Tapılan ümumi test sayı : 220

Aşağıdakı fikirlərdən ancaq biri “Dədə Qorqud” eposuna aiddir:
A) Çox hissəsi nəsrləşdirildiyindən türk – Azərbaycan eposunun poetik intonasiyası qorunmamışdır.
B) Qədim dövrlərdə nəzmlə olduğundan qopuzun müşayiəti ilə avazla oxunmuşdur.
C) Bütün boyları eyni yaradıcılıq dövrünün məhsuludur.
D) Orta əsrlərdə yazıya köçürüldüyündən İslamdan əvvəlki əlamətlər əsərdə yoxdur.
E) Yarandığı dövrdən nəsr nəzmdən kəskin fərqlənir.
B.Vahabzadənin «Azərbaycan» şeiri ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Şeirdə təbiət gözəlliklərinin tərənnümü əsas yer tutur
B) Vətənpərvərlik mövzusundadır
C) Sonuncu bənddə şair özünü də vətənin bir parçası adlandırır
D) Heca vəznindədir.
E) Şeirdə tarixi keçmişimiz xatırlanır.
Rəməl sözünün mənası nə deməkdir?
A) yüngül, axıcı, oynaq
B) xoş, ürəyəyatan avaz
C) bülbülün cəh-cəhi
D) xəfif, mülayim
E) ləngərlənmək, dalğalanmaq
M.Şəhriyarın poema yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri göstəin. 1. “Gecənin əfsanəsi” tarixi-romantik poemadır. 2. “Nişapurda günəş batarkən”, “Heydərbabaya salam” əsərlərində Xorasandakı sürgün illərindən danışır. 3. “Səhəndiyyə”, “Heydərbabaya salam” poemaları Azərbaycan dilindədir. 4. “Haqqın səsi” poeması tərcümeyi-hal poemasıdır. 5. “Səhəndiyyə” Bulud Qaraçorlu Səhəndin məktubuna cavab olaraq yazılmışdır
A) 1, 3, 5
B) 2, 4
C) 1, 2, 5
D) 4, 5
E) 1, 2, 3
Almas İldırım universitetin şərq fakültəsindən nə üçün xaric edilmişdir?
A) tacir ailəsindən olduğuna görə
B) «A dağlar» şeirinə görə
C) Məşhəd şəhərində inqilabi təşkilata qoşulduğuna görə
D) Türkiyədəki fəaliyyətinə görə
E) «Dağlar səslənirkən» kitabının nəşr olunmasına görə
Atalar sözü haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır:
A) Atalar sözündə müəyyən bir fikir hökm şəklində və bitmiş olur
B) Şifahi xalq ədəbiyyatının məzmunca dərin fikir ifadə edən janrıdır.
C) Nəzmlə olan atalar sözü heca vəznində olur.
D) Atalar sözü və məsəllər həm nəzmlə, həm də nəsrlə olur
E) Bu janra bəzən "qıfılbənd" də deyilir.
Süleyman Sani Axundovun «Qorxulu nağıllar» silsiləsinə aşağıdakı hekayələrdən hansılar daxildir? 1.”Əhməd vəMəleykə” 2.”Əşrəf” 3.”Baş xiyabanda” 4.”Köç” 5.”Nurəddin” 6.”Ana ürəyi, dağ çiçəyi”
A) 1,2,5
B) 2,3,5
C) 1,2,3
D) 3,4,6
E) 1,3,6
S.Ə.Şirvani ilə M.Ə.Sabir arasında ortaq cəhət: 1. tipi öz dili ilə danışdırmaq 2. dərslik tərtib etmək 3. yalnız əruz vəznində yazmaq 4. satirik üslubda yazmaq 5. öz dövrünün mətbuat orqanlarında fəal iştirak etmək
A) 3, 4, 5
B) 1, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 4, 5
E) 1, 2
Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir
A) Dramatik növün komediya, dram, faciə janrları vardır
B) Həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazılır.
C) Əsasən, nəsrlə olub həyat hadisələrini müfəssəl, ətraflı təsvir edir.
D) Dramatik növün inkişafı teatr sənətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
E) Səhnədə oynamaq, tamaşaçılar qarşısında ifa etmək üçündür
Nizami Gəncəvi hansı poemasında atasının, dayısının və anasının həyatdan getdiklərini dərin kədərlə bildirir?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun"
M.F.Axundzadənin «Aldanmış kəvakib» əsərinin ədəbiyyat tarixində yeri.
A) Ədəbiyyatımızda ilk hekayədir.
B) Yeni tipli realist nəsrin və povest janrının ilk nümunəsidir.
C) İlk komediyadır.
D) İlk poemadır.
E) Romantik nəsr nümunəsidir.
Ə.Kərimin ilk şeiri hansıdır?
A) “Ana və şəkil”
B) “Bahar çiçəkləri”
C) “Ayaqsız”
D) “Pillələr”
E) “Təzə müəllim”
Ol pir bu xeyir işə qılıb cəhd Məcnuna mürəttəb etdi bir məhd. Aldı onu, azmi-rah qıldı, Əzmi-hərəmi-ilah qıldı. M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasından verilmiş bu nümunə haqqındakı doğru fikri göstərin
A) Nümunədə rədif yoxdur.
B) Rəməl bəhrindədir.
C) Qəsidə formasındadır.
D) aabb şəklində qafiyələnmişdir.
E) “Ol pir” dedikdə Nofəl nəzərdə tutulur.
Süjet və kompozisiya ilə bağlı doğru fikirləri seçin. 1. Kompozisiya süjetə daxildir. 2. Epiloq və proloq süjetdən kənardır. 3. Lirik şeirlərdə süjet olmur. 4. Lirik ricət yer və məkanın təsviridir. 5. Ekspozisiya bədii müqəddimədir.
A) 1,4
B) 1,2,5
C) 1,3,4
D) 4,5
E) 2,3,5
1012-ci ildə Təbriz yaxınlığında, Şadiabad kəndində anadan olmuş bu sənətkar həm Şəddadilər, həm də Rəvvadilər sarayında böyük nüfuz qazanmışdır.
A) Nizami Gəncəvi
B) Əfzəlləddin Xaqani
C) Qətran Təbrizi
D) Məhsəti Gəncəvi
E) İbn Rüşd
« Lirik-psixoloji hekayələr onun yaradıcılıq uğurları sayılır». Söhbət hansı sənətkardan gedir?
A) Anar
B) S. Rəhimov
C) M.İbrahimov
D) İ.Əfəndiyev
E) Elçin
Dramatik əsərdə iki və daha artıq şəxs arasındakı söhbətə nə deyilir?
A) komediya
B) remarka
C) monoloq
D) hərəkət
E) dialoq
«İki od arasında» əsəri 1964 – cü ildə hansı adla çap olunmuşdur?
A) «Qarlı aşırım»
B) «Yurd sevgisi»
C) «Qan içində»
D) «Xudafərin körpüsü»
E) «Qələbə»
Məmməd Namazın “Hamının günəşi” əsərində oxunan şeirin (mahnının) müəllifi və adını göstərin.
A) M.Araz "Azərbaycan-dünyam mənim"
B) Ə.Kürçaylı "Vətən"
C) X.Rza Ulutürk "Gerbimiz-qəlbimiz"
D) H.Ziya "Qarabağda"
E) M.Araz "Dünya sənin, dünya mənim"
Biri ibrətamiz hekayələrə aid deyil
A) "Heç kəsi qınamayın"
B) "İnsansevərlik"
C) "Oğru"
D) "Möcüzə"
E) "Həyat dərsi"
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top