6
C) 1,2,5
D) 2,3,5
E) 1,2,3
S.Ə.Şirvani ilə M.Ə.Sabir arasında ortaq cəhət: 1. tipi öz dili ilə danışdırmaq 2. dərslik tərtib etmək 3. yalnız əruz vəznində yazmaq 4. satirik üslubda yazmaq 5. öz dövrünün mətbuat orqanlarında fəal iştirak etmək
A) 2, 4, 5
B) 1, 4, 5
C) 1, 5
D) 1, 2
E) 3, 4, 5
Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir
A) Səhnədə oynamaq, tamaşaçılar qarşısında ifa etmək üçündür
B) Əsasən, nəsrlə olub həyat hadisələrini müfəssəl, ətraflı təsvir edir.
C) Həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazılır.
D) Dramatik növün komediya, dram, faciə janrları vardır
E) Dramatik növün inkişafı teatr sənətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Nizami Gəncəvi hansı poemasında atasının, dayısının və anasının həyatdan getdiklərini dərin kədərlə bildirir?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Yeddi gözəl"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Xosrov və Şirin"
M.F.Axundzadənin «Aldanmış kəvakib» əsərinin ədəbiyyat tarixində yeri.
A) Ədəbiyyatımızda ilk hekayədir.
B) Romantik nəsr nümunəsidir.
C) İlk komediyadır.
D) Yeni tipli realist nəsrin və povest janrının ilk nümunəsidir.
E) İlk poemadır.
Ə.Kərimin ilk şeiri hansıdır?
A) “Pillələr”
B) “Bahar çiçəkləri”
C) “Təzə müəllim”
D) “Ana və şəkil”
E) “Ayaqsız”
Ol pir bu xeyir işə qılıb cəhd Məcnuna mürəttəb etdi bir məhd. Aldı onu, azmi-rah qıldı, Əzmi-hərəmi-ilah qıldı. M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasından verilmiş bu nümunə haqqındakı doğru fikri göstərin
A) Rəməl bəhrindədir.
B) aabb şəklində qafiyələnmişdir.
C) Qəsidə formasındadır.
D) Nümunədə rədif yoxdur.
E) “Ol pir” dedikdə Nofəl nəzərdə tutulur.
Süjet və kompozisiya ilə bağlı doğru fikirləri seçin. 1. Kompozisiya süjetə daxildir. 2. Epiloq və proloq süjetdən kənardır. 3. Lirik şeirlərdə süjet olmur. 4. Lirik ricət yer və məkanın təsviridir. 5. Ekspozisiya bədii müqəddimədir.
A) 1,3,4
B) 1,2,5
C) 1,4
D) 2,3,5
E) 4,5
1012-ci ildə Təbriz yaxınlığında, Şadiabad kəndində anadan olmuş bu sənətkar həm Şəddadilər, həm də Rəvvadilər sarayında böyük nüfuz qazanmışdır.
A) Əfzəlləddin Xaqani
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Nizami Gəncəvi
D) Qətran Təbrizi
E) İbn Rüşd
« Lirik-psixoloji hekayələr onun yaradıcılıq uğurları sayılır». Söhbət hansı sənətkardan gedir?
A) İ.Əfəndiyev
B) S. Rəhimov
C) M.İbrahimov
D) Anar
E) Elçin
Dramatik əsərdə iki və daha artıq şəxs arasındakı söhbətə nə deyilir?
A) komediya
B) hərəkət
C) dialoq
D) remarka
E) monoloq
«İki od arasında» əsəri 1964 – cü ildə hansı adla çap olunmuşdur?
A) «Yurd sevgisi»
B) «Qarlı aşırım»
C) «Qələbə»
D) «Xudafərin körpüsü»
E) «Qan içində»
Məmməd Namazın “Hamının günəşi” əsərində oxunan şeirin (mahnının) müəllifi və adını göstərin.
A) M.Araz "Azərbaycan-dünyam mənim"
B) X.Rza Ulutürk "Gerbimiz-qəlbimiz"
C) Ə.Kürçaylı "Vətən"
D) M.Araz "Dünya sənin, dünya mənim"
E) H.Ziya "Qarabağda"
Biri ibrətamiz hekayələrə aid deyil
A) "Həyat dərsi"
B) "Heç kəsi qınamayın"
C) "Möcüzə"
D) "İnsansevərlik"
E) "Oğru"
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top